Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9. Nabestaanden

Algemene doelstelling

De overheid beschermt nabestaande partners en wezen voor zover nodig tegen de financiële gevolgen van het verlies van partner of ouders.

De overheid vindt dat mensen die geconfronteerd zijn met het overlijden van hun partner of ouder(s) en die vanwege de zorg voor een kind of arbeidsongeschiktheid niet (volledig) in een eigen inkomen kunnen voorzien, verzekerd moeten zijn van financiële ondersteuning. Daarom regelt zij in deze gevallen op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) een nabestaandenuitkering voor de overblijvende partner en een wezenuitkering voor kinderen die beide ouders hebben verloren.

Inwoners van Caribisch Nederland die geconfronteerd zijn met het overlijden van hun partner of ouder(s), hebben op grond van de Algemene weduwen- en wezenverzekering (AWW) recht op een uitkering.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister financiert de inkomensondersteuning met begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen. Bij de premiegefinancierde uitkeringsregelingen regisseert de Minister. Hij is in deze rollen verantwoordelijk voor:

  • •  De vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van wet- en regelgeving;
  • •  De vaststelling van het niveau van de uitkeringen van de onderscheiden regelingen;
  • •  De sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doeltreffende en doelmatige uitvoering door de SVB;
  • •  De organisatie van de eigen uitvoering binnen het verband van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Beleidsconclusies

In 2018 is – conform het voornemen in de begroting – geen nieuw beleid gemaakt.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4.9.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 9 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil 2018

Verplichtingen

864

1.110

1.072

1.111

1.020

1.348

– 328

Uitgaven

864

1.110

1.072

1.111

1.020

1.348

– 328

               

Inkomensoverdrachten

864

1.110

1.072

1.111

1.020

1.348

– 328

AWW (Caribisch Nederland)

864

1.110

1.072

1.111

1.020

1.348

– 328

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 4.9.2 Premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 9 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil

Uitgaven

594.282

452.437

424.300

398.729

377.000

369.891

7.109

               

Inkomensoverdrachten

594.282

452.437

424.300

398.729

377.000

365.607

11.393

Anw

584.645

444.437

417.300

391.797

370.478

359.272

11.206

Tegemoetkoming Anw

9.637

8.000

7.000

6.932

6.522

6.335

187

               

Nominaal

0

0

0

0

0

4.284

– 4.284

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting financiële instrumenten

A. Inkomensoverdrachten

A1. Algemene weduwen- en wezenverzekering (Caribisch Nederland)

Inwoners van Caribisch Nederland die geconfronteerd zijn met het overlijden van hun partner of ouder(s), hebben op grond van de AWW recht op een uitkering. De SZW-unit bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling in Caribisch Nederland.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitgaven aan de Algemene weduwen- en wezenverzekering in Caribisch Nederland zijn ongeveer € 0,3 miljoen lager dan begroot. Dit komt onder andere door een gunstigere koersontwikkeling van de euro ten opzichte van de dollar dan waar rekening mee was gehouden bij begroting 2018.

Beleidsrelevante kerncijfers

Tabel 4.9.3 Kerncijfers AWW (Caribisch Nederland)1SZW-unit RCN.
 

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil 2018

Volume AWW (x 1.000 personen, ultimo)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0

A2. Algemene nabestaandenwet (Anw) inclusief tegemoetkoming Anw

De Anw is een volksverzekering en regelt, onder voorwaarden, bij overlijden een uitkering voor de partner en een wezenuitkering voor kinderen die beide ouders hebben verloren. Daarnaast ontvangt iedere Anw-gerechtigde maandelijks de Anw-tegemoetkoming. De Anw wordt door de SVB uitgevoerd.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitkeringslasten Anw komen circa € 11,4 miljoen hoger uit dan begroot. Indien rekening wordt gehouden met de ten tijde van de begrotingsopstelling geraamde loon- en prijsbijstelling (€ 4,3 miljoen, in tabel 4.9.2 de post nominaal) is de realisatie € 7,1 miljoen hoger dan begroot. De gemiddelde uitkering is iets hoger uitgekomen dan in de begroting geraamd.

Beleidsrelevante kerncijfers

Het aantal Anw-gerechtigden is in 2018 conform verwachting afgenomen van circa 33.000 personen naar circa 31.000 personen.

Tabel 4.9.4 Kerncijfers Anw1Jaarverslag SVB
 

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil 2018

Volume Anw (x 1.000 uitkeringsjaren, jaargemiddelde)

382

32

29

26

26

26

0

Volume Anw (x 1.000 personen, jaargemiddelde)

47

39

36

33

31

31

0

                 

Volume nabestaandenuitkering (x 1.000 uitkeringsjaren, jaargemiddelde), ingang recht voor 1 juli 1996

12

9,7

8,5

7,2

7,1

7,3

– 0,2

 

waarvan nabestaanden met kind

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan nabestaandenuitkering o.g.v. arbeidsongeschiktheid

12

9,7

8,5

7,2

7,1

7,3

– 0,2

                 

Volume nabestaandenuitkering (x 1.000 uitkeringsjaren, jaargemiddelde), ingang recht na 1 juli 1996

25

20

19

18

17

18

– 1

 

waarvan nabestaanden met kind

9,0

8,2

7,8

7,3

6,9

7,6

– 0,7

 

waarvan nabestaandenuitkering o.g.v. arbeidsongeschiktheid

16

12

11

10

10

10

0

                 

Volume wezenuitkering (x 1.000 personen, jaargemiddelde)

1,4

1,4

1,3

1,3

1,2

1,3

– 0,1

Noot 2: Berekeningen SVB.

Handhaving

De kerncijfers op het gebied van preventie tonen een stabiel beeld vergeleken met voorgaande jaren. De kennis van de verplichtingen is weer bijna op hetzelfde niveau als in 2014. De cijfers voor 2018 op het gebied van opsporing tonen een iets gestegen benadelingsbedrag, terwijl het aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling hetzelfde is gebleven. De incassoratio’s tonen een relatief stabiel beeld. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de incasso van een aantal relatief grote vorderingen van grote invloed kan zijn op de incassoratio.

Tabel 4.9.5 Kerncijfers Anw (fraude en handhaving)
 

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Preventie1
         

Gepercipieerde detectiekans (%)

83

83

80

86

82

Kennis van de verplichtingen (%)

90

84

83

85

89

           
Opsporing2
         

Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000)

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Totaal benadelingbedrag (x € 1 mln)

1,9

2,2

2,6

1,2

1,3

           

Terugvordering

         

Incassoratio cohort 2013 (%)

30

33

37

39

43

Incassoratio cohort 2014 (%)

12

32

33

34

36

Incassoratio cohort 2015 (%)

3

11

30

33

35

Incassoratio cohort 2016 (%)

22

35

37

Incassoratio cohort 2017 (%)

7,7

30

Incassoratio cohort 2018 (%)

14

Noot 1: Ipsos «Kennis der verplichtingen en detectiekans».

Noot 2: SVB, jaarverslag.

Noot 3: Deze cijfers komen logischerwijs niet voor.

Artikel