Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

98. Algemeen

Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.

Budgettaire gevolgen

Tabel 5.98.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil 2018

Verplichtingen

42.548

23.605

36.414

35.474

28.335

29.041

– 706

Uitgaven

39.442

27.550

34.334

32.974

22.559

31.084

– 8.525

               

Subsidies

244

191

1.714

2.367

2.582

2.043

539

               

Opdrachten

14.271

9.186

12.075

9.040

14.430

22.998

– 8.568

Handhaving

851

724

627

641

478

4.984

– 4.506

Opdrachten overig

13.420

8.462

11.448

8.399

13.952

18.014

– 4.062

               

Bekostiging

2.260

3.295

3.666

4.010

4.158

3.170

988

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

2.260

3.295

3.666

4.010

4.158

3.170

988

               

Bijdrage aan medeoverheden

5.633

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering SZW

5.633

0

0

0

0

0

0

               

Bijdrage aan agentschappen

15.352

13.086

15.576

16.631

287

673

– 386

Agentschap SZW

14.898

12.694

15.077

16.234

47

0

47

Rijksdienst Ondernemend Nederland

454

392

387

286

144

513

– 369

Agentschap CJIB

0

0

112

111

96

160

– 64

               

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.682

1.792

1.303

926

1.102

2.200

– 1.098

Ministerie van Financiën

1.682

1.792

1.303

926

1.102

2.200

– 1.098

               

Ontvangsten

9.779

438

798

1.460

745

412

333

Toelichting

A. Subsidies

Gedurende de begrotingsuitvoering is door middel van budgettair neutrale herschikkingen budget toegevoegd aan artikel 98. Hierdoor komen de gerealiseerde uitgaven € 0,5 miljoen hoger uit dan begroot. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de VNG voor handhavingsactiviteiten en gegevensuitwisseling, aan TNO voor project Fieldlab, aan Stichting Nationale DenkTank, aan Landelijk Platform GGZ en de stichting Studeren op maat.

B. Opdrachten

B1. Handhaving

Van het handhavingsbudget op artikel 98 is als budgettair neutrale herschikking gedurende de begrotingsuitvoering € 1,9 miljoen naar andere budgetten overgeboekt. Dit is voor handhavingsactiviteiten uitgevoerd door de SVB en het UWV (€ 1,2 miljoen), naar artikel 1 (€ 0,1 miljoen), naar artikel 13 (€ 0,2 miljoen), ontvangen van andere departementen (-/- € 0,1 miljoen) en voor het verstrekken van subsidies binnen artikel 98 (€ 0,5 miljoen).

De gerealiseerde uitgaven voor opdrachten handhaving bestaan uit rentekosten en terugbetaling van opgelegde boetes (€ 0,5 miljoen). Van het resterend budget is € 2,6 miljoen niet uitgegeven.

B2. Opdrachten overig

De realisatie op het budget voor Opdrachten overig is € 4,1 miljoen lager dan begroot. De gerealiseerde lagere uitgaven treden op bij onderzoeksopdrachten, primaire processen, voorlichting en overige opdrachten. De gerealiseerde uitgaven voor opdrachten overig bestaan uit kosten auto’s van de Inspectie SZW (€ 2,8 miljoen), onderzoek (€ 2,8 miljoen), primair proces (€ 1,4 miljoen), voorlichtingscampagnes (€ 1,0 miljoen), voorlichting (€ 0,7 miljoen), beleidsinformatie aangeleverd door het CBS en Panteia (€ 4,3 miljoen) en overige opdrachten (€ 0,9 miljoen).

C. Bekostiging

De gerealiseerde uitgaven van de SZW-unit van de RCN zijn € 1,0 miljoen hoger dan begroot. In 2018 is voor het verbeterplan rechtmatigheid bij RCN € 1,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Hiervan is € 0,7 miljoen middels een kasschuif overgeboekt naar 2019. Ter compensatie van de wisselkoersschommelingen tussen de euro en de Antilliaanse gulden is € 0,3 miljoen aan het budget toegevoegd.

D. Bijdrage aan agentschappen

D1. Agentschap SZW

Er is een eindafrekening geweest van het voormalige Agentschap SZW.

D2. Rijksdienst Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft € 0,4 miljoen minder doorbelast dan begroot. De kosten van certificering van de betaalaanvragen voor Europese subsidies bij de Europese Commissie en de uitvoeringskosten van de Borgstellingsregeling zijn in 2018 lager uitgevallen.

D3. Agentschap Centraal Justitieel Incasso Bureau

De realisatie voor 2018 voor de uitvoeringskosten voor het innen van door de Inspectie SZW opgelegde bestuurlijke boetes door het Agentschap CJIB is € 0,1 miljoen.

E. Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden ESF is € 1,1 miljoen lager dan begroot. De controlewerkzaamheden van de ESF-projecten 2007–2013 zijn aan het afnemen en voor het EGF 2018 worden de controles pas in 2019 gedaan, dit leidt tot lagere uitgaven dan ten tijde van de begroting was voorzien.

F. Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 0,7 miljoen).

Artikel