Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 59

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2018

Bijgaand ontvangt u de 3e Publieksrapportage Rijkswegennet van 20171.

Deze publieksrapportage bevat jaarcijfers 2017 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Het toont de ontwikkeling ten opzichte van 2016 en schenkt aandacht aan de laatste vier maanden van 2017. Verder geeft het de openstellingen in de laatste periode van 2017, de bijdrage die dit levert aan een betere doorstroming en belangrijke (geplande) wegwerkzaamheden. Elke publieksrapportage bevat specifieke thema’s, in deze rapportage zijn dat de beleving van de weggebruiker, inzet op verkeersveiligheid en vernieuwen, verjongen en verduurzamen van bestaande infrastructuur.

Belangrijkste bevindingen in deze rapportage

Wat betreft de doorstroming is ten opzichte van 2016:

  • –  het aantal afgelegde voertuigkilometers in 2017 met 1,6 procent toegenomen tot 71,1 miljard voertuigkilometers. De groei in afgelegde kilometers manifesteert zich met name in de spitsen en overdag.
  • –  de jaarfilezwaarte met 1,8 procent gedaald naar 11,4 miljoen kilometerminuten. Daarnaast zijn files, net als in 2016, meer over het wegennet verdeeld dan in het verleden. Belangrijkste file-oorzaak blijft hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten.
  • –  het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, gestegen met 2,7 procent. Hiermee komt het reistijdverlies in 2017 op 63,1 miljoen uur voertuigverliesuren op jaarbasis.
  • –  Op de eerste plaats in de filetop-10 staat de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. Hier werkt Rijkswaterstaat aan de A16 Rotterdam (nieuwe verbinding). De meeste filetop-locaties bevinden zich in de Randstad. In 2017 is een aantal belangrijke tracébesluiten vastgesteld gericht op het oplossen van (toekomstige) bereikbaarheidsknelpunten zoals het gedeelte van de A9 op het traject Schiphol Amsterdam Almere en de A15 Ressen-Oudbroeken.

In 2017 zijn in totaal 14 nieuwe weggedeelten opengesteld, waarvan 5 sinds de rapportage van september. De meest in het oog springende openingen waren de A1 tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Diemen, de verplaatsing van de A9 bij Badhoevedorp, de aanpassing van knooppunt Joure (A6/A7) en de gerenoveerde Waalbrug in de A50.

Rijkswaterstaat heeft in 2017 onder andere gewerkt aan de grote projecten zoals de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere. In het begin van 2017 is nog gewerkt aan de laatste delen van de tunnel in de A2 bij Maastricht en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg in 2017 3,6 procent. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de norm van 10 procent, zoals afgesproken met de Tweede Kamer (in 2006).

In de eerste periode van 2018 staat één nieuwe openstelling gepland (N18). Daarnaast wordt op diverse locaties gewerkt.

Zoals in de begeleidende brief van de vorige Publieksrapportage vermeld (Kamerstuk 34 775 A, nr. 10), blijft Rijkswaterstaat zich inzetten voor een goede doorstroming, ook nu de economie weer aantrekt. Om dat te bereiken en ook verder voorbereid te zijn op de toekomst zullen we naast aanleg en innovatie een groot aantal objecten moeten vernieuwen en verjongen. Hiervoor heb ik afgelopen woensdag 17 januari een startsein gegeven. Informatie over dit groot onderhoudstraject is ook terug te vinden in de Publieksrapportage Rijkswegennet. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, maar enige hinder is niet te voorkomen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl