Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 3: INHUUR EXTERNEN

Overzicht niet-financiële informatie over inschakeling van externe adviseurs en tijdelijk personeel (bijlage inhuur externen)

Deze bijlage geeft een beeld van de uitgaven (voor baten-lastendiensten de kosten) voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen) conform de rijksbrede definitie in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2019. Het betreft de inhuur externen bij het kerndepartement, de adviesraden, de inspecties, het SCP, PD ALT en de baten-lastendiensten (RIVM, CIBG en CBG).

Uitgaven inhuur externen in 2018 (bedragen x € 1.000)
   

Totaal

 

Programma- en apparaatskosten

 
     

1.

Interim-management

2.282

2.

Organisatie- en formatieadvies

380

3.

Beleidsadvies

2.279

4.

Communicatieadvisering

2.326

   

 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

7.267

   

5.

Juridisch advies

290

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

24.328

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

1.644

   

 

(Beleids) ondersteunend (som 5 t/m 7)

26.262

   

8.

Uitzendkrachten (formatie & piek)

11.832

   

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

11.832

   

 

Totaal uitgaven inhuur externen

45.361

     
 

Kosten ambtelijk personeel

412.965

     
 

Percentages externe inhuur

9,9%

Het percentage externe inhuur bedroeg in 2018 9,9%.

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2018 door het Ministerie van VWS buiten de raamovereenkomsten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
 

2018

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

2

In 2018 is tweemaal boven het maximumuurtarief ingehuurd. In het kader van de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam is de Landsadvocaat ingehuurd. De Landsadvocaat heeft in korte tijd een advies opgeleverd over het aanbestedingstraject voor ICT en diensten. Gegeven de complexiteit van de vraagstelling en de korte doorlooptijd was deze expertise niet binnen VWS beschikbaar.