Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

II. Verdiepingsbijlage

In dit hoofdstuk wordt per beleidsartikel en niet-beleidsartikel de opbouw gegeven van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017 tot de stand van de ontwerpbegroting 2018. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.

31. Politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 31 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

5.547.979

5.459.048

5.495.307

5.496.917

5.426.054

5.448.054

Mutatie NvW 2017

22.269

29.725

33.980

35.085

35.085

38.085

Amendementswet 2017

47

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

463.560

105.009

174.693

121.475

76.996

– 33.531

             

Nieuwe mutaties:

           

– Individueel beoordeling Slachtofferbeleid politie

0

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

– Overige meevaller programma DGPOL

0

0

0

– 12.888

– 6.692

– 6.692

– Project modernisering operatiecentrum (moc) (naar defensie)

– 215

– 866

– 973

– 1.052

– 979

– 871

– Diversen

– 1.348

– 1.387

– 637

– 527

– 527

– 3.527

             

Stand ontwerpbegroting 2018

6.032.292

5.598.229

5.709.070

5.645.710

5.536.637

5.448.218

Verplichtingen

6.048.237

5.588.856

5.700.417

5.644.863

5.536.637

5.448.218

Individueel beoordeling Slachtofferbeleid politie

Het betreft de invoering van de individuele beoordeling van slachtoffers (IB), die onderdeel is van de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers. Implementatie van deze richtlijn is een EU-verplichting.

Overige meevaller programma DGPOL

In de meerjarenbegroting van DGPOL is in de periode 2020–2022 sprake van ruimte binnen de programma-uitgaven. Dit wordt ingezet voor het VenJ brede beeld.

Opbouw ontvangstenramingen art. 31 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

16.500

500

500

500

500

500

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

16.500

500

500

500

500

500

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 32 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.469.910

1.418.230

1.395.380

1.387.649

1.386.528

1.386.528

Amendementswet 2017

2.016

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

4.735

29.006

25.562

25.437

25.513

25.520

             

Nieuwe mutaties:

           

– Vertraging invoering cie-wolfsen

0

7.500

7.500

5.000

3.500

0

– Bijdrage autoriteit persoonsgegevens

1.000

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

– Efficiëntere Bedrijfsovering

– 2.377

– 5.768

– 6.561

– 7.437

– 8.308

– 8.308

– Diversen

– 12

5.867

– 133

– 133

– 133

– 121

             

Stand ontwerpbegroting 2018

1.475.272

1.459.835

1.428.748

1.417.516

1.414.100

1.410.619

Verplichtingen 2018

1.475.272

1.459.835

1.428.748

1.417.516

1.414.100

1.410.619

Vertraging invoering cie-Wolfsen

In de jaren 2018 tot 2021 is er een tekort als gevolg van de latere invoering van de maatregelen op het terrein van de rechtsbijstand op basis van de aanbevelingen van de cie-Wolfsen. Invoering is nu voorzien per 1 juli 2018 (in plaats van de eerder in de begroting verwerkte invoering per januari 2018).

Bijdrage autoriteit persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leidt tot extra inzet van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor is extra budget nodig. VenJ heeft hiervoor vanuit de begroting van VenJ voor 2017 € 1 mln., 2018 € 5 mln. en vanaf 2019 € 7 mln. structureel gereserveerd.

Opbouw ontvangstenramingen art. 32 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

291.721

274.898

284.646

294.819

294.819

294.819

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

– 60.297

– 45.400

– 7.200

– 5.600

– 4.700

– 4.700

             

Stand ontwerpbegroting 2018

231.424

229.498

277.446

289.219

290.119

290.119

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 33 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

672.645

654.482

650.667

646.186

641.921

647.921

Mutatie NvW 2017

13.737

20.718

22.521

22.521

22.521

22.521

Amendementswet 2017

2.713

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

40.457

21.824

14.122

12.850

11.735

11.983

             

Nieuwe mutaties:

           

– Kasschuif OM

1.000

5.000

0

0

0

– 6.000

– Commissie Hoekstra: BOPZ personele versterking

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

– Efficiëntere Bedrijfsvoering

– 1.185

– 2.878

– 3.166

– 3.495

– 3.817

– 3.817

– Tbv het verwerken van de voorraden FIOD zaken (van fin.)

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

– Commissie Hoekstra. actieve onderzoeksrol OvJ

1.500

0

0

0

0

0

– MH17 vervolging en berechting van verdachten

0

9.000

0

0

0

0

– Bijdrage aan OM tbv EU-richtlijn

875

1.167

1.167

1.167

1.167

1.167

– Diversen

1.990

889

89

89

89

89

             

Stand ontwerpbegroting 2018

737.982

714.452

689.650

683.568

677.866

678.114

Verplichtingen 2018

737.892

714.452

689.650

683.568

677.866

678.114

Kasschuif OM

In navolging op het onderzoek van ABDT op consultant A. de Jong bij het Openbaar Ministerie (OM) is besloten tot een kasschuif bij het OM. Met een kasschuif kunnen de geraamde besparingsverliezen voor de periode 2016–2018 uit het structurele overschot van € 6 miljoen in de jaren na 2018 ondervangen worden.

