Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

99. Nominaal en onvoorzien

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor loon- en prijsbijstelling en voor onvoorziene uitgaven.

Budgettaire gevolgen

Tabel 5.99.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 99 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil 2018

Verplichtingen

0

0

0

0

0

68.718

– 68.718

Uitgaven

0

0

0

0

0

68.718

– 68.718

               

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

               

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

               

Onvoorzien

0

0

0

0

0

68.718

– 68.718

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

A. Overige beleidsuitgaven

De grondslag voor dit onderdeel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel op te nemen ten behoeve van de voorlopige verwerking van de loon- en prijsindexering, een taakstelling of een ander nog te verdelen begrotingsbedrag.

Onvoorzien

Gedurende de begrotingsuitvoering 2018 zijn diverse op dit artikel geplaatste bedragen, onder andere € 5,5 miljoen voor de uitbreiding van de examencapaciteit DUO, overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Daarnaast zijn er meerdere overboekingen met andere departementen en begrotingen verwerkt. Naar het Gemeentefonds is € 1,9 miljoen overgeboekt voor Groningen en € 2,2 miljoen voor herstructurering Wsw. Ook zijn diverse kasschuiven doorgevoerd (€ 39,5 miljoen) naar latere jaren om beter aan te sluiten bij het benodigde kasritme van de maatregelen. Bij de 2e suppletoire wet is reeds € 18,7 miljoen vrijgevallen. Uiteindelijk bleef een bedrag van € 1 miljoen over waar geen beroep meer op is gedaan.