Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 63

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2018

In uw brief van 28 maart jongstleden vroeg u mij naar de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk d.d. 11 december 2017 (Kamerstuk 34 775 A, nr. 42) over de voortgang van het project Beter Benutten in de regio Utrecht.

Momenteel doorloopt het Rijk samen met de regio Utrecht de kwartiermakersfase voor een programma UNed. In dit programma worden de bereikbaarheidsopgaven van de regio Utrecht uitgewerkt in samenhang met de economische ontwikkeling en de majeure woningbouwopgave in de regio. In dit verband wordt ook een aantal toekomstvaste korte termijn maatregelen uitgewerkt, welke onder meer gebaseerd zijn op Slimme en Duurzame Mobiliteit. Hiermee geef ik invulling aan bovengenoemde motie.

De verwachting is dat wij dit programmaplan op hoofdlijnen kunnen vaststellen bij het strategische MIRT bezoek in juni 2018, inclusief een aantal uitgewerkte korte-termijn maatregelen. Over de uitkomsten hiervan bericht ik Uw Kamer.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga