Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.1 Artikel 8 Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën inclusief Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief personele exploitatie, inhuur externen en materieel (inclusief huisvesting en ICT) voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid – Artikel 8 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

222.645

238.100

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

                   

Uitgaven

221.938

238.100

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

                   
 

Personeel Kerndepartement

155.780

163.325

159.158

158.833

158.524

158.513

158.509

   

Eigen personeel

144.572

154.509

150.344

150.018

149.823

149.812

149.808

   

Inhuur externen

10.610

8.062

8.075

8.075

7.961

7.961

7.961

   

Overig personeel

598

754

739

740

740

740

740

                   
 

Materieel Kerndepartement

66.158

74.775

74.549

74.207

74.190

74.380

74.486

   

waarvan ICT

5.434

12.338

8.616

8.369

8.390

8.389

8.389

   

waarvan bijdrage aan SSO's

37.342

35.298

37.348

37.276

37.207

37.137

37.137

   

waarvan overig materieel

23.382

27.139

28.585

28.562

28.593

28.854

28.960

                   

Ontvangsten

51.786

53.982

53.355

53.351

53.237

53.237

53.237

Uitgaven

Personeel Kerndepartement

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement en DRZ. De inhuur is onder het rijksbreed afgesproken maximum van 10%.

Materieel Kerndepartement

Dit betreft de materiële uitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken aangaande diensten, middelen en communicatie. ICT bevat voornamelijk uitgaven voor projecten. De structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties zijn overgedragen aan de SSC-ICT. De bijdrage aan Shared Service Organisaties (SSO’s) betreft onder andere huisvesting (Rijksvastgoedbedrijf), ICT, het Financieel Diensten Centrum, bedrijfszorg en beveiliging.

Ontvangsten

Deze post betreft voornamelijk ontvangsten vanuit de Auditdienst Rijk en DRZ.

Onderverdeling uitgaven Centraal apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)

B. Totaaloverzicht Apparaat Financiën

Voor de AFM, DNB en de Waarderingskamer wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat. De onderstaande tabel geeft de totale apparaatuitgaven voor Financiën weer voor het kerndepartement inclusief de Belastingdienst, ZBO’s en RWT’s.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven incl. agentschappen en ZBO’s/RWT’s (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal apparaatsuitgaven Financiën

3.409.293

3.234.880

2.967.944

2.838.619

2.751.926

2.730.099

2.737.207

Kerndepartement

221.938

238.100

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

Belastingdienst

3.187.355

2.996.780

2.734.237

2.605.579

2.519.212

2.497.206

2.504.212

               

Totaal apparaatskosten Agentschappen

               

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

28.107

12.118

11.768

11.618

11.618

11.618

11.618

AFM

397

405

405

405

405

405

405

DNB

1.676

2.639

2.289

2.139

2.139

2.139

2.139

Waarderingskamer

1.305

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

NLFI

24.729

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

C. Apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal (DG)

Apparaatsuitgaven kerndepartement per DG (bedragen x € 1.000)

Directoraat Generaal

2018

Totaal Kerndepartement

233.707

Generale Thesaurie

22.689

DG Rijksbegroting

22.322

SG-cluster

174.307

DG Fiscale Zaken

14.389

  • •  De Generale Thesaurie is verantwoordelijk voor goede financiële relaties met het buitenland, een goede werking van de financiële markten, exportstimulerende maatregelen, het beheer van de staatsleningen en het beheer van deelnemingen in bedrijven.
  • •  Het directoraat-generaal Rijksbegroting is verantwoordelijk voor de kaderstelling rond het begrotingsbeleid (Comptabiliteitswet), de coördinatie van het begrotingsbeleid van de rijksoverheid en de beheersing van de uitgaven.
  • •  Het SG-cluster adviseert over het financieel-economisch beleid, ondersteunt de organisatieonderdelen, en behartigt een aantal rijksbrede functies zoals de auditfunctie en het beheer van roerende zaken.
  • •  Het directoraat-generaal Fiscale Zaken is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het fiscale beleid, van de fiscale wetgeving en van de belastingverdragen, het overleg over internationale fiscale regelingen en de uitvoering van deze verdragen.
  • •  Het directoraat-generaal Belastingdienst is verantwoordelijk voor de strategie en de ontwikkeling van het beleid van de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt voor de heffing en inning van het belastinggeld. De apparaatsuitgaven van DG Belastingdienst worden verantwoord onder artikel 1 Belastingdienst.

D. Taakstellingen

De taakstellingen die het kerndepartement en de Belastingdienst opgelegd hebben gekregen voor de apparaatuitgaven, zijn vermeld in onderstaande tabellen.

Taakstellingen Belastingdienst sinds Rutte I (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

struct.

Coalitieakkoord 2010, totale bezuiniging

– 172.484

– 179.636

– 187.707

Coalitieakkoord 2012, totale bezuiniging

– 46.248

– 103.469

– 125.655

Extracomptabele tabel invulling taakstelling Rutte II (bedragen x € 1 mln.)
 

2017

struct.

Departementale taakstelling (totaal)

111

135

     

Kerndepartement

8

9

Belastingdienst

103

126

     

Agentschappen

0

0

     

ZBO's

   

Waarderingskamer

0

0

Autoriteit Financiele Markten (AFM)

0

0

De Nederlandse Bank (DNB)

0

0

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

0

0

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI)

0

0

Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)

0

0

     

Nog in te vullen

0

0