Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE E3. INHUUR EXTERNEN

Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel

Vanaf 2011 geldt als norm voor externe inhuur 10% van de personele uitgaven (motie Roemer). In onderstaande tabel staan de totale uitgaven voor externe inhuur van het kerndepartement en de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Tabel E3.1 Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (x € 1.000)
 

2018

1. Interim-management

940

2. Organisatie- en formatieadvies

508

3. Beleidsadvies

884

4. Communicatieadvisering

1.347

Totaal beleidsgevoelig

3.679

   

5. Juridisch advies

227

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

3.927

7. Accountancy, financiële en administratieve organisatie

159

Totaal (beleids)ondersteunend

4.313

   

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

3.528

Totaal ondersteuning bedrijfsvoering

3.528

   

Totaal uitgaven inhuur externen

11.521

In 2018 bedroeg het totaal van de personele uitgaven € 246,3 miljoen. Dit is de som van de personele uitgaven (€ 234,7 miljoen) en externe inhuur (€ 11,5 miljoen). Het percentage externe inhuur komt hiermee in 2018 op 4,7. De stijging ten opzichte van vorig jaar (2017: 3,0) komt aan de ene kant door de groei van de Rijksschoonmaakorganisatie (relatief veel externe inhuur) en aan de andere kant door een stijging van externe inhuur bij automatiseringsprojecten.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur

Vanaf 2011 geldt dat ministeries rapporteren over het maximumuurtarief buiten de raamovereenkomsten om (motie De Pater-Van der Meer). Het maximumuurtarief vormt een aanvulling op het sturingsinstrumentarium externe inhuur (de procentuele uitgavennorm).

Tabel E3.2 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
 

2018

Aantal overschrijdingen maximum uurtarief

0

SZW heeft in 2018 buiten de mantelcontracten om geen externe krachten ingehuurd boven het afgesproken maximumuurtarief.