Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2018 (wijziging i.v.m Najaarsnota)

35095 J 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 2

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

2.

De producten

3

 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

2.2

De productartikelen

4

 

2.3

Bijlagen

14

 

A.

Verdiepingsbijlage

14

 

B.

Projectoverzichten

30

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

 • •  Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen

  Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

  Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

  Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

  < 50

  1

  2

  => 50 en < 200

  2

  4

  => 200 < 1.000

  5

  5

  => 1.000

  5

  5

 • •  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 • •  Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 • •  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1.  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 • 2.  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 • 3.  In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 • 4.  Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 • 5.  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • •  van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

 

1.090,8

1.090,8

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

1.115,0

1.115,0

       

Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)

 

– 12,1

– 12,1

       

Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2018

     
       

Kaderrelevante mutaties

     

1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security

5 en 6

3,5

3,5

2. Ministerie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee

5 en 6

0,8

0,8

3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum

 

– 0,5

– 0,5

       

Mutaties binnen kader Deltafonds

     

4. Aanvaring stuw bij Grave

3

16,2

 
 

5

– 16,2

 

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

1.106,7

1.106,7

1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security

Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt IenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.

2. Mininisterie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee

Een bijdrage € 0,8 miljoen van minEZK in verband met het project wind op zee.

3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum

Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

4. Aanvaring stuw Grave

Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

276.534

772.305

16.323

– 118.995

669.633

Uitgaven

526.713

446.845

52.827

19.624

519.296

waarvan juridisch verplicht

 

89%

   

75%

1.01

Grote projecten waterveiligheid

352.422

378.654

– 35.490

– 40.405

302.759

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

201.768

222.701

– 33.312

– 44.398

144.991

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

63.803

60.446

10.774

– 1.281

69.939

1.01.03

Ruimte voor de rivier

78.758

84.416

– 11.201

6.613

79.828

1.01.04

Maaswerken

8.093

11.091

– 1.751

– 1.339

8.001

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

169.799

59.795

87.317

60.907

208.019

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

57.561

536

6.269

– 4.666

2.139

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

406

518

– 292

 

226

1.02.02

Realisatieprogramma

112.238

59.259

81.048

65.573

205.880

1.03

Studiekosten

4.492

8.396

1.000

– 878

8.518

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

4.492

8.396

1.000

– 878

8.518

1.03.02

Overige studiekosten

         

Ontvangsten

197.844

197.101

3.941

295

201.337

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

197.844

197.101

3.941

295

201.337

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

116.437

118.286

1.785

200

120.271

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

       

0

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

58.118

57.174

– 34

 

57.140

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

– 617

617

 

0

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

23.289

22.258

1.573

95

23.926

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 118 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif ad € 50 miljoen ten behoeve van HWBP-waterschapsprojecten, € 19 miljoen HWBP-rijksprojecten, € 22 miljoen Dijkversterking, € 9 miljoen IJssel delta fase 2 en € 9 miljoen met betrekking tot het project Zandhonger Oosterschelde.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 40,4 miljoen. Een verlaging ad € 41,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 en een desaldering van € 1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 41,4 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 45 miljoen minder wordt gerealiseerd Dit is het gevolg van vertragingen bij projecten van het HWBP; een tegenvallende grondslag en verplaatsingen bij een pand aan de dijk (Lekdijk Lekkerland), loslatende stenen bij de Waddenzeedijk Friese Kust, verontreiniging bij het gebruik van alternatief ophoogmateriaal (Eemdijken) en toegenomen onzekerheid over de realisatie van de compensatiemaatregel (Steenbestorting Westerschelde). Daarnaast wordt ten aanzien van de projecten Grensmaas en Zandmaas € 2 miljoen minder gerealiseerd. Daartegen over staat een hogere realisatie op het project Ruimte voor de rivier voor een bedrag van € 6 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Desaldering

Deze mutatie betreft hogere ontvangsten/uitgaven ad € 1 miljoen. Het betreft doorbelasten uren van het Consortium Grensmaas uit voorgaande jaren als ook ontvangsten van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf uit voorbije jaren die vooraf in de tijd lastig waren in te schatten. Het ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan het project Grensmaas.

