Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

34775 VII 41 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 41

Ontvangen 13 december 2017

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000):

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.127.363

5.322.363

660.070

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

4

Woonomgeving en bouw

52.486

247.486

91

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

148.520

148.520

513

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

8

Kwaliteit rijksdienst

19.535

19.535

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

         
 

Niet beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

316.373

316.373

15.280

12

Algemeen

10.265

10.265

0

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

14

VUT-fonds

0

0

0

B

De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000):

Baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

124.918

124.918

0

Logius

206.331

206.331

0

P-Direkt

91.069

91.069

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

204.631

204.631

0

FMHaaglanden

106.452

106.452

0

SSC ICT

258.681

258.681

0

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.312.800

0

Dienst van de Huurcommissie

13.214

13.214

0

       

Totaal

2.318.096

2.318.096

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

     

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

12.433

7.000

Logius

400

0

P-Direkt

19.982

8.000

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

1.527

0

FMHaaglanden

8.106

4.200

SSC ICT

85.331

30.000

Rijksvastgoedbedrijf

771.043

575.775

Dienst van de Huurcommissie

0

0

     

Totaal

898.822

624.975

TOELICHTING

Algemeen

De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn in de nota van wijziging naar aanleiding van het regeerakkoord verwerkt. In deze tweede nota van wijziging wordt uitwerking gegeven voor wat betreft de departementale herindeling van het dossier digitale overheid voor bedrijven.

Onderdeel A Wijziging van de departementale begrotingsstaat

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het deel inzake digitale overheid voor bedrijven van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Het betreft beleidsartikel 6: «Dienstverlenende en innovatieve overheid» van de begroting van BZK (VII).

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Beleidsartikel 6: Dienstverlenende en innovatieve overheid

Dit betreft het deel dat komt van de Begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) (artikel 1 «Goed functionerende economie en markten», artikel 2 «Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen» en artikel 40 «apparaat) in het kader van de departementale herverkaveling op het terrein van digitale overheid voor bedrijven.

Het betreft de bijdrage aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het digitaal ondernemersplein, de berichtenbox voor bedrijven, Digipoort, de eDelivery-gateway en het in ontwikkeling zijnde Mijn Overheid voor Ondernemers. Ook het ontwikkelen en implementeren van standaarden ten behoeve van het vergemakkelijken van het digitale verkeer tussen de overheid en ondernemingen en rechtspersonen behoort tot deze taak, evenals de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer van digitale regelhulpen voor bedrijven, het stimuleren van e-factureren binnen de overheid en het doorontwikkelen en stimuleren van het gebruik binnen de overheid van Standard Business Reporting (SBR). Tevens wordt de verantwoordelijkheid voor het huidige publiek-private afsprakenstelsel voor elektronische toegangsdiensten ETD (bestaande uit eHerkenning voor bedrijven en Idensys voor burgers).

Ook het opdrachtgeverschap aan, en/of de samenwerkingsovereenkomsten met de agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Dienst ICT Uitvoering (DICTU), Agentschap Telecom (AT) en Logius en de ZBO’s Kamer van Koophandel (KvK) en CBS gaan over, voor zover deze opdrachten of samenwerkingsovereenkomsten voortkomen uit de verantwoordelijkheid voor de voornoemde voorzieningen en beleidsverantwoordelijkheden.

De artikelen van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben met betrekking tot reeds aangegane verplichtingen geen negatieve bijstellingen.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór tweede nota van wijziging, de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2018 na tweede nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x (€ 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

 

Stand na tweede nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

 

Stand na tweede nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

4.157.089

4.260.734

4.447.789

4.555.516

4.695.827

 

Stand na tweede nota van wijziging

4.157.089

4.260.734

4.447.789

4.555.516

4.695.827

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

52.486

22.886

19.831

20.520

20.045

 

Stand na tweede nota van wijziging

52.486

22.886

19.831

20.520

20.045

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

122.211

104.838

103.267

99.188

99.188

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII), inzake digitale overheid voor bedrijven (art. 1 en 2)

26.309

19.600

18.700

17.700

17.400

 

Stand na tweede nota van wijziging

148.520

124.438

121.967

116.888

116.588

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

 

Stand na tweede nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

 

Stand na tweede nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

 

Stand na tweede nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII), inzake digitale overheid voor bedrijven (art. 40 apparaat)

1.590

1.590

1.590

1.590

1.590

 

Stand na tweede nota van wijziging

316.373

316.348

306.043

307.315

307.375

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

 

Stand na tweede nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

         
             
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

5.099.464

5.149.522

5.317.161

5.424.336

5.563.308

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII), inzake digitale overheid voor bedrijven (art. 1 en 2)

26.309

19.600

18.700

17.700

17.400

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII), inzake digitale overheid voor bedrijven (art. 40 apparaat)

1.590

1.590

1.590

1.590

1.590

 

Stand na tweede nota van wijziging

5.127.363

5.170.712

5.337.451

5.443.626

5.582.298

Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x (€ 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

 

Stand na tweede nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

 

Stand na tweede nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

4.157.089

4.260.859

4.447.789

4.555.391

4.695.827

 

Stand na tweede nota van wijziging

4.157.089

4.260.859

4.447.789

4.555.391

4.695.827

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

247.486

222.886

19.831

20.520

20.045

 

Stand na tweede nota van wijziging

247.486

222.886

19.831

20.520

20.045

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

122.211

104.838

103.267

99.188

99.188

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII), inzake digitale overheid voor bedrijven (art. 1 en 2)

26.309

19.600

18.700

17.700

17.400

 

Stand na tweede nota van wijziging

148.520

124.438

121.967

116.888

116.588

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

 

Stand na tweede nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

 

Stand na tweede nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

 

Stand na tweede nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII), inzake digitale overheid voor bedrijven (art. 40 apparaat)

1.590

1.590

1.590

1.590

1.590

             
 

Stand na tweede nota van wijziging

316.373

316.348

306.043

307.315

307.375

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

 

Stand na tweede nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

5.294.464

5.349.647

5.317.161

5.424.211

5.563.308

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII), inzake digitale overheid voor bedrijven (art. 1 en 2)

26.309

19.600

18.700

17.700

17.400

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII), inzake digitale overheid voor bedrijven (art. 40 apparaat)

1.590

1.590

1.590

1.590

1.590

 

Stand na tweede nota van wijziging

5.322.363

5.370.837

5.337.451

5.443.501

5.582.298

Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x (€ 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

 

Stand na tweede nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

 

Stand na tweede nota van wijziging

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

             

3

Woningmark

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

487.000

525.000

516.000

466.000

453.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

487.000

525.000

516.000

466.000

453.000

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

91

91

91

91

91

 

Stand na tweede nota van wijziging

91

91

91

91

91

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

513

423

423

423

423

 

Stand na tweede nota van wijziging

513

423

423

423

423

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

575

520

450

64

64

 

Stand na tweede nota van wijziging

575

520

450

64

64

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

121.932

121.782

121.282

120.282

120.282

 

Stand na tweede nota van wijziging

121.932

121.782

121.282

120.282

120.282

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

 

Stand na tweede nota van wijziging

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

15.000

15.000

15.000

15.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

15.000

15.000

15.000

15.000

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

660.070

742.883

733.275

681.889

668.889

 

Stand na tweede nota van wijziging

660.070

712.689

703.100

651.714

638.714

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren