Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Deltafonds 2018

34775 J A Brief van de minister van infrastructuur en milieu

Vergaderjaar 2017-2018

A1

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2017

Hierbij bied ik u het Deltaprogramma 20182 en het MIRT Overzicht 20183 aan.

Het Deltaprogramma en MIRT Overzicht worden jaarlijks als bijstukken bij de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op Prinsjesdag aangeboden aan de Staten-Generaal. De aanbieding van het Deltaprogramma 2018 is conform artikel 4.10 van de Waterwet.

Deltaprogramma 2018

Het Deltaprogramma 2018 presenteert de voortgang van de uitvoering van het werk aan de delta: de uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën en de programmering van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen. Naast het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater bevat het Deltaprogramma 2018 het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

In zijn aanbiedingsbrief van 22 juni 2017 geeft de deltacommissaris drie adviezen over de financiële borging van het Deltaprogramma. Deze adviezen betreffen het vrijmaken van financiële middelen voor ruimtelijke adaptatie, rivierverruimingen en zoetwater. Vanwege de huidige demissionaire status van het kabinet wordt de reactie op deze adviezen overgelaten aan het nieuwe kabinet. De online publicatie is te vinden via www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma.

MIRT Overzicht 2018

Het MIRT Overzicht 2018 geeft inzicht in de achtergrond, de stand van zaken en de planning van de fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van IenM (Infrastructuurfonds en Deltafonds).

Het overzicht is online via www.mirtoverzicht.nl beschikbaar.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Letter A heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 775 J.

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 161768.

Noot 3: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 161768.