Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 52

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2017

Met mijn brief van 8 december jl. heb ik u geïnformeerd over de uitkomsten van de BO’s MIRT najaar 2017.

In de brief heb ik u aangegeven dat op 25 oktober jl. de Startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A4 Knooppunt Burgerveen-N14 is genomen.

Helaas is deze Startbeslissing per abuis niet als bijlage meegezonden. Hierbij bied ik u deze Startbeslissing alsnog aan1.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl