Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

A. Algemene doelstelling

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is er een Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die belast is met:

  • a.  het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens de Wiv en de Wet veiligheidsonderzoeken is gesteld;
  • b.  het gevraagd of ongevraagd inlichten en adviseren van de bij de Wiv betrokken ministers (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Algemene Zaken) aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen;
  • c.  het ongevraagd adviseren van de betrokken ministers over het uitbrengen van verslag aan personen, ten aanzien van wie bepaalde bevoegdheden zijn uitgeoefend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;
  • d.  het onderzoeken en beoordelen van klachten;
  • e.  het onderzoeken en beoordelen van een melding van een vermoeden van een misstand.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor het beheer van de begrotingsstaat van de CTIVD. Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en de CTIVD zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening op het gebied van de bedrijfsvoering door het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus.

C. Beleidswijzigingen

Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Met de inwerktreding van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV2017) wordt voorgesteld de rol van de CTIVD als volgt te wijzigen:

  • •  de CTIVD wordt als zelfstandige onafhankelijke klachtinstantie gepositioneerd, die tot voor de desbetreffende Minister bindende klachtoordelen kan komen;
  • •  de CTIVD wordt belast met de behandeling van meldingen van medewerkers uit de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in verband met vermoede misstanden (klokkenluidersregeling).

Hiertoe worden bij de CTIVD twee afdelingen ingesteld: een afdeling toezicht en een afdeling klachtbehandeling. De memorie van toelichting van het wetsontwerp zegt hierover:

«De afdeling toezicht bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter; daarbij wordt het voorzitterschap vervuld door de voorzitter van de CTIVD. De afdeling klachtbehandeling bestaat uit een voorzitter en ten minste twee andere leden. De voorzitter van de afdeling klachtbehandeling is tevens lid van de CTIVD; de andere leden van de afdeling klachtbehandeling zijn dat niet. De CTIVD komt aldus uit vier leden te bestaan.» (artikel 98, eerste lid, Kamerstukken II, 2016–2017, 34 588, nr. 3).

De bestaande regeling voor het toezicht door de CTIVD blijft ongewijzigd. De uitbreiding van de reikwijdte van de onderzoeksbevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de Wiv zal ook gevolgen hebben voor het toezicht van de CTIVD. De technologische ontwikkelingen bij beide diensten vergen een versterking van de informatiedeskundigheid van de CTIVD. Hier wordt in voorzien zodra de nieuwe wet in werking treedt. De Tweede Kamer is hier per brief van 2 mei 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 588, nr. 67) over geïnformeerd.

D. Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/ uitgaven (Bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

1.620

1.620

1.620

1.620

1.620

– 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

 

338

38

38

38

38

38

Nieuwe mutaties:

             

Extrapolatie

 

– 

1.620

Nieuwe WIV

 

836

836

836

836

836

Stand ontwerpbegroting 2018

1.263

1.958

2.494

2.494

2.494

2.494

2.494

Opbouw ontvangsten (Bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

 

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

 

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

18

0

0

0

0

0

0

E. Toelichting artikelonderdeel

Het bedrag zoals vermeld in de tabellen omvat de personele en materiële uitgaven voor het uitvoeren van de taken zoals vermeld onder de algemene doelstelling.