Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

34775 VI AI VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

AI

Vastgesteld 11 januari 2019

Tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018 is een zestiental toezeggingen gedaan. De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid1 hebben in hun commissievergadering van 2 oktober jl. een inventarisatie van deze toezeggingen besproken. Naar aanleiding daarvan is op 16 oktober 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Justitie en Veiligheid.

De Minister heeft op 18 december 2018 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Den Haag, 16 oktober 2018

Op 22 mei 2018 heeft het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat plaatsgevonden met de Minister voor Rechtsbescherming en u.2 Tijdens dit debat is een zestiental toezeggingen gedaan. De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben in hun commissievergadering van 2 oktober jl. een inventarisatie van deze toezeggingen3 besproken (zie bijlage bij deze brief). Naar aanleiding daarvan hebben zij aangegeven graag een derde termijn te willen houden van het beleidsdebat op 12 februari 2019 met de Minister voor Rechtsbescherming en u over de invulling die wordt gegeven aan alle toezeggingen uit dit debat, teneinde tot een inhoudelijke afronding van het debat te komen. Hierbij brengen zij u op de hoogte van hun besluit.

De voornoemde leden spreken daarbij de verwachting uit dat u per 1 januari 2019 invulling heeft gegeven aan alle toezeggingen uit het beleidsdebat. Indien dat niet het geval is, vragen zij u vriendelijk een prognose te geven vóór de jaarwisseling wanneer zij de invulling kunnen verwachten.

Een gelijkluidende brief is verzonden aan de Minister voor Rechtsbescherming.

Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
A.W. Duthler

Inventarisatie toezeggingen beleidsdebat staat van de rechtsstaat

Toezegging

Omschrijving

Deadline/

status

Opmerkingen

T02598

Toezending kabinetsstandpunt evaluatie project Nationale Politie (commissie-Kuijken)

1 juli 2018 / openstaand

Brief ontvangen op 15 juni 2018, MO over de evaluatie van de Politiewet 2012 wanneer TK evaluatie heeft behandeld

T02599

Indiening wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

1 januari 2019 / openstaand

Wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer

T02600

Visie op het forensisch onderzoek

1 oktober 2018 / openstaand

 

T02601

Berichten wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat doen om prestaties strafrechtketen verder te verbeteren

1 juli 2018 / openstaand

Brief ontvangen op 9 juli 2018

T02602

Onderzoek naar ambtshalve kennisgeving van de intrekking van het Nederlanderschap van jihadisten

1 januari 2019 / openstaand

 

T02603

Toezending evaluatie Wet OM-afdoening

1 juli 2018 / openstaand

De evaluatie is op 19 juni 2018 toegezonden. De kabinetsreactie wordt dit najaar verwacht

T02604

Kamer nader informeren over individueel klachtrecht bij internationale mensenrechtenverdragen

1 oktober 2018 / openstaand

 

T02605

Toezending strategie met betrekking tot digitalisering van de samenleving

1 juli 2018 / openstaand

Brief ontvangen op 6 augustus 2018

T02606

De Kamer informeren over de financiële kaders voor de digitalisering van de rechtspraak (KEI)

1 oktober 2018 / openstaand

 

T02607

Kamer informeren over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak (KEI)

1 juli 2018 / openstaand

Brief ontvangen op 13 juli 2018

T02608

Kamer informeren over deskundigenadvies bekostigingssystematiek rechtspraak

1 juli 2018 / openstaand

 

T02609

Onderzoek naar signalen van stijging aantal verstekvonnissen waar zittingslocaties zijn opgeheven

1 januari 2019 / openstaand

 

T02610

Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand

1 oktober 2018 / openstaand

 

T02611

Kamer schriftelijk informeren na gesprek orde over toekomstvisie advocatuur

1 januari 2019 / openstaand

 

T02612

Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging

1 oktober 2018 / openstaand

 

T02613

Kamer informeren over onderzoek en adviesaanvragen in Nederland en Europa inzake digitale transformatie

1 juli 2018 / openstaand

Brief ontvangen op 9 juli 2018

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

Met deze brief reageer ik, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, op uw brief van 16 oktober jongstleden.

U heeft aangekondigd een derde termijn te willen houden van het beleidsdebat staat van de rechtsstaat op 12 februari 2019. Ter voorbereiding hierop heeft u mij verzocht de stand van zaken weer te geven van de toezeggingen die ik en mijn ambtsgenoot tijdens het debat 22 mei jongstleden hebben gedaan. In de bijlage bij deze brief treft u deze stand van zaken aan.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Bijlage – Stand van zaken toezeggingen

Toezegging

Omschrijving

Stand van zaken

T02598

Toezending kabinetsstandpunt evaluatie project Nationale Politie (commissie-Kuijken)

(Kamerstukken I, 2017/18, 30 880, AD).

Behandeling evaluatie van de politiewet heeft plaats gevonden tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer op 12 december 2018.

T02599

Indiening wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting kort vóór dan wel kort na de jaarwisseling aan de TK aangeboden.

T02600

Visie op het forensisch onderzoek

Deze toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer inzake de visie op het forensisch onderzoek (Kamerstukken I, 2017/18, 34 775-VI, AD).

T02601

Berichten wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat doen om prestaties strafrechtketen verder te verbeteren

Toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer inzake verder verbeteren prestaties strafrechtketen (Kamerstukken I, 2017/18, 34 775-VI, AA).

T02602

Onderzoek naar ambtshalve kennisgeving van de intrekking van het Nederlanderschap van jihadisten

Het onderzoeksrapport zal vóór het einde van het kerstreces aan de Eerste Kamer worden aangeboden.

T02603

Toezending evaluatie Wet OM-afdoening

De kabinetsreactie op de evaluatie OM-afdoening wordt vóór 1 januari 2019 toegezonden aan beide Kamers.

T02604

Kamer nader informeren over individueel klachtrecht bij internationale mensenrechtenverdragen

De Eerste Kamer is naar aanleiding van de motie Strik c.s. betreffende ratificatie van VN-klachtrechtprotocollen bij brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot ratificatie van de Facultatieve Protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De regering heeft de goedkeuringsstukken inzake het facultatieve protocol IVESCR voor advies aan de Raad van State aangeboden. Op basis van dat advies zal een besluit worden genomen over ratificatie.

T02605

Toezending strategie met betrekking tot digitalisering van de samenleving

Toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer inzake strategie m.b.t. digitalisering van de samenleving (Kamerstukken I, 2017/18, 26 643, A).

T02606

De Kamer informeren over de financiële kaders voor de digitalisering van de rechtspraak (KEI)

Toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer inzake de financiële kaders voor de digitalisering van de rechtspraak (KEI)

(Kamerstukken I, 2018/19, 34 775-VI, AF).

T02607

Kamer informeren over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak (KEI)

Toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer inzake verdere planning van digitalisering van de rechtspraak (KEI)

(Kamerstukken I, 2018/19, 34 775-VI, AF).

T02608

Kamer informeren over deskundigenadvies bekostigingssystematiek rechtspraak

Toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer inzake het deskundigenadvies bekostigingssystematiek rechtspraak

(Kamerstukken I, 2018/19, 34 775-VI, AG).

T02609

Onderzoek naar signalen van stijging aantal verstekvonnissen waar zittingslocaties zijn opgeheven

Het streven is om dit onderzoek in 2019 te laten uitvoeren. De Kamer wordt na afloop van het onderzoek geïnformeerd.

T02610

Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand

Toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer inzake richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand

(Kamerstukken I, 2018/19, 34 775-VI, AE).

T02611

Kamer schriftelijk informeren na gesprek orde over toekomstvisie advocatuur

In januari 2019 zal de Kamer worden geïnformeerd.

T02612

Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging

Voor het eind van het jaar zal de Kamer worden geïnformeerd.

T02613

Kamer informeren over onderzoek en adviesvragen in Nederland en Europa inzake digitale transformatie

Toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer inzake digitale transformatie in Nederland en Europa

(Kamerstukken I, 2017/18, 34 775-VI, AB).

Noot 1: Engels (D66), Kox (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS) Van Zandbrink (PvdA), vac. (PVV), Fiers (PvdA), Andriessen (D66), Vink (D66)

Noot 2: Handelingen I 2017/18, 30, item 3 en Handelingen I 2017/18, 30, item 6.

Noot 3: