Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Algemene doelstelling

Een veiliger samenleving door een doelmatige en effectieve rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding, en door versterking van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door de decentrale overheden.

Rol en verantwoordelijkheid

Opsporing en vervolging

  • •  De Minister van VenJ heeft een regisserende rol. Hij is beleidsverantwoordelijk voor het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid en financiert daartoe onder andere het OM en het Nationaal Forensisch Instituut (NFI). Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (Wet op de rechtelijke organisatie). Het voert het gezag over de opsporing door politie en bijzondere opsporingsdiensten, beslist over de vervolging van strafbare feiten en ziet erop toe dat de opgelegde straf naar behoren wordt uitgevoerd.

Veiligheid en lokaal bestuur

  • •  Op het gebied van veiligheid en lokaal bestuur heeft de Minister van VenJ een stimulerende rol. Hij is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samenwerkingsvormen op het terrein van de bestuurlijke aanpak van onveiligheid en criminaliteit.
  • •  Inspanningen zijn er op gericht het lokaal bestuur zo effectief en efficiënt als mogelijk in staat te stellen de lokale veiligheid te vergroten, onder andere door het bewaken van de bestuurlijke integriteit (Bibob) en de inzet van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s).
  • •  VenJ faciliteert en ondersteunt de aanpak van de meest voorkomende vormen van overlast, zoals overlast gerelateerd aan jeugdgroepen, alcohol, uitgaan, voetbal en evenementen. Dit wordt ingevuld samen met het lokale bestuur, onder andere via structureel overleg met de G4, de G32 en de VNG.
  • •  VenJ werkt samen met het bedrijfsleven, politie, OM en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) aan het terugdringen en voorkomen van criminaliteit tegen en in het bedrijfsleven, onder meer in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC).

Vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17

  • •  De Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het strafrechtelijke vervolgings- en berechtigingsmechanisme en financiert daarvoor onder andere het Openbaar Ministerie (OM), de rechterlijke macht en de politie.
  • •  De vervolging en berechting van de verdachten van het neerhalen van MH17 zal in Nederland plaatsvinden onder de Nederlandse wet, ingebed in internationale steun en samenwerking. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beleidswijzigingen

Integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Samen met alle betrokken overheidspartijen is een gezamenlijke «Toekomstagenda Ondermijning» opgesteld die een belangrijke bijdrage beoogt te leveren aan het creëren en faciliteren van de beweging die nodig is voor de intensivering van de integrale aanpak. Om deze impuls te realiseren is extra financiering vrijgemaakt, oplopend tot jaarlijks € 10 mln. per 2018. Hiermee wordt de aanpak van de ondermijningsproblematiek in Zuid Nederland ondersteund; worden de RIEC’s in staat gesteld om regionale integrale ondermijningsbeelden op te stellen; wordt de noodzakelijke publiek-private samenwerking gestimuleerd; ontstaat er meer ruimte voor het NFI en de private aanbieders van forensisch onderzoek om aan de toegenomen vraag te voldoen; krijgt het afpakken van crimineel vermogen een extra impuls; wordt de inzet op de aanpak van mensenhandel versterkt.

Mensenhandel

De aanpak van mensenhandel blijft een prioriteit van dit kabinet. Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan de bestrijding van alle vormen van uitbuiting en de bescherming van alle mogelijke slachtoffers. Vanaf 2018 wordt structureel € 2 miljoen extra vrijgemaakt voor de aanpak van mensenhandel. Met deze extra middelen worden bijvoorbeeld alle eerstelijns politiemedewerkers getraind in het herkennen van signalen van mensenhandel en worden méér rechercheurs opgeleid tot gecertificeerd mensenhandel-rechercheur. Binnen de Taskforce Mensenhandel wordt voortdurend ingezet op een brede integrale aanpak. De taskforce aanpak Mensenhandel is met een vierde termijn verlengd tot 2020.

Synthetische drugs, hennep en coffeeshops

Integraal en effectief verstoren en aanpakken van de criminele industrie op de thema’s hennep en synthetische drugs door onder andere een integrale aanpak van cruciale schakels in het criminele productieproces: voor de hennepcriminaliteit betekent dit onder meer de aanpak van illegale voorbereidingshandelingen (via artikel 11a Opiumwet), voor synthetische drugs de aanpak van hardware, precursoren en cruciale facilitators. Bij synthetische drugs wordt daarnaast bekeken of het huidige instrumentariumtoereikend is. Waar mogelijk wordt in de aanpak ook samengewerkt met private partijen.

Bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme

In 2018 blijft de focus liggen op de aanpak van vervaardigers en verspreiders van kinderporno, zoals vastgelegd in de Veiligheidsagenda. Het aantal te behalen interventies bedraagt 700 in 2018, waarbij de focus dient te worden gelegd op de meer complexe zaken. Een belangrijk doel daarbij is het ontzetten van slachtoffers van misbruik. Speciale aandacht is er voor recidivisten, daders opererend in besloten netwerken en daders in risicovolle beroepen en posities. In 2018 worden de activiteiten van de drie actielijnen (preventie, opsporing en vervolging, internationale samenwerking) van het Plan van Aanpak Kindersekstoerisme uitgevoerd. Zo wordt in 2018 bij de bestrijding van kindersekstoerisme gewerkt met het barrièremodel dat inzichtelijk maakt welke barrières partijen kunnen opwerpen om kindersekstoerisme tegen te gaan. Internationale samenwerking speelt bij de opsporing en vervolging van kindersekstoerisme een belangrijke rol, onder meer door de inzet van twee politieliaisons die voor twee jaar voor dit thema in Manilla en Bangkok zijn geplaatst.

Fraude

Het voorkómen en bestrijden van fraude blijft in 2018 een belangrijk aandachtspunt. Ten behoeve van de samenwerking tussen publieke partijen en met private partijen met een publiekrechtelijke taak bij de fraudeaanpak werkt het kabinet aan een kaderwet, de Wet gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden. De versterking van de aanpak van fraude tegen burgers en bedrijven en de publiek-private samenwerking wordt onverkort voortgezet, waarbij de nadruk blijft liggen op preventie (vergroting bewustwording en weerbaarheid alsmede het opwerpen van barrières). Het aantal door de politie bij het OM aan te leveren verdachten van horizontale fraude stijgt, volgens afspraak in de Veiligheidsagenda, in 2018 naar 2.300 (440 meer dan in 2017).

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 33.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

861.289

737.982

714.452

689.650

683.568

677.866

678.114

                 

Apparaatsuitgaven

508.104

502.531

489.340

481.441

475.727

470.185

470.329

                 

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

             
 

Personeel

373.530

375.744

365.872

370.209

363.570

363.540

363.684

 

waarvan eigen personeel

344.274

348.662

339.578

343.933

337.332

337.302

337.446

 

waarvan externe inhuur

27.299

25.115

24.378

24.362

24.327

24.327

24.327

 

waarvan overig personeel

1.957

1.967

1.916

1.914

1.911

1.911

1.911

 

Materieel

134.574

126.787

123.468

111.232

112.157

106.645

106.645

 

waarvan ICT

13.437

11.257

10.620

9.570

9.553

9.553

9.553

 

waarvan SSO’s

54.765

52.075

54.343

43.108

44.214

44.818

44.818

 

waarvan overig materieel

66.372

63.455

58.505

58.554

58.390

52.274

52.274

                 

Programma-uitgaven

231.535

235.451

225.112

208.209

207.841

207.681

207.785

Waarvan juridisch verplicht

   

87%

       

33.2 Bestuur, informatie en technologie

             
 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.370

7.882

7.492

7.492

7.492

7.492

7.492

 

Uitstapprogramma’s prostituees

1.731

1.769

937

0

0

0

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.111

1.165

1.029

893

893

893

893

 

Subsidies

             
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

5.379

3.887

3.119

3.119

3.119

3.119

3.119

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.600

1.364

594

152

0

0

0

 

Uitstapprogramma’s prostituees

1.099

1.450

610

0

0

0

0

 

Veiligheid Kleine Bedrijven

0

1.000

0

0

0

0

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

2.429

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

 

Opdrachten

             
 

Overig bestuur, informatie en technologie

584

39

103

163

51

128

98

                 

33.3 Opsporing en vervolging

             
 

Bijdrage Agentschappen

             
 

Nederlands Forensisch Instituut

88.661

67.657

66.403

66.319

66.255

66.610

66.610

 

Bijdrage ZBO/RWT

             
 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.656

1.679

1.618

1.561

1.673

1.596

1.626

 

Bijdrage aan medeoverheden

             
 

BES Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen

4.879

5.233

4.519

4.518

4.518

4.517

4.518

 

FIU.Nederland

0

4.850

4.850

4.850

4.850

4.850

4.850

 

Overig opsporing en vervolging

8.871

7.263

7.940

7.808

7.808

7.843

7.807

 

Subsidies

             
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

0

695

556

556

556

556

556

 

Overig opsporing en vervolging

3.073

2.792

2.341

1.921

1.921

1.921

1.921

 

Opdrachten

             
 

Schadeloosstellingen

19.262

20.045

20.035

20.035

20.035

20.035

20.035

 

Keten Informatie Management

0

1.400

0

0

0

0

0

 

Onrechtmatige Detentie

8.791

11.211

11.209

11.209

11.209

11.209

11.209

 

Herontwerp Strafrechtketen

0

0

0

0

0

0

0

 

Gerechtskosten

32.975

32.531

32.854

29.477

29.801

30.124

30.124

 

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

386

0

0

0

0

0

0

 

Verkeershandhaving OM

29.212

40.903

25.152

25.177

25.202

25.226

25.364

 

Afpakken

0

2.470

3.503

3.503

3.503

3.503

3.503

 

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen

12.099

15.322

15.354

13.117

13.117

13.116

13.117

 

Overig opsporing en vervolging

367

1.103

1.124

4.598

4.097

3.202

3.202

 

Garanties

             
 

Faillissementscuratoren

0

731

3.760

731

731

731

731

                 

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

   

9.000

0

0

0

0

Ontvangsten

1.383.500

1.091.506

1.212.957

1.265.408

1.266.959

1.224.510

1.185.510

 

waarvan Boeten en Transacties

955.393

856.146

857.597

859.048

860.599

862.150

862.150

 

waarvan Afpakken

416.478

224.360

342.360

390.360

390.360

346.360

307.360

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Toelichting op instrumenten

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie (OM)

Het OM is de enige instantie in Nederland die een verdachte voor de strafrechter kan brengen. Samen met de rechtspraak is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten.

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes en eenvoudige misdrijfzaken door het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) behandeld. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Dit budget is bestemd voor de financiering van de apparaatsuitgaven van het OM.

In 2018 realiseert het OM naar verwachting de hieronder genoemde uitstroom.

Tabel 33.2 Productiegegevens OM
 

Realisatie

Prognose

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Uitstroom WAHV beroep- en appèlzaken

415.768

420.981

475.148

475.148

475.148

475.148

475.148

               

Uitstroom overtredingenszaken

132.503

141.769

124.451

124.451

124.451

124.451

124.451

waarvan na herinstroom

16.800

17.834

15.734

15.734

15.734

15.734

15.734

               

Uitstroom misdrijfzaken

254.388

266.849

254.965

254.965

254.965

254.965

254.965

               

eenvoudige misdrijf zaken

21.060

20.475

21.100

21.100

21.100

21.100

21.100

waarvan na herinstroom

882

1.067

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

               

interventie/ZSM zaken

205.065

214.749

203.058

203.058

203.058

203.058

203.058

waarvan sepot of buitenrechtelijke afdoening in voorfase

55.278

52.545

52.845

52.845

52.845

52.845

52.845

waarvan na herinstroom

7.881

8.892

9.827

9.827

9.827

9.827

9.827

               

onderzoekszaken

19.981

23.103

22.115

22.115

22.115

22.115

22.115

               

ondermijningszaken

8.282

8.522

8.692

8.692

8.692

8.692

8.692

               

Uitstroom appèlzaken

28.639

28.673

28.639

28.639

28.639

28.639

28.639

Bron: OM fact factory, Prognosemodel Justitiële Ketens 2018

In 2018 beoordeelt het OM naar verwachting 475.100 zaken van burgers die beroep instellen tegen een verkeersboete (WAHV). Het OM verwacht in 2018 meer beroepen te behandelen dan in voorgaande jaren vanwege de toenemende inzet op de handhaving van de verkeersveiligheid.

Verder neemt het OM in 124.500 overtredingszaken een strafrechtelijke beslissing. Het OM kan de zaak zelfstandig afdoen (bijvoorbeeld met een strafbeschikking of een sepot) of de zaak aan de kantonrechter voorleggen. In 15.700 zaken is sprake van zogenaamde her-instroom vanwege verzet tegen een genomen strafbeschikking.

Het OM zet verreweg de meeste capaciteit in bij de behandeling van misdrijfzaken. Om te beginnen behandelt het OM 21.100 eenvoudige misdrijfzaken, meestal zogenaamde feit-gecodeerde misdrijven.

Bij interventiezaken is het doel dat bij veel voorkomende (wijkgerelateerde) criminaliteit de burger als verdachte, slachtoffer of betrokkene een merkbare, zichtbare en betekenisvolle (strafrechtelijke) interventie ervaart die waar mogelijk snel (ZSM) wordt uitgevoerd. Het gaat in 2018 naar verwachting om 203.000 zaken. In 52.800 van deze zaken neemt het OM in de zogenaamde voorfase een beslissing.

De onderzoekszaken en ondermijningszaken omvatten de opsporing en vervolging van ernstige delicten. In ondermijningszaken ligt de focus op de aanpak van criminele activiteiten die niet primair ter kennis van de opsporingsinstanties komen via aangiften. De strafrechtelijke onderzoeken en de daaruit volgende strafzaken zijn vaak langdurig, complex en omvangrijk. Onder invloed van de investeringen in de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit is de verwachting dat het aantal zaken in de komende jaren toeneemt.

Tot slot kan een verdachte of de officier van justitie (of beiden) in appèl gaan tegen het vonnis van de strafrechter. In dat geval wordt de strafzaak door het Ressortsparket in behandeling genomen. Het gaat hier om 28.600 zaken.

33.2 Bestuur, Informatie en Technologie

Bijdragen aan medeoverheden

Regionale Informatie en Expertise Centra / Landelijk Informatie en Expertise Centrum (RIEC’s/LIEC)

Het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) vormt samen met de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) een landelijk werkend concern dat vormgeeft aan een bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het zwaartepunt van de activiteiten in het RIEC/LIEC-concern ligt bij het realiseren van een resultaatgerichte lokale en regionale aanpak. Bij lokaal/regionaal niveau overstijgende problemen legt het LIEC met een landelijke en/of internationaal gecoördineerde aanpak een verbinding tussen de RIEC’s en de landelijke partners. Daarnaast geeft het LIEC binnen het RIEC/LIEC-concern invulling en ondersteuning aan gemeenschappelijke en specialistische taken die vanwege effectiviteit, efficiëntie, inzichtelijkheid en/of eenduidigheid op een centraal punt zijn belegd.

Uitstapprogramma Prostituees

Bij de ontwerpbegroting 2014 is de motie Van der Staaij aangenomen (Kamerstukken II 2013/14 33 750, nr. 80). Met deze motie zijn voor de periode 2014–2017 middelen vrijgemaakt voor de cofinanciering van gemeentelijke uitstapprogramma’s voor prostituees.

Als gevolg van een vertraagde opstart is de looptijd van de projecten verlengd tot en met juni 2018.

Subsidies

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid, gericht op integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)18

Het KVO heeft als doel het creëren van een veiligere werk- en leefomgeving ter preventie van inbraken, overvallen en brand. Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO- certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen.

Uitstapprogramma Prostituees

Zie onder «Bijdrage aan medeoverheden».

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdragen aan agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI levert forensische diensten en expertise met name aan de Nederlandse strafrechtketen. De grondslag, doelstelling en kerntaken van het NFI zijn vastgelegd in de Regeling Taken NFI. In de agentschapsparagraaf van het NFI worden de capacitaire en financiële gevolgen toegelicht.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Nederlands register gerechtelijk deskundigen (NRGD)

Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Bijdragen aan medeoverheden

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)

De periode na de staatkundige hervorming kenmerkt zich door het steeds verder vorm geven aan een goede inrichting van de rechtspraak en het OM op de BES eilanden. Vanuit Europees Nederland wordt gestimuleerd dat het aantal rechters zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. Ook wordt ervoor gezorgd dat de staande magistratuur van het OM BES op sterkte blijft. De Raad voor de Rechtshandhaving wordt zodanig geëquipeerd dat er voldoende middelen zijn voor het doen van voldoende en gekwalificeerde onderzoeken.

Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)

In het kader van de bestrijding witwassen en terrorisme financiering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) signalen over ongebruikelijke transacties (OT’s) van meldplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren, autohandelaren en notarissen. FIU analyseert de ongebruikelijke transacties en kan besluiten ze als verdachte transactie (VT) door te melden aan de opsporing.

Tabel 33.4 Kengetallen FIU-Nederland
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal LOvJ-verzoeken1

1.219

1.277

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Aantal Eigen onderzoeksdossiers

1.464

1.566

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Noot 1: Een verzoek of dossier kan meerdere verdachte transacties bevatten

Bron: FIU-Nederland

Overige opsporing en vervolging

Dit betreffen bijdragen voor de bestuurlijke aanpak internationaal (Euregionale RIEC), Internationale- en Europese arrestatiebevelen, de bestrijding van mensenhandel op de Nederlandse Antillen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, het tegengaan van misbruik van rechtspersonen, het passagiersnamen register systeem (TRIP), de Veiligheidsmonitor en ondermijning.

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van handhaving en naleving, gericht op integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van Nalevingsexpertise.

Overige opsporing en vervolging

Dit betreffen subsidies voor de innovatieagenda Rechtsbestel, de categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM), het Nationaal verwijzingsmechanisme mensenhandel, de fraudehelpdesk, het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), het Meldpunt kinderporno en kindersekstoerisme (EOKM) en het Meldpunt Internet Discriminatie (MIND).

Opdrachten

Schadeloosstellingen

Dit betreft het budget voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring en in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand alsmede kosten die voortvloeien uit schikkingen en veroordelingen door de burgerlijke rechter ten gevolge van schadeclaims naar aanleiding van onrechtmatig overheidsoptreden

Keten Informatie Management (KIM)

Het doel van KIM is het realiseren van innovatie op het gebied van informatiegestuurde opsporing, vervolging en executie. Binnen KIM zijn er verschillende programma’s zoals de Digitalisering Strafrechtketen, het Digitaal Proces Dossier en het E-justice programma. Het hiervoor beschikbare budget en de bijbehorende verantwoording vindt met ingang van 2016 plaats op niet apparaatsbudget.

Onrechtmatige Detentie

Ten laste van dit budget worden de vergoedingen verantwoord aan ex-justitiabelen of hun erfgenamen waarvan door de rechter is vastgesteld dat recht is ontstaan op een vergoeding.

Gerechtskosten OM

Ten laste van dit budget worden de uitgaven gebracht die betrekking hebben op deskundigen en tolken en vertalers, die een bijdrage leveren aan het strafproces en worden bekostigd in overeenstemming met het Besluit tarieven in strafzaken.

Verkeershandhaving OM

Het OM voert het programma verkeershandhaving uit. Uit dit budget worden de uitgaven voor dit programma gedaan, niet zijnde bijdragen aan ZBO of agentschap, bijvoorbeeld trajectcontrolesystemen.

Afpakken

Misdaad mag niet lonen. Het afpakken van crimineel vermogen door de inzet van het strafrecht, maar ook door samenwerking van de partijen in de strafrechtketen met bestuurlijke partners (waaronder de Belastingdienst en gemeenten), is een prioriteit van het kabinet. Uit dit budget worden de uitgaven voor partijen in de strafrechtketen bekostigd.

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen

De Minister van Financiën is volgens de Comptabiliteitswet verantwoordelijk voor het beheer van het overtollige materieel bij het Rijk. Domeinen Roerende Zaken is belast met de bewaring, verkoop en vernietiging van strafrechtelijk inbeslaggenomen voorwerpen en bekommert zich daarnaast over overtollige rijksgoederen.

Overige opsporing en vervolging

Dit betreffen opdrachten in het kader van het programma uitwerken bezuinigingen strafrechtketen, Rwanda, de aanpak van piraterij, de implementatie van de EU-prioriteit bestrijding zwaar georganiseerde internationale criminaliteit, de versterking van de integrale aanpak horizontale fraude, Wet wapens en munitie, het European Criminal Records Information System, het platform Internetveiligheid en het Ultimate Beneficial Owners register.

Garanties

Faillissementscuratoren

Deze regeling voorziet er in dat curatoren in faillissementen bij ontoereikendheid van de boedel van de Minister van Veiligheid en Justitie een voorschot kunnen verkrijgen ter dekking van de kosten die zij moeten maken om een rechtsvordering in te stellen tegen bestuurders van de rechtspersoon in geval van vermoedelijk «kennelijk onbehoorlijk bestuur» of ten behoeve van een voorafgaand onderzoek naar de mogelijkheden daartoe. Tevens stelt het de curatoren in faillissementen in staat om een procedure te beginnen teneinde de vervreemde activa weer terug te laten vloeien in de boedel om benadeling van de crediteuren zoveel mogelijk te beperken.

33.4 Vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17

In juli 2017 hebben de landen wiens opsporingsautoriteiten samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) – Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland – gezamenlijk besloten dat de vervolging van verdachten voor het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland plaatsvindt onder Nederlands recht, kan plaatsvinden.

De JIT-landen hebben hun politieke en financiële steun uitgesproken en deze steun wordt bekrachtigd door de ondertekening van Memoranda of Understanding (MoU’s).

Nederland zal zelf de kosten dragen voor getuigenbescherming, rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Vanaf 2018 is hiervoor per jaar € 9 mln. gereserveerd. De middelen voor 2019–2023 zijn op de aanvullende post van de rijksbegroting gereserveerd. Externe financiering van de rechtspraak en het OM is niet wenselijk omdat iedere schijn van beïnvloeding van de onafhankelijkheid van de rechtsgang moet worden vermeden. Daarnaast is het niet wenselijk om inzicht te moeten geven in het vertrouwelijke programma van getuigenbescherming. De overige kosten, waarbij gedacht moet worden aan detentie, beveiliging, vertaling, communicatie etc., worden gezamenlijk door de JIT-landen gefinancierd. De uiteindelijke Nederlandse bijdrage is onder andere afhankelijk van onderhandelingen met de andere JIT-landen en «grieving nations» over de verdeling van de kosten.

Ontvangsten

Boeten en Transacties

Naar aanleiding van de motie Zijlstra/Samsom heeft het kabinet besloten de ontvangsten uit verkeersboetes per januari 2017 als generaal dossier op de begroting van VenJ aan te merken. Mee- of tegenvallers ten opzichte van de raming komen vanaf dit moment ten gunste of ten laste van het generale beeld. De raming voor de ontvangsten op Boeten en Transacties is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen op het gebied van verkeershandhaving.

Afpakken

Het afpakken van crimineel vermogen is een prioriteit van het kabinet en het stuurt met het ketenprogramma afpakken dan ook op ambitieuze doelstellingen. Het OM zet in het kader van de strafrechtelijke vervolging onder meer in op ontnemingsvorderingen van wederrechtelijk verkregen voordeel, verbeurdverklaringen en ontnemingen als onderdeel van een transactie.

Noot 18: Naar aanleiding van herziening van het budget van het Ministerie van VenJ worden de subsidies op het Keurmerk Veilig Ondernemen en de subsidievoorziening Veiligheid Kleine Bedrijven afgebouwd.