Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

34775 VI S VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2017-2018

S

Vastgesteld 15 mei 2018

Tijdens de commissievergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 6 maart 2018 hebben de leden gesproken over de onbeantwoorde verslagen bij verscheidene wetsvoorstellen die thans in behandeling zijn bij deze commissie. Zij zijn zich ervan bewust dat door het aantreden van een nieuw kabinet eind 2017, bepaalde onderwerpen heroverwogen zullen worden1 en dat daarom beantwoording vooralsnog is uitgebleven.

Naar aanleiding hiervan is op 14 maart 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Justitie en Veiligheid met het verzoek een prognose te geven wanneer de Kamer antwoorden kan verwachten.

De Minister heeft op 15 mei 2018 gereageerd.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid2 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Den Haag, 14 maart 2018

Tijdens de commissievergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 6 maart 2018 hebben de leden gesproken over de onbeantwoorde verslagen bij verscheidene wetsvoorstellen die thans in behandeling zijn bij deze commissie. Zij zijn zich ervan bewust dat door het aantreden van een nieuw kabinet eind 2017, bepaalde onderwerpen heroverwogen zullen worden3 en dat daarom beantwoording vooralsnog is uitgebleven. Desalniettemin zouden de voornoemde leden het zeer op prijs stellen als u de Kamer een planningsoverzicht zou willen doen toekomen, waarin terug is te vinden wanneer de regering de Kamer de beantwoording van de vragen bij een bepaald wetsvoorstel verwacht toe te zenden. Daarbij stellen zij het tevens op prijs wanneer u bij elk wetsvoorstel op hoofdlijnen wilt vermelden, indien van toepassing, welke inhoudelijke aanpassingen van het voorstel de regering voor ogen heeft ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel.

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid verzoeken u vriendelijk de volgende wetsvoorstellen mee te nemen in het planningsoverzicht:

  • •  Organiseren van kansspelen op afstand (33 996);
  • •  Modernisering speelcasinoregime (34 471);
  • •  Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34 235 (R2053));
  • •  Computercriminaliteit III (34 372);
  • •  Naar aanleiding van de novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33 885) en het initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091): wetgeving rondom bestrijding misstanden in de seksbranche;
  • •  Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen (34 165): wetgeving rondom de gesloten coffeeshopketen.

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie – bij voorkeur voor 30 maart 2018 – met belangstelling tegemoet. Indien beantwoording voor deze datum niet mogelijk is, verzoeken zij u de Kamer een uitstelbericht te sturen met een prognose wanneer de Kamer de planningsbrief kan verwachten.

Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
A.W. Duthler

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2018

In antwoord op de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van uw Kamer van 14 maart 2018 waarin werd verzocht om een planningsoverzicht van een aantal wetsvoorstellen, kan ik u – mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid – het volgende meedelen.

Wetsvoorstellen Organiseren van kansspelen op afstand (33 996) en Modernisering speelcasinoregime (34 471)

Uw Kamer heeft de voorkeur uitgesproken de wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken 33 996) en de wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstukken 34 471) gezamenlijk plenair te behandelen. De nadere memorie van antwoord bij de Wet kansspelen op afstand en de memorie van antwoord bij de Wet modernisering speelcasinoregime zijn momenteel in voorbereiding. Het streven is erop gericht deze voor de zomer bij uw Kamer in te dienen.

Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33 885)

Wat betreft de novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33 885) kan ik u melden dat er geen memorie van antwoord wordt uitgebracht. De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid werkt aan een wetsvoorstel dat is gebaseerd op de wetsvoorstellen 32 211 en 33 885, aangepast en aangevuld teneinde uitvoering te geven aan het Regeerakkoord. Dat wetsvoorstel zal naar verwachting nog dit jaar worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Kamerstukken 34 235 (R2053))

De memorie van antwoord is inmiddels aan uw Kamer aangeboden.

Computercriminaliteit III (34 372)

De nadere memorie van antwoord is inmiddels aan uw Kamer aangeboden.

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen ( 34 165 ): wetgeving rondom de gesloten coffeeshopketen.

Het wetsvoorstel ter uitwerking van het regeerakkoord, waarnaar mevrouw Bergkamp verwijst in haar brief van 15 november 2017 (Kamerstukken I 2017/18, 34 165, nr. C), wordt naar verwachting voor het zomerreces bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II 2017/18, 24 077, nr. 411, blz. 2).

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Noot 1: Bepaalde onderwerpen staan immers genoemd in het regeerakkoord.

Noot 2: Samenstelling:Engels (D66), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66),Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Bredenoord (D66), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS) Van Zandbrink (PvdA), Aardema (PVV), Fiers (PvdA).

Noot 3: Bepaalde onderwerpen staan immers genoemd in het regeerakkoord.