Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6.3 Moties en toezeggingen

Deze bijlage49 bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de vorige begroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de vorige begroting zijn afgehandeld. De bijlage bestaat uit twee delen: een fiscaal deel50 en een niet-fiscaal deel.

FISCAAL

Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2011–2012

Van Vliet verzoekt de regering twee jaar na de introductie van de nieuwe factureringsregels in 2013 te evalueren of het gelukt is dat de Nederlandse ondernemers een aantoonbare administratieve lastenverlichting krijgen, en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2011/12, 32 877, nr. 8. Aangenomen 16 februari 2012

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

2

2015–2016

Schalk c.s. verzoekt de regering met voorstellen te komen om de substantiële verschillen in belasting tussen eenverdieners en tweeverdieners, te verkleinen en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken I 2015/16, 34 300, J. Aangenomen 14 oktober 2015

Afgerond bij brief van de Minister van Financiën van 13 juni 2017. Kamerstukken I 2016/17, 34 550, Y

3

2015–2016

Oomen-Ruijten c.s. verzoekt de regering een onafhankelijk extern onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om binnen de ruimte die de BTW-richtlijn biedt ook in Nederland een gelijke BTW-behandeling toe te passen wat betreft de beheerkosten voor DC- en DB-regelingen, rekening houdend met ontwikkelingen in de jurisprudentie en bij voorkeur bij de Voorjaarsnota 2016 te komen met een voorstel tot reparatie van de problematiek.

Kamerstukken I 2015/16, 34 117, H. Aangenomen 22 december 2015

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 2016. Kamerstukken I 2016/17, 34 552, L

4

2015–2016

Van Weyenberg verzoekt de regering voor het Belastingplan 2017 duidelijkheid te verschaffen aan de Kamer over de budgettaire opbrengst van de EU-maatregelen tegen belastingontwijking.

Kamerstukken II 2015/16, 22 112, nr. 2090. Aangenomen 29 maart 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 5

5

2015–2016

Neppérus verzoekt de regering om bij alle toekomstige ingrijpende fiscale voorstellen van te voren een evaluatie of impactassessment te vragen aan de Europese Commissie, als deze niet automatisch wordt bijgeleverd.

Kamerstukken II 2015/16, 22 112, nr. 2099. Aangenomen 29 maart 2016

Afgerond. Conform het verzoek in de motie zal bij volgende ingrijpende Europese fiscale voorstellen een impactassessment worden aangevraagd bij de Europese Commissie

6

2015–2016

Van Vliet verzoekt de regering om de toelichting op verschillende situaties rond de eigen woning zo uitgebreid mogelijk te maken en deze niet alleen op de website te zetten maar ook als toelichting op het digitale aangifteprogramma.

Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 264. Aangenomen 19 april 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 4 november 2016, waarbij de 18e Halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 318

7

2015–2016

Omtzigt verzoekt de regering om bij voorlopige aanslagen standaard uit te gaan van een betaling in termijnen, waarbij het termijnbedrag inzichtelijk wordt gemaakt.

Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 267. Aangenomen 19 april 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 4 november 2016, waarbij de 18eHalfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 318

8

2015–2016

Merkies en Grashoff verzoeken de regering om de noodzaak van de 30%-regeling te heroverwegen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Kamerstukken II 2015/16, 34 475, nr. 3. Aangenomen 31 mei 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 13 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 84

9

2015–2016

Nijboer verzoekt een race to the bottom op vennootschapsbelastingtarieven te voorkomen.

Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1381. Aangenomen 16 juni 2016

Afgerond. De motie is conform het verzoek uitgevoerd

10

2015–2016

Ronnes en Omtzigt verzoeken de regering een helder tijdsplan met objectieve doelen voor de reorganisatie op te stellen, inclusief het pad naar de oplossing van de onvolkomenheden, en dit plan in het najaar van 2016 aan de Kamer te doen toekomen en voorts halfjaarlijks te rapporteren of de doelen zijn gehaald, te beginnen op 1 oktober 2016.

Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 288. Aangenomen 28 juni 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 304

11

2016–2017

Van Weyenberg verzoekt de regering, bij de toetsing van modelovereenkomsten, de volledige ruimte die de wet biedt te gebruiken en het toetsingskader DBA hiermee in lijn te brengen.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 22. Aangenomen 4 oktober 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40 (onder kopje Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA)

12

2016–2017

Ziengs verzoekt de regering, duidelijk te maken en zekerheid te verschaffen dat elke opdrachtgever en zelfstandige die volgens een goedgekeurde modelovereenkomst werkt, is gevrijwaard van naheffingen.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 30. Aangenomen 4 oktober 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

13

2016–2017

Ziengs verzoekt de regering, de doorlooptijd bij de Belastingdienst om een modelovereenkomst te beoordelen, te verkorten en voor het kerstreces de Kamer te informeren.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 31. Aangenomen 4 oktober 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40 (bijlage, blz. 16/17)

14

2016–2017

Ziengs verzoekt de regering, de knelpunten die uit het meldpunt blijken voortvarend op te lossen en hierover voor het kerstreces de Kamer te informeren.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 32. Aangenomen 4 oktober 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40 (bijlage, blz. 16/17)

15

2016–2017

Mei Li Vos en Schouten verzoeken de regering, de reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL te heroverwegen.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 33. Aangenomen 4 oktober 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

16

2016–2017

Van Weyenberg c.s. verzoekt het Kabinet, uiterlijk 19 december de eindrapportage van de commissie Boot en een rapportage over de stand van zaken van de wet DBA te sturen, en op dat moment ook een besluit te nemen over de voortang van de wet.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 36. Aangenomen 4 oktober 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40 (bijlage, blz. 16/17)

17

2016–2017

Grashoff en Groot verzoeken de regering, voorafgaand aan de behandeling van het Belastingplan 2017 opties te presenteren om «substance-eisen» voor vennootschappen aan te scherpen, waardoor lege doorsluisvennootschappen voorkomen kunnen worden, zonder vennootschappen met reële economische activiteiten te schaden.

Kamerstukken II 2016/17, 34 550, nr. 43. Aangenomen 11 oktober 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 136

18

2016–2017

Bashir en Grashoff verzoeken de regering kapitaalvlucht naar box 2 intensief te monitoren en zo nodig snel met maatregelen te komen op kapitaalvlucht te stoppen.

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 53. Aangenomen 17 november 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

19

2016–2017

Groot en Omtzigt verzoeken de regering voor de groep mensen wier leenbijstand voor 1 januari 2017 is omgezet in een gift, een maatwerkoplossing te vinden en de Kamer hierover vóór 31 december te informeren.

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 57. Aangenomen 17 november 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, nr. 2017D0321

20

2016–2017

Grashoff verzoekt de regering maatregelen te nemen zodat stadsverwarmingen bij omschakeling van gasgestookte ketels naar het gebruik van hernieuwbare bronnen niet geconfronteerd worden met een verhoging van energiebelasting.

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 67. Aangenomen 17 november 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 juli 2017. Kamerstuknr. nog niet bekend

21

2016–2017

Van Weyenberg en Groot verzoeken de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke vormgeving en politieke haalbaarheid van een Europees minimumtarief voor de Vpb.

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 58. Aangenomen 1 december 2016

Afgerond. De motie kon niet worden uitgevoerd

22

2016–2017

Aukje de Vries c.s. spreekt uit een «gele kaart» te trekken voor het voorstel CCCTB.

Kamerstukken II 2016/17, 34 604, nr. 6. Aangenomen 1 december 2016

Afgerond. De motie is conform het verzoek uitgevoerd

23

2016–2017

Merkies c.s. verzoekt de regering in Europees verband niet te pleiten voor langdurig uitstel van de voorgestelde implementatiedatum.

Kamerstukken II 2016/17, 34 604, nr. 9. Aangenomen 1 december 2016

Afgedaan tijdens de Ecofinraad van 6 december 2016

24

2016–2017

Merkies en Groot verzoeken de regering zich in te spannen om een minimumtarief toe te voegen als criterium bij de beoordeling of landen op de lijst van niet-coöperatieve jurisdicties worden geplaatst.

Kamerstukken II 2016/17, 34 604, nr. 10. Aangenomen 1 december 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

25

2016–2017

Bashir constateert dat de onrust rond de wet DBA is veroorzaakt door een tekort aan zekerheid voor opdrachtgevers en zzp-ers, verzoekt de regering zo snel mogelijk duidelijke criteria op te stellen en indien volgens deze criteria wordt gewerkt, ondernemers zekerheid vooraf te geven.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 54. Aangenomen 13 december 2016

Afgerond bij brief van de Minister van SZW, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 22 mei 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 64

26

2016–2017

Omtzigt en van Weyenberg verzoeken de regering per direct te handhaven richting opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen en verzoekt tevens vóór 1 februari 2017 de eerste resultaten van de handhaving aan de Kamer te rapporteren.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 58. Aangenomen 13 december 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 61

27

2016–2017

Mei Li Vos verzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie Boot te betrekken bij een nieuw beoordelingskader en de criteria van de commissie Boot, om te bepalen of sprake is van ondernemerschap of werknemerschap, te gebruiken bij de handhaving.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 60. Aangenomen 13 december 2016

Afgerond bij brief van de Minister van SZW, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 22 mei 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 64

28

2016–2017

Harbers c.s. constaterende dat het OESO-actiepunt 2 de verantwoordelijkheid voor het wegnemen van de gevolgen van de hybride mismatch allereerst in het derde land zelf legt; spreekt uit een «gele kaart» te trekken voor de voorstellen hybride mismatches derde landen.

Kamerstukken II 2016/17, 34 620, nr. 3. Aangenomen 22 december 2016

Afgerond. De motie is uitgevoerd, conform het verzoek, door de Commissie

29

2016–2017

Grashoff c.s. verzoekt de regering m.b.t. «substance-eisen» 3 opties uit te werken in beleidsvoorstellen en de Kamer vóór 1 april 2017 hierover te informeren.

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 139. Aangenomen 24 januari 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

30

2016–2017

Merkies en Grashoff verzoeken de regering om te zorgen voor meer openheid over afspraken die de Belastingdienst met bedrijven maakt.

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 141. Aangenomen 24 januari 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

31

2016–2017

Omtzigt en Schouten verzoeken de regering om vóór 1 mei 2017 de Kamer te informeren over een aantal punten m.b.t. rulings (o.a. hoeveel rulings er uitgewisseld zijn in OESO- en in EU-verband enz.).

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 142. Aangenomen 24 januari 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

32

2016–2017

Omtzigt en Schouten verzoeken de regering vóór 1 april 2017 een voorstel naar de Kamer te sturen tot een betere controle op de inhoud van afgegeven rulings.

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 143. Aangenomen 24 januari 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

33

2016–2017

Merkies c.s. verzoekt de regering, in Europees verband in te stemmen met de voorgestelde implementatiedatum van 2019 (hybride mismatches met derde landen).

Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1415. Aangenomen 14 februari 2017

Afgerond. De motie is conform het verzoek uitgevoerd. De richtlijn is op 21 februari 2017 aangenomen

34

2016–2017

Van Weyenberg verzoekt de regering om, zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 1 april 2017 het gedetailleerde rekruteringsplan alsnog op te stellen en hierover de Kamer te informeren.

Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 338. Aangenomen 14 februari 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 april 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 354

35

2016–2017

Groot en Omtzigt verzoeken de regering, de juridische mogelijkheden nader te onderzoeken om het mogelijk te maken dat deze ondernemers een aanvraag kunnen indienen om alsnog gecompenseerd te worden voor de fiscale nadelen als gevolg van het papieren inkomen voor de jaren 2014, 2015 en 2016, en de Kamer hierover vóór het zomerreces te informeren.

Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 346. Aangenomen 23 februari 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 juli 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 370

36

2016–2017

Omtzigt verzoekt de regering te rapporteren hoe de Europese Commissie invulling geeft aan het waarborgen van een gelijk speelveld van btw-heffing op beheersdiensten van pensioenfondsen in alle lidstaten en verzoekt deze inventarisatie vóór 15 juni 2017 aan de Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1436. Aangenomen 18 april 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1449

37

2016–2017

Omtzigt en Leijten verzoeken de regering om bestaande rulings aan personen en rechtspersonen die op een sanctielijst staan en rechtspersonen met bestuurders op een sanctielijst, binnen een maand in te trekken.

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 163. Aangenomen 6 juni 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 juli 2017. Kamerstuknr. nog niet bekend

Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2014–2015

Omtzigt verzoekt de regering, het deel van het berichtenverkeer van de Belastingdienst dat van belang is voor de bezwaar- en beroepsprocedure, waaronder beschikkingen en correspondentie met de inspecteur over de aanslag, beschikbaar te houden in de berichtenbox gedurende de hele navorderingstermijn.

Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr. 12. Aangenomen 3 juli 2015

Planning afronding in de 20eHalfjaarsrapportage Belastingdienst die in oktober 2017 zal worden verzonden

2

2015–2016

Neppérus verzoekt de regering de opbrengst van de nieuwe dieseltoeslag in de mrb in te boeken en terug te sluizen door verdere generieke verlaging van de motorrijtuigenbelasting bij het Belastingplan 2017.

Kamerstukken II 2015/16, 34 391, nr. 24. Aangenomen 12 april 2016

In voorbereiding

3

2015–2016

Schouten en Groot verzoeken de regering een opkoopregeling uit te werken voor oude dieselbestelauto's die te maken krijgen met de mrb-toeslag en de opbrengsten van de toeslag te bestemmen voor de financiering van de regeling en indien de opkoopregeling niet tijdig tot stand komt, de opbrengst van de mrb-toeslag terug te sluizen in een lagere mrb.

Kamerstukken II 2015/16, 34 391, nr. 29. Aangenomen 12 april 2016

Planning afronding medio 2017

4

2015–2016

Van Vliet verzoekt de regering bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting, de economische effecten zo veel mogelijk mee te nemen en de Kamer dan daarover te rapporteren.

Kamerstukken II 2015/16, 32 545, nr. 49. Aangenomen 19 april 2016

Bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting in 2021

5

2015–2016

Schouten en Groot verzoeken de regering de verdragen met landen op een zwarte lijst te heroverwegen, zodra de zwarte lijst is vastgesteld door de EU.

Kamerstukken II 2015/16, 25 087, nr. 122. Aangenomen 28 juni 2016

Afhankelijk van wanneer de zwarte lijst is vastgesteld door de EU

6

2015–2016

Van Vliet verzoekt de regering een maas in de wet te dichten met als uitgangspunt dat afwaardering van vorderingen ten laste van de fiscale winst mogelijk blijft, maar zonder dat dubbele verliesneming optreedt.

Kamerstukken II 2015/16, 34 323, nr. 14. Aangenomen 27 september 2016

Afronding bij het pakket Belastingplan 2018

7

2016–2017

Mei Li Vos verzoekt de regering om, na de transitieperiode stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten.

Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 34. Aangenomen 4 oktober 2016

Afronding niet eerder dan na 1 juli 2018 i.v.m. uitstel handhaving tot 1 juli 2018

8

2016–2017

De Vries verzoekt de regering de evaluatie van de werkkostenregeling een jaar te vervroegen en in 2017 uit te voeren in plaats van in 2018.

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 51. Aangenomen 17 november 2016

Planning afronding in 4e kwartaal 2017

9

2016–2017

Groot verzoekt de regering bij de implementatie van de CFC-regels een variant van model A (bestrijding van grondslaguitholling en kunstmatige winstverplaatsing) in de Nederlandse wetgeving op te nemen.

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 56. Aangenomen 17 november 2016

Planning afronding per 1-1-2019 bij de implementatie van de ATAD-1 richtlijn

10

2016–2017

Omtzigt verzoekt aan de Europese Commissie voor te leggen of natuurlijke vormen van innovatie toegang kunnen krijgen tot de innovatiebox conform actiepunt 5 van het BEPS-project en de Kamer hierover vóór 1 januari 2017 te informeren.

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 73. Aangenomen 17 november 2016

Planning afronding 3e kwartaal 2017

11

2016–2017

Groot verzoekt de regering in constructief gesprek te blijven over geleidelijke harmonisering van de grondslag voor de Europese winstbelasting.

Kamerstukken II 2016/17, 34 604, nr. 11. Aangenomen 1 december 2016

In voorbereiding

12

2016–2017

Van Rooijen c.s. verzoekt de regering bij het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de afbouw van de hoge naar de lage ouderenkorting geleidelijk te laten verlopen, zodanig dat het inkomensniveau waarbij de korting eindigt zeer aanzienlijk hoger uitkomt dan het huidige jaarinkomen van € 36.057.

Kamerstukken I 2016/17, 34 552, I. Aangenomen 20 december 2016

Planning afronding bij het Belastingplan 2018 dat op Prinsjesdag aan de Kamer wordt aangeboden

13

2016–2017

Schouten en van Weyenberg verzoeken de regering in het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de grondslag van de vennootschapsbelasting te verbreden en bij de terugsluis van de opbrengsten het evenwichtiger maken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen mee te nemen.

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 144. Aangenomen 24 januari 2017

Planning afronding bij het Belastingplan 2018 dat op Prinsjesdag aan de Kamer wordt aangeboden

14

2016–2017

Omtzigt verzoekt de regering om navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op verzoeken voor een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling zowel digitaal als op papier te verzenden zonder dat de gewenningsperiode van twee jaar aanvangt.

Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 329. Aangenomen 24 januari 2017

Planning afronding 3e of 4e kwartaal 2017

15

2016–2017

Leijten verzoekt de regering zich in te spannen voor bindende afspraken tussen het VK en de EU om belastingontwijking te voorkomen.

Kamerstukken II 2016/17, 21 501-20, nr. 1222. Aangenomen 20 april 2017

Wordt meegenomen in de Brexit-onderhandelingen

16

2016–2017

Schouten en van Weyenberg verzoeken de regering een uiterste inspanning te doen om een of meerdere externe, onafhankelijke experts, bijvoorbeeld uit de wetenschap, toe te voegen aan de onderzoekscommissie die jaarlijks steekproefsgewijs de rulingpraktijk onderzoekt.

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 162. Aangenomen 6 juni 2017

In voorbereiding

17

2016–2017

Van Weyenberg en Schouten verzoeken de regering in overleg te treden met de Algemene Rekenkamer of deze bereid en in staat is om het in 2014 uitgevoerde onderzoek over belastingontwijking opnieuw uit te voeren in 2019.

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 166. Aangenomen 6 juni 2017

In voorbereiding

Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2008–2009

Toegezegd om als er problemen zijn die niet in de normale uitvoeringspraktijk opgelost kunnen worden, en die dus echt tot knelpunten leiden, de Kamer hierover in te lichten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen (31 459) op 3 september 2008. Handelingen II 2007/08, TK nr. 107, blz. 7875

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 5

2

2008–2009

Toegezegd bereid te zijn de wet aan te passen indien de Belastingdienst aanloopt tegen situaties waarin grensverkennend een bepaalde maatregel wordt ontweken wat tot ongewenst gedrag leidt.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen (31 459) op 3 september 2008. Handelingen II 2007/08, TK nr. 107, blz. 7878

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 5

3

2010–2011

Toegezegd om wanneer de komende vier jaar blijkt dat de onderhavige wet en de middelen die de ontvanger ter beschikking staan onvoldoende verhinderen dat kwaadwillende belastingplichtigen door vertragingstechnieken middelen aan het zicht van de fiscus onttrekken of zelfs verstrekken, de regering onmiddellijk zal ingrijpen en de Kamers hierover zal informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Awr ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus op 12 april 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 24, blz. 3

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 november 2016, waarbij de evaluatie van het wetsvoorstel aan beide Kamers is aangeboden. Kamerstukken I 2016/17, 30 645, F en Kamerstukken II 2016/17, 33 772, nr. 2

4

2011–2012

Toegezegd om in 2014 bij de evaluatie van de giftenaftrek zoveel mogelijk informatie over de werking van de geefwet bij de evaluatie te betrekken. Toegezegd de regeling m.b.t. ANBI’s te monitoren en indien er aanleiding bestaat om de definitie aan te scherpen, hierop terug te komen en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–92 en blz. 9–98

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 januari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 77

5

2013–2014

Toegezegd bij de bespreking van de uitkomsten van de OESO/BEPS-discussie, de kwalitatieve observaties mee te nemen over nationale antimisbruikbepalingen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–27

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2015. Kamerstukken II 2015/16, 25 087, nr. 112

6

2015–2016

Toegezegd dat als er bij de samenvoeging van de Wbso en de RDA, door het opnemen van een plafond, sprake is van grote overschrijdingen ten gunste van grote bedrijven, dit gecompenseerd/gerepareerd zal worden door aanpassing van schalen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het Belastingplan 2016 op 11 november 2015. Handelingen II 2015/16, TK nr. 23, blz. 23-8-9

Afgerond bij brief van de Minister van Economische Zaken van 1 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 32 637, nr. 282

7

2015–2016

Toegezegd de Kamer te zijner tijd vertrouwelijk te informeren over de gronden van de interventie aan de zijde van de zeehavens i.v.m. vervallen vrijstelling.

Staatssecretaris tijdens het AO op 31 maart 2016 over het vervallen van de vrijstelling voor zeehavens. Kamerstukken II 2015/16, 34 003, nr. 24, blz. 12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

8

2015–2016

Toegezegd op de vraag van mw. Schouten naar de inzet van Nederland ten aanzien van het bronbeleid en de CO2-uitstoot, zodra de Europese Commissie met een voorstel is gekomen, de Minister van I&M te vragen hierop te reageren naar de Kamer.

Staatssecretaris tijdens de voortzetting van het plenaire debat Autobrief II op 5 april 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 73, blz. 73-26-10

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

9

2015–2016

Toegezegd nog in 2016 terug te komen op de vraag van de heren van Dijck en Omtzigt hoe de transitie van de ene tabel naar de andere zal verlopen en op de vragen over de afschaffing van de bpm en de mrb.

Staatssecretaris tijdens de voortzetting van het plenaire debat Autobrief II op 5 april 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 73, blz. 73-26-11

Afgerond in de nota van wijziging op het wetsvoorstel OFM 2017 van 7 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 553, nr. 5

10

2015–2016

Toegezegd aan de heer van Weyenberg na te gaan, indien mogelijk, hoe vaak de wens van een belastingplichtige om aangifte op papier te doen, niet is gehonoreerd en daarnaast in te gaan op de door leden Bashir en Omtzigt onderhands toe te sturen voorbeelden.

Staatssecretaris tijdens het VAO Belastingdienst op 12 april 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 75, blz. 75-27-4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

11

2015–2016

Toegezegd om m.b.t. de innovatiebox in te gaan op de effectiviteit, de mix, de vereenvoudiging en het contractonderzoek.

Staatssecretaris tijdens het AO evaluatie van de innovatiebox op 21 april 2016. Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 120, blz. 16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 5

12

2015–2016

Bij de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst wordt de Kamer ook geïnformeerd over de voortgang van het uitrollen van de Investeringsagenda.

De Minister tijdens het verantwoordingsdebat op 26 mei 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 88, blz. 88-5-4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2017 waarbij de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 355

13

2015–2016

Toegezegd dat de expatregeling (30%-regeling) zal worden geëvalueerd (o.a. hoogte salarisnorm, hoogte onbelaste vergoeding en verdringing van werknemers). De Kamer zal medio 2017 geïnformeerd worden.

De Minister tijdens het verantwoordingsdebat op 26 mei 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 88, blz. 88-7-2

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 13 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 84

14

2015–2016

Toegezegd om binnenkort een brief naar de Kamer te sturen over de meest complexe belastingmaatregelen.

De Minister tijdens het verantwoordingsdebat op 26 mei 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 88, blz. 88-7-3

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 5

15

2015–2016

Toegezegd iets na Prinsjesdag 2016 met een voorstel te komen hoe over het project Investeringsagenda als geheel kan worden gerapporteerd.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 1 juni 2016. Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 295, blz. 17

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 304

16

2015–2016

Toegezegd om voor de zogenaamde Top 20 (beschrijving van voorstellen die wel/niet snel gewijzigd kunnen worden zonder last te hebben van ICT) een koppeling te maken met de voorbereidingen voor de verkiezingsplannen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 1 juni 2016. Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 295, blz. 19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 5

17

2015–2016

Toegezegd na te gaan hoeveel burgers er in de berichtenbox zitten en meer informatie te geven over het daadwerkelijke gebruik ervan t.a.v. de MAC.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 1 juni 2016. Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 295, blz. 23

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2016 waarbij de 18e Halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 318, blz. 18

18

2015–2016

Toegezegd te onderzoeken of het mogelijk is de problematiek voor (Europese) burgers rond FATCA te escaleren naar de high level werkgroep en wat de implicaties zijn van het voorstel dat er nu ligt.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 1 juni 2016. Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 295, blz. 29

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 september 2016. Kamerstukken II 2015/16, 34 371, nr. 8

19

2015–2016

Toegezegd aan de heer van Vliet om de toelichting in tabel I op post a.6 (dialysevloeistof) van de Wet op de omzetbelasting, bij de volgende gelegenheid aan te passen.

Staatssecretaris tijdens het VAO over btw-fraude op 14 juni 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 95, blz. 95-23-6

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 25 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 309

20

2015–2016

Toegezegd aan de Minister door te geven dat de Kamer signalen krijgt dat banken nog steeds klanten niet goed helpen waarop FATCA van toepassing is en wat hieraan gedaan kan worden.

Staatssecretaris tijdens het debat over de internationale naleving belastingplicht en tenuitvoerlegging FATCA op 14 juni 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 95, blz. 95-24-12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 september 2016. Kamerstukken II 2015/16, 34 371, nr. 8

21

2015–2016

Toegezegd na te gaan hoeveel rek er zit in het gebruik van de ondergrens die banken bij FATCA hanteren omdat deze niet door alle banken wordt toegepast.

Staatssecretaris tijdens het debat over de internationale naleving belastingplicht en tenuitvoerlegging FATCA op 14 juni 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 95, blz. 95-24-13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 september 2016. Kamerstukken II 2015/16, 34 371, nr. 8

22

2015–2016

Toegezegd aan de heer Ronnes om in kaart te brengen bij welke processen er achterstanden binnen de Belastingdienst zijn.

Staatssecretaris tijdens het VAO Belastingdienst op 21 juni 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 98, blz. 98-33-4

Afgedaan bij verschillende halfjaarsrapportages Belastingdienst, waaronder ook in de 19e halfjaars-rapportage. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 355

23

2015–2016

Toegezegd een overzicht te verstrekken hoe het er voor staat met de BEPS-implementatie in andere landen, waaronder de Verenigde Staten.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het OESO/BEPS-project op 21 juni 2016. Handelingen II 2015/16, TK nr. 98, blz. 98-34-24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 5

24

2016–2017

Toegezegd om terug te komen op de vraag van de heer Groot over de vrijblijvendheid om al dan niet te kiezen voor een fiscale eenheid.

Staatssecretaris tijdens het debat over het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid op 6 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 107, blz. 107-12-11

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 12 september 2016. Kamerstukken II 2015/16, 34 323, nr. 12

25

2016–2017

Toegezegd aan de heer Groot terug te komen op een vraag over de moedermaatschappij en de aansprakelijkheid voor belastingschulden.

Staatssecretaris tijdens het debat over het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid op 6 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 112, blz. 112-4-5

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 12 september 2016. Kamerstukken II 2015/16, 34 323, nr. 12

26

2016–2017

Toegezegd terug te komen op de vraag van de heer Groot over het aantal keren dat WW-gelden zijn gebruikt voor andere doelen dan een WW-uitkering.

Staatssecretaris tijdens het debat over het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid op 6 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 112, blz. 112-4-5

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

27

2016–2017

Toegezegd terug te komen op de vraag van de heer Omtzigt over de boete, RVU-heffing, die de Belastingdienst zichzelf heeft opgelegd.

Staatssecretaris tijdens het debat over het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid op 6 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 112, blz. 112-4-5

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 298

28

2016–2017

Toegezegd dat het Kabinet een meldpunt zal instellen voor ongewenste effecten van de wet DBA. Er komen geen boetes voor goedwillende ondernemers als zou blijken dat aan het eind van de implementatietermijn (mei 2017) onvoldoende duidelijkheid is geboden door de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de TK op 22 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 3, blz. 3-3-19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40

29

2016–2017

Toegezegd, in overleg met de Minister van V&J, een brief te sturen m.b.t. onderzoek naar wat er gaande is met de cocaïne transporten.

Staatssecretaris tijdens het vragenuur op 27 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 24, blz. 4-2-2

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van V&J van 2 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 934, nr. 9

30

2016–2017

Toegezegd om binnen twee weken te laten weten of er Nederlandse links zijn met carrouselfraude waar terrorisme gefinancierd wordt.

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin van 29 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1401, blz. 29

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 308

31

2016–2017

Toegezegd dat als er sprake is van onduidelijkheid, er geen handhaving zal plaatsvinden en geen boetes en naheffingen worden opgelegd, noch aan opdrachtgever en noch aan opdrachtnemer.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat over de zzp-contracten op 29 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 6, blz. 6-10-20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40

32

2016–2017

Toegezegd met de uitbreiding van de capaciteit van 40 naar 60 medewerkers bij de Belastingdienst, de resterende sectorale overeenkomsten met voorrang te behandelen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat over de zzp-contracten op 29 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 6, blz. 6-10-24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40

33

2016–2017

Toegezegd in de komende tussenrapportage in te gaan op de voortgang van de modelovereenkomsten, de frictie die deze opleveren (vraag van mw. Schouten) en de knelpunten die uit het loket naar voren komen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat over de zzp-contracten op 29 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 6, blz. 6-10-24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40

34

2016–2017

Toegezegd nogmaals bij PostNL er op aan te dringen om zoveel mogelijk overeenkomsten openbaar te maken en te publiceren en na te gaan waarom dit nu niet gebeurt.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat over de zzp-contracten op 29 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 6, blz. 6-10-25

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

35

2016–2017

Toegezegd aan de heer Omtzigt een brief te schrijven over de duiding van het begrip gezagsrelatie.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat over de zzp-contracten op 29 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 6, blz. 6-10-27

Afgerond bij brief van de Minister van SZW, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 22 mei 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 64

36

2016–2017

Toegezegd dat de wens van de Kamer om nog eens naar de pakketbezorgers te kijken, over te brengen aan de heer Boot van de Commissie Boot.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat over de zzp-contracten op 29 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 6, blz. 6-10-39

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

37

2016–2017

Toegezegd aan het CPB te vragen om vóór de behandeling van het Belastingplan 2017 een doorrekening te sturen van de standaardhuishoudens.

Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 5 oktober 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 8, blz. 8-7-54

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 32 140, nr. 29

38

2016–2017

Toegezegd het feitenrelaas over de vertrekregeling Belastingdienst en de onderliggende stukken vóór 11 oktober naar de Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 5 oktober 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 8, blz. 8-7-55

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 307

39

2016–2017

Toegezegd de twee vertrekregelingen Belastingdienst van vóór 1 juli 2016 en die van na 1 juli, naar de Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 5 oktober 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 8, blz. 8-7-55

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 307

40

2016–2017

Toegezegd om aan de bonden te vragen om de verslagen van het georganiseerd overleg met de Belastingdienst openbaar te maken zodat ze naar de Kamer verstuurd kunnen worden.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 13 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 313, blz. 42

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 315

41

2016–2017

Toegezegd om aan de Algemene Rekenkamer te vragen onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van de reorganisatie van de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 13 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 313, blz. 54

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 14 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 305

42

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen over de continuïteit bij de Belastingdienst in brede zin, waarin verschillende vragen die tijdens het debat zijn gesteld, aan de orde komen.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 13 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 313, blz. 61

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 315

43

2016–2017

Toegezegd om het onderzoek van de ADR, met betrekking tot de overdracht van werkzaamheden, naar de Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 13 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 313, blz. 67

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 315

44

2016–2017

Toegezegd na te gaan of er een rapport over deurwaarders van Oliver Wyman aanwezig is en zo ja of dit naar de Kamer gestuurd kan worden.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 13 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 313, blz. 71

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 315

45

2016–2017

Toegezegd bij de FIOD na te gaan welke informatie kan worden verstrekt (i.v.m. geheimhouding) m.b.t. de vraag of verzoeken tot bijstand zijn gedaan aan NL over de Italiaanse CO2-zaak en of een link met terrorismefinanciering kan worden gelegd.

Staatssecretaris tijdens het vragenuur op 25 oktober 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 13, blz. 13-2-2

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 314

46

2016–2017

Toegezegd om na te gaan wat de stand van zaken is m.b.t. de uitvoering van de motie Groot (31 066, nr. 282) waarin wordt verzocht om Europol toegang te geven tot Eurofisc, het informatie-uitwisselingssysteem.

Staatssecretaris tijdens het vragenuur op 25 oktober 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 13, blz. 13-2-3

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 314

47

2016–2017

Toegezegd in maart 2017 een keuzeklaar document gereed te hebben waarin de voor- en nadelen van de verschillende uitvoerbare varianten worden gepresenteerd, inclusief de invloed op het investeringsklimaat, de risico's per variant, wat het betekent voor de Rijksbegroting en de juridische houdbaarheid.

Staatssecretaris tijdens het AO over box 3 en werkelijk rendement op 27 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 28, blz. 19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 83

48

2016–2017

Toegezegd de mogelijkheden van de zogenaamde variant C (met werkelijke rente), mee te nemen als de ontwijkingsmogelijkheden worden bekeken.

Staatssecretaris tijdens het AO over box 3 en werkelijk rendement op 27 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 28, blz. 28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 83

49

2016–2017

Toegezegd bij het keuzeklaar document een appendix (addendum) te ontwikkelen om aan te geven wat de mogelijkheden en varianten zijn in het huidige systeem.

Staatssecretaris tijdens het AO over box 3 en werkelijk rendement op 27 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 28, blz. 28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 83

50

2016–2017

Toegezegd cijfers m.b.t. de in- en uitstroom van mensen bij de Belastingdienst mee te nemen in de maandelijkse voortgangsrapportage over de Investeringsagenda. Over de inhoud van de rapportage wordt overlegd met de commissie. De eerste rapportage komt begin december naar de Kamer.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 2 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 317, blz. 35

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2017 waarbij de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 355

51

2016–2017

Toegezegd aan de heer Omtzigt op het ministerie nog eens na te gaan of er geen formele stukken bestaan waarin gewaarschuwd wordt voor de RVU-heffing.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 2 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 317, blz. 41

Afgerond bij de beantwoording van de vragen over het rapport CoB en het daarop volgende debat. Kamerstukken II 2016/17, nr. 31 066, nrs. 332 en 348

52

2016–2017

Toegezegd aan de ADR te vragen de doorlichtingen in het kader van de verantwoordingsdag naar voren te halen en bijvoorbeeld al in december gereed te hebben.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 2 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 317, blz. 42

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 januari 2017, waarbij de Kamer een doorlichting heeft gekregen van de uitgaven van de vertrekregeling. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 331

53

2016–2017

Toegezegd een algemene oproep op de website van de Belastingdienst te plaatsen m.b.t. de bezwaarschriften die zijn ingediend maar waarvan de indieners nog niets gehoord hebben.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 2 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 317, blz. 48

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 13 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 320

54

2016–2017

Toegezegd contact op te nemen met de Minister van EZ om te vragen of het mogelijk is om knelpunten bij de S&O-verklaring tijdig bij de Kamer te melden.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 73

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

55

2016–2017

Toegezegd m.b.t. de BOR nog in een brief in te gaan op de onderbouwing van het arrest en het bedrag van € 20 mln. dat is geraamd.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 86

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van 10 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 38

56

2016–2017

Toegezegd terug te komen op de vraag m.b.t. de aftrekbaarheid van maaltijden van zzp-ers.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 91

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van 10 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 38

57

2016–2017

Toegezegd terug te komen op de vraag m.b.t. DGA's die hun pensioen extern verzekerd hebben en op de vraag (met rekenvoorbeelden) over DGA's die niet in volledige gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 94

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van 10 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 38

58

2016–2017

Toegezegd contact op te nemen met de Minister van SZW om het doorwerkvereiste te schrappen voor prepensioenregelingen.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 98

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van 10 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 38

59

2016–2017

Toegezegd terug te komen op de vraag m.b.t. het resterende tarief voor hulpketels, na contact met het Ministerie van EZ.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 102

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van 10 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 38

60

2016–2017

Toegezegd een tabel te sturen waarin per brandstof de belastingdruk in energie-eenheden in megajoules is te zien, uitgedrukt voor verschillende typen brandstof.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 105

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van 10 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 38

61

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen met een tabel m.b.t. subsidie op elektrisch rijden die van € 86 naar € 216 miljoen gaat tussen 2017 en 2020.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 108

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

62

2016–2017

Toegezegd terug te komen op de vraag m.b.t. overdrachtsbelasting en de ombouw van kantoren naar woningen.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 110

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van 10 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 38

63

2016–2017

Toegezegd terug te komen op de vraag over toeslagen en de terugbetalingseis aan de hand van een voorbeeld.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 112

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van 10 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 38

64

2016–2017

Toegezegd de vraag m.b.t. de groene variant van innovatie voor te leggen aan het forum on harmful tax practices van de OESO. De uitkomsten van het onderzoek worden verwacht in het 1e kwartaal 2017.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 28 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 85

65

2016–2017

Toegezegd met de collega van VWS te overleggen hoe het misverstand, dat is ontstaan m.b.t. de letselschadegevallen en vermogensinkomensbijtelling, opgehelderd en gecommuniceerd kan worden.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

66

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen rond 31 december 2016 over de stand van zaken m.b.t. de rulings die nu door de Belastingdienst in kaart worden gebracht.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 januari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 326

67

2016–2017

Toegezegd aan de heer Bashir terug op te komen op voorbeelden en tips m.b.t. belastingontwijking via APV. De heer Bashir zal deze voorbeelden aanreiken.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-9

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

68

2016–2017

Toegezegd in het 1e kwartaal van 2017 een brief te sturen met opties om ongewenste belastingheffing op woningcorporaties weg te nemen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-11

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

69

2016–2017

Toegezegd nog een keer te kijken naar de groep met een leenbijstand, die is omgezet in een gift, en een terugbetalingsregeling. De heer Omtzigt heeft hier met klem om gevraagd.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 1 februari 2017 in antwoord op Kamervragen over dit onderwerp. Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2016/17, nr. 1108

70

2016–2017

Toegezegd, na overleg met de Minister van OCW, terug te komen op de vraag over hoe de Kamer is geïnformeerd over de onderbouwing van een paar honderd miljoen euro aan subsidie en over de wijze waarop daarover verantwoording wordt afgelegd.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-12

Afgerond bij brief van de Minister van OCW van 17 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 72

71

2016–2017

Toegezegd aan de heer Omtzigt terug te komen op de vraag m.b.t. het anticipatierisico ten aanzien van boilers en keukens in een monument.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-13

Afgedaan bij brief van de Minister van OCW van 17 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 72

72

2016–2017

Toegezegd terug te komen op het verzoek van de heer Omtzigt, na overleg met de onderzoekscommissie, of er eerder dan in januari 2017 een overzicht kan komen met e-mails aan de Staatssecretaris waarin over de RVU wordt gesproken.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-15

Afgerond bij de beantwoording van de vragen over het rapport CoB en het daarop volgende debat. Kamerstukken II 2016/17, nr. 31 066, nrs. 332 en 348

73

2016–2017

Toegezegd terug te komen op het amendement van de heer Grashoff (nr. 41) over de verhoging van de eerste schijf van de belasting op aardgas.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-17

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 71

74

2016–2017

Toegezegd aan de heer Grashoff in het 2e kwartaal van 2017 terug te komen op de vraag van budgettaire consequenties van het restwarmtevoorstel.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-35

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 juli 2017. Kamerstuknr. nog niet bekend

75

2016–2017

Toegezegd om het verzoek van de heer Schalk, om voor de behandeling van het Belastingplan, een brief te sturen over het onderzoek m.b.t. marginale druk, door te geven aan de Minister van SZW.

Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 22 november 2016. Handelingen I 2016/17, EK nr. 8, blz. 8-6-50

Afgedaan bij brief van de Minister van SZW van 12 december 2016. Kamerstukken I 2016/17, 34 550, N

76

2016–2017

Toegezegd om de evaluatie excessieve beloningen ook aan de Eerste Kamer te sturen met een begeleidend aanbiedingsbriefje.

Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 22 november 2016. Handelingen I 2016/17, EK nr. 8, blz. 8-6-51

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 14 december 2016. Kamerstukken I 2016/17, 34 550, Q

77

2016–2017

Toegezegd een brief te schrijven over hoe de Kamer geïnformeerd zal worden over het CCTB- en CCCTB-voorstel.

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin op 1 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 604, nr. 14, blz. 28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 604, nr. 12

78

2016–2017

Toegezegd een brief te schrijven over het verschil tussen een bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioen in eigen beheer.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het BP in de Eerste Kamer op 13 december 2016. Handelingen I 2016/17, EK nr. 11, blz. 11–7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 februari 2017. Kamerstukken I 2016/17, 34 555, C

79

2016–2017

Toegezegd nader in te gaan op het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheersdiensten voor pensioenfondsen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het BP in de Eerste Kamer op 13 december 2016. Handelingen I 2016/17, EK nr. 11, blz. 11-7-39

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 19 december 2016. Kamerstukken I 2016/17, 34 550 IX, nr. 13

80

2016–2017

Toegezegd aan de heer Omtzigt om in te gaan op voorbeelden die de heer Omtzigt zal aangeven (m.b.t. ontstaan schulden en deurwaarders).

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 325, blz. 16

Afgerond. Er zijn geen voorbeelden door de heer Omtzigt aangereikt

81

2016–2017

Toegezegd om terug te komen in de 19e Halfjaarsrapportage op het bezwaarproces, berichtenbox, digitalisering.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 325, blz. 16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2017 waarbij de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 355

82

2016–2017

Toegezegd om uiterlijk in februari 2017 terug te komen op de problematiek rond pleegkinderen (eventueel hardheidsclausule in de wet opnemen).

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 325, blz. 34

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 24 mei 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 358

83

2016–2017

Toegezegd aan de heer Omtzigt terug te komen op de vraag met welke externen er contracten zijn gesloten, en die contracten eventueel ter inzage geven.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 325, blz. 34

Afgerond in de bijlage bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 340

84

2016–2017

Toegezegd om in de rapportage over continuïteit, die in januari naar de Kamer gaat, ook VHMF-cijfers op te nemen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 325, blz. 35

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 januari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 331

85

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen over de problemen van Amerikaanse onderdanen die in Nederland wonen m.b.t. bankrekeningen en belastingen.

Staatssecretaris tijdens het AO over FATCA op 20 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 371, nr. 10, blz. 22

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 april 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 371, nr. 11

86

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen aan de Kamer over het surveilleren in burger, de noodprocedure, gezamenlijk surveilleren met andere toezichthouders in de haven van Rotterdam en samenwerking tussen de havens.

Staatssecretaris tijdens het AO over douane en cocaïnesmokkel op 21 december 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 934, nr. 12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 januari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 934, nr. 13

87

2016–2017

Toegezegd de Kamer zo snel mogelijk te laten weten hoe wordt verdergegaan met het rapport van de heer Docters van Leeuwen.

Staatssecretaris tijdens het VAO Belastingdienst op 19 januari 2017. Handelingen II 2016/17, TK nr. 42, blz. 42-6-3

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 januari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 330

88

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen aan de Kamer over de interne mails m.b.t. de RVU-heffing en het rapport van Oliver Wyman.

Staatssecretaris tijdens het VAO Belastingdienst op 19 januari 2017. Handelingen II 2016/17, TK nr. 42, blz. 42-6-7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 332

89

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen waarin wordt ingegaan op de Zembla-uitzending van 1 februari over de beveiliging van informatie.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda op 2 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 348, blz. 25

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 8 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 340

90

2016–2017

Toegezegd bij de komende halfjaarsrapportage (april 2017) een brief mee te sturen over de stand van zaken m.b.t. de voortgang van rekrutering en de werving van personeel bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda op 2 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 348, blz. 34

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2017 waarbij de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 355

91

2016–2017

Toegezegd een voorstel aan de Kamer te doen voor inhoud en vorm van een jaarlijkse handhavingsbrief.

Staatssecretaris tijdens het AO over het handhavingsbeleid op 22 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 350, blz. 13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2017 waarbij de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 355

92

2016–2017

Toegezegd de stand van zaken op te maken m.b.t. openstaande belastingschulden.

