Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.3 Agentschap Dienst Publiek en Communicatie

2.3.1 Begroting van baten en lasten

De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt bij de uitvoering ervan. Voor de communicatiediscipline is die uitvoering door het Rijk belegd bij het Agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). De baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie is belast met:

  • a.  Ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals;
  • b.  Ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie;
  • c.  Rijksbreed adviseren, begeleiden en inkoop van communicatiebestedingen als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) en aankoopcentrale voor de categorie communicatie.
Begroting van baten-lastenagentschap DPC voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

2016 Stand Slotwet

2017 Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet moederdepartement

24.158

22.586

23.574

23.574

23.574

23.573

23.573

Omzet overige departementen

48.203

37.909

38.873

38.967

39.017

39.018

39.018

Omzet derden

21.666

26.303

26.956

26.956

26.956

26.956

26.956

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval uit voorzieningen

16

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

37

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

94.080

86.798

89.402

89.497

89.547

89.547

89.547

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– Personele kosten

13.095

11.367

11.878

11.756

11.756

11.756

11.756

waarvan eigen personeel

11.078

10.367

10.878

10.756

10.756

10.756

10.756

– waarvan externe inhuur

1.472

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

– waarvan overige personele kosten

546

0

0

0

0

0

0

– Materiële kosten

81.108

75.431

77.524

77.741

77.791

77.791

77.791

waarvan ICT

5.598

6.100

7.008

7.235

7.238

7.238

7.238

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

75.510

69.331

70.516

70.506

70.553

70.553

70.553

               

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

209

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

19

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

94.431

86.798

89.402

89.497

89.547

89.547

89.547

               

Saldo van baten en lasten

– 351

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van collectieve taken voor de (in de VoRa) samenwerkende departementen. Deze post bevat de bijdrage voor producten die gefinancierd worden vanuit de Taakbijdrage. Dit is een bijdrage die door alle ministeries in het verleden is overgeboekt naar het Ministerie van Algemene Zaken voor de uitvoering van het gemeenschappelijke communicatiebeleid.

Product

Taakbijdrage per product 2018

Taakbijdrage per product realisatie 2016

Inkoopadvies

1.974

2.128

Campagnes

1.418

1.436

Beeldmateriaal

1.121

1.140

Opleidingsprogramma's

1.605

1.395

Communicatieonderzoek

1.587

1.664

Rijksportaal

647

705

Vraagbeantwoording

2.750

2.932

Rijksoverheid.nl

4.025

3.815

Online advies

8.449

8.943

Totaal

23.574

24.158

Omzet overige departementen

De omzet bevat tevens de media-inkoop van de overige departementen die via DPC plaatsvindt. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van ruim € 25 miljoen in 2018 met name media-inkoop verricht door alle ministeries. Dit betreft dus geen reguliere bijdragen van de departementen. De kosten die hiermee samenhangen zijn terug te vinden binnen de materiële kosten.

Omzet derden

Naast de departementen en de daaronder ressorterende organisaties kunnen ook zbo’s, rwt’s, staatsdeelnemingen en medeoverheden gebruik maken van de complete mediadienstverlening.

Het aandeel in de totale mediaomzet van deze derden bedraagt ongeveer de helft van het totale volume van circa € 50 miljoen. Door de bijdrage van deze derden in de omzet is DPC in staat betere tarieven te verkrijgen bij de media-exploitanten. Op deze manier draagt de omzet van deze derden bij aan lagere uitgaven voor de rijksoverheid voor de inkoop van mediaruimte.

Lasten

Personele kosten

De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk personeel en uitzendkrachten. De formatie van DPC bedraagt in 2018 147,6 fte.

Materiële kosten

Het grootste deel van de materiële kosten wordt bepaald door de inkoop van mediaruimte. In 2018 wordt een lichte stijging verwacht ten op zichte van vastgestelde begroting 2017. De dienst is gehuisvest in panden van het Ministerie van Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten. De huisvesting van Algemene Zaken maakt geen deel uit van het rijkshuisvestingsstelsel.

Saldo van baten en lasten

Verwacht resultaat is dat de kosten volledig gedekt worden door de opbrengsten.

2.3.2 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

2016 Stand Slotwet

2017 Vastgestelde begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Rekening courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

19.171

18.934

21.556

21.556

21.556

21.556

21.556

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

101.337

PM

PM

PM

PM

PM

PM

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

98.715

PM

PM

PM

PM

PM

PM

Totaal operationele kasstroom

2.622

PM

PM

PM

PM

PM

PM

–/– Totaal investeringen

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

+/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 237

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

–/– aflossingen op leningen

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

+/+ beroep op leenfaciliteit

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

– 237

0

0

0

0

0

0

Rekening courant RHB stand 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

21.556

18.934

21.556

21.556

21.556

21.556

21.556

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven en -ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van middelen).

Het liquiditeitssaldo wordt veroorzaakt doordat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat bij DPC als liquide middelen. Daarnaast leidt een vaak relatief hoge media omzet in het vierde kwartaal tot een hoger liquiditeitssaldo. Dit effect loopt echter weg in de eerste maand van het daarop volgende jaar.

2.3.3 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

In onderstaande tabel is informatie weergegeven over de doelmatigheidsindicatoren van DPC.

Indicator

Realisatie 2016

Norm 2017

Norm 2018

Saldo baten en lasten

– 0,40%

0%

0%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

134,7

Max. 147,6

Max. 147,6

Ziekteverzuimpercentage

3,6%

3,8%

3,8%

Media-index RTV

33,9%

25%

25%

Media-index Interactieve Media

19,3%

10%

10%

Media-index Print

33,1%

32%

32%

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

238.340

230.000

230.000

Service niveau telefonie

82,3%

80% binnen 40 sec.

80% binnen 40 sec.

Burgertevredenheid telefonie

4,3

4,0

4,0

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

88.924

89.000

89.000

Service niveau e-mail

99,0%

95% binnen 2 werkdagen

95% binnen 2 werkdagen

Burgertevredenheid e-mail

3,2

3,0

3,0

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl per jaar

55.260.000

55.000.000

55.000.000

Burgertevredenheid Rijksoverheid.nl per jaar

7,0

7,0

7,0

Toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

Goed

Goed

Aantal bezoeken Platform Rijksoverheid Online

12.992.460

31.000.000

31.000.000

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

99,99%

99,90%

99,90%

Veiligheid Platform Rijksoverheid Online

100%

100%

100%

Informatiebeveiliging Platform Rijksoverheid Online

BIR: in control

BIR: in control

BIR: in control

Toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

Goed

Goed

Toelichting

Deze indicatoren geven inzicht op de dienstverlening van DPC met het grootste deel van de totale omzet.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten. DPC streeft er naar kostendekkend te zijn.

FTE-totaal (exclusief externe inhuur)

Deze indicator geeft aan hoe de ambtelijke formatie van DPC zich in fulltime equivalenten (fte) ontwikkelt en geeft het maximum aantal in te zetten fte weer. Naast inzet van ambtelijke fte’s is tevens sprake van externe inhuur.

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuim wordt uitgedrukt in een voortschrijdend jaargemiddeld percentage per kalenderjaar. DPC streeft ernaar om onder de Verbaan-norm te blijven.

Media-index RTV

Deze index geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever. De tarieven voor individuele opdrachtgevers worden bepaald op basis van een benchmark, waarover het rijksmediabureau beschikt. Als gevolg van fors lagere RTV-bestedingen daalt de norm ten opzichte van 2016.

Media-index Interactieve Media

De index interactieve media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling. De norm is daarom vanaf 2017 neerwaarts aangepast omdat interactieve media steeds vaker wordt ingekocht met behulp van veilingen.

Media-index Print

Deze index geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en out-of-home mogelijkheden. Beide mediumtypen zijn nog steeds grotendeels traditioneel georganiseerd en hanteren een (bruto-)tariefkaart als uitgangspunt voor de tarief bepaling in tegenstelling tot vrijwel alle andere mediumtypen.

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal telefonie. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

Service niveau telefonie

Deze indicator geeft aan binnen hoeveel tijd een telefonisch gestelde vraag correct afgehandeld dient te worden.

Burgertevredenheid telefonie

Resultaat van het Burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de telefonische vraagbeantwoording vanuit burgerperspectief beoordeeld.

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal e-mail. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

Service niveau e-mail

Deze indicator geeft aan binnen hoeveel tijd een via e-mail gestelde vraag correct afgehandeld dient te worden.

Burgertevredenheid e-mail

Resultaat van het Burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de vraagbeantwoording via e-mail vanuit burgerperspectief beoordeeld.

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan de website Rijksoverheid.nl, de gemeenschappelijke website van de ministeries met uitleg over beleid en wet- en regelgeving. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting.

Burgertevredenheid Rijksoverheid.nl

Resultaat van een onafhankelijke meting via het online Burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de website Rijksoverheid.nl vanuit burgerperspectief beoordeeld.

Toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

In samenspraak met stichting Accessibility (dit is het onafhankelijke Nederlandse expertise- en onderzoeksinstituut voor ICT-toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van internet, software en elektronische toepassingen) wordt voor 2018 een beoordelingsmethodiek ontwikkeld die tot een geschaald oordeel leidt: uitstekend, goed, redelijk, matig, onvoldoende. Dit oordeel is gebaseerd op zowel de opzet als de werking van het functioneel-technische deel van het Platform als geheel en van het redactionele deel van de website Rijksoverheid.nl.

Aantal bezoeken Platform Rijksoverheid Online

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan het Platform Rijksoverheid Online exclusief de bezoeken aan de website Rijksoverheid.nl en Government.nl. Op het Platform staat een groot aantal specifieke websites van ministeries inclusief uitvoeringsorganisaties. Het Platform biedt veiligheid, voldoen aan toegankelijkheid en efficiency. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting.

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

Deze indicator staat voor de beschikbaarheid van het Platform Rijksoverheid Online en daarmee de toegang tot informatie voor de bezoekers op het Platform. Hierop staan Rijksoverheid.nl en vele websites van de ministeries inclusief uitvoeringsorganisaties.

Veiligheid Platform Rijksoverheid Online

Dit betreft de beoordeling door Internet.nl op moderne, betrouwbare internetstandaarden:

  • –  IPv6: bereikbaar via modern internetadres
  • –  DNSSEC: bescherming tegen de omleiding naar valse e-mailadressen
  • –  HTTPS: voldoende beveiligde verbinding

Informatiebeveiliging Platform Rijksoverheid Online

Deze indicator toont de naleving van het Besluit Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR) aan. Het Platform Rijksoverheid Online is een kritisch ICT-systeem dat in beginsel tweejaarlijks wordt ge-audit door de Auditdienst Rijksoverheid (ADR). De norm is dat AZ/DPC een «BIR: in control» verklaring heeft.

Toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

In samenspraak met de Stichting Accessibility wordt voor 2018 een beoordelingsmethodiek ontwikkeld die tot een geschaald oordeel leidt: uitstekend, goed, redelijk, matig, onvoldoende. Dit oordeel is gebaseerd op zowel de opzet als de werking van het functioneel-technische deel van het Platform.