Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

IV. Subsidieoverzicht

Subsidieoverzicht Bedragen x € 1.000

Artikel

Naam subsidie(regeling)/ subsidie ontvanger

Hyperlink naar vindplaats subsidieregeling

Realisatie 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie-moment subsidie

hypelink naar vindplaats laatste evaluatiemoment

Volgende evaluatie-moment

Einddatum

31

Stichting NL Confidential

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

500

700

700

700

700

700

700

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1
 

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

 

878

537

537

537

537

537

537

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

                           

32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008448

1.266

1.099

361

0

0

0

0

2014

Evaluatieonderzoek stichting geschillencommissies voor consumentenzaken

2018

Bekostigings- subsidie

 

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

867

555

445

445

445

445

445

2013

Evaluatie subsidie NVVR

2018

Bekostigings- subsidie

 

Wetgeving

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.298

1.487

1.487

1.487

1.487

1.487

1.487

   

2017

Bekostigings- subsidie

 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

 

268

128

115

120

120

120

120

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Projectsubsidie2
                           

33

Centrum voor Criminaliteits-bestrijding en Veiligheid (CCV)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

5.379

4.532

3.625

3.625

3.625

3.625

3.625

2013

Evaluatie subsidie NVVR

2018

Bekostigings- subsidie

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.600

1.351

584

150

0

0

0

2014

Evaluatie keurmerk veilig ondernemen

2018

Bekostigings- subsidie

 

Uitstapprogramma’s prostituees

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025075

1.099

1.450

610

0

0

0

0

   

2018

2018

 

VKB

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

 

1.000

                 
 

Comensha

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.423

1.328

1.181

789

789

789

789

2016

 

2018

Bekostigings- subsidie

 

Sticht. Maatsch. Veiligheid Politie

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

82

41

0

0

0

0

0

   

Zie toelichting

2017

 

NL Confidential – MIND

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

70

70

23

0

0

0

0

   

Zie toelichting

2018

 

Sektesignaal

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

126

98

0

0

0

0

0

   

Zie toelichting

2017

 

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

168

268

155

155

155

155

155

   

2018

Bekostigings- subsidie

 

Fraudehelpdesk

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

900

750

750

750

750

750

750

   

2018

Bekostigings- subsidie

 

Overige subsidies

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

2.733

1.310

1.302

1.289

1.287

1.287

1.287

   

Zie toelichting

Projectsubsidie

                           

34

Subsidies Integriteit

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.443

3.096

2.748

2.749

2.749

2.749

2.749

2013

Beleidsdoorlichting preventiemaatregelen

2018

Projectsubsidie

 

Preventieve maatregelen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

3.077

6.490

4.291

4.291

4.091

4.091

4.091

2013

Beleidsdoorlichting preventiemaatregelen

2018

Projectsubsidie

 

Slachtofferzorg / St.Slachtoffer in Beeld

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.337

1.833

1.833

1.333

1.333

1.333

1.333

2014

Beleidsdoorlichting slachtofferzorg

2019

Bekostigings- subsidie

 

Centrum Internationale Kinderontvoering

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

660

660

660

660

660

660

660

Zie toelichting

Evaluatieonderzoek

2020

Bekostigings- subsidie

 

Stichting adoptievoorziening

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004582

565

565

565

565

565

565

565

2011

Beleidsdoorlichting adoptievoorziening

2017

Bekostigings- subsidie

 

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

 

600

600

600

600

600

600

600

     

Bekostigings- subsidie

 

Het Gevangenismuseum

 

800

800

800

800

800

800

800

     

Bekostigings- subsidie

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.947

2.376

3.284

3.284

3.284

3.284

3.284

   

2019

Projectsubsidie

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008122

2.869

3.209

3.209

3.209

3.209

3.209

3.209

Zie toelichting

   

Bekostigings- subsidie

 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008123

1.004

3.315

3.182

1.840

1.840

1.840

1.840

Zie toelichting

   

Bekostigings- subsidie

                           

36

Nederlands Rode Kruis

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024998

1.440

1.429

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

   

2019

2019

 

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Brief Minister aan het NVI

1.290

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

   

2021

2021

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

 

3.338

2.256

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

Zie toelichting

 

2016

Projectsubsidie

                           

37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (Wet Justitiesubsidies)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

11.577

10.455

9.428

9.428

9.428

9.428

9.428

Zie toelichting

 

2017

Bekostigings- subsidie

 

Internationale Organisatie voor Migratie

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

10.346

10.397

9.047

9.047

9.047

9.047

9.047

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie

 

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

 

1.595

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

Zie toelichting

 

2017

Projectsubsidie

                           
 

Totaal subsidieregelingen

 

62.545

67.125

58.111

54.442

54.090

54.090

54.090

       

Noot 1: Deze subsidie vindt zijn grondslag in de begroting. Voorafgaand aan de verstrekking wordt jaarlijks bezien of de subsidie nog voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.

Noot 2: Deze subsidie vindt zijn grondslag in de begroting.

Toelichting subsidie overzicht

Artikel 31.

Stichting NL Confidential

Subsidie voor de ondersteuning van Stichting NL Confidential met als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van een door de Minister geaccordeerde begroting voor dat jaar. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. Het streven is om de stichting minder afhankelijk te maken van de VenJ begroting. Verwachting is dat het ook andere inkomstenbronnen genereert.

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

Het betreft hier het budget voor incidentele subsidies aan verschillende organisaties zoals onder andere politievakorganisaties en de stichting World Police and Fire Games 2021. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Artikel 32.

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

Doel van de SGC is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op goedkope, snelle en laagdrempelige manier, via bindend advies te beslechten. Afhandeling van klachten door het SGC zorgt voor minder instroom aan (duurdere) zaken binnen het rechtsbestel. De SGC heeft op dit moment 56 geschillencommissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. De SGC ontvangt voor de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van het Ministerie van VenJ. Deze subsidie loopt ten einde in 2018.

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

Subsidie voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden voor de NVvR verrichten.

WETGEVING:

Stichting Recht en Overheid

Subsidie voor de bedrijfskosten van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de juridische kwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een juridische functie bij één van de ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende juristen bij alle ministeries en de Raad van State.

Stichting geschillen commissie Auteursrechten

Subsidie voor de vaste organisatorische kosten van de geschillencommissie auteursrecht ten behoeve van de geschillenbeslechting op het gebied van het auteursrecht.

Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM)

Organisatie is actief op het gebied van de mensenrechten in Nederland.

Overig toegang tot het rechtsbestel

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere het Internationaal Juridisch Instituut, SGC voor instandhouding van de Commissie Algemeen bij de SGC (deze commissie is nodig voor een dekkend systeem over alle sectoren in de consumentenmarkt), etc. Een einddatum is derhalve niet van toepassing

Artikel 33.

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

CCV draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in het voorjaar van 2014 kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een implementatie-evaluatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is een certificeringsregeling. Het keurmerk wordt toegekend aan een winkelcentrum of een bedrijventerrein wanneer ondernemers samenwerken met gemeente, politie en brandweer om de veiligheid in het gebied te verhogen.

Uitstapprogramma’s prostituees

De opgestelde Regeling uitstapprogramma’s prostituees II biedt gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties door middel van een toegekende subsidie voor maximaal vier jaar de mogelijkheid uitstapprogramma’s voor prostituees te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om bestaande uitstapprogramma’s door middel van een toegekende subsidie uit te breiden.

Comensha

CoMensha is het Coördinatiecentrum Mensenhandel, dat de landelijke registratie van slachtoffers mensenhandel verzorgt, en fungeert als landelijke coördinator van zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

Stichting Maatschappelijke Veiligheid Politie

De SMV richt zich op het bevorderen van veiligheid in de breedste zin van het woord. Deze subsidie loopt ten einde in 2017.

MIND

MIND (Meldpunt Internet Discriminatie) is het landelijk meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet en is ondergebracht bij NL Confidential. Voor deze subsidie zijn tot en met 2018 middelen gereserveerd.

Sektesignaal

Sektesignaal is een laagdrempelig meldpunt waar iedereen persoonlijke ervaringen en vragen over misstanden binnen gesloten groepen kan bespreken met een vertrouwenspersoon en advies geeft over mogelijke vervolgstappen. Voor deze subsidie zijn tot en met 2017 middelen gereserveerd.

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de veiligheid van kinderen en heeft als missie het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel kindermisbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk voorkomen dat burgers en bedrijven slachtoffer worden van fraude. De Fraudehelpdesk doet dit door burgers en bedrijven te waarschuwen en bewust te maken van de risico’s op fraude. Slachtoffers van fraude wordt een helpende hand geboden door hen naar de juiste instantie te verwijzen.

Overige subsidies opsporing en vervolging

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Artikel 34.

Subsidies Integriteit

De doelstelling van de subsidies in het kader van integriteit is het beschermen van kwetsbare groepen in sport, opvang etc. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diversie projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Preventieve maatregelen

Het doel van subsidies in het kader van preventieve maatregelen is o.a. het terugdringen van overvallen via programma Gewelddadige Overvalcriminaliteit. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Slachtofferzorg

Dit betreft o.a. subsidie aan de Stichting Slachtoffer in Beeld. De Stichting Slachtoffer in Beeld bemiddelt tussen slachtoffers en daders van misdrijven (en verkeersongevallen) om samen te kijken naar de vragen rondom een misdrijf, de motieven en de gevolgen ervan. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden leidt dit tot een gesprek of briefwisseling tussen slachtoffer en dader, onder begeleiding van een bemiddelaar.

Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Stichting adoptievoorziening

Een stichting ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptiefouders voor het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Het Gevangenismuseum

Het gevangenismuseum biedt informatie over hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Jeugdbescherming en jeugdsancties

Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. De afzonderlijke projecten kennen een einddatum. Een einddatum voor het verzamelbudget in totaal kan niet worden gegeven.

Vrijwilligerswerk gedetineerden

Op basis van het subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing kunnen vrijwilligersorganisaties, die duurzame resocialisatie en het terugdringen van redicive als doel hebben, in aanmerking komen voor een subsidie. Zowel grote vrijwilligersorganisaties als Humanitas, Exodus, Bonjo en Gevangenzorg Nederland, als kleine vrijwilligersorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidies die worden verstrekt nog voldoen aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Artikel 36.

Nederlands Rode Kruis

Het NRK ontvangt jaarlijks subsidie voor de inzet bij crisis en rampen in Nederland. De subsidie aan het NRK loopt in principe door, omdat er altijd een ramp of crisis kan uitbreken.

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Het NVI ontvangt subsidie om de collecties van de politie en de brandweer te beheren en te exposeren.

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Is feitelijk een verzameling van diverse incidentiele subsidies die worden toegekend na beoordeling van de bijdrage aan de doelstellingen van VenJ. De begroting is de grondslag voor deze subsidies.

Artikel 37.

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

Vanuit dit budget worden incidentele subsidies verstrekt op het terrein van vreemdelingenzaken. Subsidiëring vindt plaats op basis van de beoordeling van ingediende subsidieverzoeken. Het belang van de activiteiten van VWN is bij de start van het kabinet Rutte uitgesproken. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt VenJ controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. Tevens is hierbij aangegeven dat de subsidie wordt gecontinueerd, zonder hierbij een einddatum op te nemen.

Internationale Organisatie voor Migratie

De REAN(Return and Emigration of Aliens from the Netherlands)-subsidie wordt verstrekt aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om vreemdeling te helpen bij het vrijwillig vertrek en re-integratie in het land van herkomst. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt VenJ controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Het betreft een verzameling van overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process).