Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

9. JAARVERANTWOORDING VAN HET BATEN-LASTENAGENTSCHAP RIJKSDIENST VOOR IDENTITEITSGEGEVENS (RVIG) PER 31 DECEMBER 2018

Inleiding

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) maakt een goed beheer en een juist gebruik mogelijk van persoonsgegevens en reisdocumenten in het Koninkrijk der Nederlanden. De missie van RvIG is het zorgen voor een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. RvIG streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Dat wil zeggen dat RvIG betrouwbaar, professioneel en relatiegericht werkt.

De visie van RvIG is: In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang.

De doelstellingen van RvIG zijn:

 • •  voor uitstekende dienstverlening.
 • •  samen met ketenpartners.
 • •  toekomstbestendig door innovatie voor burgers.
 • •  zowel analoog als digitaal.

Basisregistratie Personen (BRP)

De belangrijkste speerpunten in 2018 waren:

 • •  De aanpassing van het Logisch Ontwerp die de registratie van levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) mogelijk maakt. De inwerkingtreding van de wetswijziging staat gepland op 3 februari 2019.
 • •  Het geven van kennissessies dubbelinschrijvingen om de kwaliteit van de gegevens te vergroten. Tijdens deze kennissessies wordt ingegaan op hoe je een dubbelinschrijving voorkomt en hoe je een dubbelinschrijving kunt oplossen.
 • •  Het bewerkstelligen van de toegangslaag RNI bij alle gemeenten. Bijna alle RNI-Loketgemeenten zijn nu aangesloten op de nieuwe toegangslaag, door de verhoging van de performance is de kwaliteit verbeterd. Ook is er aandacht voor de voortgang van de pilot Puntadres van de G4 en de toekomstverkenning BRP.
 • •  Het in productie nemen van de Terugmeldvoorziening 2.0 (TMV 2.0).

Burgerservicenummer (BSN)

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de volgende speerpunten:

 • •  Het zorgdragen voor gedegen voorzieningen voor het stellen van verificatievragen over de identiteit van een persoon en over Nederlandse identiteitsdocumenten.
 • •  Het beheer van het foutenmeldpunt voor het melden van vermoedens over BSN nummerfouten.
 • •  Het beheren van voorzieningen met behulp waarvan algemene informatie beschikbaar wordt gesteld over het gebruik van BSN en de gegevensverwerking van gebruikers.
 • •  Het beheren van de voorziening waar burgers met vragen en klachten over het gebruik van hun BSN terecht kunnen (BSN-punt).
 • •  Het toezicht houden, via de functionaris voor de gegevensbescherming, op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de Wet algemene bepalingen BSN (Wabb).

Reisdocumenten

In 2018 is er een aantal verbeteringen ingezet:

 • –  Het realiseren van het eerste plateau van het Meerjarenplan Reisdocumenten dat bijdraagt aan de realisatie van de Agenda Digitale Overheid (onderwerp: vernieuwing ICT-infrastructuur voor het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten). Het programma bevindt zich in de kwartiermakersfase. Hierin wordt gewerkt aan het programmaplan, projectplannen van de onderliggende projecten en een startarchitectuur. De startarchitectuur geeft o.a. inzicht in de huidige situatie, de situatie die door het programma wordt gerealiseerd en de inhoudelijke stappen om die situatie te verwezenlijken.
 • –  Het starten van activiteitenin het project «Aanbesteding aanvraag- en productieproces Reisdocumenten».
 • –  Het maken van een actuele raming voor de periode 2019–2023 van de verwachte daling van het aantal aangevraagde reisdocumenten. Daardoor is het mogelijk om met gebruikmaking van de egalisatiereserve te komen tot stabiele kostendekkende leges.

Caribisch Gebied

In samenwerking met het openbaar lichaam Sint Eustatius is het verbeteren van de bevolkingsadministratie opgestart.

Centraal meldpunt Identiteitsfraude

Het aantal meldingen bij het CMI komt in 2018 op 3.307 (in 2017: 2.965 en in 2016: 1.724), opnieuw een stijging maar iets minder groot dan voorgaande jaren. Er is een toename te constateren in Whatsapp fraude, in verschillende varianten. Dankzij de doorontwikkeling was het meldpunt in staat deze toename goed te verwerken.

Elektronische identiteit (eID(AS)stelsel)

Vanaf 1 november 2018 is RvIG de beheerder van het BRP-koppelpunt in het kader van het eID(AS)-stelsel. Het BRP-koppelpunt is een centrale voorziening die gebruik maakt van een aansluiting op de BV BSN. Het BRP-koppelpunt zorgt ervoor dat een Europese burger de mogelijkheid krijgt om met zijn erkende middel toegang te krijgen tot alle digitale onlinedienstverlening van publieke óf private organisaties met publieke taken.

Bedrijfsvoering

De exploitatie van de BRP is in 2018 gebaseerd op abonnementenstructuur. Binnen deze abonnementenstructuur is een onderverdeling in budgetfinanciering en tarieffinanciering. Onder de tarief gefinancierde berichten zijn 100 mln. berichten begroot en bij de budget gefinancierde zijn 200 mln. berichten begroot. De realisatie van de tarief gefinancierde berichten is ruim 3% hoger dan begroot. De realisatie van de budget gefinancierde berichten is ruim 14% hoger dan begroot. De oorzaak hiervan is dat een aantal afnemers de BRP meer heeft bevraagd dan geraamd waardoor sommige ook hun geraamde staffel hebben overschreden.

BRP Berichten verkeer per 31 december 2018

Soort

Begroting

Realisatie

Verschil

 

2018

2018

 
 

x 1.000

x 1.000

x 1.000

Tarieffinanciering

100.000

103.125

3.125

Budgetfinanciering

200.000

227.519

27.519

Totaal

300.000

330.644

30.644

In 2018 is de begroting voor de reisdocumenten gebaseerd op een levering van 1,9 mln. paspoorten waarvan 1,7 mln. paspoorten een geldigheid van 10 jaar hebben. Tevens is in de begroting rekening gehouden met 1,3 mln. Nederlandse identiteitskaarten, waarvan 1 mln. een geldigheid van 10 jaar hebben.

De realisatie van 5 en 10-jaar geldigheid paspoorten zijn respectievelijk 85% en 6% hoger dan begroot. Tevens zijn de realisatie van 5 en 10-jaar geldigheid identiteitskaarten respectievelijk 40% en 0,4% hoger dan begroot. De hogere realisatie van dit jaar en de jaren daarvoor was aanleiding de raming te actualiseren voor de komende vijf jaar (2019- 2023).

Reisdocumenten per 31 december 2018

Soort

Begroting

Realisatie

Verschil

 

2018

2018

 
 

x 1.000

x 1.000

x 1.000

Paspoorten 5 jaar geldigheid

205

379

174

Paspoorten 10 jaar geldigheid

1.650

1.745

95

Identiteitskaarten 5 jaar geldigheid

257

359

102

Identiteitskaarten 10 jaar geldigheid

1.000

1.004

4

Totaal

3.112

3.487

375

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap RvIG 2018

Staat van baten en lasten van de baten-lastenagentschap RvIG 2018 (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Baten

       

Omzet

124.918

146.241

21.323

162.987

– Omzet moederdepartement

26.399

37.824

11.425

42.746

– Omzet overige departementen

– Omzet derden

98.519

108.417

9.898

120.241

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

124.918

146.241

21.323

162.987

         

Lasten

       

Apparaatskosten

100.160

115.032

14.872

130.722

– Personele kosten

15.155

19.447

4.292

17.410

Waarvan eigen personeel

11.742

13.459

1.717

13.664

Waarvan inhuur externen

3.413

5.988

2.575

3.746

Waarvan overige personele kosten

– Materiële kosten

85.005

95.585

10.580

113.312

Waarvan apparaat ICT

904

549

– 355

731

Waarvan bijdrage aan SSO's

665

60

– 605

83

Waarvan overige materiële kosten

83.436

94.976

11.540

112.498

Rentelasten

60

– 60

11

Afschrijvingskosten

3.487

1.281

– 2.206

4.301

– Materieel

3.487

910

– 2.577

3.930

Waarvan apparaat ICT

1.500

– 1.500

– Immaterieel

371

371

371

Overige lasten

21.211

22.048

837

21.213

– Dotaties voorzieningen

21.211

22.048

837

21.213

– Bijzondere lasten

Totaal lasten

124.918

138.361

13.443

156.247

         

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitvoering

7.880

6.740

waarvan te restitueren aan BRP gebruikers

7.471

4.737

waarvan te restitueren aan opdrachtgever Reisdoc.

409

2.003

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo baten en lasten

7.880

6.740

Toelichting

Omzet moederdepartement

De omzet is ruim € 11 mln. hoger dan de begroting. Dit komt doordat de activiteiten voor onder andere Landelijke aanpak adreskwaliteit, eNIK, BRPk en TMV niet in de begroting zijn opgenomen. Van het moederdepartement heeft RvIG ruim € 4,1 mln. meer ontvangen voor de budget gefinancierde afnemers.

Omzet Derden

De omzet derden bestaat uit het tarief gefinancierde BRP berichtenverkeer en de verstrekte reisdocumenten. De realisatie van de omzet reisdocumenten is hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer reisdocumenten zijn verstrekt dan was begroot, Dit was aanleiding de raming te actualiseren voor de komende vijf jaar.

Personele kosten

De ambtelijke personele kosten zijn hoger dan het begroot. Dit komt o.a. door extra ambtelijk en extern personeel voor de projecten die niet opgenomen waren in de begroting. Tevens is een aantal vacatures ingevuld met extern ingehuurd personeel.

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten de kosten voor overhead en de kosten die direct of indirect nodig zijn voor het realiseren van de producten van RvIG, zoals de kosten voor het berichtenverkeer of de productiekosten van de reisdocumenten. De materiële kosten zijn bijna € 10 mln. hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer reisdocumenten zijn verstrekt waardoor de productiekosten hoger zijn en door de kosten van activiteiten die niet in de begroting waren opgenomen.

Afschrijvingskosten

De totale afschrijvingskosten zijn lager dan begroot. Dit komt door dat in 2018 minder geïnvesteerd is materiële vaste activa.

Dotatie voorzieningen

De opslag op tarieven van reisdocumenten voor volwassenen bedraagt in 2018 (vanaf de ingangsdatum van de wijziging van het Besluit paspoortgelden) € 9,72 voor een paspoort en € 8,09 voor een identiteitskaart. Uit de gerealiseerde opbrengst hiervan wordt er € 3,97 per aangevraagd paspoort voor een minderjarige en € 14,58 per aangevraagde identiteitskaart voor een minderjarige gebruikt voor de dekking van de hiervoor genoemde kosten. Het restant van de gerealiseerde opbrengst uit de opslag op de tarieven voor de reisdocumenten voor volwassenen wordt toegevoegd aan de egalisatierekening.

Resultaat

Over het jaar 2018 is een positief exploitatieresultaat behaald van bijna € 7,5 mln. bij het regulier beheer van de BRP. Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 3 wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de BRP. Dit positieve resultaat is tot stand gekomen door hogere opbrengsten. Dit komt door dat de BRP meer is bevraagd.

Bij het beheer van de reisdocumenten is een positief exploitatieresultaat van ruim € 0,4 mln. behaald. Conform de dienstverleningsovereenkomst met de opdrachtgever van de reisdocumenten wordt dit bedrag gerestitueerd. Het positieve exploitatieresultaat wordt vooral veroorzaakt door meer omzet van de spoed reisdocumenten.

Balans per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)

Balans per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2018

Balans 2017

Activa

   

Vaste activa

1.528

1.609

Immateriële vaste activa

332

703

Materiële vaste activa

1.196

906

– Grond en gebouwen

– Installaties en inventarissen

77

113

– Projecten in uitvoering

– Overige materiële vaste activa

1.119

711

– Overige materiële vaste activa in ontwikkeling

82

Vlottende activa

156.815

131.075

Voorraden en onderhanden projecten

Vorderingen

11.504

18.226

– Debiteuren

8.518

17.640

– Overige vorderingen en overlopende activa

2.986

586

Liquide middelen

145.311

112.849

Totaal activa

158.343

132.684

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

5.400

5.400

– Exploitatiereserve

5.400

5.400

– Onverdeeld resultaat

Voorzieningen

111.338

89.291

Langlopende schulden

– Leningen bij het Ministerie van Financiën

Kortlopende schulden

41.605

37.993

– Crediteuren

10.987

9.384

– Schulden bij het Rijk

– Belastingen en premies sociale lasten

– Kortlopende deel leningen bij het Ministerie van Financiën

– Overige schulden en overlopende passiva

30.618

28.609

Totaal passiva

158.343

132.684

Toelichting

Immateriële vaste activa

Ten behoeve van de nieuwe infrastructuur worden door RvIG applicaties ontwikkeld. In 2018 heeft er geen investering plaatsgevonden.

Materiële vaste activa

Installaties en inventarissen

De investering in installaties betreft de eigen kantoorautomatisering. De kantoorautomatisering en de inventaris worden gefaciliteerd door FM-Haaglanden.

Overige materiële activa infrastructuur

RvIG beheert stelsels van identiteitsgegevens en zet daarvoor geautomatiseerde systemen in. Deze systemen werken op ICT-infrastructuur die bestaat uit hardware, software, datalijnen, technisch beheer, mensen en processen.

Debiteuren

De post debiteuren is als volgt opgebouwd:

 • •  De totale vordering op het moederdepartement is € 2,4 mln. Hiervan heeft € 2,1 mln. betrekking op de BRP staffels (BZK en Logius) en € 0,2 mln. bijdrage van ICTU voor het project LAA.
 • •  De totale vordering op andere ministeries van € 5,7 mln.
 • •  De vordering op derden is €0,4 mln. heeft betrekking op de BRP staffels (waterschappen en pensioenverzekeraars).

Overige vorderingen en overlopende activa

De overige vorderingen en overlopende activa zijn:

 • –  De nog te ontvangen bedragen moederdepartement van € 1,4 mln. bestaan o.a. uit de opdrachten eNIK, RNI en LAA.
 • –  De nog te ontvangen bedragen derden ad € 1,6 mln. bestaan uit zijn betaalde facturen die in 2019 worden verrekend.

Liquide middelen

RvIG beschikt per 31 december 2018 over € 145 mln. aan liquide middelen.

De stand van de liquide middelen per 31 december 2018 is hoger dan aan het begin van het jaar 2018. De toename van de liquide middelen komt door de vorming van egalisatierekening ten behoeve van 10-jarige geldigheid van de reisdocumenten (zie post egalisatierekening € 22,0 mln.) en meer opbrengsten uit BRP staffels.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is in 2018 bijna € 0,8 mln. lager dan de gemaximeerde omvang.

Voorzieningen

De opslag op tarieven van reisdocumenten voor volwassenen bedraagt in 2018 (vanaf de ingangsdatum van de wijziging van het Besluit paspoortgelden) € 9,72 voor een paspoort en € 8,09 voor een identiteitskaart. Uit de gerealiseerde opbrengst hiervan wordt er € 3,97 per aangevraagd paspoort voor een minderjarige en € 14,58 per aangevraagde identiteitskaart voor een minderjarige gebruikt voor de dekking van de hiervoor genoemde kosten. Het restant van de gerealiseerde opbrengst uit de opslag op de tarieven voor de reisdocumenten voor volwassenen wordt toegevoegd aan de egalisatierekening. In overleg met de opdrachtgever is afgesproken dat het resultaat van 2017 (€ 2 mln.) toegevoegd zal worden aan de egalisatierekening.

Crediteuren

De stand van de post crediteuren per 31 december 2018 is bijna € 11 mln.

Deze bestaat uit:

 • •  De schuld aan moederdepartement € 1,9 mln. heeft betrekking op huisvestingskosten 2018. Deze wordt in januari 2019 voldaan.
 • •  De facturen die nog betaald moeten worden aan andere ministeries worden in 2019 voldaan.
 • •  De facturen die betrekking hebben op derden zijn de productiekosten van de reisdocumenten, maandelijkse berichtenkosten, licenties en de inhuur van externen.

Overige schulden en overlopende passiva

De overige verplichtingen en overlopende passiva bestaan uit:

 • •  Nog te betalen bedragen van moederdepartement van ruim € 9,4 mln. bestaan uit vooruit ontvangen bedragen (o.a. CNL, BSN, CMI, BRPk, Healthcheck BRP).
 • •  De nog te betalen bedragen aan andere ministeries van € 0,1 mln. zijn voornamelijk de bedragen die aan min. van EZ moeten betaald worden.
 • •  De nog te betalen bedragen aan derden van ruim € 21 mln. worden in de loop van 2019 verrekend. Dit bedrag heeft o.a. betrekking op de schuld aan gebruikers BRP (dit bedrag wordt betrokken bij de bepaling van het toekomstige tarief) en schuld aan het personeel (reservering vakantiegeld, eindejaarsuitkering en verlofdagen).

Kasstroomoverzicht over 2018

Kasstroomoverzicht over 2018 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018 + stand depositorekeningen

120.181

112.849

– 7.332

         
 

totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

124.918

169.058

44.140

 

totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 100.220

– 135.315

– 35.095

2.

Totaal operationele kasstroom

24.698

33.743

9.045

         
 

totaal investeringen (–/–)

– 7.000

– 1.281

5.719

 

totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

– 7.000

– 1.281

5.719

         
 

eenmalige uitkering aan moederdep. (–/–)

– 3.433

3.433

 

eenmalige storting door moederdep. (+)

 

aflossingen op leningen (–/–)

– 2.000

2.000

 

beroep op leenfaciliteit (+)

7.000

– 7.000

4.

Totaal financieringskasstroom

1.567

– 1.567

         

5.

Rekening-courant RHB 31 dec 2018 + depositorekeningen (1+2+3+4), maximale roodstand € 0,5 miljoen

139.446

145.311

5.865

Toelichting

De toenemende vraag naar paspoorten en dotatie egalisatierekening zorgen voor een hogere operationele kasstroom.

In 2018 heeft RvIG € 1,3 mln. geïnvesteerd. Deze investering bestaat uit: € 38K voor installaties en € 1,2 mln. voor infrastructuur. De overige investeringen in de infrastructuur zijn uitgesteld naar 2019.

In 2018 heeft geen afdracht plaatsgevonden uit het schommelfonds (schuld aan gebruikers BRP) aan het moederdepartement ten behoeve van operatie BRP, omdat operatie BRP is beëindigd.

In 2018 is er geen beroep gedaan op leenfaciliteiten. De leenfaliciteiten had betrekking op de voorgenomen investering in de nieuwe infrastructuur. Het is nog onzeker of zelf voor deze nieuwe infrastructuur wordt geïnvesteerd of door de externe partij die het beheer uitvoert.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving generiek deel

2015

2016

2017

2018

Vastgestelde begroting 2018

Kostprijzen per product:

         

*BRP tarief klasse B (in euro's)

1.100

1.700

2.430

2.430

2.430

*Reisdocumenten

         

– Paspoort (in euro's) 5 jaar

21,20

21,20

21,31

21,31

21,31

– Paspoort (in euro's) 10 jaar

37,11

34,44

34,61

34,61

34,61

– Identiteitskaart (in euro's) 5 jaar

5,30

5,30

5,33

5,33

5,33

– Identiteitskaart (in euro's) 10 jaar

29,89

27,22

27,36

27,36

27,36

           

Omzet per productgroep:

         

*BRP

23.672

26.148

33.547

35.344

27.588

*Reisdocumenten

114.017

108.691

111.008

102.188

90.205

           

FTE totaal (excl. externe inhuur)

116

156

170

160

166

           

Saldo van baten en lasten (%)

0

0

0

0

0

Omschrijving specifiek deel ICT diensten

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroting

Kwaliteitsindicatoren

2015

2016

2017

2018

2018

Beschikbaarheid GBA netwerk

99,9%

100%

100%

100%

100%

Beschikbaarheid GBA V

100%

100%

100%

100%

99,9%

Responsetijd GBA V

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

Beschikbaarheid basisregister

99,9%

100%

100%

100%

99,9%

Beschikbaarheid verificatieregister

99,9%

100%

100%

100%

99,9%

Betrouwbaarheid BSN

99,6%

100%

100%

100%

99,9%

Klanttevredenheid

7,4

n.v.t

7,4

n.v.t

n.v.t

Doorlichting

         

Toelichting:

 • 1.  Kostprijzen per product
  • •  Het werkelijke tarief van BRP is gelijk aan de begroting.
  • •  De werkelijke kostprijs van de paspoorten en de identiteitskaarten zijn gelijk aan de begroting.
 • 2.  Omzet per productgroep
  • •  De omzet BRP bestaat uit in rekening gebrachte staffels aan de afnemers van de BRP berichtenverkeer.
  • •  De omzet van de reisdocumenten bestaat uit in rekening gebrachte rijksleges aan de uitgevende instanties.
 • 3.  In 2018 zijn er 6 FTE minder ingevuld dan was begroot.
 • 4.  In 2018 heeft geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Deze vindt om de twee jaar plaats.