Staatssecretaris tijdens het AO over het handhavingsbeleid op 22 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 350, blz. 16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2017 waarbij de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 355

93

2016–2017

Toegezegd inzichtelijk te maken wat de Belastingdienst bijdraagt aan de verbetering van de BRP en bij BZK de zorgen van de commissie Financiën over de BRP over te brengen en te informeren naar de stand van zaken rond het verbetertraject van de BRP.

Staatssecretaris tijdens het AO over het handhavingsbeleid op 22 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 350, blz. 16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2017 waarbij verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 79

94

2016–2017

Toegezegd in de voortgangsrapportage DBA te melden hoeveel ondernemers een modelovereenkomst zijn aangegaan en wat de werkvoorraad is t.a.v. aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomsten.

Staatssecretaris tijdens het AO over het handhavingsbeleid op 22 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 350, blz. 23

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 20 april 2017 waarbij de 3e voortgangsrapportage DBA is aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 63

95

2016–2017

Toegezegd om inzicht te geven in de mogelijkheden om de omvang van het aantal belastingplichtige buitenlandse kentekens in beeld te brengen en daarop te handhaven, waarbij zal worden ingegaan op de door de Kamerleden gedane suggesties.

Staatssecretaris tijdens het AO over het handhavingsbeleid op 22 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 350, blz. 28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2017 waarbij de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt aangeboden. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 355

96

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen waarin onder andere wordt ingegaan op de openbaarmaking van opgelegde boetes.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aanvullende regels uitwisseling landenrapporten in de TK op 12 april 2017. Handelingen II 2016/17, TK nr. 67, blz. 67-7-23

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 14 april 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 651, nr. 14

97

2016–2017

Toegezegd de Kamer voortaan in het voorjaar per brief te informeren over de jaarlijkse bijstelling van box-3 gegevens.

Staatssecretaris in de antwoordbrief van 14 april 2017 op vragen van de Kamer naar aanleiding van de M&T-brief van Prinsjesdag 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 22

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 14 april 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 22

98

2016–2017

Toegezegd om terug te komen op de vraag hoe meer inzicht aan de Kamer kan worden verschaft in de budgetten van de Investeringsagenda van de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17 31 066, nr. 371

Afgerond bij brief van de Minister en Staatssecretaris van Financiën van 28 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 366

Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2009–2010

Toegezegd om de regeling voor ANBI’s en SBBI’s na een aantal jaren te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Successiewet in de EK op 15 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 13, blz. 456

Bij de Kabinetsreactie op de evaluaties door het volgende Kabinet

2

2013–2014

Toegezegd in het voorjaar 2014 of wanneer meer inzicht bestaat in de gemeentelijke maatwerkvoorziening Wmo, dat de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten verder zal worden vereenvoudigd en in samenspraak met VWS tegen het licht worden gehouden.

Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 15, blz. 7–2. De Staatssecretaris heeft de toezegging herhaald tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 8

Wordt opgenomen in de verkenning tegemoetkoming zorgkosten. Gaat binnenkort brief naar de Kamer

3

2014–2015

Toegezegd de Werkkostenregeling te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het Belastingplan 2015 op 12 november 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 23, blz. 23-7-6

Planning afronding 4e kwartaal 2017

4

2014–2015

Toegezegd verslag te doen over de praktische toepassing van de wet naar aanleiding van informatie van belastingplichtigen en de Belastingdienst, nadat het eerste gehele belastingjaar is verstreken.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Vpb-plicht overheidsondernemingen op 15 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 14, blz. 30

Zal in de 20e Halfjaarsrapportage worden meegenomen, die in oktober 2017 wordt verzonden

5

2014–2015

Toegezegd de realisatie van de opbrengst in de gaten te houden. Als er duidelijkheid over bestaat, kan de discussie over compensatie worden gevoerd.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Vpb-plicht overheidsondernemingen op 15 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 14, blz. 31

In voorbereiding

6

2014–2015

Toegezegd aan de heer Omtzigt dat als blijkt dat er groepen additioneel worden uitgezonderd of een uitzondering dreigen te worden, dit zal worden gemeld aan de Kamer in de halfjaarsrapportage.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 29 juni 2015 over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr. 18, blz. 12

Afronding pas mogelijk als zich dergelijke situaties voordoen

7

2014–2015

Toegezegd aan de heer Omtzigt bij elke volgende grote verandering met een behoorlijke impact, dit vooraf aan de Kamer te melden.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 29 juni 2015 over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr. 18, blz. 12

Als zich een volgende situatie voordoet van een verandering met een behoorlijke impact

8

2015–2016

Toegezegd vóórdat de implementatiefase is afgelopen aan de Kamer terug te koppelen wat er gebeurt in de zorg op het gebied van het inschakelen van tussenpersonen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in de Eerste Kamer op 26 januari 2016. Handelingen I 2015/16, EK nr. 17, blz. 17-7-42

Planning afronding bij de 20e Halfjaarsrapportage in oktober 2017

9

2015–2016

Toegezegd dat bij de evaluatie van de wet over drie jaar een poging gedaan kan worden om het aandeel schijnzelfstandigheid opnieuw in te schatten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in de Eerste Kamer op 26 januari 2016. Handelingen I 2015/16, EK nr. 17, blz. 17-7-45

Planning afronding vóór 1 mei 2019

10

2015–2016

Toegezegd om als er een nieuwe constructie opduikt, waarmee echt op een nieuwe manier buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, deze constructie geanonimiseerd en ontdaan van fiscale informatie, openbaar wordt gemaakt op de website van de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in de Eerste Kamer op 26 januari 2016. Handelingen I 2015/16, EK nr. 17, blz. 17-7-45

Afronding pas mogelijk als er nieuwe constructies opduiken

11

2015–2016

Toegezegd de Wet uitwerking Autobrief II in 2018 te evalueren en vooruitlopend op deze evaluatie in het voorjaar van 2018 bij wijze van tussentijdse monitoring de Kamer te informeren over het aantal nulemissie-auto's dat in 2017 nieuw is verkocht.

Toegezegd in de brief van 5 april 2016 als reactie op vragen en amendementen wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. Kamerstukken II 2015/16, 34 391, nr. 15

Planning afronding in het voorjaar van 2018

12

2016–2017

Toegezegd de Kamer te informeren zodra duidelijk is wat de uitkomst is van de procedure die bij de Hoge Raad loopt.

Staatssecretaris tijdens het debat over het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid op 6 september 2016. Handelingen II 2016/17, TK nr. 107, blz. 107-12-11

Afronding afhankelijk van uitkomst procedure Hoge Raad

13

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen met de eindafrekening van de vertrekregeling en de diverse mogelijke arrangementen, inclusief hoe de overschrijding van de regeling betaald wordt.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda Belastingdienst op 13 oktober 2016. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 313, blz. 33

Planning afronding in de halfjaarsrapportage Belastingdienst van 2021

14

2016–2017

Toegezegd om de tijdelijke goedkeuring om één middelloonfranchise te hanteren bij combinatiepensioenregelingen, om te zetten in een permanente aanwijzing.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 93

In voorbereiding

15

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen over het begrip vermogen en betalingscapaciteit. De regeling waarin dit wordt uitgelegd zal als concept aan de Kamer worden voorgelegd.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 110

In voorbereiding

16

2016–2017

Toegezegd begin 2017 terug te komen op de wens van de Kamer in het licht van vereenvoudiging op een eventuele vrijstelling van btw bij de toelatingsexamens in het beroepsonderwijs.

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 70, blz. 122

In voorbereiding

17

2016–2017

Toegezegd bij te gaan houden of de directe en indirecte belangen van minder dan 5% al niet onder de BOR vielen en dus ook met deze reparatie geen problemen oplevert voor de continuïteit van ondernemingen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-7

Planning afronding niet eerder dan 2018

18

2016–2017

Toegezegd zodra duidelijk is of er ook in Nederland CO2-sjoemelauto’s bestaan, dit aan de Kamer mee te delen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-10

Afronding zodra duidelijk is of er CO2-sjoemelauto's in Nederland bestaan

19

2016–2017

Toegezegd aan mw. Schouten bij de besprekingen voor het volgende Belastingplan 2018, in het voorjaar van 2017, haar voorstel conform amendement nr. 45 (o.a. om de kloof tussen een- en tweeverdieners kleiner te maken) in te brengen en te overwegen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-18

Planning afronding in verzamelbrief Moties en Toezeggingen van september 2017

20

2016–2017

Toegezegd aan mw. De Vries na één en na twee jaar terug te koppelen aan de Kamer óf er problemen zijn geconstateerd met de continuïteit van ondernemingen door de heffing van erf- en schenkbelasting (BOR).

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016/17, TK nr. 23, blz. 23-9-34

Planning afronding 1e keer in 2018 en daarna in 2019

21

2016–2017

Toegezegd om terug te komen op de mogelijkheden die het IMF noemt m.b.t. ongelijke behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 22 november 2016. Handelingen I 2016/17, EK nr. 8, blz. 8-6-38

Planning afronding in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen die met Prinsjesdag wordt verzonden

22

2016–2017

Toegezegd dat de fictieve dienstbetrekking voor niet uitvoerende bestuurders kan worden betrokken bij de presentatie van het Belastingplan 2018.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het BP in de Eerste Kamer op 13 december 2016. Handelingen I 2016/17, EK nr. 11, blz. 11-7-36

Planning afronding bij het Belastingplan 2018 dat op Prinsjesdag aan de Kamer wordt aangeboden

23

2016–2017

Toegezegd een centrale vastlegging van rulings te ontwikkelen.

Staatssecretaris tijdens het debat in de TK op 19 januari 2017 over belastingontwijking. Handelingen II 2016/17, TK nr. 42, blz. 42-9-26

Wordt meegenomen in de 20e Halfjaarsrapportage die in oktober 2017 wordt verzonden

24

2016–2017

Toegezegd de Kamer in iedere halfjaarsrapportage van de Belastingdienst te informeren over de stand van zaken over de uitwisseling van de rulings (niet alleen getallen, maar ook toelichting bij de getallen).

Staatssecretaris tijdens het debat in de TK op 19 januari 2017 over belastingontwijking. Handelingen II 2016/17, TK nr. 42, blz. 42-9-27

Is meegenomen in de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst die in april 2017 is verzonden, en daarna bij elke volgende halfjaarsrapportage

25

2016–2017

Toegezegd vóór de zomer 2017 met het hele beeld van de Investeringsagenda te komen en hoe versnelling mogelijk is, inclusief projectbeheersing en implementatie.

Staatssecretaris tijdens het AO over de Investeringsagenda op 2 februari 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 348, blz. 70

Planning afronding in september 2017. Er is op 7 juli 2017 een brief gestuurd met een stand van zaken. Kamerstuknr. nog niet beschikbaar

26

2016–2017

Toegezegd de resultaten van de onderzoeken, naar aanleiding van de Zembla-uitzending, naar de Kamer te sturen zodra deze bekend zijn.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat over de Zembla-uitzending op 9 februari 2017. Handelingen II 2016/17, TK nr. 51, blz. 51-8-6

Planning afronding in de 20e Halfjaarsrapportage Belastingdienst die in oktober 2017 wordt verzonden

27

2016–2017

Toegezegd aan de heer van Rooijen om te kijken of een rekenhulp om de afschrijving op auto's ten behoeve van de aftrekbare vervoerskosten voor bezoek aan het ziekenhuis zinvol is.

Staatssecretaris tijdens het vragenuurtje op 28 maart 2017. Handelingen II 2016/17, TK nr. 60, blz. 60–5

Planning afronding in de 20e Halfjaarsrapportage Belastingdienst die in oktober 2017 wordt verzonden

28

2016–2017

Toegezegd bij de halfjaarsrapportage in het najaar terug te komen op de verbeteringen bij de belastingtelefoon en het specifieke geval waar de heer Omtzigt op doelt m.b.t. de aftrek medicijnkosten.

Staatssecretaris tijdens het vragenuurtje op 28 maart 2017. Handelingen II 2016/17, TK nr. 60, blz. 60-5-2

Het eerste deel van de toezegging wordt afgedaan bij de 20e Halfjaarsrapportage Belastingdienst in het najaar 2017. De vraag van de heer Omtzigt m.b.t. de aftrek medicijnkosten is al eerder beantwoord in de brief van 5 april 2017. Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 353

29

2016–2017

Toegezegd vanaf het 2e kwartaal van 2018, tenminste twee keer een rapportage op te nemen in de halfjaarslijkse rapportages van de Belastingdienst over de resultaten van de uitwisseling van landenrapporten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aanvullende regels uitwisseling landenrapporten (34 651) in de TK op 12 april 2017. Handelingen II 2016/17, TK nr. 67, blz. 67-7-12

Eerste keer rapporteren vanaf 2e kwartaal 2018 in de halfjaarslijkse rapportages Belastingdienst

30

2016–2017

Toegezegd jaarlijks, aan één van de twee halfjaarlijkse rapportages van de Belastingdienst, een periodieke notitie toe te voegen (in de vorm van een jaarverslag) met een aanvulling op de aantallen APA's en ATR's. Met aspecten per type ruling en waarin ook wordt aangegeven hoeveel verzoeken zijn afgewezen (inclusief de grond van afwijzing, gecategoriseerd weergegeven), buiten behandeling zijn gesteld of zijn ingetrokken. Per type ruling wordt ook een voorbeeld of model opgenomen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 1 juni 2017 over belastingafspraken met multinationals. Handelingen II 2016/17, TK nr. 82, blz. 82-8-21

Eerste keer rapporteren vanaf 2e kwartaal 2018 in de halfjaarsrapportages Belastingdienst

31

2016–2017

Toegezegd om vooraf aan de jaarlijkse rapportage, die eerder in het debat is toegezegd, antwoord te geven op de vraag hoeveel infokaprulings er bestaan.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 1 juni 2017 over belastingafspraken met multinationals. Handelingen II 2016/17, TK nr. 82, blz. 82-8-32

In voorbereiding

32

2016–2017

Toegezegd aan het eind van 2017 te kijken naar hoeveel OESO-rulings zijn uitgewisseld en hoeveel er zijn ontvangen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 1 juni 2017 over belastingafspraken met multinationals. Handelingen II 2016/17, TK nr. 82, blz. 82-8-33

Eerste keer rapporteren vanaf 2e kwartaal 2018 in de halfjaarsrapportages Belastingdienst

33

2016–2017

Toegezegd inzicht te geven in welke verdragen met welke wijzigingen onder de MLI gaan vallen. Dit wordt meegenomen bij het wetsvoorstel ratificering MLI.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 1 juni 2017 over belastingafspraken met multinationals. Handelingen II 2016/17, TK nr. 82, blz. 82-8-48

In voorbereiding

34

2016–2017

Toegezegd een werkbezoek te organiseren waarbij in ieder geval het horizontaal toezicht en de wijze van controle aan de orde komt.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17 31 066, nr. 371

In voorbereiding

35

2016–2017

Toegezegd om in samenspraak met de Minister de uitgaven met betrekking tot de Investeringsagenda inzichtelijker te maken.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17 31 066, nr. 371

In voorbereiding. Afronding 3e kwartaal 2017 (Prinsjesdag)

36

2016–2017

Toegezegd om in samenspraak met de Minister, de Kamer breder inzicht te geven in de uitgaven van de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17 31 066, nr. 371

In voorbereiding. Afronding niet eerder dan 2018

37

2016–2017

Toegezegd een zogenaamde handhavingsbrief te sturen waarin aandacht is voor Horizontaal Toezicht als aparte vorm van toezicht.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17 31 066, nr. 371

In voorbereiding

38

2016–2017

Toegezegd om een verzamelbrief te sturen waarin o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: monitoring in berichtenbox, machtigingsvoorzieningen, mogelijkheden digitaal controle op godsdienstige instellingen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17 31 066, nr. 371

In voorbereiding

39

2016–2017

Toegezegd een brief te schrijven over de uitspraak van het Hof dat het opleggen van meerdere boetes bij te late betaling in termijnen in strijd is met de wet.

Minister tijdens het debat over de Voorjaarsnota op 5 juli 2017. Handelingennr. nog niet beschikbaar

In voorbereiding

40

2016–2017

Toegezegd om in een rapportage met betrekking tot de DBA in te gaan op het opleggen van boetes aan kwaadwillende opdrachtgevers conform de motie Omtzigt/Van Weyenberg.

Minister tijdens het debat over de Voorjaarsnota op 5 juli 2017. Handelingennr. nog niet beschikbaar

In voorbereiding

NIET-FISCAAL

Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2012–2013

Europese Raad. Verheijen over de extra claim op Nederland en andere landen vanwege de tweede aanvullende begroting.

Kamerstukken II 2012/13, 21 501-20, nr. 790

Bij de onderhandelingen over het MFK 2014–2020 met het Europees Parlement (EP) is ook de aanvullende begroting 2013 aan de orde geweest. Dit heeft, ondanks Nederlandse inspanningen, echter niet tot een gewijzigde aanvullende begroting geleid. Nederland heeft bij de formele stemming over de twee aanvullende begrotingen van respectievelijk € 7,3 mld. en € 3,9 mld. tegengestemd. Er was rekening mee gehouden dat het heel moeilijk zou zijn deze aanvullende begrotingen tegen te houden. Er was daarom in de afdrachtenraming alvast rekening mee gehouden. Hervorming van de begrotingssystematiek staat op de agenda tijdens het Nederlands voorzitterschap

2

2012–2013

De Kamer te informeren over de toekomstplannen voor ABN AMRO en SNS bank.

Kamerstukken II 2012/13, 33 532, nr. 14

Voldaan. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 (Kamerstukken II 2012/13, 32 013, nr. 36) en 22 mei 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 31 789, nr. 64) geïnformeerd over de verkoop van ABN AMRO. Bij brief van 1 juli 2016 is de Kamer geïnformeerd over de toekomst van SNS (Kamerstukken II 2015/16, 33 532, nr. 61)

3

2014–2015

Onderzoek van Financiën inzake positie NS. I&M en Financiën schrijven hierover een notitie. Waar nodig wordt dit aangevuld met extern onderzoek.

De motie van de leden De Boer en Van Veldhoven (nr. 213) en de motie Dik-Faber en Hoogland (nr. 214)

Afgerond (rapport «Kiezen voor een goed spoor»)

4

2014–2015

Motie Nijboer/Harbers verzoekt de regering, zich in te spannen voor een betere manier van begroten door de Europese Unie.

Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1194

Het verbeteren van de Europese begrotingssystematiek is behandeld tijdens de informele Ecofinraad in april 2016. Zie hiertoe het verslag van de informele Ecofinraad: Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1359

5

2014–2015

Motie Koolmees/Klaver verzoekt de regering om verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer en een Kabinetsreactie bij te voegen over de bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep Monti.

Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1195

Afgerond. Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nrs. 1410 en 1412

6

2014–2015

Bij een sobere en dienstbare bank hoort een beheerst beloningsbeleid; verzoekt de regering, in de nieuwe statuten van de bank op te laten nemen dat ABN AMRO een beheerst beloningsbeleid voert.

Kamerstukken II 2014/15, 31 789, nr. 70

Voldaan

7

2014–2015

Verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor het vastleggen van controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer over de ECB zoals de Algemene Rekenkamer die in Nederland over DNB had en de Kamer voor de zomer over de uitkomst te informeren.

Behandeling Uitvoeringswet verordening bankentoezicht d.d. 10 februari 2015. Gewijzigde motie d.d. 12 februari 2015 t.v.v. Kamerstukken II 2014/15, 34 049, nr. 10 (Kamerstukken II 2014/15, 34 049, nr. 15), zie ook: Kamerstukken II 2014/15, 34 049, nr. 16

Voldaan. De Minister heeft, in het kader van de evaluatie van het SSM, bij de EC aandacht gevraagd voor de vraag of de Europese rekenkamer adequate bevoegdheden heeft. Bij brief van 6 februari 2017 van de Minister van Financien is als bijlage het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 26 en 27 februari toegevoegd, waarin dit is vastgelegd (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1412). De Kamer is hierover in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen d.d. 3 april 2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 65)

8

2014–2015

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk Europees stappen te zetten die leiden tot: de mogelijkheid voor de toezichthouders om een maximum te stellen aan de balansgrootte van banken binnen de bankenunie, zodat er geen enkele too-big-to-failbank meer overblijft; een fusiestop van banken binnen de bankenunie totdat de toezichthouders de mogelijkheid hebben om een fusie te blokkeren op deze gronden.

WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 208, nr. 9)

Voldaan. Tijdens het AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 heeft de Minister aangegeven dat na herhaalde pogingen van Nederland om te komen tot een herziening van de Qualifying Holdings Directive, de Commissie blijk heeft gegeven hier weinig prioriteit aan te geven. De Minister verlegt in reactie hierop zijn aandacht en inspanning naar hardcore wetgeving voor de kwaliteit van bankbalansen (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 135)

9

2015–2016

Motie verzoekt de regering, uiterlijk in het voorjaar van 2016 met een visie te komen op voortzetting van het Infrastructuurfonds, Deltafonds en MIRT na 2028.

Kamerstukken II 2015/16, 34 300, nr. 50

Afgerond. Brief van 20 september 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 34 550 A, nr. 5)

10

2015–2016

Motie Koolmees/De Vries verzoekt de regering, te verkennen of de vergunningprocedure en -eisen voor nieuwe toetreders naar Brits voorbeeld vormgegeven kunnen worden voor de Nederlandse bankensector en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II, 2015/16, 34 300, nr. 55

Voldaan. Brief van de Minister van Financiën van 9 juni 2016 inzake de uitkomsten van de analyse naar de mogelijkheden om toetreding tot de Nederlandse financiële sector van nieuwe spelers te verbeteren, ook wel «de Toetredingsbrief» genaamd (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 131) en de brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingbrief» (Kamerstukken II 2016/17, 32 013, nr. 142)

11

2015–2016

Motie verzoekt de regering, het niveau van gaswinning uit het Groningenveld in 2016 substantieel te verlagen en de lagere gasbaten in 2016 ten laste van het saldo te laten komen.

Kamerstukken II 2015/16, 34 300, nr. 57

Afgerond. Brief van 18 december 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 33 529, nr. 212) en brief van 24 juni 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 33 529, nr. 278)

12

2015–2016

Motie Grashof/Merkies verzoekt de regering om, de te verwachten effecten van een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers in kaart te brengen, inclusief de mogelijkheden voor terugsluis van inkomsten in (fiscale) stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing bij grootverbruikers, en de Kamer hierover voor de behandeling van het Belastingplan te informeren.

Kamerstukken II 2015/16, 34 300, nr. 58

Afgerond bij brief van 19 oktober 2015, Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 13

13

2015–2016

Motie Merkies verzoekt de regering, te onderzoeken welke maatregelen de Belastingdienst moet nemen om een belasting op werkelijke rendementen in box 3 te kunnen heffen.

Kamerstukken II 2015/16, 34 300, nr. 62

Afgerond bij brief van 20 september 2016, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 6

14

2015–2016

Motie van het lid Krol over het vaststellen van rechtmatigheid van uitgaven in het gemeentelijk sociaal domein. Verzoekt de regering deze problematiek te analyseren en afhankelijk van de uitkomst daarvan te bepalen óf en welke aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk is.

Kamerstukken II, 2015/16, 34 475, nr. 17

Afgerond. Brief van 14 november 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 34 447, nr. 9)

15

2015–2016

Verzoekt de regering, de discretionaire bevoegdheid van DNB te continueren voor kleine verzekeraars.

VAO Toekomst van de Verzekeringssector d.d. 9 december 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 112)

Voldaan. In de brief van 3 april 2017 is aangegeven dat het onverkort terugplaatsen van het oude regime niet mogelijk is op grond van de richtlijn solvabiliteit II (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 654)

16

2015–2016

Verzoekt de regering bij de volgende Voorjaarsnota in kaart te brengen welke financiële stappen gezet moeten worden om de eindberging van radio-actief afval te kunnen bekostigen.

VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming d.d. 17 december 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 25 422, nr. 138)

Voldaan. Bij brief van 17 maart 2016 over opwerking van radio-actief materiaal (Kamerstukken II 2015/16, 25 422, nr. 142) en bij brief van 7 juli 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 25 422, nr. 153)

17

2015–2016

Verzoekt de Minister om, samen met hypotheekverstrekkers en consumentenorganisaties te onderzoeken hoe het doorlooptraject kan worden ingekort en de administratieve lasten voor de betrokken partijen kunnen worden beperkt.

Plenair debat inzake hypotheekrichtlijnen d.d. 2 maart 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 292, nr. 9)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 1 februari 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de gemiddelde doorlooptijden bij hypotheekaanvragen. Dit ter invulling van de motie de Vries, waarin wordt opgeroepen om te onderzoeken hoe het doorlooptraject voor hypotheken kan worden ingekort en de administratieve lasten voor de betrokken partijen kunnen worden beperkt (Kamerstukken II 2016/17, 32 847, nr. 293)

18

2015–2016

Verzoekt de regering, zich in te zetten om Deutsche Bank alsnog mee te laten doen aan het herstelkader; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe de bevoegdheden van de AFM zo kunnen worden vormgegeven dat meedoen aan dergelijke herstelacties niet meer op basis van vrijwilligheid gaat, maar verplicht kan worden.

VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB d.d. 16 maart 2016. Gewijzigde motie d.d. 22 maart 2016 t.v.v. Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 168 (Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 170)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 2 september 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het feit dat Deutsche Bank zich heeft gecommitteerd aan het uniform herstelkader (Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 175)

19

2015–2016

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de huidige wetgeving voor vergunningverlening moet worden aangepast om een depositobank mogelijk te maken.

Plenair debat Burgerinitiatief «Ons Geld» d.d. 16 maart 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 346, nr. 13)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingbrief» (Kamerstukken II 2016/17, 32 013, nr. 142)

20

2015–2016

Vraagt de regering, met universiteiten en de sector in gesprek te gaan om te komen tot meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector.

WGO Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen d.d. 20 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 469, nr. 7)

Voldaan. Bij brief van 23 februari 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd (Kamerstukken II 2016/17, 34 469, nr. 12)

21

2015–2016

Verzoekt de regering, deze aanbeveling over te nemen en de Autoriteit Consument en Markt (ACM), directie spoor, te vragen om over de verschillende scenario's advies uit te brengen.

Debat over de Kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra d.d. 22 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 678, nr. 19)

Afgerond (rapport «Kiezen voor een goed spoor»)

22

2015–2016

Verzoekt de regering, het onderzoek naar de scenario's uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau en de opdrachtformulering aan dat bureau te delen met de Tweede Kamer.

Debat over de Kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra d.d. 22 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 678, nr. 22)

Afgerond (rapport «Kiezen voor een goed spoor»)

23

2015–2016

Verzoekt de regering om het Nederlandse bonusbeleid universeel en strikt toe te passen en geen uitzondering te maken voor buitenlandse bedrijven.

Debat over de uitkomsten van de Europese top van 28 en 29 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-20, nr. 1134)

Voldaan. Bij verzamelbrief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2017 is aangegeven dat de bonusregels op gelijke wijze van toepassing zijn op alle financiële ondernemingen en dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse ondernemingen (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 65)

24

2016–2017

De regering wordt verzocht een onderzoek in te stellen ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal, inclusief de verbetering van de informatiepositie en de controle op rechtmatigheid en doelmatigheid ten aanzien van de uitgaven in de premiesectoren, en de Kamer hier voor maart 2017 over te informeren.

Kamerstukken II 2016/17, 34 426, nr. 19

Afgerond. (Kamerstukken II 2016/17, 34 426, nr. 31)

25

2016–2017

"Gele kaart» voor voorstellen hybride mismatches derde landen.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Afgerond

26

2016–2017

Verzoekt de regering, binnen drie maanden een voorstel te doen om dit soort documenten (uit Eurogroep) tijdig voor het debat in de Tweede Kamer over een eurogroep beschikbaar te maken.

Motie lid Omtzigt (nr. 1432), Plenair debat fiscale houdbaarheid pensioenstelsels, d.d. 12 april 2017

Voldaan. Documenten zullen in het vervolg voor de Eurogroep, en na bespreking in de EWG worden gepubliceerd. Dit is vermeld in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1446

Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2011–2012

Verzoekt de regering, ook in Nederland zo snel mogelijk een vergelijkbare wettelijke regeling te treffen als de Volcker Rule op een effectieve manier, ook als hier geen overeenstemming over wordt bereikt in Europees verband, opdat banken niet langer handelen voor eigen rekening en de risico's daarvan niet meer kunnen afwentelen op spaarders en belastingbetalers.

Parlementaire Enquête Financieel Stelsel d.d. 18 april 2012 (Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 64)

In behandeling. Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan een regeling vergelijkbaar met de Volcker Rule deel uitmaakt. Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II 2013/14, 22 112, nrs. 1809 en 1810). Op 19 juni 2015 heeft de Raad van Ministers een akkoord bereikt over de verordening. Hierna volgen de onderhandelingen met het Europees Parlement (triloog)

2

2011–2012

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat banken – in lijn met de Volcker Rule – het spaargeld in het depositogarantiestelsel niet mogen aanwenden voor speculatieve beleggingen in het eigen vermogen van hedge funds en private equity-activiteiten.

