Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 2: AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Artikel 1 – Volksgezondheid

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008–2012

2013

 

Beleidsdoorlichting ziektepreventie

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

De voedingsomgeving op scholen

2016

 

Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

2016

 

Evaluatie DHW (Drank- en Horecawet)

2016

 

Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

2017

 

Evaluatie preventieve ouderengezondheidszorg

2017

 

Evaluatie subsidieregeling Nader Onderzoek naar Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK)

2018

 

Evaluatie Regeling Aanvullende Seksuele

Gezondheidszorg

2018

 

Evaluatie Jongeren op gezond gewicht

2018

 

Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

   
Artikel 2 – Curatieve Zorg

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

IBO Grensoverschrijdende zorg

2014

 

Bevordering van de werking van het stelsel

2016

 

Kwaliteit en Veiligheid

2016

 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt

2014

 

Marktscan geestelijke gezondheidszorg

2014

 

Marktscan Extramurale Farmacie

2014

 

Monitor Zorginkoop

2014

 

Evaluatie wet opsporing onverzekerden

2014

 

Evaluatie pilots orgaandonatie

2014

 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie in periode 2012–2014

2014

 

Evaluatie naar het functioneren van het Geneesmiddelenbulletin en Medicijnbalans

2014

 

Subsidieregeling donatie bij leven

2015

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt

2015

 

Marktscan geestelijke gezondheidszorg

2015

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2015

 

Evaluatie pilot prijs arrangementen geneesmiddelen

2016

 

Evaluatie Nederlandse Transplantatiestichting

2016

 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

2016

 

Effectonderzoek publiekscampagne vervalsingen

2016

 

Evaluatie pilot prijsarrangementen geneesmiddelen

2016

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2016

2016

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2016

 

Monitor Zorginkoop

2016

 

Evaluatie van de bijdrage van het Topinstituut Pharma

2016

 

Vervolgonderzoek medicatieveiligheid

2017

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt

2017

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2017

 

Evaluatie CPZ-Perined

2018

 

Evaluatie TopZorg

2018

 

Advies VINEX-regeling

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

   
 

De veiligheid telt

2014

 

Onderzoek effect verhoging Eigen Risico op tweedelijnszorg

2015

 

Monitor Zvw-pgb wijkverpleging

2015

 

Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen najaar 2015

2016

 

Fact-finding Collectiviteiten in de Zorgverzekeringswet

2016

 

Rollen in de zorg

2016

 

Monitor Collectieve zorgverzekeringen 2016

2016

 

Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016

2017

 

Monitoren overstapseizoen 2016/2017

2017

 

Monitor ZVW/PGB 2017/2018

2018

 

Monitoren overstapseizoen 2017/2018

2018

 

Integrale bekostiging geboortezorg vanaf 2022

2018

 

Monitor generalistische basis GGZ

2018

 

Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018

2018

 

Monitor contractering wijkverpleging 2018

2018

Artikel 3 – Langdurige zorg en ondersteuning

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie inkoop Wmo 2015 in 2014

2015

 

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en voorzetting Actieplan Ouderen in veilige handen

2015

 

Evaluatie regeling palliatieve terminale zorg (PTZ)

2015

 

Inventarisatie naar vernieuwende vormen van dagbesteding

2015

 

Onderzoek CIZ aanscherping toezicht en handhaving

2015

 

Rapportage Veilig Thuis: de basis op orde

2016

 

Aanscherping en verbetering Meldcode en Veilig Thuis

2016

 

Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen (ERAI)

2016

 

Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (incl. Wmo 2015 en Wlz)

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

Aanpak Huiselijk Geweld

2016

 

Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland

2017

 

Voorstudie kosten en baten van de Toegankelijkheidsakte

2017

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Verkennend onderzoek optimalisatie toegang bovenregionaal doelgroepenvervoer (Valys)

2016

3. Overig onderzoek

   
 

Monitor stedelijk kompas 2013

2014

 

Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg

2014

 

Onderzoek aard en omvang ouderenmishandeling

2015

 

Onderzoek meerderjarigen met een verstandelijke beperking en tijdelijke behoefte aan beschermde woonomgeving

2015

 

Cohortstudie daklozen in de vier grote steden

2015

 

SCP onderzoek informele zorg

2015

 

Onderzoek eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo 2015

2015

 

Vooronderzoek geschiktheid van databronnen en de wijze van meten samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling

20161
 

Vooronderzoek: verbeteren gendersensitiviteit

2016

Noot 1: Het onderzoek naar aard en omvang huiselijk geweld en kindermishandeling loopt nog door (tot en met 2018). De eerste (voor)onderzoeken zijn wel verschenen.

