Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.1 De Beleidsagenda

Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan, centraal. In 2018 zijn in dat kader de volgende onderwerpen relevant.

Economische groei

De Nederlandse economie ontwikkelt zich positief. Zo groeit de economie naar verwachting in 2018 met 2,5% en daalt de werkeloosheid naar 4,3%. De maatregelen ter uitvoering van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II hebben hieraan bijgedragen. Voor het versterken van de Nederlandse economie blijft de focus van het overheidsbeleid blijft gericht op gezonde overheidsfinanciën, een evenwichtige inkomensverdeling en het versterken van duurzame groei van de economie.

Veiligheid

Afgelopen jaren is Europa meerdere keren geconfronteerd met verschrikkelijke daden van terreur. De inspanningen blijven onverminderd om het risico op terroristische aanslagen te verkleinen en Nederland veiliger te maken. Het kabinet heeft de afgelopen periode aanzienlijk geïnvesteerd in de versterking van de veiligheidsketen. Door de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die in 2018 in werking treedt, worden de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in staat gesteld om ongeacht de verdere technologische ontwikkelingen effectiever op te kunnen treden. Ook wordt met deze wet het onafhankelijk toezicht op de veiligheidsdiensten, waarvoor de Minister-President verantwoordelijk is, hierop aangepast. Er zal naast de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) worden ingesteld.

De dreiging voor de nationale veiligheid is niet los te zien van de ontwikkelingen in de rest van de wereld. Het is de verwachting dat de onrust aan de buitengrenzen van Europa en de conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor de middellange en lange termijn aanhouden. Het onderkennen en tegengaan van deze dreigingen en risico’s vereist een krachtige aanpak, nationaal en internationaal. Intensieve samenwerking met onze internationale partners is dan ook onontbeerlijk. In 2018 heeft Nederland een tijdelijke zetel in de VN Veiligheidsraad en kan zich zo actief in zetten voor internationale vrede en veiligheid.

Migratie

Door een afname en gewijzigde samenstelling van de instroom van asielzoekers is de opvangcapaciteit in de loop van 2017 afgebouwd. De komende periode zal structureel worden gemonitord hoe de situatie zich ontwikkelt en wat de prognoses zijn. Op deze manier kan op toereikende wijze worden gereageerd indien de situatie zich zou voordoen dat de instroom weer toeneemt. In Europees verband zal onverminderd worden ingezet op het verbeteren van de situatie in Italië en Griekenland, een solide uitvoering van de afspraken met Turkije, een herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem en blijvende samenwerking met herkomst- en transitlanden, met name in Afrika.

Europa

2017 is een bewogen jaar. Voor het eerst in 60 jaar bereidt een lidstaat zich voor op uittreding. Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk zal Nederland een lidstaat verliezen waarmee het nauwe economische, culturele en politieke verwantschap voelt. Het Brits vertrek heeft aanzet gegeven tot een discussie over de toekomst van Europa die tot aan de verkiezingen van het Europees Parlement in 2019 verder zal worden gevoerd. In 2018 blijft de Europese agenda onverminderd prioritair, gezien de huidige uitdagingen waar de Unie zich voor ziet gesteld. Tijdens de vergaderingen van de Europese Raad zal de focus naar verwachting liggen op belangrijke thema’s als energie en klimaat, economische groei, migratie, terrorismebestrijding en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Leidend blijven verder de prioriteiten die de Europese Raad heeft aangenomen voor de periode tot 2020. Ook zullen in 2018 de onderhandelingen van start gaan over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) na 2020.

Tot slot

Bovenstaande onderwerpen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President bewaken samenhangen tussen verschillende beleidsterreinen en spelen hierbij een verbindende rol.

Het Ministerie van Algemene Zaken bestaat budgettair gezien voor een groot deel uit de interdepartementale shared-service organisatie Dienst Publiek en Communicatie (circa 40%). Voorts bestaat het Ministerie van Algemene Zaken uit het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de Minister-President (tevens secretariaat ministerraad). Het Kabinet van de Koning (KvdK), de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) behoren formatief en budgettair eveneens tot deze begroting, maar functioneren inhoudelijk zelfstandig. Tot slot wordt er toezicht gehouden door de directie Financieel-Economische Zaken en wordt het ministerie ondersteund door de directie Bedrijfsvoering.

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (Bedragen x € 1.000)

Art.nr

Naam artikel (€ tot. uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet juridisch verplichte uitgaven

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (€ 58.308)

€ 54.925 (94,2%)

€ 3.372 (5,8%)

overig

         
 

Totaal aan niet verplichte uitgaven

 

€ 3.372