Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.2. Budgettaire en financiële consequenties van de beleidsprioriteiten 2018

Zoals hierboven reeds is opgemerkt is de overheveling van de integreerbare onderdelen van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering begrotingstechnisch verwerkt in de nota van wijziging bij de ontwerpbegroting 2018 (TK 34 775-B, nr. 6). Deze overheveling treedt in werking in het begrotingsjaar 2019. In het begrotingsjaar 2018 zijn twee decentralisatie-uitkeringen gecreëerd specifiek ten behoeve van het sociaal domein.

Dat betreft ten eerste de decentralisatie-uitkering Voorziening knelpunten sociaal domein van € 200 miljoen. Deze DU is voor € 100 miljoen gevoed vanuit de algemene uitkering en voor € 100 miljoen door het Rijk. Tijdens de ALV van de VNG op 27 juni 2018 zijn de criteria voor de verdeling van de middelen uit de voorziening vastgesteld en is de commissie ingesteld die als onafhankelijke partij optreedt voor het beoordelen van de aanvragen in de voorziening. Op 1 november 2018 heeft het VNG-bestuur bekend gemaakt het advies van de onafhankelijke commissie Fonds Tekortgemeenten te volgen om de middelen over 77 gemeenten te verdelen, die forse tekorten ervaren op de uitgaven sociaal domein voor jeugd en wmo.

Ten tweede betreft dit het Transformatiefonds sociaal domein jeugd. Voor deze decentralisatie-uitkering is drie keer € 36 miljoen beschikbaar gekomen, voor de jaren 2018 tot en met 2020. Het Transformatiefonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Jeugdhulpregio’s komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. Alle 42 jeugdhulpregio’s hebben tijdig een aanvraag voor het Transformatiefonds ingediend door een meerjarig transformatieplan op te stellen, voor ten minste de periode 2018 tot en met 2020. De Stuurgroep Zorglandschap (waarin VNG, branches van aanbieders en het Rijk zijn vertegenwoordigd) heeft de aanvragen gewogen en akkoord bevonden. Dit betekent dat alle 42 jeugdhulpregio’s transformatiebudget ontvangen. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) zal de jeugdhulpregio’s adviseren bij de jeugdhulpvernieuwing en de uitvoering van de transformatieplannen.