Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Deltafonds 2018

34775 J 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 1

19 september 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Deltafonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Deltawet (Stb. 2011, 604);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum, van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 Begrotingsstaat (J) behorende bij de Wet van .... 20.., Stb. ... Begroting 2018 Deltafonds Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

276.534

526.713

197.844

2

Investeren in zoetwatervoorziening

8.516

21.863

3.041

3

Beheer, onderhoud en vervanging

163.977

188.765

0

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

669.330

47.730

0

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

304.729

304.609

0

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

918.443

7

Investeren in waterkwaliteit

37.591

29.648

0

 

TOTAAL

1.460.677

1.119.328

1.119.328

Geraamde uitgaven van het Deltafonds 2018 (€ 1.119 miljoen)
Geraamde ontvangsten van het Deltafonds 2018 (€ 1.119 miljoen)