Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 49

Voorgesteld 19 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de knelpunten op de A1 aan te pakken;

verzoekt de regering samen met de medeoverheden concrete plannen uit te werken voor de oplossing van de volgende twee grote fileknelpunten:

Het hele knooppunt A1/A30 en het stuk A1/A35 tussen de knooppunten Azelo en Buren;

verzoekt voorts, medio 2018 voorstellen te doen hoe deze knelpunten structureel opgelost kunnen worden en waarbij bovendien de financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt.

en gaat over tot de orde van de dag,

Von Martels

Remco Dijkstra

Van der Graaf