Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. WETGEVINGSPROGRAMMA

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Aanpassingswet nadeelcompensatie

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Wetsvoorstel tot implementatie van het ILO- Verdrag betreffende werk in de visserijsector, Trb. 2011, 152 (fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden voor vissers)

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden ivm de evaluatie en wijziging van de Pbw

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamers

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2020

Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2019

Wijziging Sr in verband met ISD bij illegalen

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Wijziging van de Loterijwet BES in verband met het herstel van enkele omissies

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

 

Boek 5: De rechtsmiddelen (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

 

Boek 4: De berechting (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

 

Rijkswet Evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen III (HFW)

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Wet Privatisering Staatsloterij

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

 

Wijziging WSv ivm verruiming toezeggingen aan getuigen

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Wetsvoorstel uitvoering alimentatieverdrag BES

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Voorstel van rijkswet goedkeuring alimentatieverdrag BES

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Wet rechtspositie leden openbaar ministerie BES

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

 

Instellingswet Inspectie Veiligheid en Justitie

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

 

Wijziging Politiewet 2012 in verband met verruiming screening

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Wettelijke regeling schietsport

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Implementatie richtlijn 2016/800/EU procedurele rechten minderjarige verdachten

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2019

Modernisering bewijsrecht

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2019

Boek 2: Het opsporingsonderzoek (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

 

Wet op de politiële en strafrechtelijke gegevensverwerking

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Boek 1: Algemene bepalingen en institutioneel kader in het Wetboek van Strafvordering (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

 

Boek 3: Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

 

Boek 6: Bijzondere procedures (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

 

Wet aanpassing benoemingswijze leden Raad voor de rechtspraak

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Wetsvoorstel thuiskopievergoeding op factuur

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Invoeringswet Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijk beslissingen (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

 

Reparatiewet Veiligheid en Justitie 2017

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

 

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter aanscherping van het openbare orde beleid

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

 

Regels over zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen waarbij geen sprake is van een verdenking van een strafbaar feit

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Wet implementatie EU-richtlijn 2016/1148 netwerk- en informatiebeveiliging

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

10-05-2018

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de zedentitel

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2019

Implementatie richtlijn 2016/343/EU inzake de versterking van het vermoeden van onschuld

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-04-2018

Wijziging Politiewet 2012 i.vm. het opdragen aan de Kmar van de politietaak bewaken en beveiligen van objecten

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. de aanpassing van het overeenstemmingsvereiste in artikel 51 Wrra.

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2019

Wijziging Wet dieren en WSr o.a. ivm de invoering van het dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Wijziging Politiewet 2012 i.v.m. het mogelijk maken van bijstand door andere delen van de krijgsmacht aan de Koninklijke marechaussee bij de uitvoering van politietaken

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2019

Wetsvoorstel harmonisatie rechtspositie jeugdigen in gesloten jeugdinstellingen

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2019

Intrekking van het Nederlanderschap bij een onherroepelijke veroordeling in het buitenland wegens een terroristisch misdrijf

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de geautomatiseerde verstrekking en verwerking van gegevens uit het NVIS aan en door het NVIK

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Uitvoeringswet verordening vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten.

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

16-02-2019

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsel en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

29-01-2019

Wetsvoorstel modernisering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2019

Aanpassing bezoldiging bestuurders beursvennootschappen bij overnames

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2018

Technische wijziging Advocatenwet

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met de verruiming van de mogelijkheden van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak tot eigen onderzoek en enige overige wijzigingen

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2019

Experimentenwet Strafvordering

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2019

Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

01-01-2020

Wijziging van de Wet wapens en munitie i.v.m. implementatie wijzigingen Europese Vuurwapenrichtlijn

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.Interne voorbereiding

14-09-2018

Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand (V&J)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in civiele zaken

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

 

Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka)

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 – Veegwet Terugkeerrichtlijn

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wijziging Wjsg ivm het kunnen weigeren van een VOG op basis van politiegegevens

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wetsvoorstel herziening beslagverbod roerende zaken

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-01-2018

Wetsvoorstel dwangakkoord buiten faillissement (Continuteit II) (HFW)

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wet bevordering mediation

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht; Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-01-2018

Implementatiewet richtlijn betaaldiensten II

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

13-01-2018

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terrorisme en ernstige criminaliteit

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

20.Consultatie en toetsing

01-06-2018

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

26-06-2017

Wetsvoorstel aanpak verkeersovertredingen diplomaten

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven ivm rechtspersoonlijkheid, vervallen subrogatie en toepassing BES

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wetsvoorstel identificatie houders aandelen aan toonder

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-01-2018

Strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in JI’s

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wettelijke verankering franchisecode

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

 

Wijziging Sv ivm enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Aanpassing Wetboek van Strafvordering BES ivm BOB

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Verruiming gebruik private camerabeelden van strafbare feiten ten behoeve van de ondersteuning van de opsporing

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

 

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-07-2018

Reparatierijkswet Veiligheid en Justitie

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Implementatie richtlijn dataprotectie

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-05-2018

Rijkswet tot invoering optierecht voor staatloze, in Nederland geboren kinderen

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

 

Wetsvoorstel goedkeuring verdrag Rotterdam Rules

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wetsvoorstel uitvoering Rotterdam Rules

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Ter beschikking aan het onderwijs (tbo-maatregel)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures (HFW)

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wetsvoorstel wijziging WGBO

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wijziging Wet foetaal weefsel ivm opsporing en vervolging ernstige zedenmisdrijven

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

40.Raad van State

01-01-2018

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens n.a.v. uitspraak HvJEU van 6 oktober 2015 (C-362/15) inzake Safe Harbour

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wet Netherlands Commercial Court

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wijziging Opiumwet ivm verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wet inrichting fonds notariaat en samenvoeging commissies notariaat

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

40.Raad van State

01-09-2017

Implementatie van 2 in 2014 aangenomen amendementen ter zake van Maritiem Arbeidsverdrag 2006

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Goedkeuringswet betreffende het voornemen tot opzegging van het Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01-01-2018

Wijziging BW, Fw e.a. i.v.m. bevoorrechting van vorderingen (22 942)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

 

Wetsvoorstel informatiegaring in civiele zaken (33 079)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

 

Wijziging Sv en Pbw ivm wijziging regeling schorsing voorlopige hechtenis (samenloop) (32 882)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart (34 501)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel versterking presterend vermogen politie (VPS) (33 747)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel echtscheiding zonder rechter (34 118)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2018

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (34 491)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel uitvoering motie-Dijksma collectieve schadevergoeding (34 608)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Voorstel aanpassing bijzondere procedures Sv (34 720)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (34 687)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

 

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie) (34 537)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34 677)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel risicovluchten (34 684)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen (34 688)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-06-2018

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34 641)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wet aanpassing nareistermijnen (34 544)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

 

Wetsvoorstel verbetering rechtspraktijk (verzamelwet strafrechtelijke onderwerpen VenJ) (34 736)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2018

Wijziging regeling transitievergoeding in Wet werk en zekerheid (34 699)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijziging Wet maritiem beheer BES en Boek 8 BW BES (34 710)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Uitvoeringswet EU-insolventieverordening (34 729)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

26-06-2017

Wijziging WIM ivm strafbaarstelling belemmeren van humanitaire hulp in niet-internationaal conflict (34 737)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2018

Wijziging van o.a. de Penitentiaire beginselenwet (vervoer, medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen) (33 844)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2018

Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken (verschoningsrecht journalisten) (34 032)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2018

Wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM (33 861)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2018

Regeling meerdaadse samenloop (34 126)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2018

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34 309)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

 

Wet uitbreiding kraamverlof (34 617)

Lopend

Wet

Privaatrecht

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2019

Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag VS-NL over samenwerking inzake vingerafdrukken en DNA-profielen (33 603)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-10-2017

Wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken (33 316)

Lopend

Wet

Privaatrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

 

Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel affectieschade en de verruiming van de mogelijkheid dat naasten van slachtoffers zich voegen in strafproces (34 257)

Lopend

Wet

Privaatrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wijziging Sv in verband met vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR) (33 542)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Kansspelen op afstand (33 996)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34 388)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III) (34 372)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34 471)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijz RWN ivm Verlenging van de naturalisatietermijnen (33 852)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-10-2017, (leeg)

Wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter (34 517)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

 

Novelle Prostitutiewet (33 885)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wet herziening Wiv 2002 (34 588)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Opneming van een algemene bepaling in de Grondwet (34 516)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

 

Wet houdende goedkeuring van het zestiende Protocol bij het EVRM (34 235)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32 211)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2018

Wet forensische zorg (32 398)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2018

Wijziging art. 13 Grondwet (brief- en telecommunicatiegeheim) (33 989)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-07-2017

Wijziging Sv ivm eigen bijdrage aan kosten strafvordering en de slachtofferzorg (34 067)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-01-2018

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) (34 218)

Lopend

Wet

Privaatrecht

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-07-2017

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw (34 453)

Lopend

Wet

Privaatrecht

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

01-07-2017

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) (Modernisering Strafvordering; VPS) (34 086)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wijziging Advocatenwet ter implementatie van aanbevelingen van de Commissie advocatuur en enkele andere wijzigingen (32 382)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2015, 01-07-2017

Wijziging WVW 1994 i.v.m. verbetering aanpak van drugs in het verkeer (32 859)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wetsvoorstel goedkeuring CLNI Verdrag 2012 (34 621)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden (33 112)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2014, 01-01-2018

Wijziging Sv ivm langdurig toezicht op zeden- en geweldsdelinquenten (33 816)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-01-2018

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34 432)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-08-2017

Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen (34 205)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-04-2016, 01-01-2018

Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32 621)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-07-2017

Wijziging Wetboek van Strafvordering ivm introductie middelenonderzoek bij geweldplegers (33 799)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-07-2017, (leeg)

Wijzigingswet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (34 145)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wijziging WIM ivm de uitvoering van wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof (WIM Statuut) (33 866)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017, 01-01-2018

Omgevingswet (33 962)

Lopend

Wet

Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

 

Boek 7: Internationale rechtshulp in strafzaken (Modernisering Strafvordering; VPS) (34 493)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-I) (34 059)

Lopend

Wet

Privaatrecht; Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), (leeg), (leeg), 01-10-2017

Wetsvoorstel digitalisering hoger beroep en cassatie (KEI-II) (34 138)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), (leeg), 01-10-2017

Wetsvoorstel aanpassing en invoering vereenvoudiging en digitalisering van de gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-III) (34 212)

Lopend

Wet

Privaatrecht; Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), (leeg), (leeg), 01-10-2017

Wetsvoorstel uitvoering CLNI-verdrag 2012 (34 622)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wetsvoorstel versterking positie curator (HFW) (34 253)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wetsvoorstel beperking van het recht op contact/omgang na partnerdoding (34 518)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel (EOB) (34 611)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wijziging Politiewet 2012 om officier van justitie te laten beslissen over onderzoek in lichaam (34 013)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-01-2018

Intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid wegens deelname aan een terroristische organisatie (34 356)

Lopend

Wet

Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-03-2017, 01-07-2017

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34 359)

Lopend

Wet

Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-03-2017

Wetsvoorstel goedkeuring/uitvoering VN-Gehandicaptenverdrag (33 990)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), (leeg), 01-07-2017

Rijksinvoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI-IV) (34 237)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-02-2017, 01-07-2017

Wetsvoorstel verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34 479)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Uitvoering Verdrag EU-Noorwegen, IJsland inzake overleveringsprocedure (34 365)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wijziging Uitvoeringswet geringe vorderingen en Uitvoeringswet betalingsbevelprocedure (34 609)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

14-07-2017, 01-01-2018

Implementatievoorstel richtlijn zeevarenden (34 664)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

10-10-2017

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34 628)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017