Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE E2. AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Onderzoek van 2015 en eerder is vindbaar via het webarchief van rijksoverheid.nl. Alle onderzoeken aangeboden aan het parlement zijn ook te vinden op overheid.nl.

Tabel E2.1 Overzicht onderzoek artikel 1: Arbeidsmarkt
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Definitieve evaluatie duurzame inzetbaarheid in het MKB

20161
 

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

2016

 

Effecten van algemeen verbindend verklaring

2016

 

Functioneren certificatiestelsel asbest

2017

 

Profijt van de overheid: Voorzieningen verdeeld

2017

 

Evaluatie Handhavingsbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Foto van het beleid en de uitvoering van de handhaving sociale zekerheidswetten

20172
 

Evaluatie Handhavingsbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lessen voor de toekomst voor de handhaving van de socialezekerheidswetten ten aanzien van de inlichtingenplicht (artikel 1 en 11)

2017

 

Evaluatie handhaving arbeidswetten, Lessen voor de toekomst voor de handhaving van de arbeidswetten

2018

 

Evaluatie Wet uniformering loonbegrip

2017

 

Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

 

Evaluatie Informatievoorziening(structuur) grensoverschrijdende arbeid

20183
 

Tussenrapportage Effectmeting van de Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2018

 

Tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2018

 

Gedragsexperiment Scholing stimuleren met kleine interventies

2018

 

Effecten van de verhoging van het minimumjeugdloon

2018

 

Evaluatie werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

20194

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Invloed herziene Europese richtlijn drukapparatuur op nationaal regime

20165
 

Nulmeting arbeidsgerelateerde zorg

2016

3. Overig onderzoek

 

Verdringing op de arbeidsmarkt

2014

 

Praktijk en effecten van bovenwettelijke CAO-aanvullingen

2014

 

Markt voor Arbodienstverlening

2014

 

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen

2014

 

De Arbobalans 2014

2014

 

Verkenning arbeidsduuraanpassing

2015

 

RIE game (instrumentontwikkeling)

2015

 

Klinische arbeidsgeneeskunde – een verkenning

2015

 

De instroom van bedrijfsartsen

2015

 

Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg

2015

 

Goed (genoeg) geleerd

2015

 

Toekomst onderkant arbeidsmarkt

2015

 

Preventie van beroepsziekten

2015

 

Haalbaarheid Persoonlijk Gezondheidsdossier

2015

 

Arbeidsomstandigheden van gedetacheerde medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening

2015

 

Vijf jaar Caribisch Nederland

2015

 

Mantelzorg, Arbeidsparticipatie en Gezondheid

2016

 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers met een lage sociaal economische status

2016

 

Witte vlekken op pensioengebied 2013 (artikel 1 en 8)

2016

 

Langer doorwerken met arbeidsbeperking

2016

 

Evaluatie ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

2016

 

Kansen op uitstroom

2016

 

Evaluatie ontslaggronden WWZ

2016

 

Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar?

2016

 

Onderzoek verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig werken

2017

 

Kansen taakdelegatie bedrijfsartsen

2017

 

Toegang beroepsmatige gezondheidgegevens

2017

 

Onderzoek naar (wijze implementatie van) MBO les-materiaal gezond en veilig werken

2017

 

Zelfstandigen Enquête Arbeid

2017

 

Verkenning scholingspremie en nationaal scholingsfonds

2017

 

Leeftijdsdiscriminatie op de Arbeidsmarkt in de Wervings- en Selectiefase

2017

 

Rapport aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen

2017

 

Onderzoek samenhang arbocatalogus en branche RI&E

2017

 

Tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies

2017

 

Onderzoek ketenaansprakelijkheid

2017

 

Onderzoek Naar een barometer voor cultureel diverse werknemers

2017

 

Onderzoeksrapport Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz

2017

 

De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers

2017

 

Sectoranalyse stagemisbruik na studeren

2018

 

Kwalitatief onderzoek effecten wwz op aanname-en ontslagbeleid van werkgevers en hun omgang met flexibele arbeidskrachten

20206
 

Persoonlijkheid en duurzame inzetbaarheid, jong geleerd oud gedaan

20197
 

Gedragsexperiment rondom tiptrack AWVN

2018

 

Eindevaluatie implementatie en uitvoering ESF-Actieve Inclusie

2018

 

Mid-term evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund

2018

 

Monitor Wet Aanpak schijnconstructies

2018

 

Opkomst en groei kluseconomie in Nederland

2018

 

Karakteristieken en tarieven ZZP’ers

2018

 

Ervaren regeldruk werkgevers

2018

 

Aanvulling onderzoek samentelregeling

2018

 

Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2016

2018

 

De gewijzigde Arbowet

2018

 

Onderzoek naleving Wet op de Ondernemingsraden

2018

 

Werkgevers over diversiteit op de werkvloer

2019

Noot 1: Met de oplevering van de evaluatie van fase 1 is het onderzoek geëindigd. Het in de begroting 2018 aangekondigde onderzoek «Definitieve evaluatie duurzame inzetbaarheid in het MKB (2e fase)» is niet meer uitgevoerd.

Noot 2: In begroting 2017 opgenomen onder de titel «Evaluatie handhavingsbeleid SZW mbt sociale zekerheidswetten».

Noot 3: Het onderzoek is toegezegd voor afronding in 2017. Het rapport is in januari 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Noot 4: Dit onderzoek stond gepland voor 2018 maar wordt eind 2019 opgeleverd. De Tweede Kamer is hier in januari 2019 per kamerbrief over geïnformeerd.

Noot 5: Het onderzoek is gedeeld met de betrokken branches en is in 2017 gepubliceerd op het Arboportaal.

Noot 6: Het onderzoek naar de effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op het aanname- en ontslagbeleid van werkgevers en hun omgang met flexibele arbeidskrachten heeft nog niet plaatsgevonden. Er is voor gekozen om dit onderzoek mee te laten lopen in de evaluatie van de Wwz, die in 2020 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Noot 7: Dit onderzoek stond gepland voor 2018 maar wordt in 2019 opgeleverd.

Tabel E2.2 Overzicht onderzoek artikel 2: Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Uitkomsten en ervaringen experiment netto-effectiviteit re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Langetermijneffecten van re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Nulmeting monitor banenafspraak

2014

 

De uitgestoken hand: evaluatie van de samenwerking van UWV en gemeenten op het gebied van werk en inkomen 2012–2014 (artikel 2 en 11)

2015

 

Klantonderzoek monitor Participatiewet

2015

 

Onderzoek Participatiewet bij werkgevers

2015

 

Ervaringen gemeenten met participatiewet

2015

 

Beschut werk

2015

 

Onderzoek uitvoering algemene bijstand door SVB

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

2016

 

Thermometer Wsw (0-meting)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Evaluatie Regionale werkbedrijven

2017

 

Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

 

Ervaringsonderzoeken Participatiewet

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Thermometer Wsw

2018

 

Eindrapport effecten bijzondere incassobevoegdheden en overheidspreferenties

2018

 

Tussentijdse evaluatie subsidieregeling armoede en schulden

2018

 

Tussentijdse evaluatie subsidie EFMB

2018

 

Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

2018

 

Evaluatie eerste bestuurlijke afspraken kinderen in armoede

2018

 

Evaluatie subsidieregeling Kansen voor alle kinderen

2018

 

Tussenevaluatie sectorplanne (artikel 1, 2, 5 en 11)

2018

 

Evaluatie individuele studietoeslag (artikel 2 en 4)

2018

 

Tussenrapportage Effectmeting van de Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Zelfstandig in en uit de bijstand

2019

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Verkenning verdeelmodel participatiewet

2014

 

Verkenning systematiek gebundeld re-integratiebudget

2014

 

Onderzoek verdeelmodel WWB 2015

2014

 

Monitor Betalingsachterstand 2014

2014

 

Huishoudens in de rode cijfers, vervolgmeting 2014

2014

 

Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid

2014

 

De doorwerking van de financiële prikkel WWB binnen gemeenten

2014

 

Beschermingsbewind: kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

2014

 

Quickscan 1 Evaluatie Sectorplannen

2014

 

Quickscan 2 Evaluatie Sectorplannen

2015

 

Quickscan 3 Evaluatie Sectorplannen

2015

 

Verbeterslag verdeelmodel I-deel

2015

 

Inleenverbanden in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2015

 

Oorzaken voor onder bewindstelling bij doelgroepen waarvoor gemeenten de kosten bij bijzondere bijstand betalen

2015

 

Onderzoek kindpakketten

2015

 

Jongvolwassenen en schulden («Voor mijn gevoel had ik veel geld»)

2015

 

Huishoudens in de rode cijfers 2015

2015

 

Vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

2015

 

Signalen en klachten over de toegankelijkheid van het sociale domein

2015

 

Het telt wat wel en niet meetelt; verkennend onderzoek naar het meetellen van verloonde uren bij inkoop van diensten in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2016

 

Quickscan 4 Evaluatie Sectorplannen

2016

 

Inventarisatie verordeningen tegenprestatie

2016

 

Praktijkroute banenafspraak

2016

 

De weg naar extra banen

2016

 

Handhaving van de verplichtingen in de Participatiewet

2017

 

Quickscan 5 Evaluatie Sectorplannen

2017

 

Flextensie werken met behoud van uitkering

2017

 

Eindrapportage Schuldhulpverlening in Nederland

2017

 

Onderzoeksrapport Normbatenregeling Bbz

2017

 

Eindrapport van budget naar besteding

2017

 

Monitor betalingsachterstanden en huishoudens in de rode cijfers

2018

 

Vermogens en schulden van huishoudens

2018

 

Quickscan 6 Evaluatie Sectorplannen

2018

 

Wsw-jaarrapport 2017

2018

 

Onderzoek invordering schulden door rijksoverheidsorganisaties

2018

 

Prestatieindicatoren goed werkende arbeidsmarktregio’s

20181
 

Extra uitvraag Tegenprestatie

2019

 

Onderzoek wet taaleis 2018

2019

 

Verkennend onderzoek Europese incassomodellen

2019

Noot 1: Dit onderzoek wordt vervangen door een verkenning naar de infrastructuur van de arbeidsmarktregio en bestuurlijke afspraken. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2019 opgeleverd.

Tabel E2.3 Overzicht onderzoek artikel 3: Arbeidsongeschiktheid
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Arbeidsongeschiktheid

20171

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Uitkomsten en ervaringen experiment netto-effectiviteit re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Langetermijneffecten van re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Verdiepingsonderzoek benutbare mogelijkheden WGA 80–100

2015

 

Evaluatie modernisering ZW (finale effectmeting) (artikel 3 en 6)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Aanvulling beleidsevaluatie artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

2018

 

Evaluatie Wet werken in inkomen naar vermogen (WIA)

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

UWV-Monitor Arbeidsparticipatie 2013

2014

 

UWV-Monitor Arbeidsparticipatie 2014

2015

 

Begrotingsakkoordonderzoeken loondoorbetaling (knelpunten werkgevers en verhogen verzekeringsgraad kleine werkgevers)

2015

 

UWV-monitor Arbeidsparticipatie 2015

2016

 

Instroom in de WIA

2018

 

Onderzoek beleid private aanbieders in het hybride stelsel WGA

20192
 

Onderzoek beweegredenen bewegingen hybride WGA- en ZW markt

2019

Noot 1: De beleidsdoorlichting is als IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) «Geschikt voor de arbeidsmarkt» in april 2017 opgeleverd. Enkele onderwerpen van dit beleidsartikel (onder andere de WAZ) zijn niet aan de orde gekomen in het IBO. Deze onderwerpen zijn in de beknopte evaluatie «aanvulling beleidsevaluatie artikel 3 Arbeidsongeschiktheid» aan de orde gekomen.

Noot 2: Beide onderzoeken worden in het voorjaar van 2019, samen met een kabinetsreactie, aanboden aan de Tweede Kamer.

Tabel E2.4 Overzicht onderzoek artikel 4: Jonggehandicapten
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Jonggehandicapten

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Evaluatie ESB-regeling

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Evaluatie individuele studietoeslag (artikel 2 en 4)

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Onderzoek naar het begrip «arbeidsvermogen»

2017

Tabel E2.5 Overzicht onderzoek artikel 5: Werkloosheid
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Werkloosheid

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Uitkomsten en ervaringen experiment netto-effectiviteit re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Langetermijneffecten van re-integratie (artikel 2, 3 en 5)

2014

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Regeling vrijwilligerswerk in de WW

20171
 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Eindrapportage inhoudelijke effectevaluatie trainingen 50-plus WW

2017

 

Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2018

 

Experiment premiekorting ouderen

2018

 

Tussentijdse evaluatie Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

2018

 

Tussenrapportage evaluatie DWSRA

2018

 

Evaluatie werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

20192

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Zichtbaar maar niet in beeld

2016

 

Onderzoekskader Evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

2016

 

Monitorrapportages WW en WGA

2016

 

Eindrapport Evaluatiekader Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers

2017

 

Onderzoek Achtergronden van beperkt gebruik van de Brug-WW

2017

Noot 1: Dit onderzoek stond gepland voor 2016 maar is in 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd.

Noot 2: Dit onderzoek stond gepland voor 2018 maar wordt eind 2019 opgeleverd. De Tweede Kamer is hier in januari 2019 per kamerbrief over geïnformeerd.

Tabel E2.6 Overzicht onderzoek artikel 6: Ziekte en Zwangerschap
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Ziekte en Zwangerschap

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Evaluatie modernisering ZW (artikel 3 en 6, finale effectmeting)

2016

 

Theorie en praktijk re-integratie tweede spoor

20161
 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Effectiviteit van re-integratie in het tweede spoor

2017

 

Evaluatie pilots ZW

2017

 

Evaluatie flexibel bevallingsverlof

20182
 

Effectiviteit no-riskpolis

2018

 

Evaluatie Wet werken in inkomen naar vermogen (WIA)

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Kanker & Werk: Problemen van werkgever en werknemer

2016

 

Verlofregelingen arbeid en zorg naar arbeidsrelatie

2018

 

Onderzoek beweegreden bewegingen hybride WGA- en ZW markt

20193

Noot 1: Bij begroting 2016 aangekondingd onder de titel «Vervolgonderzoek loondoorbetaling bij ziekte».

Noot 2: Bij begroting 2018 aangekondigd voor afronding in 2017. Het onderzoek plus de kabinetsreactie is in maart 2018 aangeboden aan het parlement.

Noot 3: Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2019, samen met een kabinetsreactie, aanboden aan de Tweede Kamer.

Tabel E2.7 Overzicht onderzoek artikel 7: Kinderopvang
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Kinderopvang

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Kwaliteitsonderzoek (monitor) peuterspeelzalen

2014

 

Effecten bezuinigingen kinderopvang «Krimp in de kinderopvang»

2014

 

Evaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang 2014

2015

 

Rapportage Pilot Gemeentebrede dagarrangementen

2015

 

Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)

2015

 

Monitor gemeentebrede dagarrangementen

2016

 

Evaluatie Commissie Gunning (inclusief evaluatie <continue screening>)

20161
 

Subsidieregeling Versterking vaardigheden taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderpvang – een onderzoek naar de ervaren effecten

20172

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Verwachte maatschappelijke effecten van de bestuurlijke afspraken «een aanbod voor alle peuters»

20183
 

Verwachte kostenverandering baby-norm kinderopvang

20184

3. Overig onderzoek

 

Peuterspeelzaalwerk NL: feiten en cijfers 2014

2014

 

Onderzoek verband schaalgrootte kindcentra en omstandigheden waarin opvang plaatsvindt

2014

 

Ervaren regeldruk en toezichtslast kinderopvang

2014

 

Kinderopvang in aandachtswijken

2014

 

Kinderopvang en sociaal medische indicatie een scenariostudie

2014

 

Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang anno 2014

2014

 

CPB analyse alternatieve vormgeving kinderopvangtoeslag

2014

 

Aard en omvang van gelijkwaardige alternatieven in de Kinderopvang

2014

 

Aanbod en contracten in de kinderopvang

2014

 

Opvang van kinderen met een beperking

2015

 

Nulmeting aanwezigheid oudercommissies en alternatieve vormen van ouderparticipatie

2016

 

Het gebruik van kinderopvang door ouders met lagere inkomens

2016

 

Kwaliteit ouderparticipatiecreches (OPC's)

2016

 

Ouderbetrokkenheid bij de overdracht

2016

 

Condities voor kwaliteit kindvriendelijke overgang

2016

 

Wachtlijst en capaciteitsonderzoek

2017

 

Kwaliteitsonderzoek (monitor) Kinderopvang (KDV, BSO, PSZ, GO) (jaarlijkse monitor 2017–2023)

2017

 

