Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 77

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juli 2018

Bijgaand ontvangt u de 1e Rapportage Rijkswegennet van 20181. Voorheen Publieksrapportage Rijkswegennet genaamd.

Deze rapportage bevat jaarcijfers per april 2018 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Het toont de ontwikkeling ten opzichte van eind 2017.

In vergelijking met de Publieksrapportage van afgelopen december zijn er geen grootse of sterk afwijkende conclusies. De jaarfilezwaarte is de eerste vier maanden van dit jaar met 2,5% gestegen naar 11,6 kilometerminuten en komt daarmee uit op het niveau van eind 2016. De cijfers wijken af van de cijfers van de ANWB over de eerste drie maanden van 2018. ANWB presenteerde 25% groei in de eerste drie maanden van 2018 ten opzichte van de eerste drie maanden in 2017. RWS becijferd deze groei op 5,2 procent. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende meetmethoden, de gehanteerde definitie van een file en het areaal waar naar gekeken wordt. RWS en de ANWB analyseren momenteel de verschillen om te bezien of er meer eenduidigheid in filecijfers gemaakt kan worden.

Verder geeft de rapportage aandacht aan de openstellingen in de eerste vier maanden van 2018, de bijdrage die dit levert aan een betere doorstroming en belangrijke (geplande) wegwerkzaamheden.

De afgelopen maanden zijn, om zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid te verbeteren nieuwe wegdelen geopend. Dit betreft de N18 Varsseveld – Enschede, een deelopenstelling van knooppunt Joure en het onlangs openstellen van de verbrede N35 Zwolle-Wijthmen.

Er is door Rijkswaterstaat de eerste vier maanden van dit jaar ook doorgewerkt aan een aantal grote projecten, zoals de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere, de A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten en de Heinenoordtunnel.

Positief is dat het aandeel files door werkzaamheden 3,4 procent bedroeg en daarmee iets lager is dan in de voorgaande periode. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de (in 2006) met de Tweede Kamer afgesproken norm van 10 procent.

Belangrijkste bevindingen in deze rapportage

Wat betreft de doorstroming ten opzichte van eind 2017:

  • –  ↑ voertuigkilometers: het aantal afgelegde voertuigkilometers in Nederland per jaar is met 0,7 procent toegenomen tot 71,6 miljard voertuigkilometers. De meerjarige trend blijft hiermee licht stijgend.
  • –  ↑ De jaarfilezwaarte: (de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file op jaarbasis) is de afgelopen 4 maanden gestegen met 2,5 procent naar 11,6 miljoen kilometerminuten. Op dit niveau eindigde de jaarfilezwaarte eind 2016 ook. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten.
  • – 

    Op de eerste plaats in de filetop-10 staat de A20 tussen Crooswijk en het Terbregseplein. De meeste filetop-locaties bevinden zich in de Randstad. Ten opzichte van december 2017 zijn er drie nieuwe locaties in de top 10, deze stonden in de vorige periode net buiten de top 10. Dit zijn 2 locaties in de regio Rotterdam (A4 Vlaardingen-Hoogvliet bij Kethelplein en A16 Rotterdam-Breda tussen Feijenoord en Ridderkerk-Noord) en 1 locatie op de A1 bij Hoevelaken.

    Voor 9 van de trajecten in deze top 10 zijn al besluiten genomen over maatregelen die de doorstroming zullen verbeteren. Voor de regio Rotterdam zijn dat bijvoorbeeld de aanleg van de verlengde A16 en de Blankenburgtunnel. Daarnaast zijn er korte termijnmaatregelen die de filezwaarte moeten verkleinen en zal het project rondom knooppunt Hoevelaken en het MIRT-onderzoek naar de A1/A30 Barneveld uitsluitsel geven over het aanpakken van de filezwaarte op dit traject.

  • – het aantal uren: dat alle weggebruikers gezamenlijk extrahebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, is licht gestegen met 3,9 procent. Hiermee komt het reistijdverlies op 65,6 miljoen uur op jaarbasis. Reistijdverlies treedt op wanneer de weggebruiker niet de referentiesnelheid van 100 km/per uur kan rijden. Dit betekent niet per se dat de weggebruiker in de file staat.
  • –  ↓ het aandeel files door werkzaamheden is iets gedaald en bedroeg 3,4 procent. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de (in 2006) met de Tweede Kamer afgesproken norm van 10 procent.

Elke rapportage bevat specifieke thema’s. In deze rapportage zijn dat de winterperiode en een beschouwing van de stormdag op 18 januari 2018.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl