Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

34775 VII D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2017-2018

D1

Vastgesteld 19 maart 2018

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 6 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan.

De Minister heeft op 16 maart 2018 gereageerd.

De vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning2 en voor Koninkrijksrelaties3 brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier voor dit verslag,
Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Den Haag, 6 februari 2018

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeggingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen.

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt de Kamer dit uiteraard graag.

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2018 is verstreken.

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via de volgende links:

Totaaloverzicht: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vklmjfvrtsrf&ministerie=vghyngkof7kr

Rappel:

https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vklmdwy23nw5&ministerie=vghyngkof7kr

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, graag vóór vrijdag 16 maart 2018. Deze prognose betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het registratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2018

Op 6 februari jl. zond u mij, ter verificatie, een halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2018 is verstreken.

In de bijlage treft u een prognose aan van de termijnen waarop deze toezeggingen zullen worden nagekomen.

Ik verzoek u – mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – de termijn van een aantal toezeggingen te verschuiven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Toezeggingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rappel februari 2018

Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie Parlement

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een koninklijk besluit dat ziet op het vervallen van de rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220)

Kamerdebat 06-07-2010

Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 15 januari 2019.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur, die zal plaatsvinden vijf jaar na inwerktreding (T01031), ook de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de BES-wetgeving te betrekken (T01224)

Kamerdebat 06-07-2010

Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 31 oktober 2018.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver (PvdA), toe te evalueren of de gelijke behandelingsfunctie goed is ingebed bij het College voor de Rechten van de Mens (T01421)

Kamerdebat d.d. 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De EK wordt gevraagd de deadline voor de toezegging te verschuiven naar 1 mei. Op die datum zal de kabinetsreactie op de vijfjaarlijkse evaluatie van het College en de Wet College voor de Rechten van de Mens aan de beide Kamers worden gezonden.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Engels (D66), De Boer (GroenLinks) en Kox (SP), dat bij de evaluatie over 5 jaar wordt meegenomen of het College voor de Rechten van de Mens oordeels- en de procesbevoegdheid moet krijgen (T01422)

Kamerdebat d.d. 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De EK wordt gevraagd de deadline voor de toezegging te verschuiven naar 1 mei. Op die datum zal de kabinetsreactie op de vijfjaarlijkse evaluatie van het College en de Wet College voor de Rechten van de Mens aan de beide Kamers worden gezonden.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat bij de evaluatie over vijf jaar wordt beoordeeld of de balans van grondrechten daadwerkelijk is gerealiseerd (T01424)

Kamerdebat d.d. 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De EK wordt gevraagd de deadline voor de toezegging te verschuiven naar 1 mei. Op die datum zal de kabinetsreactie op de vijfjaarlijkse evaluatie van het College en de Wet College voor de Rechten van de Mens aan de beide Kamers worden gezonden.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat het gebruik van het wettelijke inlichtingen recht door het College voor de Rechten van de Mens wordt geëvalueerd (T01425)

Kamerdebat d.d. 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De EK wordt gevraagd de deadline voor de toezegging te verschuiven naar 1 mei. Op die datum zal de kabinetsreactie op de vijfjaarlijkse evaluatie van het College en de Wet College voor de Rechten van de Mens aan de beide Kamers worden gezonden.

De Minister zegt de Eerste Kamer een integrale evaluatie in 2016 toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen, van de effecten van de eerdere wijzigingen van de Appa-uitkeringsaanspraken uit 2010 (verkorting uitkeringsduur en invoering sollicitatieplicht) voor alle Appa-gerechtigden (T01602)

Kamerdebat d.d. 11-09-2012

Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33 298)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 mei 2018.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe met de VNG te overleggen om te bevorderen dat gemeentelijke woonvisies op grote schaal en zo mogelijk landelijk dekkend tot stand komen. In de evaluatie wordt nagegaan in welke mate gemeentelijke woonvisies tot stand gekomen zijn (T02074)

Kamerdebat 10-03-2015

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Afgedaan. De Eerste Kamer is op d.d. 14 november 2017 per brief geïnformeerd (EK 2017–2018, 32 847 nr. M).