MH17 Vervolging en berechtiging van verdachte

In juli 2017 hebben de landen wiens opsporingsautoriteiten samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) – Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland – gezamenlijk besloten dat de vervolging van verdachten voor het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland plaatsvindt onder Nederlands recht.

De JIT-landen hebben hun politieke en financiële steun uitgesproken en deze steun wordt bekrachtigd door de ondertekening van Memoranda of Understanding (MoU’s). Nederland zal zelf de kosten dragen voor getuigenbescherming, rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Externe financiering van de rechtspraak en het OM is niet wenselijk omdat iedere schijn van beïnvloeding van de onafhankelijkheid van de rechtsgang moet worden vermeden. Daarnaast is het niet wenselijk om inzicht te moeten geven in het vertrouwelijke programma van getuigenbescherming. De overige kosten, waarbij gedacht moet worden aan detentie, beveiliging, vertaling, communicatie etc., worden gezamenlijk door de JIT-landen gefinancierd.

Opbouw ontvangstenramingen art. 33 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.305.182

1.337.633

1.390.084

1.391.635

1.349.186

1.310.186

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

– 123.676

– 124.676

– 124.676

– 124.676

– 124.676

– 124.676

             

Nieuwe mutaties:

           

– Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen

– 90.000

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

1.091.506

1.212.957

1.265.408

1.266.959

1.224.510

1.185.510

Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen

Voor het verwachte tekort wordt in het lopende jaar € 90 mln. vrijgemaakt. Voor 2018 wordt € 30 mln. geïntensiveerd in de aanpak van het afpakken crimineel vermogen. Hiertoe maakt VenJ een plan van aanpak, waarbij ook aandacht is voor de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst. De middelen voor 2018 worden gereserveerd op de aanvullende post.

34. Straffen en Beschermen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 34 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

2.575.032

2.519.560

2.533.189

2.527.351

2.526.916

2.526.916

Mutatie NvW 2017

10.000

10.000

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

66.839

– 47.047

70.037

88.462

50.609

30.718

             

Nieuwe mutaties:

           

– Bijdrage tbv EU-richtlijn

– 875

– 1.167

– 1.167

– 1.167

– 1.167

– 1.167

– Efficiëntere Bedrijfsvoering

– 4.394

– 10.109

– 10.573

– 11.084

– 11.580

– 11.580

– Diversen

– 522

4.397

6.377

7.627

7.627

7.627

             

Stand ontwerpbegroting 2018

2.646.080

2.475.634

2.597.863

2.611.189

2.572.405

2.552.514

Verplichtingen 2018

2.646.080

2.475.634

2.597.863

2.611.189

2.572.405

2.552.514

Opbouw ontvangstenramingen art. 34 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

99.505

100.329

101.089

101.329

101.329

101.329

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

119.110

– 12.849

151

151

151

151

             

Stand ontwerpbegroting 2018

218.615

87.480

101.240

101.480

101.480

101.480

36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 36 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

257.893

257.413

256.159

256.159

256.159

256.159

Mutatie NvW 2017

4.100

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

1.255

2.800

2.782

2.782

2.782

2.782

             

Nieuwe mutaties:

           

Detectie en nat.detectienetwerk (naar bzk)

0

– 2.200

– 2.200

– 2.200

– 2.200

– 2.200

Bestendiging formatie directie contraterrorisme

– 800

– 1.600

– 1.600

– 1.600

– 1.600

– 1.600

– 

Passenger Information Unit (PIU)

700

12.200

17.200

22.200

22.200

22.200

– 

Cybersecurity

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Diversen

– 6.464

– 946

– 596

– 386

– 386

– 386

             

Stand ontwerpbegroting 2018

255.984

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

Verplichtingen 2018

255.984

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

Passenger Information Unit (PIU)

De EU PNR-richtlijn (Passenger Name Record) schrijft voor dat per mei 2018 in iedere lidstaat een PIU (Passenger Information Unit) tot stand komt. De structurele kosten zijn geraamd op 22,2 mln. Door dit beschikbaar te stellen kunnen passagiersgegevens middels de PIU worden gebruikt voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven.

Opbouw ontvangstenramingen art. 36 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

37. Vreemdelingen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 37 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.627.341

984.738

708.506

708.683

709.086

709.086

Mutatie NvW 2017

5.500

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

– 92.352

28.471

26.527

26.529

26.532

26.533

             

Nieuwe mutaties:

           

– Asiel: Oda-toerekening

0

151.166

146.466

53.143

39.663

35.224

– Asiel

0

– 23.970

25.242

50.275

52.754

43.844

– Gemeentelijke versnellingsarrangement

0

– 17.000

0

0

0

0

– IND: verhuizing naar Rijnstraat en meerkosten SSO’s

9.700

0

0

0

0

0

– Efficiëntere Bedrijfsvoering

– 1.404

– 2.201

– 2.355

– 2.496

– 2.636

– 2.636

Capaciteit KMar Grensbewaking (naar Defensie)

0

– 20.000

– 20.000

– 20.000

– 20.000

– 20.000

– Diversen

– 610

– 110

– 110

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

1.548.175

1.101.094

844.276

816.134

805.399

792.051

Verplichtingen 2018

1.548.175

1.101.094

844.276

816.134

805.399

792.051

Asiel: Oda toerekening

Zie de toelichting bij de tabel belangrijkste mutaties (post 13).

Asiel

Zie de toelichting bij de tabel belangrijkste mutaties (posten 14, 15, 21 en 22)

Gemeentelijke versnellingsarrangement

Zie de toelichting bij de tabel belangrijkste mutatie (posten 16)

IND: verhuizing naar Rijnstraat en meerkosten SSO’s

Dit betreffen de eenmalige kosten die samenhangen met de verhuizing naar de Rijnstraat en de meerkosten die de verschillende SSO’s in rekening brengen bij de IND. Dit bedrag wordt gedekt binnen het VenJ totaalbeeld.

Overboeking KMar

Bij Voorjaarsnota is geld vrijgemaakt voor de capaciteit van de KMar. De middelen hiervoor worden met deze mutatie overgeheveld naar de begroting van Defensie. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

Opbouw ontvangstenramingen art. 37 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

306.400

156.600

0

0

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

3.500

0

0

0

0

 
             

Stand ontwerpbegroting 2018

309.900

156.600

0

0

0

0

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 91 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

426.082

402.428

393.452

392.389

393.455

393.455

Mutatie NvW 2017

900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

16.370

9.077

4.923

4.705

5.035

5.071

             

Nieuwe mutaties:

           

– Dekking verhuizing IND naar Rijnstraat

– 9.100

– 810

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– Bijdrage autoriteit persoonsgegevens

0

0

– 4.000

0

0

0

– Bestendiging formatie directie contraterrorisme

2.200

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

– Eid

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

– Efficiëntere Bedrijfsvoering

5.225

5.626

8.849

10.129

5.520

673

– Duurzame financieringsafspraken

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

– Diversen

8.116

4.101

4.607

4.277

377

563

             

Stand ontwerpbegroting 2018

449.793

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

Verplichtingen 2018

449.236

428.865

415.811

419.480

412.367

413.812

IND: verhuizing naar Rijnstraat en meerkosten SSO’s

Dit betreft dekking van de eenmalige kosten die samenhangen met de verhuizing naar de Rijnstraat en de meerkosten die de verschillende SSO’s in rekening brengen bij de IND. Zie ook artikel 37.

Opbouw ontvangstenramingen art. 91 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

26.682

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

– Versnelling debiteurenbeheer

1.200

0

0

0

0

0

– Diversen

317

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

28.199

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

92. Nominaal en onvoorzien

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 92 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

806

– 22.224

86.984

102.298

64.275

64.275

Mutatie NvW 2017

13.000

0

0

0

0

0

Amendementswet 2017

– 4.776

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

10.439

54.632

– 50.296

– 67.162

– 28.365

– 275.467

             

Nieuwe mutaties:

           

Efficiëntere bedrijfsvoering

4.135

15.330

13.806

14.383

20.821

19.598

Asiel: vrijval gva en bbb

0

– 20.000

– 20.000

– 20.000

– 20.000

– 20.000

Inzet reserve

0

– 2.100

– 15.000

– 5.000

– 5.000

– 8.181

Bijdrage autoriteit persoonsgegevens

– 1.000

– 5.000

– 3.000

– 7.000

– 7.000

– 7.000

Commissie Hoekstra: bopz personele versterking

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

Commissie Hoekstra. actieve onderzoeksrol OvJ

– 1.500

0

0

0

0

0

– 

Herprioritering apparaat

– 6.500

– 810

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 

Analysecapaciteit Vreemdelingenketen

2.500

3.300

3.000

3.000

3.000

3.000

– 

Aanpak uitreizigers

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

– 

Passenger Information Unit (PIU)

– 700

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 

Kasschuif inzet PIU gelden

   

11.000

6.000

– 2.000

– 15.000

Diversen

– 2.585

7.009

5.009

5.009

5.009

4.811

             

Stand ontwerpbegroting 2018

14.819

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

Verplichtingen 2018

14.819

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.

Opbouw ontvangstenramingen art. 92 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

93. Geheime uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 93 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

Verplichtingen 2018

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

Opbouw ontvangstenramingen art. 93 (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0