Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

8. SALDIBALANS GEMEENTEFONDS PER 31 DECEMBER 2018

Saldibalans per 31 december 2018 van het gemeentefonds (B) Bedragen (x € 1.000)

Activa

 

Passiva

 

31-12-2018

31-12-2017

   

31-12-2018

31-12-2017

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven t.l.v. de begroting 2017

0

27.906.247

 

2)

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2017

0

27.906.247

 

Uitgaven t.l.v. de begroting 2018

29.083.134

0

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2018

29.083.134

0

                 
 

Subtotaal intra-comptabel

29.083.134

27.906.247

   

Subtotaal intra-comptabel

29.083.134

27.906.247

                 
 

Extra-comptabele posten

             

12)

Voorschotten

88.905.777

59.826.686

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

88.905.777

59.826.686

                 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

338.890

50.859

 

14)

Andere verplichtingen

338.890

50.859

                 
 

Subtotaal extra-comptabel

89.244.667

59.877.545

   

Subtotaal extra-comptabel

89.244.667

59.877.545

                 
 

Overall Totaal

118.327.801

87.783.792

   

Overall Totaal

118.327.801

87.783.792

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2018 van het gemeentefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begrotingAd 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2018 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2018 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan gemeenten, evenals het voorschot op de bijdrage in de kosten van de Waarderingskamer. De gemeenten ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de gemeenten worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan gemeenten op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd en hieronder nader toegelicht.

De stand openstaande voorschotten is toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2017. Hiervoor zijn twee oorzaken.

De algemene maatregel van bestuur (AMvB), waarmee het grootste deel van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen uit 2016 en het restant uit 2014 worden vastgesteld, is niet in 2018 gepubliceerd. Vanwege prioritaire dossiers die in 2018 aan de orde waren, is er vertraging opgelopen in de juridische afhandeling van deze AMvB. Inmiddels is het juridisch proces opgestart. De AMvB zal in het voorjaar van 2019 worden gepubliceerd.

Daardoor konden ook de beschikkingen waarmee de algemene uitkeringen 2016 van de gemeenten worden vastgesteld nog niet worden verzonden. Het aanmaken van deze beschikking is pas mogelijk nadat de hierboven genoemde AMvB is gepubliceerd. Tevens is gebleken dat de opgaven van de WOZ-waarden 2016 van de gemeenten niet in alle gevallen correct is geweest. Begin 2019 zullen deze gegevens definitief worden opgemaakt. De beschikkingen zullen in de loop van 2019 worden verstuurd.

Ad 14. Andere verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd en hieronder nader toegelicht.

De stand openstaande verplichtingen is toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2017. De belangrijkste oorzaak is dat voor een tweetal grote decentralisatie-uitkeringen de verdeling over de gemeenten te laat in het jaar beschikbaar is gekomen om nog in de reguliere betalingen voor 2018 meegenomen te kunnen worden. Dit betreft met name de decentralisatie-uitkeringen Voorziening knelpunten sociaal domein (€ 200 mln.) en Transformatiefonds sociaal domein jeugd (€ 36 mln.). Deze bedragen zijn in januari 2019 alsnog uitbetaald aan de gemeenten. Een volledig overzicht van de nog niet tot betalingen gekomen bedragen voor de decentralisatie- en integratie-uitkeringen is opgenomen in de slotwet.

Bijlage 1 bij Saldibalans 31 december 2018

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
   

31-12-2018

 

31-12-2017

 
Art. 1.1. Onderzoek en bijdragen organisaties1
       

2017

 

0

 

2.441

 

2018

 

0

 

0

 
     

0

 

2.441

           
Art. 1.2.1. Algemene uitkering gemeentefonds2
       

2016

 

15.647.771

 

15.643.735

 

2017

 

15.534.497

 

15.540.146

 

2018

 

16.496.006

 

0

 
     

47.678.274

 

31.183.881

           
Art. 1.2.2. / 1.2.3. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen3
       

2014

 

2.395.969

 

2.395.969

 

2015

 

1.643.784

 

1.643.784

 

2016

 

12.399.195

 

12.344.184

 

2017

 

12.220.803

 

12.256.427

 

2018

 

12.567.752

 

0

 
     

41.227.503

 

28.640.364

           

TOTAAL

   

88.905.777

 

59.826.686

Noot 1: Betreft de Kosten Waarderingskamer en enkele posten van Kosten Financiële-verhoudingswet.

Noot 2: Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2018 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2017 nog niet was opgemaakt.

Noot 3: De voorschotten voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het gemeentefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds als voorschot verantwoord, tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een AMvB.

Mutatieoverzicht voorschotten gemeentefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2018

59.826.686

ontstaan in 2018

29.081.532

afgerekend in 2018

2.441

voorschotten per 31-12-2018

88.905.777

Toelichting

Binnen de verdeling van de voorschotten voor de integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen is in 2018, ten opzichte van 2017, een correctie doorgevoerd. De betalingen in 2017 die betrekking hadden op de uitkeringen over 2016 waren ultimo 2017 ten onrechte opgenomen op de regel voor de uitkeringen 2017. Deze zijn ultimo 2018 opgenomen op de regel voor de uitkeringen 2016. Het betreft een correctie van 55.011.

Bijlage 2 bij Saldibalans 31 december 2018

Verloop van de openstaande verplichtingen (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2018

Aangegane verplichtingen in 2018 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2018

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2018

1.1.

Onderzoek en bijdragen organisaties4

414

1.325

1.602

0

137

1.2.1.

Algemene uitkering met inbegrip van de netto-uitkering over vorige jaren

15.220

16.541.486

16.494.393

0

62.313

1.2.2. / 1.2.3.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

35.225

12.828.354

12.587.139

0

276.440

Totaal

 

50.859

29.371.165

29.083.134

0

338.890

Noot 4: Kosten Financiële-verhoudingswet, Kosten Waarderingskamer, Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG en Bijdrage gemeenten inzake KING