01.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 60,9 miljoen. Een verhoging ad € 61,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018, een overboeking naar het Provinciefonds van € 0,5 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 66,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 5,6 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61,2 miljoen. Het nadelig saldo wordt in 2019 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Deze overboeking betreft:

 • • 

  Ooijen-Wanssum

  Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

8.516

35.003

– 10.605

– 12.138

12.260

Uitgaven

21.863

37.813

– 10.633

– 10.956

16.224

waarvan juridisch verplicht

 

27%

   

79%

2.01

Aanleg waterkwantiteit

         

2.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

         

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

18.913

34.278

– 10.530

– 10.306

13.442

2.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

9.500

– 9.500

 

0

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

18.913

24.778

– 1.030

– 10.306

13.442

2.03

Studiekosten

2.950

3.535

– 103

– 650

2.782

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.950

3.535

– 103

– 650

2.782

Ontvangsten

3.041

3.042

– 2.287

– 1

754

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.041

3.042

– 2.287

– 1

754

2.09.01

Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

3.041

3.042

– 2.287

– 1

754

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast vindt er een neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming met betrekking tot de projecten Zandhonger Oosterschelde en Innovatie KRW plaats.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

 • •  € 3 miljoen komt niet tot betaling in verband met het project Haringvliet de Kier. De realisatie van het verleggen van de innamepunten voor zoetwater, door drinkwaterbedrijf Evides en het waterschap, is gereed en het stapsgewijs implementeren van het Kierbesluit kan starten. De in 2018 niet bestede gelden worden aan latere jaren toegevoegd voor de financiële afwikkeling zoals nadeelcompensaties.
 • •  € 4 miljoen wordt doorgeschoven naar 2019 vanwege vertraging in de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen. De planuitwerking voorafgaand aan de realisatiefase duurt langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden opgevraagd bij diverse bureaus.
 • •  Vertraging van het project robuust natuurlijke oevers omdat het projectplan in de afgelopen periode is aangescherpt om aan de criteria te voldoen. Het plan wordt naar verwachting in het najaar van 2018 goedgekeurd en in 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats waarna de uitvoering eind 2019 en in 2020 plaatsvindt. Hierdoor schuift € 2,3 miljoen naar 2019. In de begrotingsvoorbereiding zal de geactualiseerde uitvoeringsplanning nader worden bepaald.
 • •  De uitvoeringsplanning van het project Doorvoer Westbrabant en Zeeland is afhankelijk van bestuurlijke keuzes in de regio in het najaar 2018. Pas op dit moment wordt de planning bekend, waardoor het budget van € 0,8 miljoen doorschuift naar 2019.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

163.977

185.695

11.442

– 14.687

182.450

Uitgaven

188.765

201.283

– 9.465

19.725

211.543

waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

3.01

Watermanagement

7.111

7.111

108

75

7.294

3.01.01

Watermanagement

7.111

7.111

108

75

7.294

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.111

7.111

108

75

7.294

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

181.654

194.172

– 9.573

19.650

204.249

3.02.01

Waterveiligheid

122.834

122.834

2.047

16.531

141.412

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

122.834

122.834

2.047

16.531

141.412

3.02.02

Zoetwatervoorziening

21.093

21.093

– 917

43

20.219

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.093

21.093

– 917

43

20.219

3.02.03

Vervanging

37.727

50.245

– 10.703

3.076

42.618

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 16,6 miljoen betrekking op de overboekingen binnen het Deltafonds (zie kastoelichting) en neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming bij de projecten Stuwen in de Lek € 17 miljoen, stroomlijnen € 7 miljoen, € 5,4 miljoen vervanging en renovatie en daarnaast € 1,7 miljoen betreffende een reservering vervanging en renovatie.

3.02 Beheer en onderhoud

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2018 ad € 3,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 16,6 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,1 miljoen.

