Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

34775 VII 42 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 42

Ontvangen 15 december 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000):

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.244.722

5.455.381

668.894

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

4

Woonomgeving en bouw

52.486

247.486

91

5

Ruimte en omgeving

91.576

107.235

8.824

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

148.520

148.520

513

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

8

Kwaliteit rijksdienst

19.535

19.535

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

         
 

Niet beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

342.156

342.156

15.280

12

Algemeen

10.265

10.265

0

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

14

VUT-fonds

0

0

0

B

De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000):

Baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

124.918

124.918

0

Logius

206.331

206.331

0

P-Direkt

91.069

91.069

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

204.631

204.631

0

FMHaaglanden

106.452

106.452

0

SSC ICT

258.681

258.681

0

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.312.800

0

Dienst van de Huurcommissie

13.214

13.214

0

       

Totaal

2.318.096

2.318.096

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

12.433

7.000

Logius

400

0

P-Direkt

19.982

8.000

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

1.527

0

FMHaaglanden

8.106

4.200

SSC ICT

85.331

30.000

Rijksvastgoedbedrijf

771.043

575.775

Dienst van de Huurcommissie

0

0

     

Totaal

898.822

624.975

TOELICHTING

Algemeen

De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn in twee eerdere nota’s van wijziging verwerkt. In deze derde nota van wijziging wordt uitwerking gegeven voor wat betreft de departementale herindeling van de dossiers ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening met inbegrip van onder meer de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, de Omgevingswet, het Kadaster en de Kadasterwet.

Onderdeel A Wijziging van de departementale begrotingsstaat

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het deel inzake ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening met inbegrip van onder meer de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, de Omgevingswet, het Kadaster en de Kadasterwet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Dit wordt toegevoegd aan beleidsartikel 5: «Ruimte en omgeving».

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Beleidsartikel 5: Ruimte en omgeving

Conform het koninklijk besluit houdende herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster (no. 2017001806) wordt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening met inbegrip van onder meer de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, de Omgevingswet, het Kadaster en de Kadasterwet. Het budget voor de uitgaven komt over vanuit artikel 11 (Integraal Waterbeleid) à € 1,332 mln. in 2018, van artikel 13 (Bodem en Ondergrond) à € 75,521 mln. in 2018 en van artikel 26 (Bijdrage investeringsfondsen) à € 1,872 mln. van Infrafonds en € 28,510 mln. van het Deltafonds.

Bij Voorjaarsnota wordt de onderuitputting die samenhangt met de overkomst van de dossiers, waaronder de onderuitputting die gemeld is in de 2e suppletoire begrotingswet van het Infrafonds (22,744 mln.) en het Deltafonds (6,477 mln.) nog aan dit artikel toegevoegd

Voor de verplichtingen geldt dat er geen sprake is van negatieve bijstellingen op reeds aangegane verplichtingen.

Niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Vanwege de herverkaveling wordt een uitgavenbudget van € 25,783 mln. aan centraal apparaat toegevoegd. Naast de kosten voor eigen personeel en materieel betreft het ook een budget voor externe inhuur.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór derde nota van wijziging, de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2018 na derde nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x (€ 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

 

Stand na derde nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

 

Stand na derde nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

4.157.089

4.260.734

4.447.789

4.555.516

4.695.827

 

Stand na derde nota van wijziging

4.157.089

4.260.734

4.447.789

4.555.516

4.695.827

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

52.486

22.886

19.831

20.520

20.045

 

Stand na derde nota van wijziging

52.486

22.886

19.831

20.520

20.045

             

5

Ruimte en omgeving

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII), inzake ruimte en omgevingswet

91.576

58.413

61.727

55.801

50.784

 

Stand na derde nota van wijziging

91.576

58.413

61.727

55.801

50.784

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

148.520

124.438

121.967

116.888

116.588

 

Stand na derde nota van wijziging

148.520

124.438

121.967

116.888

116.588

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

 

Stand na derde nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

 

Stand na derde nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

 

Stand na derde nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

316.373

316.348

306.043

307.315

307.375

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

25.783

19.433

16.570

16.570

16.570

 

Stand na derde nota van wijziging

342.156

335.781

322.613

323.885

323.945

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

 

Stand na derde nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

5.127.363

5.170.712

5.337.451

5.443.626

5.582.298

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII), inzake ruimte en omgevingswet

91.576

58.413

61.727

55.801

50.784

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

25.783

19.433

16.570

16.570

16.570

 

Stand na derde nota van wijziging

5.244.722

5.248.558

5.415.748

5.515.997

5.649.652

Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x (€ 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

 

Stand na derde nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

 

Stand na derde nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

4.157.089

4.260.859

4.447.789

4.555.391

4.695.827

 

Stand na derde nota van wijziging

4.157.089

4.260.859

4.447.789

4.555.391

4.695.827

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

247.486

222.886

19.831

20.520

20.045

 

Stand na derde nota van wijziging

247.486

222.886

19.831

20.520

20.045

             

5

Ruimte en omgeving

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII), inzake ruimte en omgevingswet

107.235

66.435

63.958

55.801

50.784

 

Stand na derde nota van wijziging

107.235

66.435

63.958

55.801

50.784

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

148.520

124.438

121.967

116.888

116.588

 

Stand na derde nota van wijziging

148.520

124.438

121.967

116.888

116.588

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

 

Stand na derde nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

 

Stand na derde nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

 

Stand na derde nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

316.373

316.348

306.043

307.315

307.375

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

25.783

19.433

16.570

16.570

16.570

 

Stand na derde nota van wijziging

342.156

335.781

322.613

323.885

323.945

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

 

Stand na derde nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

5.322.363

5.370.837

5.337.451

5.443.501

5.582.298

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII), inzake ruimte en omgevingswet

107.235

66.435

63.958

55.801

50.784

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

25.783

19.433

16.570

16.570

16.570

 

Stand na derde nota van wijziging

5.455.381

5.456.705

5.417.979

5.515.872

5.649.652

Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x (€ 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

 

Stand na derde nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

 

Stand na derde nota van wijziging

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

487.000

525.000

516.000

466.000

453.000

 

Stand na derde nota van wijziging

487.000

525.000

516.000

466.000

453.000

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

91

91

91

91

91

 

Stand na derde nota van wijziging

91

91

91

91

91

             

5

Ruimte en omgeving

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII), inzake ruimte en omgevingswet

8.824

3.824

3.824

3.824

3.824

 

Stand na derde nota van wijziging

8.824

3.824

3.824

3.824

3.824

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

513

423

423

423

423

 

Stand na derde nota van wijziging

513

423

423

423

423

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

575

520

450

64

64

 

Stand na derde nota van wijziging

575

520

450

64

64

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

121.932

121.782

121.282

120.282

120.282

 

Stand na derde nota van wijziging

121.932

121.782

121.282

120.282

120.282

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

 

Stand na derde nota van wijziging

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

15.000

15.000

15.000

15.000

 

Stand na derde nota van wijziging

0

15.000

15.000

15.000

15.000

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

660.070

712.689

703.100

651.714

638.714

 

Overheveling van begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII), inzake ruimte en omgevingswet

8.824

3.824

3.824

3.824

3.824

 

Stand na derde nota van wijziging

668.894

716.513

706.924

655.538

642.538

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren