Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 IV 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 3

Vastgesteld 17 december 2018

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 7 december 2018 voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij brief van 14 december 2018 zijn ze door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Paternotte

Adjunct-griffier van de commissie,
De Vos

1

Waar bestaat het bedrag van € 0,9 miljoen aan onderuitputting in de noodhulp aan Sint Maarten precies uit?

Antwoord:

De onderuitputting is ontstaan doordat vijf projecten door BZK zijn (voor)gefinancierd. De subsidie is op basis van nacalculatie aangevraagd in 2017, maar is door de EU in 2018 verstrekt. Het betreft een bedrag van € 0,9 mln. Het saldo van de uitgaven en ontvangsten voor noodhulp kan niet meer worden ingezet voor noodhulp aan Sint Maarten omdat de fase voor noodhulp is afgesloten.

2

Heeft deze € 0,9 miljoen betrekking op de noodhulp die vanuit de Europese Unie aan Sint Maarten ter beschikking is gesteld? Indien dit het geval is en indien er sprake is van onderuitputting, blijven deze middelen beschikbaar voor Sint Maarten?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1

3

Zijn de oorzaken van de onderuitputting bekend?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1

4

Klopt het dat inmiddels ruim € 393 miljoen aan noodhulp uit de Aanvullende Post aan of ten behoeve van de Bovenwinden ter beschikking is gesteld? Zo ja, klopt het dat nog maximaal ca. € 156 miljoen beschikbaar is in verband met de wederopbouw van Sint Maarten? Zo nee, kan worden aangegeven welke ter beschikking gestelde bedragen wel en niet ten laste van de Aanvullende Post zijn gebracht, en bij welke (suppletoire) begroting dat is gebeurd?

Antwoord:

Er is een verschil tussen de middelen voor noodhulp, de middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten, en de middelen voor de wederopbouw voor Saba en Sint Eustatius.

  • 1.  Voor noodhulp is bij tweede suppletoire begroting 2017 € 55 mln. ter beschikking gesteld.
  • 2.  Daarnaast heeft de ministerraad besloten om een bedrag van € 550 mln. voor de wederopbouw van Sint Maarten te reserveren op de Aanvullende Post (AP). Hiervan is nog € 190,91 mln. beschikbaar.
  • 3.  Hiernaast heeft het kabinet € 66,7 mln. gereserveerd voor de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius. Dit bedrag staat los van de € 550 mln. voor de wederopbouw van Sint Maarten.

Onderstaande tabel gaat over de middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten. De middelen zijn verdeeld over de begrotingshoofdstukken en de betreffende wetten.

   

Bedragen x € 1.000

Begrotingswet

H4

Koninkrijksrelaties

   

artikel 6

Integriteitskamer (voor 3 jaar)

1.250

2e suppl. 2018 en OW 2019

artikel 8

Liquiditeitssteun 2017 (wederopbouw Sint Maarten)

41.000

2e suppl. 2017

 

Liquiditeitssteun 1e kwartaal 2018

15.300

3e ISB 2018

 

Liquiditeitssteun 2017 (wederopbouw Sint Maarten)

1.790

2e suppl. 2018

 

Directe steun (voor 2 jaar)

5.479

1e suppl. 2018

 

Versterken grenstoezicht (voor 2 jaar)

9.647

1e suppl. 2018

 

Early recovery

7.000

1e ISB 2018

 

Eerste tranche Wereldbank

112.000

2e ISB 2018

 

Tweede tranche Wereldbank

150.000

4e ISB 2018

H7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

artikel 11

Programmaorganisatie Wederopbouw (voor 4 jaar)

8.000

2e suppl. 2018 en OW 2019

H9

Financiën

   
 

Grenstoezicht (voor 2 jaar)

2.004

2e suppl. 2018 en OW 2019

H10

Defensie

   
 

Grenstoezicht (voor 2 jaar)

4.740

2e suppl. 2018 en OW 2019

 

Directe steun

880

2e sup. 2018

 

Totaal besteed

359.090

 
 

Totaal gereserveerd op de AP voor wederopbouw Sint Maarten

550.000

 
 

Nog beschikbaar voor wederopbouw Sint Maarten

190.910

 

5

Klopt het dat ten aanzien van de wederopbouwgelden voor Saba en Sint Eustatius inmiddels ca. € 32 miljoen is besteed, dan wel toegekend?

Antwoord:

In totaal is € 66,7 mln. uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius. Het aandeel van Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties daarin was € 16,9 mln. Daarvan zijn inmiddels de volgende middelen toegekend:

Saba:

  • –  Natuur en milieu: € 0,2 mln.
  • –  Openbare ruimte en onroerende zaken € 3,661 mln.

Totaal: € 3,861 mln.

Sint Eustatius:

  • –  Natuur en milieu: € 0,8 mln.
  • –  Openbare ruimte en onroerende zaken: € 2,267 mln.
  • –  Noodmaatregelen klif: € 0,1102 mln.
  • –  Restbedrag huizenherstel: € 0,285 mln.

Totaal: € 3,4622 mln.

Voor herstel van de klif in Sint Eustatius is nog € 15,6 mln. beschikbaar. Dit bedrag is inclusief de door I&W, OCW en BZK extra ter beschikking gestelde bedragen. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de stabilisatie van de klif. De verwachting is dat begin januari 2019 de eerste tranche zal worden overgemaakt.

6

Welk bedrag aan noodhulp is inmiddels uit de Aanvullende Post aan of ten behoeve van de Bovenwinden ter beschikking gesteld?

Antwoord:

Voor noodhulp is € 55 mln. ter beschikking gesteld, maar dit komt niet uit de Aanvullende Post. De middelen zijn eerder aan de begroting van Koninkrijksrelaties toegevoegd. Van de € 55 mln. is een bedrag van € 40,7 mln. uitgegeven. Het restant van € 14,3 mln. is teruggevloeid naar het generale beeld.

7

Welk bedrag is nog beschikbaar ten behoeve van de wederopbouw van Sint Maarten?

Antwoord:

Op de Aanvullende Post is nog € 190,91 mln. beschikbaar voor de wederopbouw van Sint Maarten. Van de bedragen (in totaal € 262 mln.) die via een Trustfund bij de Wereldbank ter beschikking zijn gesteld is inmiddels ca. € 110 mln. toegekend aan projecten. De overige € 152 mln. moet nog toegekend worden aan projecten. Zie ook de tabel in het antwoord op vraag 4.

8

Welke bedragen in het kader van de wederopbouw zijn tot dusver voor \Saba en Sint Eustatius besteed, dan wel toegekend?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 5.

9

Hoeveel geld voor de wederopbouw is nog beschikbaar voor Sint Eustatius en hoeveel voor Saba?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 5.