Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Deltafonds 2018

34775 J 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 19

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2018

Op 14 juni 2018 heeft het lid Van Raan verzocht om geïnformeerd te worden over het sneller stijgen van de zeespiegel en het mogelijk effect daarvan op het Deltaprogramma (Handelingen II 2017/18, nr. 94, Regeling van Werkzaamheden).

In mijn brief van 21 juni 2018 (Kamerstukken 27 625 en 34 550, nr. 434) heb ik aangegeven dat op dit moment diverse publicaties en rapporten over de zeespiegelstijging verschijnen, waarin deskundigen hun mening weergeven. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) komt eind 2018 begin 2019 met nieuwe inzichten ten aanzien van de mondiale zeespiegelstijging. Het KNMI verwerkt deze informatie in nieuwe scenario’s voor zeespiegelstijging (2019) en klimaatontwikkeling (2021) voor onze regio.

Vooruitlopend hierop wordt in het Deltaprogramma, een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging voor het kustfundament, de waterkeringen en de zoetwatervoorziening.

In het Deltaprogramma 2019 informeer ik uw Kamer daarover en wordt de actuele stand van zaken ten aanzien van zeespiegelstijging aan uw Kamer gemeld.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga