Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 53

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2017

Hierbij doe ik de door mij ondertekende Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid toekomen1.

De startbeslissing vloeit voort uit een motie van het lid Visser c.s. (Kamerstuk 34 550 A, nr. 25) waarin de aanpak van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid wordt verzocht. In de brief van 6 februari 2017 (Kamerstuk 29 398, nr. 549) is bevestigd dat er € 5 miljoen is gereserveerd binnen het Infrastructuurfonds voor de aanpak van de N50 Kampen – Kampen Zuid.

In de huidige situatie is op het wegvak Kampen-Kampen Zuid regelmatig sprake van filevorming in de spitsperioden. De voornaamste oorzaak van de congestie is dat er slechts één rijstrook is per rijrichting. Daarnaast is er geen fysieke rijbaanscheiding waardoor de kans op frontale ongevallen groter is.

Voor de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid is het doorlopen van de Tracéwetprocedure verplicht. In de planuitwerkingsfase wordt de verbreding uitgewerkt van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid van 2x1 naar 2x2 rijstroken met fysieke rijbaanscheiding. Tijdens het BO MIRT in het najaar van 2017 is met de regio overeengekomen om de planstudie N50 Kampen – Kampen Zuid begin 2019 te starten. Door de personele capaciteit uit het taakstellend budget te financieren is dit mogelijk zonder dat dit de planning van andere projecten zal hinderen.

De verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid heeft als doel de bereikbaarheid van de regio te versterken en verstoringen in de verkeersstromen te verminderen zodat de doorstroming en verkeersveiligheid verder verbetert.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl