Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.5. Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Onderstaand overzicht geeft aan wanneer de operationele doelstellingen van de VenJ-begroting worden doorgelicht.

   

Realisatie

t-2

Realisatie

t-1

         

Geheel artikel

Artikel

Omschrijving artikel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

31

Nationale politie

             

Nee

 
Bekostiging Nationale politie (31.2)1
       

     
 

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie (31.3)

   

         

32

Rechtsbijstand en rechtspleging

             

Ja

 

Apparaatskosten HR (32.1)

             
 

Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand, 32.2)

             
 

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak, 32.3)

             

33

Rechtshandhaving en vervolging

             

Ja

 

Apparaatskosten OM (33.1)

         

   
 

Bestuur, informatie en technologie (33.2)

         

   
 

Opsporing en vervolging (33.3)

         

   

34

Straffen en Beschermen

             

Nee

 

Raad voor de Kinderbescherming (34.1)

       

     
 

Preventieve maatregelen (34.2)

       

     
 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring (34.3)

 

           
 

Slachtofferzorg (34.4)

         

   
 

Uitvoering jeugdbescherming en Voogdij AMV’s (34.5)

     

       
 

Tenuitvoerlegging justitiële sancties Jeugd (34.5)

 

           

36

Contraterrorisme en nationale veiligheidsbeleid

             

Nee

 

Nationale Veiligheid en. terrorismebestrijding (36.2)

 

           
 
Onderzoeksraad Voor Veiligheid (36.3)2
   

– 

         

37

Vreemdelingen

             

Ja

 

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen (37.2)

   

         
 

Terugkeer (37.3)

   

         

Noot 1: In 2017 is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Effectiviteit Politie aan de Kamer verstuurd (Kamerstuk 29 628 nr. 699). In 2020 vindt een nadere doorlichting plaats.

Noot 2: In plaats van de geplande beleidsdoorlichting 2017, wordt in 2018 een (wettelijke) beleidsevaluatie opgesteld.

Toelichting

Algemeen

In de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) is vastgelegd dat al het beleid minimaal één keer per 7 jaar dient te worden geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Er moet volgens de RPE sprake zijn van een dekkende programmering van beleidsdoorlichtingen. De bovenstaande meerjarige planning van de beleidsdoorlichtingen voor V&J is dekkend en voldoet aan de RPE-voorschriften.

Zie rijksbegroting.nl voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen

Voor een verdere onderbouwing van de meerjarenprogrammering zie de bijlage «evaluatie en overig onderzoek» (bijlage V).

Plannen van aanpak

Sinds het aannemen van de motie Harbers in het najaar van 2014 wordt de Tweede Kamer voorafgaand aan de start van een beleidsdoorlichting geïnformeerd over de opzet en vraagstelling van de doorlichting, zodat het mogelijk is om hierop invloed uit te oefenen. De plannen van aanpak zullen meelopen met de begrotingscyclus en uiterlijk op Prinsjesdag met een aparte brief aan de Tweede Kamer worden aangeboden.