Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018

34775 IX E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2017-2018

E

Vastgesteld 23 maart 2018

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 6 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Financiën inzake de stand van zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan.

De Minister heeft op 23 maart 2018 gereageerd.

De vaste commissie voor Financiën1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Financiën

Den Haag, 6 februari 2018

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeggingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen.

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt de Kamer dit uiteraard graag.

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2018 is verstreken.

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via de volgende links:

Totaaloverzicht:

https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vklmjfvrtsrf&ministerie=vghyngkof7kh

Rappel:

https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vklmdwy23nw5&ministerie=vghyngkof7kh

Teneinde een geactual3iseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, graag vóór vrijdag 16 maart 2018. Deze prognose betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het registratienummer.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2018

In uw brief van 6 februari 2018 heeft u mij verzocht om een geactualiseerd overzicht te verstrekken met de stand van zaken van de aan uw Kamer gedane toezeggingen waarvan de termijn volgens uw Kamer op 1 januari 2018 is verstreken. In de bijlage vindt u dit geactualiseerde overzicht.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra

Toezeggingen Eerste Kamer door Financiën (Rappel februari 2018)

Toezegging

Verkorte inhoud

Stand van zaken/planning

Toezegging Evaluatie regeling

ANBI’s en SBBI’s (31.930)

(T01183)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Essers toe om de regeling ten aanzien van ANBI’s en SBBI’s na enkele jaren te zullen evalueren.

In behandeling. Op verzoek van de Tweede Kamer commissie Financiën wordt de kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rond ANBI's en SBBI’s in april 2018 aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze zal dan ook naar de Eerste Kamer verzonden worden.

Toezegging Evaluatie bonusverbod

(33.058) (T01528)

De Minister van Financiën, de heer mr.drs. J.C. de Jager, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ester (ChristenUnie), toe om het bonusverbod binnen drie jaar omvattend en grondig te

evalueren. De Minister geeft aan daarbij ook de mogelijkheid boetes terug te laten vloeien naar de schatkist te willen betrekken.

Deels voldaan. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees

bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en

boetes (Kamerstukken II 2014/15, 33 957) is het (deels) naar de schatkist laten terugvloeien van boetes aan de orde geweest. Per 1 januari 2015 stromen de boetes die het bedrag van 2,5 miljoen overstijgen naar de schatkist. Omdat de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) heeft geleid tot een aantal relevante wijzigingen van het bonusverbod bij staatssteun zal het bonusverbod bij staatssteun worden geëvalueerd samen met de Wbfo.

Toezegging Evaluatie wet

schatkistbankieren zonder

horizonbepaling (33.540) (T01870)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Postema (PvdA) en Ester (ChristenUnie), toe om de wet verplicht schatkistbankieren te evalueren en hierbij rekening te houden met de volgende elementen: het effect op de EMUschuld, de gerealiseerde efficiencywinst, rendementseffecten en de autonomie van de decentrale overheden. Tevens zal de regering in de evaluatie nadrukkelijk kijken naar nut en noodzaak van het schatkistbankeren ingeval de EMU-normen feitelijk niet meer actueel zijn, in de zin dat ze niet meer dwingend zijn.

In behandeling. In 2018 zal een evaluatie van de wijzigingswet financiering decentrale overheden (verplicht schatkistbankieren) uit 2013 plaatsvinden.

Toezegging Informeren van de Kamer over Banking Structural

Reform verordening (34.155)

(T02169)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Apeldoorn (SP), toe de Kamer met grote regelmaat te informeren over de voortgang van de onderhandelingen

over de Banking Structural Reform verordening.

Voldaan. De Europese Commissie heeft in haar werkplan voor 2018

aangegeven het BSR-voorstel in te trekken. De Commissie geeft in een toelichting aan dit te doen, omdat inmiddels de stabiliteitsdoelen van het voorstel ook middels andere voorstellen worden bereikt. In het schriftelijk overleg AO Ecofin van 2 november 2017 heeft het kabinet aangegeven ook andere wegen te zien om de doelstellingen van BSR te verwezenlijken (Kamerstukken II 2017/18, 21 501-07, nr. 1468).

Toezegging Brief sturen over

vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie (34.700) (T02527)

De Minister van Financiën zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Apeldoorn (SP), toe dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de brief over de maatregel van loondispensatie, die de Minister aan de Tweede Kamer zal toezenden, ook naar de Eerste Kamer zal sturen.

Voldaan. De brief (Kamerstukken I 2017/2018, 34 775, V) is op 2-3-2018 naar de Eerste Kamer verzonden.

Noot 1: Samenstelling: fin.Nagel (50PLUS), Ten Hoeve (OSF), Knip (VVD), Backer (D66), Ester (CU), De Grave (VVD) (voorzitter), vac. (CDA) (vicevoorzitter), Postema (PvdA), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Kok (PVV), Bruijn (VVD), Vac. (PVV), Van Apeldoorn (SP), N.J.J. van Kesteren (CDA), Knapen (CDA), Köhler (SP), Prast (D66), Van Rij (CDA) (vicevoorzitter), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), Teunissen (PvdD), Van de Ven (VVD), vac. (PvdA), Overbeek (SP)