Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

34775 VI X VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2017-2018

X

Vastgesteld 25 mei 2018

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 6 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming inzake de stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, op 23 mei 2018 gereageerd.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Den Haag, 6 februari 2018

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeggingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen.

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt de Kamer dit uiteraard graag.

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2018 is verstreken.

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via de volgende links:

Totaaloverzicht:

https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vklmjfvrtsrf&ministerie=vkisiniik9dh

Rappel:

https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vklmdwy23nw5&ministerie=vkisiniik9dh

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, graag vóór vrijdag 16 maart 2018. Deze prognose betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het registratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister voor Rechtsbescherming

Den Haag, 6 februari 2018

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeggingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen.

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt de Kamer dit uiteraard graag.

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2018 is verstreken.

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via de volgende links:

Totaaloverzicht:

https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vklmjfvrtsrf&ministerie=vkjhltvyf5mt

Rappel:

https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vklmdwy23nw5&ministerie=vkjhltvyf5mt

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, graag vóór vrijdag 16 maart 2018. Deze prognose betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het registratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2018

Met deze brief reageer ik, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, op uw brieven van 6 februari jongstleden. In de bijlage van deze brief treft u de stand van zaken van de gedane toezeggingen aan uw Kamer. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Rappelabele toezeggingen Veiligheid en Justitie (Halfjaarlijks rappel – maart 2018)

Minister van Justitie & Veiligheid, Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid

Toezegging

Nummer en Kamerstuk

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Codering gegevens (30.164/30.327) (T00498)

T00498

30 164/30 327

3 juli 2007

De Minister van Justitie zegt toe in discussie te gaan over de manier waarbij het inzicht in de waarde van de gegevens wordt vergroot door het daaraan toekennen van een kwalificatie, een codering.

Uw Kamer kan een inhoudelijke reactie verwachten vóór de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de dataprotectie richtlijn in de Wpg en Wjsg in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel ligt op dit moment in de Tweede Kamer. Ik hoop het voorstel zo spoedig mogelijk te kunnen behandelen in de Eerste Kamer.

Toezegging Rubricering politiegegevens (30.164/30.327) (T00499)

T00499

30 164/30 327

3 juli 2007

De Minister van Justitie zegt toe de Kamer te informeren over de toepassing van de wet op de punten waar in het debat sprake van was. De Minister van Justitie zegt de Kamer bovendien een brief toe waarin hij zal ingaan op de rubricering.

Toezegging Themaverwerking (30.164/30.327) (T00502)

T00502

30 164/30 327

3 juli 2007

De Minister van Justitie zegt toe de Kamer inzicht te geven in de mate waarin de themaverwerking wordt toegepast. De Minister zal nog nader bepalen in welk onderdeel van de verantwoordingsstukken dit een plaats krijgt.

Toezegging Gebruik ontlastende informatie (29 743) (T00501)

T00501

29 743

12 september 2006

Bij de toetsing van de wet zal worden nagegaan hoe wordt omgegaan met de kwestie van de ontlastende informatie als er geen corrigerend ambtsbericht is uitgebracht.

Het onderwerp is bij het WODC aangemeld. De verwachting is dat de evaluatie van de wet medio 2018 wordt afgerond.

Toezegging Meerwaarde regeling afgeschermde getuigen (29 743) (T00508)

T00508

29 743

3 juli 2007

De Minister van Justitie zegt toe dat bij de toetsing van de regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen wordt gekeken wat de meerwaarde van deze regeling ten opzichte van andere methodes is.

Toezegging Bij de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur zullen het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruik van expertise van Nederlandse inspecties betrokken worden (31 568) (T01223)

T01223

31 568

6 juli 2010

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur (T01031) het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruikmaken van expertise van Nederlandse inspecties te betrekken.

De verwachting is dat de evaluatie aan het einde van dit jaar aan uw Kamer wordt verstuurd.

Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32 282) (T01235)

T01235

32 282

28 september 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken

Het rapport «Vijf jaar Caribisch Nederland. De werking van wetgeving» is op 12 oktober 2015 als bijlage bij het rapport van commissie Spies aan uw Kamer gestuurd. De vreemdelingenwetgeving is in die evaluatie betrokken. Ik acht hiermee deze toezegging afgedaan.

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel DNA-verwantschaponderzoek (32 168) (T01437)

T01437

32 168

15 november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd naar aanleiding van vragen van het lid Schrijver (PvdA), toe dat hij het wetsvoorstel over vier jaar zal evalueren.

De uitvoering van de evaluatie is gestart. Uw Kamer zal naar verwachting voor eind 2018 hierover worden geïnformeerd.

Toezegging Onderzoek naar overzichtelijkheid en toepasbaarheid van openbare orderecht (33 112) (T01924)

T01924

33 112

13 mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd onderzoek naar overzichtelijkheid en toepasbaarheid van openbare orderecht te doen.

Op 2 februari 2017 heeft u het rapport «Orde in de openbare orde» met begeleidende brief ontvangen. In die brief is een beleidsreactie op dit rapport aangekondigd. Deze volgt voor het einde van 2018.

Toezegging Monitoren en mogelijk evalueren van de insluitingsfouillering (33 112) (T01925)

T01925

33 112

13 mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te monitoren en mogelijk evalueren van de insluitingsfouillering.

Het is de verwachting dat de nieuwe fouilleerbevoegdheid in de loop van 2018 kan worden ingevoerd en gemonitord. De gevraagde kwantitatieve informatie zal in 2019 met uw Kamer kunnen worden gedeeld.

Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34 000 VI) (T02051)

T02051

34 000 VI

13 januari 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe de Kamer een brief te sturen over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van een drietal facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Op 21 februari 2017 heeft u de brief «Motie Strik c,s. betreffende ratificatie van VN klachtrechtprotocollen» ontvangen. Uw Kamer zal na de zomer van 2018 door het kabinet geïnformeerd worden over het advies van de Raad van State inzake de ratificatie van de protocollen.

Toezegging Informeren over het beoogde tijdpad van ratificatie protocol (34 485 VI) (T02355)

T02355

34 485 VI

5 juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat de Kamer geïnformeerd zal worden over het beoogde tijdpad van ratificatie van het facultatief protocol bij het International Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties.

Toezegging Eindresultaat onderhandelingen Europees Openbaar Ministerie ter beoordeling voorleggen (33 709) (T02382)

T02382

33 709

1 januari 2018

De Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden, toe de Kamer per brief te informeren over het definitieve eindresultaat van de onderhandelingen inzake het Europees Openbaar Ministerie (EOM) teneinde de Kamer in staat te stelen haar eindoordeel kenbaar te maken. De regering zal vervolgens het eindoordeel van beide Kamers der Staten-Generaal betrekken bij haar definitieve standpuntbepaling over het al dan niet deelnemen van Nederland aan een EOM. In de brief zal de Minister tevens de vragen die in de tweede termijn door verschillende fracties zijn gesteld beantwoorden.

Op 23 februari jl. heeft uw Kamer een brief ontvangen waarin de intentie is aangegeven deel te gaan nemen aan het Europees OM en bent u gevraagd daarover uw standpunt in te nemen. Hierop heeft op 3 april jl. een plenair overleg met u plaatsgevonden. Over de moties die tijdens dit overleg zijn ingediend is reeds gestemd. Een meerderheid van uw Kamer heeft zich uitgesproken voor deelname aan het EOM. Ik acht hiermee deze toezegging te hebben voldaan.

Toezegging Informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven (33 865 / 33 866) (T02386)

T02386

33 865 / 33 866

28 juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om te informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven(33.865 / 33.866) (T02386)

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2018] – EK Inwerkingtreding strafbaarstelling misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven

Toezegging Informatievoorziening over het pakket GEAS II (34 585) (T02404)

T02404

34 585

28 juli 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Oomen-Ruijten (CDA), toe dat de afspraken ten aanzien van de informatievoorziening over het pakket GEAS II zoals deze zijn vastgelegd in de brief van de Tweede Kamer van 24 november 2016 (TK 34 585, nr. 2), ook voor de Eerste Kamer gelden.

Uw Kamer wordt periodiek geïnformeerd door middel van een afschrift van de geannoteerde agenda’s en verslag van JBZ-raden. Ook de brieven over het GEAS aan de Tweede Kamer worden in afschrift uw Kamer gezonden. Ik acht hiermee deze toezegging gestand gedaan.

Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomst van het onderzoek en eventuele maatregelen inzake huiselijk of eergerelateerd geweld (34 236) (T02453)

T02453

34 236

14 juli 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat hij de Kamer zal informeren over de uitkomst van het onderzoek en eventuele maatregelen met betrekking tot de toegang van slachtoffers tot de opvang die een aanvraag verblijf hebben gedaan op humanitaire gronden in verband met huiselijk geweld of eergerelateerd geweld. (T02453)

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-02-2018] – Opvang slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld

Toezegging Het toezenden van de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (34 356 (R2064), 34 358 (R2065), 34 359) (T02456)

T02456

34 356 (R2064), 34 358 (R2065), 34 359

19 juli 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe dat hij de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme de Kamer zal toezenden. (T02456)

Bijgaand doe ik het u het inspectierapport evaluatie actieprogramma jihadisme1 toekomen (zie bijlage 2).

Noot 1: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 162393.06.

Minister voor Rechtsbescherming

Toezegging

Nummer en Kamerstuk

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Bij de evaluatie te betrekken aspecten (31 352) (T01075)

T01075

31.352

02-11-2009

De Minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Broekers-Knol, toe bij de evaluatie van de bestuurlijke lus te zullen kijken naar mogelijke negatieve gevolgen van het wetsvoorstel, te weten dat de rechter teveel op de stoel van het bestuur gaat zitten, dat de lus herhaaldelijk wordt toegepast en dat bestuurlijke luiheid bevorderd zou kunnen worden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-02-2018] – Evaluatie van de bestuurlijke lus

Toezegging Rechtsbescherming centraal stellen in evaluatie relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb), alsmede evalueren artikel 6:22 Awb (32 450) (T01659)

T01659

32 450

27-07-2017

De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Boer en Lokin-Sassen, toe in de reeds toegezegde evaluatie van het relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb) de rechtsbescherming centraal te stellen en ook artikel 6:22 Awb te evalueren. (T01659)

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-02-2018] – EK Evaluatie van het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken (Algemene wet bestuursrecht)

Toezegging Uiterlijk eind 2013 handleiding gereed voor omgang met verzoeken tot nadeelcompensatie (32 621) (T01662)

T01662

32 621

05-02-2013

De Minister van Veiligheid en Justitie en BZK hebben toegezegd om samen met het bedrijfsleven en bestuursorganen en met betrokkenheid van deskundigen een breed gedragen handleiding te maken voor de omgang met verzoeken om nadeelcompensatie. (T01662)

Een werkgroep van bedrijfsleven, accountants, wetenschap en overheden werkt aan een handleiding voor wegafsluitingen. De handleiding wordt voor 1 juli 2018 aan uw Kamer gestuurd.

Toezegging Uitbreiding spreekrecht tot stieffamilie (34 082) (T02307)

T02307

34 082

08-03-2018

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Markuszower (PVV), toe de uitbreiding van het spreekrecht tot de stieffamilie mee te nemen in de evaluatie van het huidige spreekrecht. (T02307)

De uitbreiding van de kring van wettelijk spreekgerechtigden met de stieffamilie wordt voorgesteld in een wetsvoorstel dat thans in voorbereiding is en voorziet in de uitbreiding van slachtofferrechten in het strafproces. De Minister voor Rechtsbescherming is voornemens het voorstel van wet eind dit jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Toezegging De Kamer informeren over de herijkte businesscase (34 059 / 34 138 / 34 212 / 34 237) (T02353)

T02353

34 059 / 34 138 / 34 212 / 34 237

27-10-2016

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de herijkte businesscase.

De Raad voor de rechtspraak heeft in januari bekend gemaakt dat er geen actualisatie van de business case komt, maar dat de verantwoording op andere wijze plaats zal vinden. Dit is vermeld in de voortgangsrapportage KEI die u op 30 januari 2018 heeft ontvangen. Ik acht deze toezegging hiermee afgedaan.

Toezegging Uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (34 145) (T02384)

T02384

34 145

23-01-2017

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer naar aanleiding van de vraag van het lid Van Rij (CDA) toe dat de inwerkingtreding van de wet uitgesteld zal worden tot 1 januari 2018 voor alle drie de beroepsorganisaties.

De wet is op 1 januari 2018 in werking getreden, daarmee acht ik deze toezegging afgedaan (Stb. 2017, 86).

Noot 1: Samenstelling:Engels (D66), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Bredenoord (D66), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS) Van Zandbrink (PvdA), Aardema (PVV), Fiers (PvdA)