Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 73

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2018

Hierbij doe ik u de heden door mij getekende Startbeslissing voor de A15 Papendrecht–Gorinchem toekomen1. Hiermee kan de MIRT-verkenning van start gaan. Dit is mede mogelijk geworden dankzij de extra middelen, die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor een inhaalslag in infrastructuur.

A15 Papendrecht–Gorinchem

Nut en noodzaak

In de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 2017 komt het tracé Papendrecht–Gorinchem naar voren als een belangrijk knelpunt dat hoge economische verlieskosten kent bij zowel een laag als een hoog groeiscenario. Het tracé vervult een cruciale rol in de doorstroming op de as Rotterdam–Duitsland en voor de bereikbaarheid in de regio. Het toenemende verkeersaanbod betekent dat de bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties steeds verder onder druk komt te staan.

In het BO MIRT 2017 is afgesproken voor de zomer 2018 een brede MIRT-Verkenning op de A15 te starten met tenminste het NMCA-traject Gorinchem–Papendrecht. Samen met de partijen op de goederencorridor Oost (Provincies Zuid-Holland en Gelderland, Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van I en W) is vastgesteld dat de uitkomsten van het verkeersonderzoek A15 voor het tracé Papendrecht–Gorinchem voldoende aanleiding bieden om grootschalige infrastructurele oplossingen te overwegen. In aanvulling op de MIRT-verkenning worden in het Bestuurlijk Overleg MIRT 2018 afspraken gemaakt over een separaat korte termijn maatregelenpakket voor de in het verkeersonderzoek vastgestelde knelpunten op de gehele A15-corridor.

Oplossingsrichting

De doelstelling van de MIRT-verkenning is het oplossen van de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven door het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid in het projectgebied in beide richtingen, waardoor de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid van het gebied per saldo verbetert.

Eén van de oplossingsrichtingen voor de lange termijn is een capaciteitsuitbreiding op de A15 tussen Sliedrecht West en Gorinchem. In de verkenning worden meerdere alternatieven onderzocht, waaronder oplossingen waarbij er geen of minimale infrastructurele maatregelen worden genomen zoals Smart Mobility. De MIRT-Verkenning moet antwoord geven op de vraag welke oplossing of combinatie van oplossingen het meest effectief is.

In de Startbeslissing zijn aspecten met betrekking tot duurzaamheid en leefbaarheid opgenomen in het beoordelingskader. Ook de doelstellingen van het programma Goederencorridors hebben een plek gekregen in het beoordelingskader. Daarnaast worden kansen die zich voordoen tijdens het ontwerp en de realisatie meegenomen. De Startbeslissing zal worden uitgewerkt in een structuurvisie, waarin de voorkeursbeslissing is opgenomen. Afhankelijk van de voorkeursbeslissing kan er vervolgens een ontwerp-Tracébesluit en een Tracébesluit worden opgesteld.

Financiën

In de Rijksbegroting is vooralsnog € 300 miljoen (incl. BTW) gereserveerd voor de MIRT-Verkenning. In het kader van cofinanciering heeft de provincie Zuid-Holland daarnaast een bedrag van € 30 miljoen toegezegd. Hiermee wordt voldaan aan de vernieuwde MIRT-spelregels waarbij er zicht moet zijn op 75% van de financiering (op basis van een kostenraming van de capaciteitsuitbreiding van € 400 miljoen). Deze raming kent nog een grote onzekerheidsmarge. Na afronding van de verkenning zal op basis van een nieuwe raming het taakstellend budget worden vastgesteld.

Planning

Voorkeursbeslissing

Eind 2020

Ontwerp Tracébesluit

2021

Tracébesluit

2022

Start Realisatie

2025

Openstelling

2027–2029

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl