Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

03. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Tabel 03.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

117.524

115.880

125.098

126.346

126.857

127.180

127.181

Omzet overige departementen

634

536

502

502

502

502

502

Omzet derden

12.679

14.637

9.717

9.717

9.717

9.717

9.717

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

83

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

130.920

131.053

135.317

136.565

137.076

137.399

137.400

               

Lasten

             

Apparaatskosten

112.485

114.553

119.251

120.521

121.021

121.338

121.340

– Personele kosten

84.923

87.073

89.439

90.770

91.227

91.535

91.539

– Waarvan eigen personeel

53.988

54.643

55.778

55.877

55.899

55.907

55.907

– Waarvan externe inhuur

28.017

30.230

31.423

32.655

33.090

33.390

33.394

– Waarvan overige personele kosten

2.918

2.200

2.238

2.238

2.238

2.238

2.238

Materiële kosten

27.562

27.480

29.812

29.751

29.794

29.804

29.801

– Waarvan apparaat ICT

6.432

5.500

9.093

9.093

9.093

9.093

9.093

– Waarvan bijdrage aan SSO’s

8.487

8.000

6.025

6.025

6.025

6.025

6.025

– Waarvan overige materiele kosten

12.643

13.980

14.694

14.634

14.677

14.686

14.683

Gerechtskosten

9.975

12.228

10.056

10.034

10.045

10.051

10.050

Rentelasten

290

181

57

57

57

57

57

Afschrijvingskosten

5.679

4.091

5.952

5.952

5.952

5.952

5.952

– immaterieel

253

550

550

550

550

550

550

– materieel

5.426

3.541

5.402

5.402

5.402

5.402

5.402

Overige lasten

924

0

0

0

0

0

0

– dotaties aan voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

924

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

129.353

131.053

135.317

136.565

137.076

137.399

137.400

               

Saldo van baten en lasten

1.567

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van VenJ. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2018:

Tabel 03.2 Onderbouwing omzet Moederdepartement
 

Vrijheidsstraffen

Taak straffen

Schadever goedingsmaatregelen

Ontnemingsmaatregelen

voorwaardelijke invrijheidsstelling

Toezicht

Jeugdreclassering

Geldboetes

Overig

totaal

P (x € 1,–)

€ 255,82

€ 130,31

€ 668,58

€ 4.905,55

€ 327,25

€ 35,34

€ 50,66

€ 9,00

   

Q (stuks)

19.574

36.600

14.765

2.116

1.250

15.000

6.000

9.383.888

   

P x Q (x 1.000)

€ 5.007

€ 4.769

€ 9.872

€ 10.380

€ 409

€ 530

€ 304

€ 84.455

€ 9.372

€ 125.098

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 03.3 Onderbouwing omzet overige departementen (x € 1.000)

Opdrachtgever

Q

departement

bedrag

Inspectie SZW

3.250

SZW

111

Agentschap Telecom

300

EZ

10

RVO

1.270

EZ

43

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.000

IenM

68

nVWA

7.000

EZ

238

DUO

600

OCW

20

IGZ

150

VWS

5

Belastingdienst

200

Fin

7

 

14.770

 

502

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Zorginstituut Nederland en de Huurcommissie.

Rentebaten

Er wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten opgenomen.

Tabel 03.4 Personele kosten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Formatie

1.074

1.096

1.115

1.123

1.126

1.128

1.128

– ambtelijk

881

877

896

896

896

896

896

– niet-ambtelijk

193

219

219

228

231

233

233

               

Eigen personeel

             

kosten

53.988

54.637

55.772

55.871

55.893

55.901

55.901

               

Externe inhuur

             

kosten

28.017

30.230

31.423

32.655

33.090

33.390

33.394

               

Post-actief personeel

             

kosten

 

6

6

6

6

6

6

aantal fte

2

1

1

1

1

1

1

               

Overige P-kosten

2.918

2.200

2.238

2.238

2.238

2.238

2.238

               

Totale kosten

€ 84.923

€ 87.073

€ 89.439

€ 90.770

€ 91.227

€ 91.535

€ 91.539

De toename van het aantal fte houdt onder andere verband met een uitbreiding van taken in het kader van Europees Geldelijke Sancties, het Breed Moratorium en de Wet Langdurig Toezicht.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreffen onder meer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 3,8 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 6,3 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2018 over de stand van de leningen bedraagt 1,46%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2017 € 1,8 mln. Naar verwachting vindt de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 1,5 mln. plaats in 2017 en voor € 0,3 mln. in 2018.

Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 03.5 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

27.625

40.773

32.730

32.740

32.672

32.361

32.800

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

160.370

131.053

135.317

136.565

137.076

137.399

137.400

Totaal uitgaven operationele kasstroom

– 138.110

– 126.962

– 129.364

– 130.613

– 131.124

– 131.446

– 131.447

2.

Totaal operationele kasstroom

22.260

4.091

5.953

5.953

5.952

5.953

5.953

–/– Totaal investeringen

– 3.774

– 7.443

– 1.320

– 1.170

– 3.960

– 475

– 460

+ Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.774

– 7.443

– 1.320

– 1.170

– 3.960

– 475

– 460

–/– Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

– 7.435

0

0

0

0

0

+ Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

–/– Aflossing op leningen

– 5.863

– 4.699

– 5.943

– 6.021

– 6.263

– 5.514

– 5.041

+ Beroep op leenfaciliteit

525

7.443

1.320

1.170

3.960

475

460

4.

Totaal financieringskasstroom

– 5.338

– 4.691

– 4.623

– 4.851

– 2.303

– 5.039

– 4.581

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen

40.773

32.730

32.740

32.672

32.361

32.800

33.711

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom

Voor 2018 zijn de volgende investeringen gepland:

Tabel 03.6 Investeringen

Investeringen

bedrag

termijn

hardware

780.000

3 resp. 5 jaar

software

540.000

3 resp. 5 jaar

 

1.320.000

 

Bovenstaande investeringen worden door middel van een beroep op de Leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën gefinancierd.

Doelmatigheid

Tabel 03.7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CJIB-totaal:

             

FTE-totaal (ambtelijk)

881

877

896

896

896

896

896

               

Saldo van baten en lasten in %

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Geldboetes

             

Aantal

9.589.013

9.364.286

9.383.888

9.229.711

9.342.894

9.365.539

9.358.478

Kostprijs (x € 1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p*q)

86.301.117

84.278.574

84.454.990

83.067.399

84.086.050

84.289.847

84.226.305

% geïnde zaken binnen 1 jaar

92,0

92,4

91,6

91,6

91,6

91,6

91,6

               

Transacties

             

Aantal

7.247

9.800

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

Kostprijs (x € 1)

31,47

31,47

31,47

31,47

31,47

31,47

31,47

Omzet (p*q)

228.063

308.405

198.261

198.261

198.261

198.261

198.261

% geïnde zaken binnen 1 jaar

53,9

60,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

               
Vrijheidsstraffen1
             

Aantal

20.752

20.871

19.574

20.778

20.721

20.664

20.664

Kostprijs (x € 1)

97,22

57,66

255,82

253,22

256,09

258,37

258,43

Omzet (p*q)

2.017.515

1.203.349

5.007.420

5.261.449

5.306.374

5.338.968

5.340.254

               

Taakstraffen*

             

Aantal

37.884

38.627

36.600

38.590

38.581

38.569

38.569

Kostprijs (x € 1)

54,04

28,87

130,31

130,70

131,83

132,69

132,72

Omzet (p*q)

2.047.107

1.115.298

4.769.291

5.043.597

5.086.285

5.117.645

5.119.007

               

Schadevergoedingsmaatregelen

             

Aantal

13.230

13.809

14.765

14.355

14.617

14.874

14.874

Kostprijs (x € 1)

496,33

379,12

668,58

702,02

695,28

688,70

688,83

Omzet (p*q)

6.566.457

5.235.319

9.871.656

10.077.437

10.162.962

10.243.683

10.245.623

% afgedane zaken binnen 3 jaar

85,8

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

               

Ontnemingsmaatregelen

             

Aantal

1.268

1.617

2.116

1.736

1.792

1.846

1.846

Kostprijs (x € 1)

4.610,32

4.035,89

4.905,55

5.794,20

5.679,96

5.574,58

5.575,63

Omzet (p*q)

5.845.884

6.526.041

10.380.138

10.058.727

10.178.492

10.290.682

10.292.613

% afgedane A-zaken binnen 5 jaar

74,1

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

71,8

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

               

voorwaardelijke invrijheidstelling

             

Aantal

936

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

Kostprijs (x € 1)

390,41

 

327,25

327,27

327,26

327,26

327,26

Omzet

365.421

500.757

409.068

409.084

409.077

409.071

409.071

               

Routeren Toezicht

             

Aantal

14.901

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Kostprijs (x € 1)

33,29

 

35,34

35,34

35,34

35,34

35,34

Omzet

496.117

776.802

530.123

530.153

530.140

530.128

530.128

               

Jeugdreclassering

             

Aantal

5.457

8.500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Kostprijs (x € 1)

90,82

96,94

50,66

50,67

50,67

50,66

50,66

Omzet

495.591

824.000

303.986

303.999

303.994

303.988

303.988

               

Bestuurlijke boetes

             

Aantal

13.723

15.260

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Tarief (x € 1)

33,64

35,10

33,86

33,88

33,87

33,87

33,87

Omzet (p*q)

461.639

535.600

507.891

508.190

508.084

508.032

508.036

               

Overheidsincasso

             

Omzet

12.474.224

14.639.670

12.424.001

12.426.285

12.425.480

12.425.077

12.425.107

               

Omzet-diversen/input

             

Omzet

13.620.865

15.109.185

6.460.176

8.680.420

7.880.799

7.743.618

7.801.607

               

Totaal

130.920.000

131.053.000

135.317.000

136.565.000

137.076.000

137.399.000

137.400.000

Noot 1: Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Het CJIB heeft een verbetering in zijn methodiek van kostprijsberekening doorgevoerd. Als gevolg van deze methodiek zijn de kostprijzen in meer of mindere mate gewijzigd. Het kostenniveau van het CJIB is als gevolg van de gewijzigde methodiek ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorgaande methodiek.