Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 43 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S.

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 43

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op verschillende locaties in Nederland door wegverbreding en aanverwante maatregelen langs snelwegen een toename van geluidsoverlast is bij bewoners;

constaterende dat dit onder andere het geval is bij de A1 bij Bathmen, de A29 bij Heiningen en de A27 bij Hilversum;

constaterende dat het bij geluidswerende maatregelen om bovenwettelijke maatregelen zou gaan, waarbij de rol en verantwoordelijkheid van de rijksoverheid niet op voorhand vastliggen;

van mening dat noodzakelijke capaciteitsverruiming van snelwegen niet ten koste moet gaan van de woon- en leefkwaliteit van bewoners nabij de snelwegen;

van mening dat het noodzakelijk is om geluidwerende maatregelen mogelijk te maken op deze trajecten waarbij ook gemeenten en/of provincies geacht worden te voorzien in cofinanciering;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten en provincies om te bezien op welke wijze de rijksoverheid realisatie van bovenwettelijke geluidwerende maatregelen dichterbij kan brengen, onder voorwaarde dat deze overheden cofinanciering leveren vanuit de lokale wens tot overlastvermindering;

verzoekt de regering voorts, dit gesprek met deze overheden aan te gaan en de Kamer voor 1 mei aanstaande nader te informeren over de uitkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Kröger

Laçin