Peuterspeelzaalwerk NL: Facts en Figures

2017

 

Interactievaardigheden in de kinderopvang

2017

 

Enquête monitoring transitie kinderopvang

2017

 

Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang – 8e meting

2017

 

De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèche in 2016

2017

 

Verschillen in GGD-toezicht in kaart gebracht

2018

 

Ketenregie bij continue screening kinderopvang

2018

 

Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017

2018

 

Kijk op kinderopvang

20185
 

Eindrapportage Vervolgonderzoek harmonisatie PSZ

2018

 

Kostprijsmonitor

20186

Noot 1: Bij begroting 2016 aangekondigd onder de titel «Evaluatie continue screening».

Noot 2: De in begroting 2018 aangekondigde eindevaluatie «Subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang» wordt opgeleverd in 2020. De hyperlink verwijst naar de tussentijdse effectmeting.

Noot 3: Dit onderzoek stond gepland voor 2017 maar is in maart 2018 gepubliceerd.

Noot 4: Dit onderzoek is bij begroting 2018 aangekondigd als «Effecten beroepskracht-kindratio»

Noot 5: Dit onderzoek is bij begroting 2018 aangekondigd onder de titel «Keuzes van ouders».

Noot 6: De resultaten van de opzet voor een kostprijsonderzoek voor de kinderopvangsector zijn van dien aard dat is besloten om met de sectorpartijen opnieuw te bekijken hoe hieraan een alternatief vervolg kan worden gegeven. De Tweede Kamer is in maart 2018 per kamerbrief hierover geinformeerd.

Tabel E2.8 Overzicht onderzoek artikel 8: Oudedagsvoorziening
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Onderzoek optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten

2014

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Onderzoek vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

2018

 

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

2018

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Evaluatie werken na AOW (artikel 1, 5 en 8)

20191

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen

2016

3. Overig onderzoek

 

Effecten kostendelersnorm AOW op mantelzorg

2015

 

Monitor twee-woningenregel

2016

 

Witte vlekken op pensioengebied 2013 (artikel 1 en 8)

2016

 

Impact van een overstap van een uniform naar life-cycle beleggingsbeleid in de opbouwfase

2016

 

Onderzoek SVB gebruik en niet-gebruik OBR

2016

 

Flexibilisering AOW

2017

Noot 1: Dit onderzoek stond gepland voor 2018 maar wordt eind 2019 opgeleverd. De Tweede Kamer is hier in januari 2019 per kamerbrief over geïnformeerd.

Tabel E2.9 Overzicht onderzoek artikel 9: Nabestaanden
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Eindrapport Verzekering overlijdensrisico

2014

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Experiment Anw inlichtingenplicht

2017

Tabel E2.10 Overzicht onderzoek artikel 10: Tegemoetkoming ouders
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Tegemoetkoming ouders

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2014 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2015

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Evaluatie wetsvoorstel hervorming kindregelingen

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Verkennend onderzoek TOG beoordelingskader

2014

3. Overig onderzoek

 

Monitor alleenstaande ouders

2016

Tabel E2.11 Overzicht onderzoek artikel 11: Uitvoering
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Uitvoeringskosten

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie Suwi-wet

2015

 

De uitgestoken hand: evaluatie van de samenwerking van UWV en gemeenten op het gebied van werk en inkomen 2012–2014 (artikel 2 en 11)

2015

 

Zijn de vooringevulde gegevens juist?: evaluatie van de Wet eenmalige gegevensuitvraag over de periode 2010–2014

2015

 

Evaluatie toegevoegde waarde leerwerkloketten

20161
 

SUWI dienstverlening en governance SVB

2016

 

Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

 

Evaluatie Handhavingsbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lessen voor de toekomst voor de handhaving van de socialezekerheidswetten ten aanzien van de inlichtingenplicht (artikel 1 en 11).

20172
 

Tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

 

Rekenkamerrapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen

2016

 

Privacy Impact assessment toegang SUWI

20173
 

Regeldruk szw

2017

Noot 1: Dit onderzoek stond gepland voor 2015 maar is in mei 2016 naar de Tweede Kamer verstuurd.

Noot 2: In begroting 2017 opgenomen onder de titel «Evaluatie handhavingsbeleid SZW mbt sociale zekerheidswetten».

Noot 3: Dit onderzoek stond gepland voor 2016 maar is in april 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd.

Tabel E2.12 Overzicht onderzoek artikel 13: Integratie en maatschappelijke samenhang
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Integratie en maatschappelijke samenhang

20171
     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie wijzigingen per 1-4-2011 Wet inburgering Buitenland

2014

 

Evaluatie Landelijk overleg minderhedenbeleid

2017

 

Evaluatie Kennisplatform Integratie en Samenleving

2017

 

Tussenmeting Actieplan zelfbeschikking

2017

 

Pre-evaluatie inburgering

2017

 

Tussentijdse evaluatie Taaleis

2017

 

Evaluatieonderzoek zelfbeschikking

2018

 

Evaluatie Wet inburgering 2013

2018

 

Evaluatie waardeoverdracht nieuwkomers

2018

 

Monitor inburgering buitenland

2018

 

Evaluatie wetswijziging remigratie

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Tussenrapport evaluatiekader VIA

2018

3. Overig onderzoek

 

Participatie van migranten op de arbeidsmarkt

2014

 

Onderzoek omvang huwelijksdwang

2014

 

Leefsituatie en migratieredenen van huwelijksmigranten

2014

 

Jaarrapport Integratie 2013

2014

 

Kwalitatieve aanvulling verdiepende studie 2014; achtergronden opvatting IS-steun onder Turkse jongeren

2015

 

Survey Integratie Migranten 2015

2015

 

Monitor inclusie (Roma)

2015

 

Monitoring en evaluatie pilots participatieverklaring

2015

 

Goede voorbeelden van culturele diversiteit

2015

 

Internationale juridische verkenning van participatieverklaringen en integratiecontracten

2015

 

Waarom en hoe leren mensen de Nederlandse taal?

2015

 

Antisemitisme onder jongeren in Nederland; Oorzaken en triggerfactoren

2015

 

Gewoon getrouwd. Onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland

20162
 

Hoofdonderzoek maatschappelijke aansluiting kinderen EU-migranten

20173
 

Verdiepende studie 2015, de effecten van het integratiebeleid in Nederland

20164
 

Jaarrapport Integratie 2016

2016

 

Monitor anoniem solliciteren en netwerkbijeenkomsten

2016

 

De diverse samenleving door de ogen van burgers

2016

 

Verdiepend onderzoek inburgeraars (cohort 2013)

2016

 

Onderzoek asielzoekers statushouders vrijwilligerswerk

2016

 

Inburgering: Eerste resultaten van de Wet Inburgering 2013

2017

 

Deelonderzoek inburgeraars: inburgeringsonderwijs

2017

 

Onderwijs in het inburgeringsproces

2017

 

Monitor basisexamen Inburgering Buitenland 2016

2017

 

Barometer culturele diversiteit

2017

 

Doorwerking stagediscriminatie op rest van loopbaan

20185
 

Kansen op de arbeidsmarkt van hoger opgeleide migrantenjongeren

20186
 

Pilot-study niet actieve inburgeringsplichtige

2018

 

Actieonderzoek 5 pilots weerbaar opvoeden

2019

 

Rapport Verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA)

2018

 

Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie?

2018

 

Verkenning effecten aanpassingen minimum(jeugd)loon

2018

 

Barometer culturele diversiteit

20197

Noot 1: Deze doorlichting stond gepland voor eind 2016, maar is in januari 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd.

Noot 2: In begroting 2016 stond dit onderzoek, genaamd «Informele (kind)huwelijken», gepland voor 2015 maar het is in februari 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Noot 3: Dit onderzoek stond gepland voor 2016, maar is op 13 februari 2017 gepubliceerd door het SCP onder de titel «Van oost naar west (Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen)».

Noot 4: Dit onderzoek is gepubliceerd door het SCP onder de titel «Integratie in zicht».

Noot 5: De aanpak van stagediscriminatie en daarbij behorend onderzoek worden opgepakt door OCW en binnen het programma Verdere Integratie op de Arbiedsmarkt in de pilot nudging, werving en selectie.

Noot 6: Het onderzoek stond gepland voor 2018, maar zal in 2019 worden gepubliceerd.

Noot 7: Dit onderzoek stond gepland voor 2018, maar is op 31 januari 2019 gepubliceerd door CBS.