Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE E1. TOEZICHTRELATIES ZBO’s EN RWT’s

Deze bijlage bevat informatie over het toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), bedoeld in artikel 44a van de Comptabiliteitswet 2001. De bijlage wordt gesplitst in een overzichtstabel met RWT’s en ZBO’s die onder het desbetreffende moederdepartement vallen en een tabel met aanvullende (financiële) informatie voor grote RWT’s en ZBO’s (baten > 50 miljoen euro) – eveneens voor zover ze onder het moederdepartement vallen.

Tabel E1.1 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

(5) Bijzonderheden

UWV1
       

ja

Totale baten

24.704.000

29.959.000

5.255.000

28.013.000

 

Totale lasten

25.026.000

25.003.000

– 23.000

25.230.000

 

Saldo van baten en lasten

– 322.000

4.956.000

5.278.000

2.783.000

 
           

BKWI

       

nee

Totale baten

10.308

9.901

– 407

10.308

 

Totale lasten

10.308

10.075

– 234

9.609

 

Saldo van baten en lasten

0

– 174

– 174

698

 
           
SVB2
       

ja

Totale baten

42.881.400

42.858.500

– 22.900

40.103.700

 

Totale lasten

43.205.000

43.029.600

– 175.400

42.278.000

 

Saldo van baten en lasten

– 323.600

– 171.000

152.500

– 2.174.300

 
           

IB

       

nee

Totale baten

11.633

12.437

804

13.686

 

Totale lasten

11.633

12.618

985

12.154

 

Saldo van baten en lasten

0

– 180

– 180

1.532

 

Noot 1: De jaarrekening van UWV wordt afgerond op miljoenen.

Noot 2: De jaarrekening van SVB wordt afgerond op honderdduizenden.

Toelichting

UWV – Rechtmatigheid

De totale UWV-brede rechtmatigheid komt over verslagjaar 2018 uit op 98,9% en valt hiermee net onder de afgesproken norm van 99%. Dit komt door de stijging van het percentage financiële fouten bij verrekening van inkomsten in de WW en de Ziektewet en onrechtmatigheden bij de externe inhuur. De onrechtmatige inhuur is geaccepteerd omwille van de continuïteit van de dienstverlening.

UWV – ontwikkeling reserves

In 2018 heeft UWV € 36 miljoen onttrokken uit hun bestemmingsfonds Frictiekosten (€ 20 miljoen) en egalisatiereserve (€ 16 miljoen) om tot een sluitend begrotingsresultaat te komen.

SVB – bijzondere baten

In 2018 heeft de SVB een schikkingsovereenkomst getroffen met de leverancier van het Multiregelingensysteem (MRS). Hierover is de Kamer geïnformeerd (Tweede Kamer 2017–2018, 26 448, nr. 606). De financiële effecten van deze schikkingsovereenkomst zijn in de jaarrekening van de SVB verwerkt.

Tabel E1.2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (>50 miljoen euro) van Ministerie van SZW (bedragen x € 1.000)1De bedragen worden afgerond op miljoenen.
 

(1) Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

UWV (incl. BKWI)

       

Totale baten

24.704.000

29.959.000

5.255.000

28.013.000

Bijdrage moederdepartement

4.364.000

4.478.000

114.000

4.419.000

Bijdrage overige departementen

22.000

25.000

3.000

25.000

Tarieven/facturaties derden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Premies

20.318.000

25.456.000

5.138.000

23.569.000

Overige baten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

         

Totale lasten

25.026.000

25.003.000

– 23.000

25.230.000

Apparaatskosten

1.752.000

1.726.000

– 26.000

1.697.000

 

waarvan personele kosten

1.349.000

1.345.000

– 4.000

1.337.000

 

waarvan materiële kosten

403.000

381.000

– 22.000

360.000

Programmakosten

23.274.000

23.277.000

3.000

23.533.000

Overige lasten

0

0

0

0

           

Saldo van baten en lasten

– 322.000

4.956.000

5.278.000

2.783.000

Toelichting

De afwijking van de realisatie van de totale baten in 2018 ten opzichte van de begroting, wordt veroorzaakt door de rijksbijdrage van het Ministerie van OCW (bijdrage overige departementen) en de premies. De rijksbijdrage van OCW is ten opzichte van de begrote rijksbijdrage toegenomen door een stijging van de programmakosten onderwijsvoorzieningen, waaronder bijvoorbeeld de Tolkenvoorzieningen vallen. De premiebaten zijn toegenomen doordat de vastgestelde premies hoger liggen dan de vooraf ingeschatte calculatiepremies.

Tabel E1.3 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (>50 miljoen) van Ministerie van SZW (bedragen x € 1.000)1De bedragen worden afgerond op honderdduizenden.
 

(1) Vastgestelde begroting 2018

(2) Realisatie 2018

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

SVB

       

Totale baten

42.881.400

42.858.500

– 22.900

40.103.700

Bijdrage moederdepartement

15.365.300

17.420.600

2.055.300

15.965.600

Bijdrage overige departementen

82.800

76.300

– 6.500

83.700

Tarieven/facturaties derden

5.300

27.100

21.800

5.400

Premies

27.428.000

25.299.800

– 2.128.200

24.020.700

Overige baten

0

34.700

34.700

28.300

         

Totale lasten

43.205.000

43.029.600

– 175.400

42.278.000

Apparaatskosten

336.000

319.800

– 16.200

310.100

 

waarvan personele kosten

254.900

252.900

– 2.000

246.900

 

waarvan materiële kosten

81.100

66.900

– 14.200

63.200

Programmakosten

42.869.000

42.700.700

– 168.300

41.963.400

Overige lasten

0

9.100

9.100

4.500

           

Saldo van baten en lasten

– 323.600

– 171.000

152.500

– 2.174.300

Toelichting

De «bijdrage moederdepartement» bestaat uit de begrotingsgefinancierde regelingen en uit aanvullende financiering door het Rijk voor de AOW. De stijging ten opzichte van de begroting betreft vooral een verschuiving tussen de omzet premies en omzet moederdepartement. Doordat de premies lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, stijgt de financiering door het Rijk, om de dekking van de uitkeringslasten te financieren.

De bijdrage vanuit overige departementen betreft grotendeels bijdragen in de uitvoeringskosten van het Persoonsgebonden budget en de regeling voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen voor het Ministerie van VWS.

De bijdrage facturatie derden is ten opzichte van de begroting 2018 en realisatie 2017 gestegen door een schikking van € 20,2 miljoen die in de jaarrekening is verwerkt. Dit is een gevolg van de overeenkomst die met de leverancier van het Multiregelingensysteem is getroffen en waarover de Kamer is geïnformeerd (Tweede Kamer 2017–2018, 26 448 nr. 606).

De overige baten bestaan uit interestbaten op de rekening-courant, invorderingsrente op de door de Belastingdienst geïnde premies AOW en Anw, boetes en uit maatregelen die de SVB heeft opgelegd aan klanten. De stijging van de overige baten wordt grotendeels veroorzaakt doordat de vrijval van de voorzieningen hoger is uitvallen dan in 2017.

Bij de apparaatskosten zijn de materiële kosten lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de automatiseringskosten ruim € 7 miljoen lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn de apparaatskostenlager dan begroot vanwege lagere kosten voor energie, schoonmaak en beveiliging. Ook zijn de kosten voor diensten en diversen lager dan begroot.