Artikel 4 – Zorgbreed beleid

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Versterking van de positie van de cliënt

2015

 

Gezondheidszorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Carabisch Nederland

2017

 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

2017

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie Wmg en NZa

2014

 

Evaluatie PGO-support

2014

 

Regeldruk Wkkgz

2014

 

Onderzoek intern functioneren NZa

2014

 

Zorgbalans

2014

 

Evaluatie Zvw/Wzt

2014

 

Evaluatie Zorginstituut Nederland

2014

 

Evaluatieonderzoek toelatingsprocedure buitenlandse artsen

2014

 

Evaluatie subsidieregeling opleiding tot Advanced Nurse Practitioner en Physician's Assistant (ANP/PA)

2014

 

Arbeid in zorg en welzijn 2014

2014

 

Rapport aandacht voor agressie in zorgopleidingen

2014

 

Arbeidsmarkteffectrapporage fase II

2014

 

Rapport taakherschikking en kostprijzen Radboud UMC

2014

 

Naar een meer fraudebestendig pgb

2015

 

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

2015

 

Evaluatie beleidskader voor subsidiëring van PG-organisaties

2015

 

Onderzoek inzake de inzet van de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS) in relatie tot de Wet BIG

2015

 

Monitor sectorplannen zorg – Augustus 2016

2016

 

Monitor Huishoudelijke Hulp toelage (HHT) 4e kwartaalmeting

2016

 

Opdrachtbemiddeling in de zorg – Onderzoek onder bemiddelaars en zzp'ers

2016

 

Rapport analyse civiel en tuchtrecht

2016

 

Compliant registreren en declareren ziekenhuiszorg

2016

 

De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten

2016

 

Regelnaleving declaratieregels fysiotherapeuten Resultaten verkennend onderzoek

2016

 

Vroegtijdige signalering van mogelijke zorgfraude

2016

 

Tweede evaluatie van de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

2016

 

Zelfstandige bevoegdheden voor de HBO opgeleide verpleegkundige

2017

 

Rapportage Vervolgonderzoek Merkbaarheidsscan Huisartsen

2017

 

Evaluatie ZonMw

2017

 

E-health in verschillende snelheden

2018

 

Wegwijzer bekostiging e-health

2018

 

Toetsingskader inzet van e-health door zorgaanbieders

2018

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

   
 

Nadere beoordeling bestuurskosten NZa

2014

 

Onderzoek Zorgfraude

2014

 

Verkenning opsporingsfunctie in de zorg

2014

 

Raming wijkverpleegkundigen

2015

 

Toekomstverkenning Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015–2019

2015

 

Aanpak veroorzakers agressie en geweld

2015

 

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Rapport over een toekomstgerichte opleidingen- en beroepenstructuur in Nederland

2015

 

Anders kijken, anders leren, anders doen

2016

 

De mededingingswet in de eerstelijnszorg

2016

 

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

2016

 

Werkwijzer MKBA’s in het sociaal domein

2016

 

De staat van volksgezondheid en zorg (RIVM)

2016

 

Zorgverleners en burgers over het openbaar maken van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes

2017

 

Complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices

2017

 

Beleidsopties voor het stimuleren van gunstige zorgcontracten onder de restrictie van een macrobudget

2017

 

Kwantificeren regeldrukmaatregelen

2017

 

Patiëntendialoog

2017

 

Begrippen, feiten en cijfers over (ervaren) regeldruk in de zorg

2017

 

Advies noodzaak en mogelijkheden continuering bedreigde functies Zorgbelangorganisaties

2017

 

Evaluatie merkbaar minder regeldruk in de eerste lijn

2017

 

Onderzoek naar kwaliteitsstatuut binnen zorginkoop GGZ

2017

 

Evaluatie opsporingsfunctie in de zorg

2017

 

Outcomedoelen in kaart

2018

 

Monitor Wkkgz

2018

 

Eerste beelden van mdt-proeftuinen

2018

Artikel 5 – Jeugd

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Een trekkend bestaan

2016

 

Rapport Eerste evaluatie Jeugdwet

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

   
 

Voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg

2014

 

Midterm review Actieplan Kinderen Veilig

2014

 

Monitor Actieplan Kinderen Veilig 2012–2016

2014

 

Nader onderzoek toegang jeugdhulp

2015

 

Geef nooit op! Gebrek aan vervolghulp JeugdzorgPlus

2018

 

Een onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten

2018

 

Overzicht van de 42 Transformatieplannen Jeugd

2018

 

Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector

2018

 

Onderzoek Jeugdhulp met verblijf, anders dan

2018

 

Nader onderzoek toename jeugdhulp wijkteams

2018

 

Onderzoek naar de financiële aspecten van pleegzorg

2018

 

Onderzoek jaarverantwoording jeugd

2018

 

Rapportage doorzettingsmacht jeugd

2018

 

En dan ben je volwassen – Onderzoek naar de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht

2018

 

Jeugdhulp 2017

2018

 

Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare jongeren

2018

 

Nader onderzoek – Regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf

2018

 

CBS-cijfers jeugdhulp 1e half jaar 2018

2018

Artikel 6 – Sport

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Sport

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014

2014

 

Evaluatie Buurtsportcoaches De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

   
 

Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat

2014

 

Monitor sport en bewegen in de buurt 2015

2015

 

Sport en Bewegen in de buurt 2016

2016

 

Sport Toekomstverkenningen

2017

 

VSK-monitor 2017

2017

 

VSK-monitor 2018

2018

 

Rapportage sport 2018 – SCP

2018

Artikel 7 – Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

   
 

Commissie Versterking herinnering WO II

2015

 

Eindrapport Commissie Versterking Infrastructuur herinnering WO II

2016

Artikel 8 – Tegemoetkoming specifieke kosten

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek