Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

35200 XV STB 2019

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Kamerstuk 35 200 XV

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de wet van 24 januari 2018, Stb. 21, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 februari 2019, Stb. 49;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

Uitgegeven de zeventiende oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Departementale slotwet behorende bij de Wet van 27 september 2019, Stb. 322

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.935.422

32.002.648

1.885.541

2.528.011

2.568.035

– 70.603

– 50.235

– 93.135

46.339

 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

508.873

509.873

24.000

– 19.937

– 19.937

0

3.985

3.609

– 8.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.664.158

6.724.243

2.572

320.120

350.325

0

55.058

23.871

14.682

3

Arbeidsongeschiktheid

824

824

0

0

0

0

– 34

– 34

0

4

Jonggehandicapten

3.298.349

3.298.349

0

– 72.203

– 72.203

0

53.434

53.434

25.625

5

Werkloosheid

152.392

156.490

0

2.506

2.384

0

– 47.269

– 50.469

3.397

6

Ziekte en zwangerschap

8.618

8.618

0

0

0

0

– 217

– 717

0

7

Kinderopvang

2.853.198

2.853.198

1.548.224

60.990

60.990

– 23.101

55.930

55.930

11.860

8

Oudedagsvoorziening

24.447

24.447

0

703

703

0

– 1.835

– 1.835

0

9

Nabestaanden

1.348

1.348

0

0

0

0

– 160

– 160

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.604.200

5.604.200

272.478

– 114.907

– 114.907

– 40.250

10.125

10.125

– 13.852

11

Uitvoeringskosten

498.574

498.574

0

14.450

14.450

0

– 14.924

– 14.924

9.642

12

Rijksbijdragen

11.596.718

11.596.718

0

2.239.818

2.239.818

0

16.571

16.571

2.472

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

317.108

317.108

1.200

– 21.906

– 12.280

0

1.030

10

368

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

308.856

308.856

36.655

137

137

– 7.252

3.397

3.397

145

98

Algemeen

29.041

31.084

412

2482

2.797

0

– 1.946

– 8.563

0

99

Nog onverdeeld

68.718

68.718

0

115.758

115.758

0

– 183.380

– 183.380

0

Departementale slotwet behorende bij de Wet van 27 september 2019, Stb. 322

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

34.413.198

34.477.548

1.861.277

34.327.100

34.412.240

1.845.340

– 86.098

– 65.308

– 15.937

 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

492.921

493.545

16.000

486.041

486.149

16.717

– 6.880

– 7.396

717

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.039.336

7.098.439

17.254

7.009.665

7.089.379

26.622

– 29.671

– 9.060

9.368

3

Arbeidsongeschiktheid

790

790

0

813

813

0

23

23

0

4

Jonggehandicapten

3.279.580

3.279.580

25.625

3.280.192

3.280.192

25.626

612

612

1

5

Werkloosheid

107.629

108.405

3.397

104.008

108.108

3.398

– 3.621

– 297

1

6

Ziekte en zwangerschap

8.401

7.901

0

7.904

7.904

0

– 497

3

0

7

Kinderopvang

2.970.118

2.970.118

1.536.983

2.955.372

2.958.302

1.510.526

– 14.746

– 11.816

– 26.457

8

Oudedagsvoorziening

23.315

23.315

0

23.009

23.009

0

– 306

– 306

0

9

Nabestaanden

1.188

1.188

0

1.020

1.020

0

– 168

– 168

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.499.418

5.499.418

218.376

5.493.447

5.493.447

218.189

– 5.971

– 5.971

– 187

11

Uitvoeringskosten

498.100

498.100

9.642

496.490

496.242

11.638

– 1.610

– 1.858

1.996

12

Rijksbijdragen

13.853.107

13.853.107

2.472

13.852.630

13.852.630

2.472

– 477

– 477

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

296.232

304.838

1.568

278.398

290.084

3.191

– 17.834

– 14.754

1.623

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

312.390

312.390

29.548

309.776

302.402

26.216

– 2.614

– 9.988

– 3.332

98

Algemeen

29.577

25.318

412

28.335

22.559

745

– 1.242

– 2.759

333

99

Nog onverdeeld

1.096

1.096

0

0

0

0

– 1.096

– 1.096

0