Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

BIJLAGE 3. OVERZICHT HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA

(bedragen x € 1 miljoen)

Oorspronkelijke financiering

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023–2031

Waterschappen

Totaal

251

250

2

           

Spoedwet

HWBP-2

239

239

             
 

HWBP

4

4

             
 

Overige bijdrage

8

7

2

           

Rijk

Totaal

1.006

733

39

39

39

39

39

80

 

Oorspronkelijke financiering

HWBP-2

963

730

39

39

39

39

39

40

 
 

HWBP

44

4

         

40

 

Totaal bijdragen oorspronkelijke financiering

1.258

983

40

39

39

39

39

80

 

Bestuursakkoord Water

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023–2031

Waterschappen

Totaal (50%)

3.338

520

188

188

188

188

188

188

1.691

 

HWBP-2

788

451

161

116

5

55

     
 

HWBP

2.039

44

23

58

137

117

151

151

1.357

 

Projectgebonden aandeel (10%)

511

24

4

13

46

15

37

37

334

Rijk

Totaal (50%)

3.338

522

188

188

188

188

188

188

1.691

 

HWBP-2

675

295

102

76

57

65

72

7

 
 

HWBP

2.663

227

85

111

130

123

116

181

1.691

Rijksbijdrage Rijkskeringen HWBP

608

3

5

15

11

6

23

39

506

Totaal bijdragen Bestuursakkoord Water

7.284

1.045

381

390

387

381

398

415

3.887

                     

Totaal bijdragen

 

8.541

2.028

421

429

426

420

437

495

3.887

Gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023–2031

HWBP-2

Totaal

2.420

1.571

164

202

102

110

22

134

116

 

Waterschapsprojecten

2.420

1.571

164

202

102

110

22

134

116

HWBP

Totaal (100%)

5.233

292

116

103

204

281

559

465

3.212

 

Waterschapsprojecten

4.546

203

89

83

148

255

512

418

2.838

 

Programmabureau

71

17

5

5

5

5

5

5

26

 

Innovatie

96

46

11

1

6

6

6

6

14

 

HWBP: opleidingen nieuwe normering/waterveligheid

9

1

6

2

         
 

Projectgebonden aandeel (10%)

511

24

4

13

46

15

37

36

334

Totaal gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

7.653

1.862

280

305

306

391

581

599

3.328

Uitgaven Rijk

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023–2031

HWBP-2

Totaal

253

73

17

66

61

31

1

1

4

 

Rijksprojecten

185

32

11

60

56

27

     
 

Interne kosten

23

13

3

3

3

3

     
 

Programmabureau

45

27

4

4

3

2

1

1

4

HWBP

Totaal

635

8

6

16

13

7

24

40

520

 

Rijksprojecten

608

3

5

15

11

6

23

39

506

 

Interne kosten

27

5

2

2

2

2

2

2

14

Totaal uitgaven Rijk

 

888

80

24

83

73

38

25

41

524

Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:

De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.

 • 1.  De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.
  • a)  De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet.
  • b)  De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10% van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het HWBP.
  • c)  Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.
 • 2.  De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:
  • a)  De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.
  • b)  De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën, geïndexeerd met terugwerkende kracht ten opzichte van het prijspeil 2011. Het jaarbedrag prijspeil 2017 bedraagt € 188 miljoen (inclusief project gebonden aandeel).
  • c)  De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor rijkskeringen.

De uitgaven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:

 • a)  Waterschapsprojecten: de subsidies (Lees: bij HWBP 100 respectievelijk 90% van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.
 • b)  Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het HWBP volledig ten laste van het Rijk.
 • c)  Programmabureau: de kosten van het programmabureau.
 • d)  Het projectgebonden aandeel van 10%: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.
 • e)  De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureau’s en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.
 • f)  innovatie: Betreft innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling. De subsidie beschikking betreft hier 100% bijdrage.

De uitgaven die vallen onder a), c) en f) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.

De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.

De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenM-begroting.