Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

34775 VII G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2017-2018

G1

Vastgesteld 5 september 2018

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 10 juli 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister heeft op 5 september 2018 gereageerd.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning2 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Den Haag, 10 juli 2018

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2018 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkpwgsqhkzyv&ministerie=vghyngkof7kr

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkpwhtewa9nd&ministerie=vghyngkof7kr

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 31 augustus 2018 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 september 2018

Op 10 juli jl. zond u mij, ter verificatie, een halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2018 is verstreken en een overzicht van alle openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2019 verloopt.

In de bijlage treft u een prognose aan van de termijnen waarop deze toezeggingen zullen worden nagekomen.

Ik verzoek u – mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – de termijn van een aantal toezeggingen te verschuiven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Toezeggingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rappelabele toezeggingen (vooruitblik januari 2019)

Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie parlement

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe dat bij het invoegen van de Waterwet gereflecteerd wordt op de weging van het aspect «waternorm» (T02252)

Parlementair agenda punt [15-03-2016] Omgevingswet

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2020.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat het participatieproces bespreekbaar wordt gemaakt bij het overleg met medeoverheden (T02255)

Parlementair agenda punt [15-03-2016] Behandeling Omgevingswet

De Eerste Kamer is op d.d. 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 33 118 nr. AC)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Dijk (SGP), toe de rol van de kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de bestrijding van armoede, jeugdproblematiek, prostitutie, criminaliteit en dergelijke, waar mogelijk, aan te jagen en de samenwerking tussen kerken en de overheid te bevorderen (T02324)

Parlementair agenda punt [21-06-2016] – Evaluaties ihkv de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 1 november 2018 geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat zij zal bezien hoe in het implementatieprogramma aandacht besteed kan worden aan het belang van een goede informatiepositie van burgers bij participatie. Daarnaast zal zij in de invoeringsregelgeving ook nadere regels stellen over de kwaliteit en de beschikbaarheid van omgevingsdocumenten en gegevens om de deugdelijkheid en de toegankelijkheid van gegevens te borgen (T02431)

Parlementair agenda punt [30-05-2017] Behandeling Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2021.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Teunissen (PvdD), toe dat zij een eenduidig toetsingskader zal ontwikkelen waarin de grondslagen voor het afwijken van het basisbeschermingsniveau helder worden beschreven ten aanzien van geur en trillingen. Dit kader zal worden opgenomen in de nota van toelichting (T02441)

Parlementair agenda punt [30-05-2017] Behandeling Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2021.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Klip-Martin (VVD), toe dat zij in het kader van het monitoringsprogramma een nulmeting zal uitvoeren en daarover de Kamer zal informeren (T02442)

Parlementair agenda punt [30-05-2017] Behandeling Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 1 januari 2019 geïnformeerd

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Kamer te informeren over de wenselijkheid van de suggestie van de Raad van State voor een eventuele geleidelijke overgang naar de reguliere situatie op Sint Eustatius en hoe een dergelijk overgangsregime er uit zou moeten zien (T02534)

Parlementair agenda punt [06-02-2018] – Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 1 januari 2019 geïnformeerd

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Kok (PVV) toe, de discussie over autonomie in Caribisch Nederland en wat de Commissie van Wijzen daarover in haar rapport heeft geschreven, te willen voeren maar niet voor de zomer van 2018 (T02536)

Parlementair agenda punt [06-02-2018] – Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

De toezegging zal in de voortgangs-rapportage betrokken worden, medio november 2018.

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 1 januari 2019 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe de voorlichtingscampagne over de taken van de Huurcommissie dit jaar te herhalen en uit te breiden naar andere doelgroepen (T02577)

Parlementair agenda punt [29-05-2018] – Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (34 652)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 februari 2019.

Toezeggingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rappelabele toezeggingen (terugblik juli 2018)

Omschrijving

Toegezegd in

Voortgangsinformatie parlement

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver (PvdA), te evalueren of de gelijkebehandelingsfunctie goed is ingebed bij het College voor de Rechten van de Mens (T01421)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer is d.d. 5 september 2018 per brief geïnformeerd (2018–0000499448)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Engels (D66), De Boer (GroenLinks) en Kox (SP), dat bij de evaluatie over 5 jaar wordt meegenomen of het College voor de Rechten van de Mens oordeels- en de procesbevoegdheid moet krijgen (T01422)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer is d.d. 5 september 2018 per brief geïnformeerd (2018–0000499448)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat bij de evaluatie over vijf jaar wordt beoordeeld of de balans van grondrechten daadwerkelijk is gerealiseerd (T01424)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer is d.d. 5 september 2018 per brief geïnformeerd (2018–0000499448)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat het gebruik van het wettelijke inlichtingenrecht door het College voor de Rechten van de Mens wordt geëvalueerd (T01425)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer is d.d. 5 september per brief geïnformeerd (2018–0000499448)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf (D66), toe de lacune van kandidaten die zich hebben afgesplitst, zich niet als vereniging organiseren en daardoor niet (direct) onder de wet vallen, bij een volgende gelegenheid te dichten, wanneer dit in de praktijk voorkomt (T01687)

Parlementair agenda punt [26-02-2013] – 32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 31 oktober 2019 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke partijen ten behoeve van financiële rapportage te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen regelt (T01688)

Parlementair agenda punt [26-02-2013] – 32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 31 oktober 2019 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Schouwenaar (VVD), Koole (PvdA), Van Bijsterveld (CDA), De Boer (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en Holdijk (SGP), toe om bij de volgende evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling een voorstel te doen om artikel 5, lid 2, onderdeel d te schrappen (T01970)

Parlementair agenda punt [27-05-2014] – voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33 344)

De Eerste Kamer is d.d. 5 september 2018 per brief geïnformeerd (2018–0000499448)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe met de VNG te overleggen om te bevorderen dat gemeentelijke woonvisies op grote schaal en zo mogelijk landelijk dekkend tot stand komen. In de evaluatie wordt nagegaan in welke mate gemeentelijke woonvisies tot stand gekomen zijn (T02074)

Parlementair agenda punt [10-03-2015] – Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2019.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Graaf (D66), Barth (PvdA) en Bikker (ChristenUnie), toe om het Huis voor klokkenluiders in kaart te laten brengen waar er een reële benadeling van niet-werknemers ontstaat of zou kunnen ontstaan waartegen met een benadelingsverbod wellicht een wapen zou kunnen worden gegenereerd. Vervolgens komt hij ofwel met een wetsvoorstel ofwel met een toelichting waarom het buiten de wet om zou moeten worden opgelost. Binnen een maand komt de Minister met een brief over hoe hij de motie-Bikker c.s. over deze materie uit gaat voeren (T02238)

Parlementair agenda punt [09-02-2016] – voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand,Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK34105)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 november 2018.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Flierman (CDA) en Jorritsma-Lebbink (VVD), toe dat zij bij de vormgeving van de AMvB zal aangeven hoe zij omgaat met het toepassen van de bandbreedtebenadering op kwalitatieve milieunormen betreffende geluid, geur en bodem (T02248)

Parlementair agenda punt [15-03-2016] – Voortzetting behandeling Omgevingswet

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 oktober 2018.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe dat de Kamer op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen ten aanzien van het inpassen van het onderwerp «schade» in de Omgevingswet (T02250)

Parlementair agenda punt [15-03-2016] – Voortzetting behandeling Omgevingswet

De Eerste Kamer is op d.d. 19 mei 2016 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 33 118 nr. A)

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Meijer (SP), toe dat bij de invoeringswet de Omgevingswet in lijn wordt gebracht met deze motie (EK 33 962, K) inzake de aanpassing van de inwerkingtredingstermijn van omgevingsvergunningen, indien de motie wordt aangenomen (T02251)

Parlementair agenda punt [15-03-2016] – Voortzetting behandeling Omgevingswet

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2019.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe dat bij de behandeling van de invoeringswet de laatste stand van zaken omtrent participatie inzichtelijk wordt gemaakt (T02253)

Parlementair agenda punt [15-03-2016] – Voortzetting behandeling Omgevingswet

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 juli 2019.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Postema (PvdA) en Schalk (SGP), toe dat: de Minister van Economische Zaken naar de problematiek van de provincie Zeeland kijkt en de Kamer daarover een brief stuurt; De Minister zelf na het verschijnen van het advies van de commissie-Jansen II met het IPO zal overleggen en naar verdere ontwikkeling van het verdeelmodel van het Provinciefonds zal kijken (T02425)

Parlementair agenda punt [23-05-2017] – Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds, nr. 34 568

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2019.

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe dat zij de Kamer in juni zal informeren over de stand van zaken met betrekking tot de afspraken van de interbestuurlijke partners inzake de informatiehuizen. (T02437)

Parlementair agenda punt [30-05-2017] – Ontwerpbesluiten Omgevingswet

De Eerste Kamer is op d.d. 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (EK 2016–2017, 33 118 nr. AC)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beuving (PvdA), toe dat de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op een locatie komt waar ze volledig kan functioneren, gegeven het feit dat ze met staatsgeheime informatie werkt. Dat is niet automatisch de locatie waar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) op dit moment zit (T02466)

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20. (34.588) (antwoord regering en re- en dupliek) 11-07-2017

De Eerste Kamer is op 25 juni 2018 per brief geïnformeerd (EK 2017–2018, 34 588 nr. K).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Beuving (PvdA), Van Kappen (VVD) en Bikker (ChristenUnie), toe te zullen zorgen voor voldoende inhoudelijke en facilitaire ondersteuning voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) (concreet: drie medewerkers inhoudelijk, maximaal twee facilitair) (T02467)

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20. (34.588) (antwoord regering en re- en dupliek) 11-07-2017

De Eerste Kamer is op 25 juni 2018 per brief geïnformeerd (EK 2017–2018, 34 588 nr. K).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lintmeijer (GroenLinks), toe om het systeem van nummerherkenning te onderzoeken (T02473)

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20. (34.588) (antwoord regering en re- en dupliek) 11-07-2017

De Eerste Kamer is op 25 juni 2018 per brief geïnformeerd (EK 2017–2018, 34 588 nr. K).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Kamer ieder kwartaal te informeren over de voorzieningen die bij de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius zijn en worden getroffen. De eerste kwartaalrapportage zal uiterlijk 1 juni 2018 met de Kamer worden gedeeld (in het kader van toezegging T02531). Daarbij gaat het onder andere over de voortgang in de criteria en indicatoren die zijn ontwikkeld om de afbouw van het bijzondere regime mogelijk te maken. De resultaten op bestuurlijk vlak, de infrastructuur en op sociaaleconomisch terrein, waaronder de bestrijding van armoede. En om de stappen die de regeringscommissaris, de Staatssecretaris en het bewindspersonenoverleg Caribisch Nederland zetten of mogelijk maken (T02532)

Parlementair agenda punt [06-02-2018] – Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 21 september 2021.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Raad van State op korte termijn om voorlichting te vragen over de wijze waarop de Nederlandse regering met Caribisch Nederland omgaat (inclusief de rol van de gezaghebber, het Cft en de Rijksvertegenwoordiger in relatie tot de bewindspersoon) en over de coördinerende rol van de Staatssecretaris van BZK ten aanzien van Caribisch Nederland. De voorlichtingsaanvraag zal met de Kamer worden gedeeld (T02533)

Parlementair agenda punt [06-02-2018] – Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 30 september 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe bij de evaluatie van de Woningwet aandacht te besteden aan de redelijkheid van de koppeling van de financiering van de Huurcommissie aan verhuurders die de verhuurderheffing betalen (T02579)

Parlementair agenda punt [29-05-2018] – Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (34 652)

De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te verschuiven naar 1 januari 2019.

Noot 1: Letter G heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 775 VII.

Noot 2: Samenstelling:Engels (D66) (voorzitter), Nagel (50PLUS), Meijer(SP), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), Strik (GL), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), De Graaf (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), P. van Dijk (PVV), Gerkens (SP), Van Hattem (PVV), Köhler (SP) (vice-voorzitter), Lintmeijer (GL), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Verheijen (PvdA), Bikker (CU), Klip-Martin (VVD), Sini (PvdA), Van der Sluijs (PVV), Fiers (PvdA)