Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

35200 XV 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 5

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2019

Op maandag 20 mei heeft u een brief ontvangen van de Minister van Financiën betreffende een onjuiste stand van openstaande voorschotten van toeslagen in de departementale jaarverslagen 2018 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35 200, nr. 5). Deze onjuiste standen hebben ook gevolgen voor het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018. Middels dit addendum bied ik u de gecorrigeerde onderdelen van het jaarverslag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.

In de bijlage wordt een geheel nieuwe saldibalans opgenomen met de gecorrigeerde cijfers bij post 12 voorschotten en 12a tegenrekening voorschotten, en de bij de voorschotten behorende toelichting.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees