Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 39 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S.

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 39

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyses (NMCA's) door het Ministerie van lenW worden aangewend om potentiële langetermijnbereikbaarheidsopgaven in beeld te brengen;

overwegende dat de NMCA slechts één van de bouwstenen vormt voor het bepalen van landelijke en regionale bereikbaarheidsopgaven;

overwegende dat naast deze NMCA de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in het ruimtelijk-infrastructurele domein het belangrijkste afwegingskader vormt;

constaterende dat deze methodieken knelpuntgericht zijn en zich richten op het Nederlands grondgebied waardoor grensoverschrijdende baten niet of nauwelijks worden meegewogen en kansen slechts beperkt in beeld komen;

verzoekt de regering, op korte termijn met voorstellen te komen zodat vooral voor grensregio's de grensoverschrijdende baten ook volwaardig meegewogen kunnen worden en meer economische kansen voor de Nederlandse economie benut kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Remco Dijkstra

Van der Graaf