 • •  Ten aanzien van het project GVO Stuwen in de Lek komt € 5 miljoen tot betaling, als gevolg van een nieuwe (termijn)planning met als uitgangspunt dat alle activiteiten toch in 2018 en 2019 kunnen worden uitgevoerd (o.a. door loslaten van vooraf bepaalde uitvoeringsvolgordes). Hierdoor is er sprake van een aangepaste (hogere) kasplanning in 2018.
 • •  In 2018 is een reservering voor beheer en onderhoud ad € 1,7 miljoen opgenomen. Deze reservering is niet aangesproken. De gelden worden doorgeschoven naar 2019.

Overboeking binnen het Deltafonds

De overboeking binnen het Deltafonds betreft met name het volgende. Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

669.330

675.934

1.081.318

842

1.758.094

Uitgaven

47.730

47.223

– 19.856

– 4.364

23.003

waarvan juridisch verplicht

 

11%

   

92%

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

 

800

800

4.01.01

Experimenteerprojecten

 

0

 

800

800

4.02

GIV/PPS

47.730

47.223

– 19.856

– 5.164

22.203

4.02.01

GIV/PPS

47.730

47.223

– 19.856

– 5.164

22.203

Ontvangsten

 

0

 

800

800

4.09

Ontvangsten

 

0

 

800

800

4.09.01

Ontvangsten

 

0

 

800

800

4.01 Experimenteerprojecten

De provincie Noord-Holland draagt € 0,8 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De lagere uitgaven ad € 5 miljoen in 2018 betreffen het project DBFM Afsluitdijk. De gunning van de nadere overeenkomst van de Systeemgerichte contractbeheersing viel lager uit dan de raming.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

276.219

297.575

3.337

– 4.231

296.681

Uitgaven

276.099

297.180

17.211

– 4.111

310.280

waarvan juridisch verplicht

 

99%

   

99%

5.01

Apparaat

230.529

231.091

7.655

882

239.628

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.790

2.352

– 210

– 100

2.042

5.01.02

Apparaatskosten RWS

228.739

228.739

7.865

982

237.586

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

228.739

228.739

7.865

982

237.586

5.02

Overige uitgaven

64.200

64.367

– 322

5.007

69.052

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

62.197

62.197

– 1

5.300

67.496

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.197

62.197

– 1

5.300

67.496

5.02.02

Programma-uitgaven DC

2.003

2.170

– 321

– 293

1.556

5.03

Investeringsruimte

– 18.630

1.722

9.878

– 10.000

1.600

5.03.01

Programmaruimte

– 18.630

1.722

9.878

– 10.000

1.600

5.03.02

Beleidsruimte

         

5.04

Reserveringen

         

5.04.01

Reserveringen

         

Ontvangsten

 

28.149

   

28.149

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

28.149

   

28.149

05.10.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

28.149

   

28.149

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2018 voor een bedrag van € 8,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 18 miljoen en een overboekingen ad € 0,8 miljoen naar de begroting IenW.

Saldo 2018

 • •  Voor een bedrag van € 10 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2019.
 • •  Voor het financieren van de hier onderstaande overboekingen wordt ca € 18,8 miljoen vanuit 2019 naar voren gehaald.

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2018 € 8,8 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2018 € 18 miljoen overgeboekt naar andere artikelen binnen het Deltafonds. Dit betreft met name de bijdragen aan het Security Operations Centre (SOC) en de schade aan de stuw Grave respectievelijk € 1,6 miljoen en € 16,1 miljoen.

Overboekingen naar begroting IenW

Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Ontvangsten

918.443

886.264

– 13.783

2.795

875.276

6.09

Ten laste van begroting IenW

918.443

886.264

– 13.783

2.795

875.276

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

918.443

886.264

– 13.783

2.795

875.276

Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De per saldo verhoging van de ontvangsten met € 2,8 miljoen is het gevolg van de volgende boekingen:

 • •  Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt IenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.
 • •  Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
 • •  € 0,4 miljoen wordt overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen aan hoofdstuk XII als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.
 • •  Een bijdrage € 0,8 miljoen van Ministerie Economische Zaken in verband met het project wind op zee.
 • •  Diverse kleinere mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

37.591

97.287

– 25.830

– 31.782

39.675

Uitgaven

29.648

84.672

– 42.213

– 16.090

26.369

waarvan juridisch verplicht

 

10%

   

75%

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

25.676

40.039

– 16.022

– 8.048

15.969

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

25.676

40.039

– 16.022

– 8.048

15.969

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

777

31.075

– 26.075

– 1.657

3.343

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

777

4.275

– 1.275

– 42

2.958

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

768

768

10

 

787

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

– 28.510

26.800

– 24.800

– 1.615

385

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

0

25

360

385

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

3.195

13.558

– 116

– 6.385

7.057

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

3.195

13.558

– 116

– 6.385

7.057

Ontvangsten

 

460

 

– 61

399

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

460

 

– 61

399

7.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

460

 

– 61

399

Verplichtingen

In 2018 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 32 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 1e tranche waar € 5 miljoen verplichtingenbudget doorschuift naar 2019 en een bedrag van ca € 19 miljoen schuift door ten aanzien van de 2e en 3e tranche. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 daar er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld. Ten aanzien van de verkenning Grevelingen worden nog in december 2018 onderzoeken uitgevoerd. Derhalve is de uitvoeringsplanning van de Grevelingen nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikelonderdeel ontstaat een onderuitputting van € 8 miljoen bij de KRW tweede en derde tranche. Dit is het gevolg van vertraging bij een aantal planstudies, aanbestedingen en de realisatie van enkele projecten in de tweede tranche. De vertragingen zijn veroorzaakt doordat de mijlpalen voor de start van de aanbesteding en de realisatie te optimistisch waren ingeschat. Daardoor was onvoldoende tijd in de planning opgenomen voor de voorbereidingen, het uitwerken van de ontwerpen, het verkrijgen van de benodigde gronden en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale partners. Deze risico’s zijn in de bijgestelde planning opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedingen en de realisatie naar achteren schuiven. Dit heeft géén effect op de eindmijlpaal.

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De onderzoeken voor de verkenning Grevelingen worden in december 2018 opgeleverd. De uitvoeringsplanning van de Grevelingen is derhalve nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel wordt ca € 6 miljoen minder gerealiseerd. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 omdat er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast vinden er diverse kleinere overboekingen voor een totaalbedrag van € 0,5 miljoen plaats naar de begroting hoofdstuk XII met name ten behoeve van opdrachten RIVM. Tevens zijn er departementale overboekingen voor een bedrag van € 0,2 miljoen; aan Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot project stikstofuitspoeling en het project Koeien en kansen (toetsing, evaluatie en verbetering van effectiviteit en uitvoerbaarheid van mest- en milieuwetgeving).

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

26.231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

378.653

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

0

Regeling Inundatieschade

410

410

                           

Prijsbijstelling 2018

18.171

4.913

3.443

4.515

2.160

1.327

128

1.675

 

10

           

Ontvangsten HWBP-2

601

601

                           

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

– 43.414

– 6.760

– 65.740

163.755

– 47.696

– 32.448

31.649

 

654

           

Hanzelijn

2.000

2.000

                           

Correctie HWBP

– 1.670

1

         

– 1.671

               
                                 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 35.489

– 3.317

– 61.225

165.915

– 46.369

– 32.320

31.653

0

664

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

343.164

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

0

0

0

0

0

0

Desaldering Grensmaas

984

984

                           

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

0

– 41.389

41.389

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 40.405

41.389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

302.759

271.298

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 110.004

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

45.090

48.250

74.635

56.347

69.111

– 60.021

– 41.391

– 60.021

– 60.021

– 60.018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 

59.795

113.659

117.207

538.911

554.286

498.098

498.836

625.902

457.298

565.610

293.429

496.838

366.026

325.590

– 60.018

Wijziging scope toetsing regionale keringen

0

167

180

– 347

                       

Vrijval STAF DC

0

600

           

– 600

             

Strategische capaciteitsmanagement

0

 

– 1.159

– 1.159

– 970

– 189

– 189

     

3.666

         

Reservering SLA 2022–2031

0

           

– 12.375

– 12.375

– 12.375

– 12.375

– 12.375

– 12.375

86.625

– 12.375

 

Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen

0

       

– 4.000

– 26.000

13.790

16.210

             

Reservering Rijkskanaaldijken

0

 

– 1.800

       

58.800

– 40.000

63.000

– 40.000

– 40.000

       

Regeling Inundatieschade

0

– 410

               

410

         

Prijsbijstelling 2018

91.230

5.585

4.837

4.834

10.177

11.988

10.389

3.759

4.446

5.062

5.010

5.771

556

6.288

6.228

6.300

Mee- en tegenvallers

– 10.508

     

0

     

– 10.508

             

Markerwadden

0

– 250

– 350

– 350

– 300

– 250

           

1.500

     

Kustwacht

0

 

– 280

– 280

– 280

– 1.700

– 1.700

– 1.700

– 1.700

– 1.700

23.740

– 2.880

– 2.880

– 2.880

– 2.880

– 2.880

Kasschuiven Overige uitgaven

0

– 9.863

– 11.822

– 14.182

– 20.773

– 24.873

– 49.113

– 44.200

– 50.000

36.750

– 57.326

194.975

66.967

58.210

– 74.750

 

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

– 1.635

8.068

– 664

– 3.715

– 827

– 923

– 221

 

– 83

           

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

44.149

8.008

64.253

– 163.939

49.347

32.448

– 26.533

 

– 654

       

– 7.079

 

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

0

16.383

– 471

20.842

18.924

     

– 19.259

– 18.438

– 17.981

         

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

0

– 340

2.246

– 113

14.812

– 5.265

– 19.433

– 5.922

3.030

3.030

3.030

29.201

– 24.276

     

Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging

0

11.271

– 4.478

– 13.242

– 7.312

10.918

– 6.204

– 589

     

9.636

       

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

   

100.000

– 100.000

                     

Herschikking budget Rijkswaterstaat

– 570

– 570

                           

Extrapolatie 2032

378.778

                           

378.778

Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

0

23.635

56.763

– 13.156

– 29.876

– 47.136

399

– 2.671

– 736

– 736

– 736

     

14.250

 

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022

0

– 152

– 1.315

– 1.755

– 1.090

– 688

           

5.000

     

Correctie HWBP

1.671

           

1.671

               

BOA protocol 2018/Staf DC

0

122

           

– 122

             

BOA protocol 2018

0

– 275

– 200

– 125

200

200

200

                 

Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas

– 1.933

– 1.100

– 833

                         

Mutaties Miljoenennota 2019

 

87.317

57.394

144.556

– 284.142

– 12.475

– 60.126

– 16.191

– 111.614

73.856

– 92.562

184.328

34.492

148.243

– 76.606

382.198

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

147.112

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

PF. provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum

– 543

– 543

                           

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

0

61.194

– 61.194

                         

Waddenzeedijk Texel NIOZ

256

256

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

60.907

– 61.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

208.019

109.859

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

3.904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

8.396

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

Wijziging scope toetsing regionale keringen

1.800

– 167

1.620

347

                       

LNV: Grote Wateren

95

95

                           

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

– 55

55

                         

Extrapolatie 2032

1.700

                           

1.700

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

6.700

852

1.815

2.255

1.090

688

                   

BOA protocol 2018

0

275

200

125

– 200

– 200

– 200

                 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

1.000

3.690

2.727

890

488

– 200

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.396

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.700

Bijdragen Ijsselmeergebied

200

200

                           

bijdrage agenda hittestress

– 41

– 41

                           

Bijdrage KNMI: zeespiegelstijging en extreme weercondities

– 150

– 150

                           

Opdracht RIVM voor hittestresstest

– 93

– 93

                           

Min OCW: Gebiedsagenda 2050

25

25

                           

Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO)

36

36

                           

Saldo 2018: investeren in waterveiligheid

0

– 855

855

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 878

855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

8.518

7.065

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.700

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid

 

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid

 

446.844

349.405

385.916

600.902

691.488

541.398

579.907

627.902

459.298

567.610

295.429

498.838

368.026

327.590

– 60.018

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in waterveiligheid

 

499.672

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

323.880

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid

 

519.296

388.222

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

323.880

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 

197.101

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

0

Prijsbijstelling 2018

35.099

2.660

2.287

2.631

2.310

2.311

2.309

2.309

2.227

2.309

2.309

2.309

2.309

2.309

2.201

2.309

Ontvangsten HWBP-2

601

601

                           

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

680

1.303

– 1.487

– 184

1.651

0

5.116

0

0

0

0

0

0

– 7.079

0

Extrapolatie 2032

151.349

                           

151.349

                                 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

3.941

3.590

1.144

2.126

3.962

2.309

7.425

2.227

2.309

2.309

2.309

2.309

2.309

– 4.878

153.658

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

201.042

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Bijdragen Ijsselmeergebied

200

200

                           

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

0

– 889

889

                         

Desaldering Grensmaas

984

984

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

295

889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

201.337

166.737

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

18.913

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

15.366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

34.279

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

0

Zoetwatermaatregelen: KWA

754

754

                           

Prijsbijstelling 2018

2.103

369

399

718

594

11

8

3

0

1

           

Noordervaart

– 9.000

– 1.100

– 4.350

– 3.550

                       

Markerwadden

1.500

250

350

350

300

250

                   

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

– 1.303

– 4.858

905

3.710

742

500

221

0

83

           

GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk

– 9.500

– 9.500

                           

Ecologische maatregelen Markermeer

– 5.811

0

0

0

– 5.811

0

0

0

0

0

           

aansluiting

– 1

– 1

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 10.531

– 8.459

– 1.577

– 1.207

1.003

508

224

0

84

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

23.748

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

0

0

0

0

Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

– 10.306

10.306

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 10.306

10.306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

13.442

32.810

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

3.535

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Studie 2e pakket

2.400

     

2.400

                     

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

– 103

– 210

– 200

5

85

423

                 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 103

– 210

– 200

2.405

85

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

3.432

2.740

3.350

2.520

85

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen

 

– 650

650

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 650

650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.782

3.390

3.350

2.520

85

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

 

21.863

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

 

37.814

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in zoetwatervoorziening

 

27.180

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

 

16.224

36.200

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

 

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

3.042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zoetwatermaatregelen: KWA

754

754

                           

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

– 3.041

3.000

41

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 2.287

3.000

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

755

3.000

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

– 1

1

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

754

3.001

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

0

Prijsbijstelling 2018

1.608

108

108

108

108

108

108

108

108

108

111

105

105

105

105

105

Extrapolatie 2032

6.908

                           

6.908

Mutaties Miljoenennota 2019

 

108

108

108

108

108

108

108

108

108

111

105

105

105

105

7.013

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.219

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

LNV bijdrage datahuis Wadden

75

75

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.294

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

12.518

2.533

7.222

15.000

– 33.665

– 45.090

– 48.250

– 74.639

– 56.347

– 69.111

60.021

60.021

60.021

60.021

60.018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

 

194.172

173.598

111.714

130.738

149.785

155.831

160.327

198.142

161.443

164.328

283.704

283.704

283.704

283.704

60.018

Prijsbijstelling 2018

30.138

2.742

2.680

1.798

1.890

1.857

2.257

1.705

2.426

1.866

1.910

1.804

1.804

1.804

1.804

1.791

Noordervaart

9.000

1.100

4.350

3.550

                       

Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging

0

– 11.271

4.478

13.242

7.312

– 10.918

6.204

589

     

– 9.636

       

Extrapolatie 2032

223.683

                           

223.683

DBFM Afsluitdijk

– 88.316

 

– 12.169

– 9.669

– 9.669

– 9.669

– 10.659

– 10.809

– 3.209

– 3.209

– 3.209

– 3.209

– 3.209

– 3.209

– 3.209

– 3.209

Modules Evacuatie Grote Overstromingen

800

160

160

160

160

160

                   

Bijdrage aan minEZK: Wind op zee

– 2.304

– 2.304

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 9.573

– 501

9.081

– 307

– 18.570

– 2.198

– 8.515

– 783

– 1.343

– 1.299

– 11.041

– 1.405

– 1.405

– 1.405

222.265

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

184.599

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Overboeking Staf DC

43

43

                           

Saldo 2018 Beheer

0

3.076

– 3.076

                         

Aanvaring stuw Grave

16.158

16.158

                           

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

373

373

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

19.650

– 3.076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

 

204.249

170.021

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.

 

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 B&O en verv.

 

201.283

180.681

118.797

137.821

156.868

162.914

167.435

205.250

168.551

171.636

290.612

290.612

290.612

290.612

60.018

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv.

 

191.818

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 B&O en verv.

 

211.543

177.212

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage provincie NH.Markerwadden

800

800

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

0

Prijsbijstelling 2018

13.928

726

3.282

3.572

3.084

763

1.115

171

34

34

34

559

462

46

 

46

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

0

340

– 2.246

113

– 14.812

5.265

19.433

5.922

– 3.030

– 3.030

– 3.030

– 29.201

24.276

     

Extrapolatie 2032

3.004

                           

3.004

DBFM Afsluitdijk

– 7.447

– 20.922

– 185.927

– 208.904

– 162.621

2.441

160.728

54.889

54.588

53.765

52.955

17.574

26.116

50.010

49.340

48.521

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 19.856

– 184.891

– 205.219

– 174.349

8.469

181.276

60.982

51.592

50.769

49.959

– 11.068

50.854

50.056

49.340

51.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

27.367

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet

0

– 5.164

5.164

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 5.164

5.164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

22.203

37.631

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

27.367

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

23.003

37.631

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage provincie NH.Markerwadden

800

800

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

562

12.280

12.590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

231.091

238.051

235.605

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

0

Vrijval STAF DC

– 250

– 250

                           

Strategische capaciteitsmanagement

3.099

 

1.159

1.159

781

                     

Prijsbijstelling 2018

14.251

1.020

999

987

973

932

934

934

934

934

934

934

934

934

934

934

Loonbijstelling 2018

58.717

4.204

4.117

4.067

4.008

3.841

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

Kasschuiven Overige uitgaven

0

– 141

141

                         

Herschikking budget Rijkswaterstaat

570

791

– 221

                         

Extrapolatie 2032

220.351

                           

220.351

Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

375

2.031

– 8.790

– 6.852

3.765

2.671

2.671

2.671

736

736

736

         

Mutaties Miljoenennota 2019

 

7.655

– 2.595

– 639

9.527

7.444

7.453

7.453

5.518

5.518

5.518

4.782

4.782

4.782

4.782

225.133

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

238.746

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

overheveling wind op zee van EZK

814

814

                           

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

67

67

                           

Kwartiermaker opkomende stoffen

101

101

                           

Saldo 2018. overschot

0

– 100

100

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

882

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

239.628

235.556

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

64.367

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

0

Vrijval STAF DC

– 350

– 350

                           

Prijsbijstelling 2018

14.349

978

975

975

975

978

979

956

958

958

983

930

926

926

926

926

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 950

– 950

                           

Extrapolatie 2032

60.648

                           

60.648

Continuering activiteiten STAF DC

5.139

     

1.713

1.713

1.713

                 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 322

975

975

2.688

2.691

2.692

956

958

958

983

930

926

926

926

61.574

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

64.045

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

EZK adviseringskosten EEZ zones

221

221

                           

JenV: Cyber Security

3.500

3.500

                           

Overboeking Staf DC

– 43

– 43

                           

Cyber/SOC

1.579

1.579

                           

Saldo 2018. Meevallende Onderzoekskosten

0

– 250

250

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

5.007

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

69.052

65.066

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

9.880

9.880

9.380

5.810

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 8.158

– 9.880

– 9.380

– 5.810

0

0

0

4

0

0

0

– 18.630

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

1.722

0

0

0

0

0

0

4

114.010

94.072

227.975

236.003

372.485

412.921

0

Zoetwaterkennisimpuls

– 5.000

       

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 2.000

             

Vrijval STAF DC

600

             

600

             

Studie 2e pakket

– 2.400

     

– 2.400

                     

Strategische capaciteitsmanagement

– 3.666

                 

– 3.666

         

Reservering SLA 2022–2031

0

           

12.375

12.375

12.375

12.375

12.375

12.375

– 86.625

12.375

 

Reservering programma ecologie grote wateren

– 200.000

 

– 2.000

– 2.000

– 9.000

– 9.000

– 10.000

– 21.000

– 21.000

– 21.000

– 21.000

– 21.000

– 21.000

– 21.000

– 21.000

 

Reservering onderzoeken

– 20.000

       

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 

Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR)

– 375.000

                     

– 125.000

– 125.000

– 125.000

 

Regeling Inundatieschade

– 410

                 

– 410

         

Prijsbijstelling 2018 (AP)

3.813

856

1.979

978

                       

Prijsbijstelling 2018

66.087

           

6.753

6.753

6.753

6.753

6.752

12.068

6.752

6.750

6.753

Mee- en tegenvallers

10.508

             

10.508

             

Markerwadden

– 1.500

                     

– 1.500

     

Kustwacht

– 25.440

                 

– 25.440

         

Kasschuiven Overige uitgaven

0

10.004

11.681

14.182

20.773

24.873

49.113

44.200

50.000

– 36.750

57.326

– 194.975

– 66.967

– 58.210

74.750

 

HXII: Risicoreservering DSO Omgevingswet

5.670

                     

1.134

4.536

   

Extrapolatie 2032

420.054

                           

420.054

Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

– 14.250

                         

– 14.250

 

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022

0

152

1.315

1.755

1.090

688

           

– 5.000

     

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

– 6.700

– 852

– 1.815

– 2.255

– 1.090

– 688

                   

Continuering activiteiten STAF DC

– 5.139

     

– 1.713

– 1.713

– 1.713

                 

Modules Evacuatie Grote Overstromingen

– 800

– 160

– 160

– 160

– 160

– 160

                   

BOA protocol 2018/Staf DC

0

– 122

           

122

             

Reservering Ruimtelijke Adaptatie

– 20.000

                         

– 20.000

 

2e Zoetwaterpakket

– 150.000

       

– 10.000

– 15.000

– 20.000

– 25.000

– 40.000

– 40.000

         

Mutaties Miljoenennota 2019

 

9.878

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.358

– 80.622

– 16.062

– 198.848

– 195.890

– 281.547

– 88.375

426.807

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

11.600

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.807

Bijdrage hoogwaterveiligheid Afsluitdijk

– 380

– 380

                           

Waddenzeedijk Texel NIOZ

– 256

– 256

                           

Aanvaring stuw Grave

– 16.158

– 16.158

                           

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

– 440

– 440

                           

Cyber/SOC

– 1.579

– 1.579

                           

Saldo 2018 Investeringsruimte

0

8.813

– 8.813

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 10.000

– 8.813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

1.600

2.187

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.807

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

0

Wijziging scope toetsing regionale keringen

– 1.800

 

– 1.800

                         

Strategische capaciteitsmanagement

567

     

189

189

189

                 

Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen

– 30.000

           

– 13.790

– 16.210

             

Reservering Rijkskanaaldijken

0

 

1.800

       

– 58.800

40.000

– 63.000

40.000

40.000

       

Reservering programma ecologie grote wateren

200.000

 

2.000

2.000

9.000

9.000

10.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

 

Reservering onderzoeken

20.000

       

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR)

375.000

                     

125.000

125.000

125.000

 

Reservering Ruimtelijke Adaptatie

20.000

                         

20.000

 

2e Zoetwaterpakket

150.000

       

10.000

15.000

20.000

25.000

40.000

40.000

         

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

– 29.590

71.790

0

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

0

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

304.609

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

297.180

301.892

299.440

281.989

273.006

273.444

387.404

294.833

500.161

378.679

509.275

517.002

653.484

693.920

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

314.391

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.514

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

28.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

28.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

28.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

28.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 32.179

50.571

5.171

– 15.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

 

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

0

Waterworks 2017

120

 

40

40

40

                     

Prijsbijstelling 2018 (AP)

3.813

856

1.979

978

                       

Prijsbijstelling 2018

225.882

14.154

15.172

15.909

18.422

16.765

14.546

14.546

14.546

14.546

14.546

14.546

14.546

14.546

14.546

14.546

Loonbijstelling 2018

58.717

4.204

4.117

4.067

4.008

3.841

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848