De Minister zegt de Eerste Kamer naar aanleiding van een vraag van het lid Thom de Graaf (D66), toe de motie over het binnen een jaar toesturen van een beschouwing over het doorberekenen van kosten, met daarin opgenomen een aanzet van een afwegingskader, uit te voeren (T02108)

Kamerdebat d.d. 14-04-2015

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken (33 673)

De Eerste Kamer ontvangt voor 1 april 2018 nader bericht over deze toezegging.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld (CDA), De Graaf (D66), Köhler (SP) en Vos (GroenLinks), toe door middel van een reparatiewetsvoorstel de foutieve bepaling dat bij het niet-doen van onderzoek melding wordt gedaan aan de werkgever te schrappen en andere kleine fouten te verhelpen (T02231)

Kamerdebat d.d. 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34 105)

Op 27 februari 2018 heeft de Minister van BZK het reparatiewetsvoorstel bij brief aangeboden aan de Tweede Kamer (TK 2017–2018, 34 852 nr. 7). Na behandeling in de Tweede Kamer komt dit voorstel in de Eerste Kamer aan de orde.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Flierman (CDA) en Jorritsma-Lebbink (VVD), toe dat zij bij de vormgeving van de AMvB zal aangeven hoe zij omgaat met het toepassen van de bandbreedtebenadering op kwalitatieve milieunormen betreffende geluid, geur en bodem (T02248)

Kamerdebat 15-03-2016

Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

Afgedaan. In het Besluit kwaliteit leefomgeving is voor de aspecten geur en geluid aangegeven wat afwegingsruimte is. Dit onderdeel van de toezegging is hiermee uitgevoerd. De afwegingsruimte rond bodem wordt geregeld in het Aanvullingsbesluit Bodem. Dit besluit zal naar verwachting binnenkort bij de Tweede Kamer worden voorgehangen. Na behandeling in de Tweede Kamer komt dit besluit in de Eerste Kamer aan de orde.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe de beschikbare informatie over de effecten van de wet mee te nemen in de jaarlijkse rapportages aan de Kamer (T02265)

Kamerdebat 22-03-2016

Initiatiefvoorstel Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (34 156)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De voortgang wordt – conform toezegging – opgenomen in de volgende Staat van de Woningmarkt die in het vierde kwartaal van 2018 aan de Eerste Kamer wordt gezonden.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA), toe dat hij zal monitoren hoe de invulling in de wet van de tijdelijke huurcontracten uitwerkt voor internationale studenten en maatregelen zal treffen als er zich problemen voordoen (T02275)

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De voortgang wordt – conform toezegging – opgenomen in de volgende Staat van de Woningmarkt die in het vierde kwartaal van 2018 aan de Eerste Kamer wordt gezonden.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe om te monitoren dat de tijdelijke huur niet de norm zal worden in de particuliere huursector en om in de jaarlijkse rapportages verslag te doen van de ontwikkelingen op dit terrein in zowel de sociale als de particuliere huursector (T02276)

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De voortgang wordt – conform toezegging – opgenomen in de volgende Staat van de Woningmarkt die in het vierde kwartaal van 2018 aan de Eerste Kamer wordt gezonden.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om jaarlijks de toename van het dure scheefwonen te monitoren (T02280)

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De voortgang wordt – conform toezegging – opgenomen in de volgende Staat van de Woningmarkt die in het vierde kwartaal van 2018 aan de Eerste Kamer wordt gezonden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meijer (SP), toe dat de Minister van Onderwijs, Cultuur Wetenschap, samen met de drie andere Ministers van Onderwijs en de samenwerkende universiteiten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal bezien wat aan vervolgopleidingen kan worden gedaan en hoe het aanbod aan hoger onderwijs op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk kan worden geoptimaliseerd (T02321)

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties ihkv de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum te verschuiven naar 1 april 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks) toe, samen met de Minister van V&J te bezien of de dominantie van het Nederlands in de hele keten van de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk geen problematische effecten heeft (T02322)

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties ihkv de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 31 oktober 2018.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Stienen (D66), toe dat zij een motiveringsplicht voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan zal toevoegen, waarin staat dat ook moet worden aangegeven wat met de uitkomsten van de participatie is gedaan (T02430)

Kamerdebat d.d. 30-05-2017

Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De Eerste Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 33 118 nr. AC). Voor zomer 2018 worden de AMvB’s gepubliceerd in het staatsblad. Dan wordt ook het rapport van de Raad en het nader rapport openbaar en wordt de Eerste Kamer daarover geïnformeerd.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2018.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA), toe dat zij in de nota van toelichting van het Omgevingsbesluit zal aangeven dat het bevoegd gezag bij de motiveringsplicht over participatie ook moet ingaan op het aspect «gelijkwaardigheid» (T02432)

Kamerdebat d.d. 30-05-2017

Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De Eerste Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 33 118 nr. AC). Voor zomer 2018 worden de AMvB’s gepubliceerd in het staatsblad. Dan wordt ook het rapport van de Raad en het nader rapport openbaar en wordt de Eerste Kamer daarover geïnformeerd.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2018.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vos (GroenLinks), toe dat zij de nota van toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving zal verduidelijken op punten die nog niet zijn geadresseerd wanneer het gaat om het afwijken van grenswaarden (T02434)

Kamerdebat d.d. 30-05-2017

Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

Afgedaan. Naar aanleiding van deze toezegging is in paragraaf 8.1.3 de sectie «Afwegingskader afwijken van basisbeschermingsniveau (grenswaarden) als zwaarwegende economische of maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen» in de Nota van Toelichting ingevoegd. Deze wijziging is verwerkt in de versie die voor advisering is aangeboden aan de Raad van State. Daarmee is de toezegging uitgevoerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Vos (GroenLinks), Teunissen (PvdD) en Van Dijk (SGP), toe dat zij de toelichting ten aanzien van natuurcompensatie zal verduidelijken in de nota van toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, omdat natuurcompensatie tijdig moet plaatsvinden en dat de maatregelen daarvoor geborgd moeten zijn in de besluitvorming (T02435)

Kamerdebat d.d. 30-05-2017

Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De Eerste Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 33 118 nr. AC). Voor zomer 2018 worden de AMvB’s gepubliceerd in het staatsblad. Dan wordt ook het rapport van de Raad en het nader rapport openbaar en wordt de Eerste Kamer daarover geïnformeerd.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2018.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Dijk (SGP), toe dat de tekst van artikel 8.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving aangepast zal worden betreffende het woord «verzekerd», om onduidelijkheid vanwege een mogelijk te vergaande betekenis van dit woord te voorkomen (T02436)

Kamerdebat d.d. 30-05-2017

Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De Eerste Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 33 118 nr. AC). Voor zomer 2018 worden de AMvB’s gepubliceerd in het staatsblad. Dan wordt ook het rapport van de Raad en het nader rapport openbaar en wordt de Eerste Kamer daarover geïnformeerd.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2018.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat zij de Kamer in juni zal informeren over de stand van zaken met betrekking tot de afspraken van de interbestuurlijke partners inzake de informatiehuizen. (T02437)

Kamerdebat d.d. 30-05-2017

Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

De Eerste Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 33 118 nr. AC). Voor zomer 2018 worden de AMvB’s gepubliceerd in het staatsblad. Dan wordt ook het rapport van de Raad en het nader rapport openbaar en wordt de Eerste Kamer daarover geïnformeerd.

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2018.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Stienen (D66), toe dat zij de Kamer na de zomer zal informeren over de planning van de stelselherziening (T02440)

Kamerdebat d.d. 30-05-2017

Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in dit Kabinet portefeuillehouder.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 6 oktober 2017 per brief geïnformeerd (EK 2017–2018, 33 118 nr. AE).

Noot 1: Letter D heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 775 VII.

Noot 2: Samenstelling Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:Engels (D66) (voorzitter), Nagel (50PLUS), Ruers (SP) (vice-voorzitter), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), Strik (GL), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), De Graaf (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), P. van Dijk (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Van Hattem (PVV), Köhler (SP), Lintmeijer (GL), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Verheijen (PvdA), Bikker (CU), Klip-Martin (VVD), Sini (PvdA), Van der Sluijs (PVV)

Noot 3: Samenstelling Koninkrijksrelaties:Engels (D66), Van Bijsterveld (CDA), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Beuving (PvdA), Ester (CU), Ganzevoort (GL) (voorzitter), De Graaf (D66) (vice-voorzitter), Schouwenaar (VVD), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Don (SP), Van Hattem (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Meijer (SP), Oomen-Ruijten (CDA), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), Teunissen (PvdD), Sini (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV)