Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 1: TOEZICHTRELATIES RWT’S EN ZBO’S

Overzichtstabel inzake RWT's en ZBO's van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bedragen x 1.000 €

Naam van het ZBO of RWT

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2018

(3) = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

Bijzonderheden (Ja/Nee)

Huurcommissie

       

Nee

 

Totale baten

13.214

13.487

273

15.183

 
 

Totale lasten

13.214

15.009

1.795

15.065

 
 

Saldo baten en lasten

0

– 1.522

– 1.522

118

 

Toelichting gegevens: Door een gewijzigde opzet van deze ZBO-bijlage wijken de gepresenteerde gegevens onder «vastgestelde begroting» en «realisatie 2017» af van de vergelijkbare gegevens in de ZBO-bijlage in de begroting 2018 van BZK. Hier worden totale baten en lasten vermeld, in de bijlage in de begroting 2018 is de bijdrage vanuit de begroting van BZK vermeld.

Referendumcommissie

       

Nee

 

Totale uitgaven

0

2.719

2.719

502

 
 

Totale ontvangsten

0

0

0

0

 
 

Saldo uitgaven en ontvangsten

0

2.719

2.719

502

 

Toelichting bijzonderheden

Huis voor klokkenluiders

       

Nee

 

Totale uitgaven

3.044

2.821

– 223

2.344

 
 

Totale ontvangsten

0

22

22

0

 
 

Saldo uitgaven en ontvangsten

3.044

2.799

– 245

2.344

 

Toelichting bijzonderheden

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

       

Nee

 

Totale baten

11.295

11.166

– 129

12.579

 
 

Totale lasten

11.295

11.166

– 129

12.579

 
 

Saldo baten en lasten

0

0

0

0

 

Toelichting gegevens: Op het moment van opstellen van dit overzicht waren er nog geen gegevens over het jaar 2018 van de SAIP beschikbaar. De gebruikte gegevens hebben betrekking op het verslagjaar 2017. In de kolom «Realisatie 2017» staat de realisatie 2016 vermeld. Door een gewijzigde opzet van deze ZBO-bijlage wijken de gepresenteerde gegevens onder «vastgestelde begroting» en «realisatie 2017» af van de vergelijkbare gegevens in de ZBO-bijlage in de begroting 2018 van BZK. Hier worden totale baten en lasten vermeld, in de bijlage in de begroting 2018 is de bijdrage vanuit de begroting van BZK vermeld.

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland SVWN)

       

Nee

 

Totale baten

99

77

– 22

110

 
 

Totale lasten

99

77

– 22

110

 
 

Saldo baten en lasten

0

0

0

0

 

Toelichting gegevens: Op het moment van opstellen van dit overzicht waren er nog geen gegevens over het jaar 2018 van de SVWN beschikbaar. De gebruikte gegevens hebben betrekking op het verslagjaar 2017. In de kolom «Realisatie 2017» staat de realisatie 2016 vermeld. Door een gewijzigde opzet van deze ZBO-bijlage wijken de gepresenteerde gegevens onder «vastgestelde begroting» en «realisatie 2017» af van de vergelijkbare gegevens in de ZBO-bijlage in de begroting 2018 van BZK. Hier worden totale baten en lasten vermeld, in de begroting 2018 is in de bijlage de bijdrage vanuit de begroting van BZK vermeld.

Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (Kadaster)

         
 

Totale baten

273.100

264.600

– 8.500

265.400

 
 

Totale lasten

277.400

283.000

5.600

277.700

 
 

Saldo baten en lasten

– 4.300

– 18.400

– 14.100

– 12.300

 

Toelichting bijzonderheden

Keuringsinstanties Bouwproducten (cluster)

       

Nee

Toelichting ontbreken gegevens: Het cluster bestaat uit diverse instanties met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Er is geen financieringsrelatie tussen deze instellingen en het Ministerie van BZK. Het cluster kent geen (gezamenlijke) begroting voor uitvoering van de zbo taak.

Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT's en ZBO's (omzet > 50 miljoen euro) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bedragen x 1.000 €

Naam van het ZBO of RWT

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2018

(3) = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (Kadaster)

       

Totale baten

273.100

264.600

– 8.500

265.400

Bijdrage moederdepartement

40.500

42.200

1.700

40.700

Tarieven/facturaties derden

230.600

219.400

– 11.200

223.100

Premies

0

0

0

0

Overige baten

2.000

3.000

1.000

1.600

Totale lasten

277.400

283.000

5.600

277.700

Apparaatskosten

   

0

 

waarvan personele kosten

201.200

208.100

6.900

201.000

waarvan materiële kosten

11.500

9.500

– 2.000

9.500

Programmakosten

0

0

0

0

Overige lasten

64.700

65.400

700

67.200

Saldo van baten en lasten

– 4.300

– 18.400

– 14.100

– 12.300