Parlementaire Enquête Financieel Stelsel d.d. 18 april 2012 (Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 67 HERDRUK)

In behandeling. Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan restricties aan risicovolle beleggingen door banken deel uitmaken. Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II 2013/14, 22 112, nrs. 1809 en 1810). Op 19 juni 2015 heeft de Raad van Ministers een akkoord bereikt over de verordening. Hierna volgen de onderhandelingen met het Europees Parlement (triloog)

3

2011–2012

Verzoekt de regering, bij voorgenomen verhoging of wijziging van het maatschappelijk kapitaal van het ESM deze verhoging of wijziging vooraf voor instemming aan de Tweede Kamer voor te leggen middels een wijzigingsverdrag en eventueel vereiste suppletoire begroting; verzoekt de regering tevens, bij een opvraging van het Nederlandse niet-gestorte kapitaal door enig orgaan binnen het ESM deze opvraging voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Plenair debat Verdrag tot Instelling van een Europees Stabiliteitsmechanisme d.d. 24 mei 2012 (Kamerstukken II 2011/12, 33 221, nr. 11)

Dit is tot nu toe niet aan de orde geweest

4

2012–2013

Raad voor Economische en Financiële Zaken. Motie Hijum, Klaver, Dijkgraaf, Merkies, Krol, Koolmees, Harbers, Nijboer over een effectieve aanpak van belastingontduiking als één van de harde voorwaarden te hanteren bij het beoordelen van de inspanningen van Griekenland en de besluitvorming over mogelijk aanvullende maatregelen.

Kamerstukken II 2012/13, 21 501-07, nr. 965

Deels voldaan. In de Kamerbrieven over de voortgangsmissies van het Griekse steunprogramma is aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van belastingontduiking. Op 11 juni 2014 jl. is er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken van de hervormingen bij de Griekse belastingdienst (Kamerstukken II 2013/14, 21 507-07, nr. 1157). Bij de terugkerende evaluatie van het steunprogramma van Griekenland zal een effectieve aanpak van belastingontduiking worden meegenomen in de beoordeling van de inspanningen van Griekenland en de besluitvorming over mogelijk aanvullende maatregelen

5

2012–2013

Europese Raad. Motie Slob, Van Haersma Buma over het opstellen van exit-condities.

Kamerstukken II 2012/13, 21 501-20, nr. 721

De motie wordt beschouwd als ondersteuning van beleid en komt aan de orde ten tijde van een verdragswijziging

6

2013–2014

Spreekt uit dat een leverage ratio van 4% als backstop voor Europese systeemrelevante banken als beginpunt en niet als eindpunt van de discussie moet worden gezien.

Debat Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 20 mei 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 62)

In behandeling. De vier procent leverage ratio wordt op dit moment in Nederland geïmplementeerd en de Tweede Kamer is in december 2014 hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2014/15, 32 013, nr. 91). Het Kabinet zal de vier procent leverage ratio daarnaast ook in Europa bepleiten tijdens onderhandelingen over de leverage ratio

7

2014–2015

De Kamer informeren over de voortgang van de verbetermaatregelen middels een halfjaarlijkse voortgangsrapportage tot het moment dat interne procedures van NS op orde zijn.

Motie Van Veldhoven (28 165, nr. 201)

In behandeling; de Kamer is geïnformeerd over een eerste update. In september van dit jaar volgt een tweede Kamerbrief waarin wordt gemeld dat alle maatregelen zijn geïmplementeerd

8

2014–2015

Onderzoeken in hoeverre de geldende wet- en regelgeving moet worden verduidelijkt, zodat voor alle vervoerders helder is welke goederen, diensten en informatie NS of NS-dochters bij aanbestedingen en concessies van regionale lijnen dienen te leveren.

Motie Van Tongeren (28 165, nr. 208)

In behandeling.

9

2014–2015

Verzoekt de regering, streng op misbruik van deze uitzondering te controleren en in geval van meer dan incidenteel misbruik de uitzondering uit de wet te verwijderen.

Behandeling Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 15 oktober 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 964, nr. 31)

In behandeling. Dit wordt meegenomen bij de evaluatie eind 2017. Tot de evaluatie wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd over onder andere dit aspect van de wet in de praktijk

10

2014–2015

Verzoekt de regering, mogelijke negatieve gevolgen van een ongelijk speelveld in Europa voor financiële ondernemingen of het vestigingsklimaat in Nederland te monitoren en de Kamer hierover jaarlijks te informeren.

Behandeling Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 15 oktober 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 964, nr. 34)

Deels voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II 2015/16, 33 964, nr. 43). Dit wordt tevens meegenomen bij de evaluatie eind 2017

11

2014–2015

Verzoekt de regering, zich op Europees niveau in te spannen voor een aanscherping van de regels voor variabele beloningen.

Behandeling Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 15 oktober 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 964, nr. 35)

In behandeling. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor aanscherping van de regelgeving met betrekking tot variabele beloningen

12

2014–2015

Verzoekt de regering, de toezichtkosten nog eens kritisch onder de loep te (laten) nemen, met als insteek de toezichtkosten voor kredietunies substantieel te verlagen en waar mogelijk de toezichtkosten voor kredietunies te differentiëren naar grootte, en de Tweede Kamer daarover te rapporteren voor 1 juni 2015.

Behandeling Wet toezicht kredietunies d.d. 19 maart 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 33 949, nr. 15)

In brief aan de TK d.d. 1 juni 2015 is ingegaan op deze motie en is toegezegd dat in de toelichting op de regeling in het eerste jaar dat er vergunninghoudende kredietunies zijn op de motie wordt ingegaan (Kamerstukken II 2014/15, 33 400, nr. AE)

13

2015–2016

Motie Nijboer/Harbers verzoekt de regering, om de Studiegroep Duurzame Groei te vragen concrete beleidsopties te schetsen, waarin aandacht wordt besteed aan het economisch beleid en de omgang met een open economie, onderwijs, research en development, energietransitie, industriebeleid, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de financiële sector en de schuldpositie van huishoudens en bedrijven.

Kamerstukken II, 2015/16, 34 300, nr. 54

In behandeling

14

2015–2016

Verzoekt de regering om, ervoor zorg te dragen dat transparant inzicht wordt verschaft in de afweging die ten grondslag ligt aan de verstrekking van exportkredietverzekeringen, inclusief de mvo-aspecten, en de effecten van het huidige mvo-beleid mee te nemen in de voor dit jaar geagendeerde beleidsdoorlichting exportkredietverzekeringen.

Kamerstukken II 2015/16, 34 300-XVII, nr. 66

Gedeeltelijk voldaan. Het mvo-beleid en de effecten daarvan zijn meegenomen in de beleidsdoorlichting (Kamerstukken II 2016/17, 31 935, nr. 32). Bij de beantwoording van de Kamervragen bij deze beleidsdoorlichting (Kamerstukken II 2016/17, 31 935, nr. 40) alsmede bij de beantwoording van de Kamervragen van de leden de leden Beckerman en Hijink, Ouwehand en Van Raan (gesteld op 20 juni 2017) is aangegeven dat er stappen zijn gezet voor het verschaffen van inzicht in de afweging die ten grondslag ligt aan de verstrekking van exportkredietverzekeringen. Verdere stappen worden in de loop van dit jaar gezet

15

2015–2016

Verzoekt de regering, er alles aan te doen om de doorlooptijden van aanvraagprocedures voor exportkredietverzekeringen in te korten zonder daarbij af te doen aan de gestelde criteria.

Kamerstukken II 2015/16, 34 300-XVII, nr. 67

In behandeling. De doorlooptijd van een aanvraag voor een exportkredietverzekering wordt beïnvloed door de grootte en complexiteit van een transactie. Om deze reden is met name gekeken naar een verlichting van procedures voor kleinere, minder complexe transacties. De mogelijke aanpassingen zijn inmiddels geïdentificeerd en zullen nog dit jaar worden geïmplementeerd

16

2015–2016

Motie van het lid Krol over het komende actieplan beleid voor oudere werklozen. Algemene Rekenkamer ten aanzien van het beleid ter bestrijding van langdurige ouderenwerkloosheid oordeelt, dat méér inzicht in het aantal bereikte oudere werklozen, het financieel belang van beleidsinstrumenten, en de effectiviteit van die instrumenten wenselijk en mogelijk is; verzoekt de regering, de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ter zake zo veel, en zo spoedig mogelijk uit te voeren; verzoekt de regering voorts, al zo veel mogelijk in het komende actieplan voor oudere werklozen beter te borgen dat beleid werkt, effectief en efficiënt is.

Kamerstukken II, 2015/16, 34 475, nr. 16

In behandeling

17

2015–2016

Gewijzigde motie van de leden Merkies en Grashoff (t.v.v. 34 475, nr. 3) over heroverwegen van de noodzaak van de 30%-regeling voor expats die is toegenomen tot ongeveer € 700 miljoen. Deze kosten staan niet in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten; verzoek tot heroverweging en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Kamerstukken II, 2015/16, 34 475, nr. 21

In behandeling: de evaluatie van de regeling begint na de behandeling van het Belastingplan, in januari 2017

18

2015–2016

Verzoekt de regering, het gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie voor EDIS nu af te wijzen.

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 2 december 2015. Gewijzigde motie d.d. 3 december 2015 t.v.v. Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1328 (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1333)

In behandeling. Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening inzake een Europees depositoverzekeringsstelsel. Het voorstel is gelijktijdig gepresenteerd met een mededeling «naar de voltooiing van de bankenunie». Over beide documenten is op 14 december 2015 een Kabinetsreactie naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1334). Onder het Nederlandse Voorzitterschap is gewerkt aan een routekaart waarbij politieke besluitvorming over EDIS gekoppeld is aan risicoreductie. In deze routekaart is overeengekomen dat de onderhandelingen over EDIS op politiek niveau pas van start zullen gaan zodra er voldoende verdere vooruitgang is geboekt met de maatregelen inzake risicovermindering. Momenteel wordt er over deze maatregelen onderhandeld. De Nederlandse inzet t.a.v. deze maatregelen staat in de Kabinetsreactie van 19 december 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 22 112, nr. 2261). Hierin is herbevestigd dat maatregelen met het oog op risicovermindering eerst overeengekomen dienen te worden, voordat kan worden besloten over verdere risicodeling, zoals de introductie van een Europees depositoverzekeringsstelsel

19

2015–2016

Verzoekt de regering, kleine woningcorporaties niet aan te merken als OOB en als de grens 1.500 verhuureenheden aan te houden.

VSO Onderzoek naar uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang d.d. 9 december 2015. Gewijzigde motie d.d. 15 december 2015 t.v.v. Kamerstukken II 2015/16, 33 977, nr. 9 (Kamerstukken II 2015/16, 33 977, nr. 13)

In behandeling. De motie wordt uitgevoerd bij AMvB. Een ontwerp van deze AMvB is in april 2017 openbaar geconsulteerd

20

2015–2016

Verzoekt de regering, gehoord het College bescherming persoonsgegevens, te bezien hoe de privacy van verzekerden gewaarborgd kan worden en over de wijze waarop dat gebeurt aan de Tweede Kamer te rapporteren.

Toekomst financiële sector d.d. 10 december 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 311)

We hebben inmiddels reactie CBP (nu AP), maar willen dit in breder kader behandelen voordat we op verzekeraars specifiek ingaan

21

2015–2016

Verzoekt de regering, zeer terughoudend te zijn met verdere harmonisatievoorstellen van de markt en regels voor hypothecair krediet en hierbij de specifieke eigenschappen van de Nederlandse markt te respecteren en te behouden.

Plenair debat inzake hypotheekrichtlijnen d.d. 2 maart 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 292, nr. 7)

Doorlopende motie

22

2015–2016

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk en uiterlijk dit najaar, met een wetsvoorstel te komen om het wettelijk mogelijk te maken dat de toezichthouders in de financiële sector per onderneming kunnen gaan rapporteren over hun bevindingen, net zoals wordt gedaan bij de accountantssector.

VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB d.d. 16 maart 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 167)

In behandeling

23

2015–2016

Verzoekt de regering, er in overleg met de opstellers van het herstelkader zorg voor te dragen dat er wordt ingezet op een adequate prioritering van gevallen, zodat de meest schrijnende gevallen en de evidente «quick wins» niet worden doorgeschoven naar het allerlaatste moment, en de Kamer over de voortgang halfjaarlijks te informeren totdat alle herbeoordelingen voltooid zijn.

VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB d.d. 16 maart 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 169)

Doorlopende motie. Bij brief van 5 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het uniform herstelkader en de prioritering daarin van kwetsbare klanten (Kamerstukken II 2015/16, 31 311. nr. 173). De Tweede Kamer zal hierover halfjaarlijks worden geïnformeerd

24

2015–2016

Verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken om SNS Bank in staatshanden te houden.

Plenair debat Burgerinitiatief «Ons Geld» d.d. 16 maart 2016. Gewijzigde motie d.d. 22 maart 2016 t.v.v. Kamerstukken II 2015/16, 34 346, nr. 6 (Kamerstukken II 2015/16, 34 346, nr. 17)

In behandeling. Als SNS Bank gereed is en onderzoek gedaan wordt naar de (gewenste) toekomststructuur van SNS Bank zal vervolg worden gegeven aan deze motie

25

2015–2016

Verzoekt de regering, bij het uitwerken van het wetsvoorstel rekening te houden met de toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid voor journalisten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties zoals Tax Justice.

VSO Contouren UBO-register d.d. 17 mei 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 31 477, nr. 15)

Bij de uitwerking van het wetsvoorstel zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid. Dat zal niet beperkt zijn tot journalisten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties, maar zal alle gebruikers van het register betreffen

26

2015–2016

Verzoekt de regering, de Kamer voor het zomerreces te informeren over de wijze waarop rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van ANBI's als juridische entiteit zonder UBO.

VSO Contouren UBO-register d.d. 17 mei 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 31 477, nr. 16)

Motie wordt meegenomen in het wetsvoorstel UBO-register

27

2015–2016

Verzoekt de regering om de toezichthouder de bevoegdheid te geven om ten aanzien van de trustsector onderzoeken, waarschuwingen en sancties openbaar te maken.

Plenair debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking d.d. 21 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 25 087, nr. 124)

In behandeling. Motie wordt meegenomen in de herziening van de Wet toezicht trustkantoren. Beoogde publicatie van dit wetsvoorstel is 2018

28

2016–2017

Verzoekt de regering inzichtelijk te maken welk deel van de lopende taakstellingen nog zal neerslaan na 2016.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 24 725, nr. 13)

In behandeling

29

2016–2017

Verzoekt de regering om voor het eind van 2017 de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging weg te werken.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 34 725, nr. 5)

In behandeling

30

2016–2017

Verzoekt de regering om een meer dienstverlenende benadering om het aantal boetes en nabetalingen bij overheidsdiensten te verminderen.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 34 725, nr. 7)

In behandeling

31

2016–2017

Verzoekt de regering om standaard een evaluatieparagraaf op te nemen in de toelichting bij wetsvoorstellen.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 34 725 nr. 8)

In behandeling

32

2016–2017

Verzoekt de regering de strategische personeelsplannen van ministeries te verbeteren.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 34 725, nr. 16)

In behandeling

33

2016–2017

Verzoekt de regering, het onderzoek naar de scenario's uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau en de opdrachtformulering aan dat bureau te delen met de Tweede Kamer.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 35 275, nr. 15)

In behandeling

34

2016–2017

Verzoekt de regering, te laten onderzoeken welk bedrag de EU uitgeeft aan de uitvoeringskosten van de EU-begroting.

Motie lid Hijink (nr. 1244) VAO MFK, 21 juni 2017

In behandeling

35

2016–2017

Uitgaven voor de politie onder de uitgebreide onderzoeksmogelijkheden van de Algemene Rekenkamer.

Voorjaarsnotadebat 5 juli 2017

In behandeling

Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2011–2012

Toezegging dat de Minister de secretaris-generaal van Financiën en de secretaris-generaal van Algemene Zaken zal verzoeken om ten behoeve van de volgende formatie ambtelijk na te denken over hoe ZBO’s kunnen worden meegenomen als er een politieke wens is voor een nullijn, zodat het op een goede manier gedicht kan worden.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012

Afgerond

2

2011–2012

Toezegging om mogelijke wijziging van de begrotingsregels onder de aandacht te brengen van de aanstaande informateur als een wens van in ieder geval een deel van de Kamer.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012

Afgerond

3

2012–2013

De Minister heeft een oproep gedaan aan ABN AMRO, a.s.r. en SNS REAAL om de hoogte en duurzaamheid van de beloningen van het CAO-personeel op de agenda te zetten en te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het senior management. De Minister heeft dit tevens gemeld aan de bestuursvoorzitter van ING. De Kamer zal over de voortgang van de CAO-afspraken worden geïnformeerd.

Vragen en antwoorden over bericht dat salarissen bij de staatsgesteunde instellingen fors stijgen d.d. 30 mei 2013 (Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 2722)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de kenmerken van nieuwe cao's van banken en verzekeraars (Kamerstukken II, 2015/16, 33 964, nr. 43)

4

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Reuten (SP), toe dat de regering erop zal toezien dat de termen «beleggen» en «belegger» zo consequent mogelijk zullen worden gehanteerd in relatie tot de Wft, om een onderscheid te maken met de termen «investeren» en «investeerder».

Handelingen I 2010/11, 32 036, nr. 26, item 7, blz. 29

Toezegging is in de vergadering van de commissie voor Financien op 22 september 2015 door de EK zelf afgevoerd

5

2012–2013 (EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Sent, toe om mogelijkheden aan te grijpen om tot verdere Europese coördinatie van een bankenbelasting te komen en zich hiervoor sterk te maken als dat ook in het belang is van Nederland en de Nederlandse financiële sector.

Handelingen I 2011/12, 33 121, nr. 36, blz. 84

Toezegging is in de vergadering van de commissie voor Financien op 22 september 2015 door de EK zelf afgevoerd

6

2012–2013 (EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Reuten, toe terughoudend te zullen zijn met het overnemen van jargon ten aanzien van bankbalansen dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor de termen «ongedekte schulden» en «ongedekte passiva».

Handelingen I 2011/12, 33 121, nr. 36, blz. 85

Toezegging is in de vergadering van de commissie voor Financien op 22 september 2015 door de EK zelf afgevoerd

7

2013–2014

Brief waarin Financiën heel feitelijk laat zien hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd tussen Financiën, I&M en NS. Naar aanleiding van verzoek lid Beertema (PVV) om te laten zien dat specifieke expertise op het gebied van projectmanagement aanwezig is bij Financiën, I&M en NS.

Notaoverleg Vervoer HSL-Zuid/Alternatief Fyra d.d. 4 november 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 22 026, nr. 451)

Afgerond. Scenario-analyse is afgerond; daar is ingegaan op dit onderdeel. Dit zal ook in jaarverslag staatsdeelnemingen 2016 worden teruggekoppeld

8

2013–2014

Verlengen van de verjaringstermijn van het tuchtrecht.

VAO Accountancy d.d. 20 mei 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 84, item 27)

Voldaan. Een aanpassing van de vervaltermijn voor tuchtklachten is opgenomen in het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Dit wetsvoorstel is in februari 2017 ingediend bij de TK (Kamerstukken II 2016/17, 34 677)

9

2014–2015

Als er meer bekend is over het beleid van de ECB t.a.v. toezicht op beloningen in NL dan de Kamer daarover informeren. Voorlopig geen actie nodig.

Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr. 52

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 6 september 2016

10

2014–2015

Met betrekking tot de opmerking van de heer Wawoe in de hoorzitting over dit onderwerp dat in Zweden regelgeving bestaat over de omzetting van variabele beloning in vaste beloning. «Ik ben bereid om nog eens te kijken naar Zweden. Ik ben daar zelf ook nieuwsgierig naar. Dat gaan wij dus doen.».

Handelingen II 2014/15, 74, blz. 31. Debat over ABN AMRO

Voldaan. Bij brief d.d. 5 september 2016 heeft de Minister van Financiën de Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2015/16, 33 964, nr. 43)

11

2014–2015

Bij ieder nieuw voorstel voor (toezicht)wetgeving zal inzicht worden gegeven in de toezichtkosten terwijl op dat moment ook bekeken wordt of de (toezicht)kosten op andere punten lager worden zodat de totale kosten niet stijgen.

Debat Wet bekostiging financieel toezicht d.d. 1 oktober 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 8, item 7, blz. 10)

Voldaan. Bij brief d.d. 3 april 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe systeem van het kostenkader 2017–2020 (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 65)

12

2014–2015

Ik ga na of we volgend jaar (2015) het onderzoek naar de toezichttarieven in andere landen op de rails kunnen zetten. Het liefst wil ik dat we dat samen met de ECB doen of dat de ECB het zelf doet. Ik kom daar graag later in een brief op terug. Het gaat daarbij puur om de vergelijkbaarheid van de toezichtkosten en de verdeling daarvan binnen de Europese bankenunie.

Debat Wet bekostiging financieel toezicht d.d. 1 oktober 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 8, item 7, blz. 12)

Voldaan. De ECB heeft dit onderzoek uitgevoerd. De TK is daarvan op de hoogte gesteld bij de beantwoording van de Kamervragen n.a.v. de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 957, nr. 25, p. 11)

13

2014–2015

Eén jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of vaste salarissen gecompenseerd zijn en de Tweede Kamer informeren wat er is gebeurd alsmede de Tweede Kamer een overzicht verschaffen zoals deze was opgenomen in de brief van 4 juli 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 80). Het overzicht zal breder zijn dan alleen banken, omdat de wet ziet op de hele financiële sector. In het SO Salarisverhoging ABN AMRO is de toezegging uitgebreid. In de weergave van de ontwikkelingen zal ook onderscheid worden gemaakt tussen de beloningen van het bestuur en de overige medewerkers.

Plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 9, item 7, blz. 23–24)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is een overzicht aan de Tweede Kamer verschaft van de compenserende stijgingen van vaste salarissen van banken en verzekeraars (Kamerstukken II 2015/16, 33 964, nr. 43)

14

2014–2015

Mogelijkheid dat het bestuur van de controlecliënt de accountant benoemt, schrappen.

AO Accountancy d.d. 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 977, nr. 5)

Voldaan. Hiertoe is een aanpassing van het BW opgenomen in het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Dit wetsvoorstel is in februari 2017 ingediend bij de TK (Kamerstukken II 2016/17, 34 677)

15

2014–2015

Wij gaan samen met de banken/de NVB en hopelijk de Consumentenbond, kijken naar de effectiviteit en bekendheid van de overstapservice voor rekeninghouders.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 32 013, nr. 94)

Voldaan. Met de brief van 7 juli 2016 is de Kamer geïnformeerd over onderzoeken naar de effectiviteit en bekendheid van de overstapservice voor rekeninghouders (Kamerstukken II 2015/16, 27 863, nr. 67)

16

2014–2015

In 2016, als de decentrale overheden twee jaar deelnemen, zal een enquête plaatsvinden, niet alleen onder Agentschap deelnemende instellingen, maar ook onder de betrokken vakdepartementen, de banken die schatkistbankieren faciliteren en onder potentiële deelnemers die juist niet kiezen voor vrijwillige deelname. Met deze enquête zal een goed beeld worden verkregen van de voor- en nadelen die deelnemers ervaren, van de overwegingen om juist wel of juist niet vrijwillig deel te nemen en van het effect dat schatkistbankieren heeft op de kosten.

Brief van de Minister van Financiën over Beleidsdoorlichting Financiën d.d. 18 december 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 31 935, nr. 13)

De enquête is afgerond. De resultaten van de enquête zijn terug te lezen op https://www.dsta.nl/schatkistbankieren

17

2014–2015

Als er meer bekend is over het beleid van de Europese Centrale Bank ten aanzien van toezicht op beloningen in NL, de Kamer daarover informeren.

Plenair debat SSM/Bankenunie d.d. 10 februari 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 52, item 25)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop de ECB toezicht houdt op beloningen in de Nederlandse financiële sector (Kamerstukken II 2015/16, 33 964, nr. 43)

18

2014–2015

TK informeren over MoU AFM-ECB, met in bijzonder aandacht voor afspraken over samenwerking bestuurderstoetsingen.

Plenair debat SSM/Bankenunie d.d. 10 februari 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 52, item 25)

Deze toezegging is voldaan in de brief van de Minister n.a.v. inbreng voor verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de Minister van Financiën d.d. 30 maart 2017 inzake de verslagen ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarbij is gemeld dat de AFM een Memorandum of Understanding met de Europese Centrale Bank heeft gesloten

19

2014–2015

TK vóór publicatie van het wijzigingsbesluit financiële markten 2017 informeren over de uiteindelijke berekeningsmethode van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars.

WGO Implementatie Omnibus II-richtlijn d.d. 2 maart 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 100, nr. 15)

Voldaan. De aanpassing van de berekeningsmethode is opgenomen in het Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang. In de Brief van 8 november 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de berekeneningsmethode (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 56)

20

2014–2015

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de volgende keer dat er een review van het Griekse programma plaatsvindt, te zien of de assistentie aan de Griekse belastingdienst iets heeft opgeleverd, wat we daarvan verwachtte, en wat het gekost heeft.

Debat over Belastingontwijking d.d. 5 maart 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 60, item 3)

Afgerond bij brief van 20 september 2016. Kamerstukken II 2016/17, 34 550 IX, nr. 5

21

2014–2015

Commissaris Georgieva, de begrotingscommissaris, zal richting de Raad moeten terugkomen met voorstellen om de systematiek rondom naheffingen te verbeteren. Zodra de Commissie zelf haar conclusies daarover heeft getrokken, komt de Minister hier op terug.

Debat Eigen middelen van de Europese Unie d.d. 19 maart 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 65, item 4)

Er is overeenstemming over de verbeterde systematiek voor nacalculaties; dit is opgenomen in de aangepaste Making Available Regulation (MAR). Zie ook het verslag van de informele Ecofin van 22 en 23 april 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1359). De aangepaste MAR treedt in werking met de ratificatie van het Eigen Middelenbesluit

22

2014–2015

Bekijken hoe we de inzichtelijkheid kunnen verbeteren van betaalinformatie; hoe kan beter kenbaar worden gemaakt wie de uiteindelijke begunstigde is? Deze vraag ook neerleggen bij betrokken sectoren en bedrijven.

AO Betalingsverkeer d.d. 26 maart 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 033, nr. 4)

Voldaan. Dit is ingebracht in de werkgroep WTB van het MOB. De MOB-leden geven aan dat dit punt al adequaat wordt opgepakt. Zij houden wel vinger aan de pols. De Tweede Kamer is middels de beantwoording van het SO MOB Jaarrapportage 2015 geïnformeerd. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 21 februari 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het feit dat het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer geen aanleiding ziet om actie te ondernemen omdat reeds wordt voldaan aan de PSD-vereisten rond het vermelden van de eindbegunstigde en van de aanbieder, al dan niet uit naam van de eindbegunstigde (Kamerstukken II 2016/17, 27 863, nr. 69)

23

2014–2015

Tijdens de privatisering en na afronding van de privatisering, als beloning voor het vervolmaken van de privatisering, vinden er geen bonusbetalingen, extra verhogingen of andere vormen van aandeel- en optiegerelateerde winst plaats voor de top van ABN AMRO.

Debat over ABN AMRO 9 april 2015

Afgerond, en cf. deze lijn opgenomen in de Wbfo

24

2014–2015

Regelgeving in Zweden bezien over de omzetting van variabele beloning in vaste beloning.

Debat over ABN AMRO d.d. 9 april 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 74, item 7, blz. 31)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat in Zweden geen regelgeving bestaat die omzetting van variabele beloningen in vaste beloningen verbiedt (Kamerstukken II 2015/16, 33 964, nr. 43)

25

2014–2015

Toezegging om in volgende voortgangsrapportage meer inzicht te geven in contractmanagement bij DBFM(O)-contracten in de exploitatiefase.

Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 28 753, nr. 36), als ook: SO over Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014 vastgesteld 1 mei 2015

Afgerond. Brief van 3 oktober 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 28 753, nr. 43)

26

2014–2015

Motie Merkies: in Europees verband te pleiten voor het vastleggen van controlebevoegdheden voor de ERK over de ECB zoals de Algemene Rekenkamer die in Nederland over DNB had, en de Kamer voor de zomer over de uitkomst te informeren, is nog een keer herhaald.

AO Inzake start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. d.d. 4 juni 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1287)

Voldaan. De Minister heeft, in het kader van de evaluatie van het SSM, bij de EC aandacht gevraagd voor de vraag of de Europese Rekenkamer adequate bevoegdheden heeft. Bij brief van 6 februari 2017 van de Minister van Financien is als bijlage het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 26 en 27 februari toegevoegd, waarin dit is vastgelegd (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1412). De Kamer is hierover in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen d.d. 3 april 2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 65)

27

2014–2015

Toezegging second opinion op De Brauw onderzoek.

Brief van de Minister van Financiën over Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 29 juni 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 28 165, nr. 217)

Voldaan (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 228)

28

2014–2015

De Tweede Kamer informeren over de evaluatie van het functioneren van de huidige verordening uit 2013 door de Europese Commissie.

WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11)

Voldaan. Bij brief van 21 november 2016 heeft de Minister van Financien de Tweede Kamer geïnformeerd over de publicatie van het verslag van de Europese Commissie van 19 oktober 2016 over kredietbeoordelingen naar aanleiding van de evaluatieverplichting in art. 39 van de verordening kredietbeoordelaars III (CRA-III) (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1404, blz. 6)

29

2014–2015

Zodra de evaluatie van de geschiktheidstoetsing bij DNB en de AFM is afgerond zal ik de Tweede Kamer hierover informeren. We doen het zo vroeg mogelijk in 2016. Wij willen dit niet naar eind 2016 duwen, maar de evaluatie moet nog opgezet worden. Vermoedelijk uiterlijk voorjaar 2016 (zo vroeg mogelijk). In de evaluatie zullen de onafhankelijkheid van de toetsingsprocedure (de personele samenstelling van degenen die het bezwaar beoordelen) en de vraag of mensen van buitenaf daar een rol in moeten krijgen, worden betrokken.

WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11)

Voldaan. Bij brief van 13 december 2016 heeft de Minister van Financiën het externe evaluatierapport van de commissie Ottow aan de Tweede Kamer gezonden. De Minister geeft in de brief aan dat het borgen van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid in de oordeels- en besluitvorming door de toezichthouders in het rapport uitvoerig aan de orde komen en dat hij zijn toezegging daarmee als afgedaan beschouwt (Kamerstukken II 2016/17, 32 648, nr. 14)

30

2015–2016

De Staatssecretaris komt volgend jaar op dezelfde plaats terug over ontwijkingsconstructies.

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

Afgerond. Is opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

(Kamerstukken II 2016/17, 34 552)

31

2015–2016

Begin volgend jaar komt Kabinet met visie op MIRT, in brief aan Kamer zal worden meegenomen of horizon al moet worden verlegd (nu 2028).

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

Afgerond. Brief van 20 september 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 34 550 A, nr. 5)

32

2015–2016

Er komt een brief over energiebelasting grootverbruikers.

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

Afgerond bij brief van 19 oktober 2015, Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 13

33

2015–2016

Rapport Simmons&Simmons wordt als vertrouwelijk stuk naar de Kamer gestuurd.

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

Afgerond bij brief van 20 oktober 2015, Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 253

34

2015–2016

De Staatssecretaris stelt kennis van het departement beschikbaar m.b.t. mogelijkheden onbalans gas/elektra.

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

Afgerond bij brief van 9 november 2015, Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 25

35

2015–2016

Subsidieregelingen worden elke 5 jaar geëvalueerd. Gaan deze evaluaties naar de Kamer en is dat verplicht?

AO, 14 oktober 2015

Afgerond. De vindplaats van deze evaluaties wordt altijd door middel van een hyperlink opgenomen in de subsidiebijlage bij de begroting, zodat de TK hierover wordt geïnformeerd

36

2015–2016

Een schriftelijke reactie op de vraag hoe vaak het in het verleden («de afgelopen 100 jaar») is misgegaan bij onderlinge verzekeraars.

VAO Toekomst van de Verzekeringssector d.d. 9 december 2015 (Handelingen II 2015/16, nr. 35, item 5)

Voldaan. In de brief van 3 april 2017 zijn de cijfers verstrekt voor het regime dat gold sinds 1 juli 1994 (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 654)

37

2015–2016

De Minister zal de AFM verzoeken nogmaals met de crowdfundsector te gaan kijken naar de investeringstoets. Er was in het AO veel commentaar op zowel de frequentie (eerste keer, en dan bij iedere € 5.000) en op het spreidingspercentage dat de AFM als richtlijn aanhoudt (max. 10% van iemands vrij belegbaar vermogen in crowdfunding).

AO Regeldruk bij kredietverlening d.d. 16 december 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 376)

Voldaan. Brief van de Minister van Financiën d.d. 19 februari 2016. De AFM is verzocht om met de sector om de tafel te gaan. Bijeenkomst heeft plaatsgevonden, motie-Aukje de Vries is aangenomen, die Minister verzocht AFM te vragen haar nadere voorschriften aan te passen. AFM heeft per brief aangegeven dit niet te doen. (Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 377)

38

2015–2016

Planning voor 7-jaarlijkse evaluatie van aandeelhouderschap staatsdeelnemingen zal opgenomen worden in het volgende jaarverslag. De Kamer krijgt de mogelijkheid hier van te voren op te reageren.

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

De planning van de evaluatie van het aandeelhouderschap bij alle staatsdeelnemingen in beheer bij Financiën is opgenomen in JV 2015 (pagina 11 van JV 2015). Deze planning is geüpdate in JV 2016

39

2015–2016

Rapporteren in jaarverslag over (variabele) beloningen van de bestuurders van de staatsdeelnemingen.

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

De variabele beloning van bestuurders is gerapporteerd in JV 2015. In algemene zin is toegelicht welk beleid is gevoerd (pagina 17–19 in JV 2015). Per deelneming is in beeld gebracht welke beloning de individuele bestuurders hebben ontvangen (factsheets vanaf pagina 40 in JV 2015)

40

2015–2016

Alle variabele beloningen worden begrenst tot +20%. Beweging naar beneden is ingezet. Inkomsten nu t.o.v. 6 jaar terug veel lager. Op aantal punten moet versobering echt plaatsvinden. Dit wordt bij nieuwe contracten meegenomen.

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

In 2016 is met alle staatsdeelnemingen

overeenstemming bereikt over het terugbrengen van de variabele beloning. Vanaf 2017 is er geen enkele bestuurder meer die meer dan twintig procent variabele beloning

ontvangt

41

2015–2016

Schriftelijk informeren van de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het eigen vermogen van KLM.

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

Voldaan. Bij brief van 15 maart 2016 over het eigen vermogen van KLM (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 241)

42

2015–2016

Toezegging om over Europees pensioensdossiers te kijken naar alle zaken die spelen samen met SZW.

VAO Kapitaalmarktunie d.d. 4 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 22 112, nr. 2100)

Afgerond. Brief van 9 december 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 22 112, nr. 2257)

43

2015–2016

De Tweede Kamer informeren over het oordeel van de AFM over het onderzoek en de onderzoeksresultaten van de Rabobank naar antedateren.

AO Rentederivaten d.d. 3 maart 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 171)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 2 september 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderzoeksresultaten van de AFM inzake het mogelijk antedateren door de Rabobank (Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 175)

44

2015–2016

De Tweede Kamer informeren over de vergelijking van het herstelkader van Deutsche Bank en het uniform herstelkader. Indien het herstelkader van Deutsche Bank in negatieve zin teveel afwijkt zullen de AFM en de Minister van Financiën haar oproepen haar kader aan te passen.

AO Rentederivaten d.d. 3 maart 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 171)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 2 september 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het feit dat Deutsche Bank zich heeft gecommitteerd aan het uniform herstelkader waardoor het opstellen van een vergelijking tussen het herstelkader van Deutsche Bank en het uniforme herstelkader niet meer nodig is (Kamerstukken II 2015/16, 31 311, nr. 175)

45

2015–2016

Vervolgstappen Kabinet op financiële situatie COVRA.

Brief van de Ministers van Financiën en Infrastructuur en Milieu d.d. 17 maart 2016 over opwerking van radio-actief materiaal (Kamerstukken II 2015/16, 25 422, nr. 142)

Voldaan. Bij brief van 7 juli 2016 is het voornemen voor vervolgstappen kenbaar gemaakt. Vervolgstappen worden nu ter hand genomen door betrokkenen (Kamerstukken II 2016/17, 25 422, nr. 153)

46

2015–2016

Terrorismefinanciering: in de aanloop naar de juli Ecofin wordt de kamer geïnformeerd over de voortgang van de verschillende acties op dit dossier.

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 17 mei 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1382)

Voldaan. Brief van de Minister van Financiën d.d. 4 juli 2016 met daarin de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 juli te Brussel (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1387) en in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2017 is de Tweede Kamer hierover nogmaals geïnformeerd (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 65)

47

2015–2016

Minister Schippers heeft de briefschrijvers die dit alarmerende signaal gaven uitgenodigd voor een overleg. Dat overleg heeft inmiddels plaatsgevonden op VWS. Zoals toegezegd tijden het vragenuur zal de Minister de Kamer daar schriftelijk over informeren.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

Afgerond. Brief van 6 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 29 247, nr. 224)

48

2015–2016

De Minister van VWS heeft overleg gehad n.a.v. het signaal van TraumaNet AMC dat er een te grote patiëntenstroom is op de spoedeisende hulp. De Minister zal de Kamer daar schriftelijk over informeren (zoals eerder toegezegd tijdens het Vragenuurtje).

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

Afgerond. Brief van 6 juni 2016 (Kamerstukken 2015/16, 29 247, nr. 224)

49

2015–2016

De Staatssecretaris van Financiën stuurt binnenkort een brief aan de Kamer over de meest complexe belastingmaatregelen. TK kan in het debat met de Staatssecretaris van Financiën de (on)haalbaarheid van aanpassingen bespreken.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

Afgerond bij brief van 20 september 2016, Kamerstukken II 2015/16, 34 552, nr. 5

50

2015–2016

De expatregeling («30%-regeling») wordt geëvalueerd (o.a. hoogte salarisnorm, hoogte onbelaste vergoeding en verdringing van werknemers). De Kamer wordt hierover naar verwachting medio 2017 geïnformeerd. Het Kabinet zal vooruitlopend op de evaluatie van de fiscale stimuleringsmaatregelen in de Autobrief II (2018) de Kamer in het voorjaar van 2018 informeren over het aantal nulemissie-auto’s dat in 2017 is verkocht.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

Afgerond bij brief van 13 juni 2017. Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 84

51

2015–2016

Het Kabinet zal de Kamer in hoofdstuk 4 van de Miljoenennota informeren over de garantie- en risicoregelingen (i.c. risico's die gepaard gaan met de monetaire verruiming voor overheidsfinanciën).

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

Afgerond. Miljoenennota 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 34 550, nr. 1)

52

2015–2016

Het departementaal beleidsonderzoek naar de operationele gereedheidsnormen bij Defensie is naar verwachting eind 2016 gereed. De Kamer krijgt een brief over de onderzoeksopdracht.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

Afgerond. IBO-rapport «Zicht op gereedheid» (Kamerstukken II 2016/17, 33 763, nr. 130

53

2015–2016

Via het Muntcontract wordt geborgd dat rondellen voor de Staat niet worden betrokken van een bedrijf dat betrokken is bij de productie van clustermunitie.

Algemeen overleg KNM op 2 juni 2016 (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2879 en Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2503)

Voldaan. Bij brief van 22 november 2016 heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer bericht dat via het (nieuwe) muntcontract is geborgd dat niet wordt ingekocht bij producenten die tevens clustermunitie produceren (Kamerstukken II 2016/17, 28 165, nr. 259)

54

2015–2016

Tijdens de reguliere gesprekken zal de Staat vragen of KNM inderdaad niet meer bij Poonsang bestelt. Deze specifieke casus zal als algemene waarschuwing gebruikt worden richting de andere staatsdeelnemingen dat het van belang is om klant- en leveranciersrelaties ook op sociale en maatschappelijke aspecten te beoordelen.

Algemeen overleg KNM op 2 juni 2016 (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2879 en Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2503)

Voldaan. De reden om niet meer bij Poonsang te bestellen is erin gelegen dat het bedrijf betrokken is bij de productie van clustermunitie. In het muntcontract dat is overeengekomen met KNM is derhalve opgenomen dat zowel de Staat als KNM erop toe zullen zien dat rondellen niet worden afgenomen van een bedrijf waarvan bekend is dat het betrokken is bij de productie van clustermunitie

55

2015–2016

Uitstel van de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 4:104 Wft (tot na de evaluatie van het provisieverbod in 2017).

Brief van de Minister van Financiën d.d. 13 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 918, nr. 53)

Aan toezegging is voldaan bij besluit van 18 november 2016 tot wijziging van het Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2015, het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Stb. 2016, 456)

56

2015–2016

De Staatssecretaris heeft toegezegd met voorbeelden te komen van antimisbruikmaatregelen in de Anti Tax Avoidance Directive.

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 15 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07)

Afgerond. De ATAD-richtlijn is in juni 2016 aangenomen en wordt omgezet in nationale wetgeving, waarin ook voorbeelden zullen worden opgenomen

57

2015–2016

De limitering van de MSC inbrengen in het MOB.

VAO Verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consument d.d. 15 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 291, nr. 7)

Voldaan. Bij brief van 3 april 2017 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 65)

58

2015–2016

Toezegging Kabinet in Kabinetsreactie op rapport PEF om met scenarioanalyse te komen.

Vragen en antwoorden over Parlementaire Enquête Fyra d.d. 17 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 678, nr. 17)

Afgerond. Rapport dat dit voorjaar is verschenen over scenario analyse toekomstige ordening spoor: «Kiezen voor een goed spoor»

59

2015–2016

Brief over rechtsbescherming bij toezicht op de accountantssector.

WGO Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen d.d. 20 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 469, nr. 11)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 31 januari 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de rechtsbescherming bij het toezicht op de accountantssector (Kamerstukken II 2016/17, 33 977, nr. 16)

60

2015–2016

Toezegging Minister tijdens debat Fyra dat hij nog een brief stuurt over het risicokader van de buitenlandactiviteiten (Abellio).

Debat over de Kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra d.d. 22 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 678)

Afgerond. Kamerbrief is uitgestuurd, Kamerstukken II 2016/17, 28 165, nr. 261

61

2015–2016

Inzake de uitkomsten van het onderzoek naar standaardproducten de Kamer einde jaar informeren.

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 135)

Voldaan. Op 7 november 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het experimenteel onderzoek naar standaardproducten. De uitkomsten geven aanleiding om in overleg met alle belanghebbende partijen en de wetenschap andere interventies te onderzoeken om consumentenkeuzegedrag positief te beïnvloeden (Kamerstukken II 2016/17, 32 013, nr. 138)

62

2015–2016

WRR onderzoek naar geldcreatie: als er meer duidelijk is over plan van aanpak/timing van de WRR de Kamer daarover informeren.

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 135)

Op 19 december naar Kamer verstuurd. Meegenomen in Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 december 2016

63

2015–2016

Voor de kerst een brief over de resultaten van de consultatie van het discussiedocument «meer ruimte voor innovatie» van DNB-AFM. Daarin betrek ik ook: de resultaten van het verdere onderzoek naar Depositobank (inclusief welke relevante wet- en regelgeving daarbij een rol speelt c.q. gewijzigd zou moeten worden en ervaringen Bank of England).

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 135)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingbrief» (Kamerstukken II 2016/17, 32 013, nr. 142)

64

2015–2016

Onderzoeken en oplegbrief inzake nummerportabiliteit aan Europese Commissie sturen.

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 135)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 3 februari 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de brief aan EC-commissaris Dombrovskis en zijn reactie op 24 januari 2017 (Kamerstukken II, 2016/17, 27 863, nr. 69)

65

2015–2016

In SSM-evaluatie, 2e helft dit jaar, het punt van de uitbreiding van bevoegdheden Europese Rekenkamer meenemen.

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013 nr. 135)

Voldaan. De Minister heeft, in het kader van de evaluatie van het SSM, bij de EC aandacht gevraagd voor de vraag of de Europese rekenkamer adequate bevoegdheden heeft. Bij brief van 6 februari 2017 van de Minister van Financien is als bijlage het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 26 en 27 februari toegevoegd, waarin dit is vastgelegd (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1412). De Kamer is hierover in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen d.d. 3 april 2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 65)

66

2015–2016

Ik ga de Minister van V&J vragen om de Kamer te informeren over veroordelingen vanwege marktmisbruik, evenals over de wijze waarop het Openbaar Ministerie hieraan aandacht besteedt en hoe zich dat heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dat grijpt ook aan op de vraag van de heer Merkies of er voldoende kennis aanwezig is etc.

WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 455, nr. 11)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 23 september 2016 over de strafrechtelijke aanpak van marktmisbruik (Kamerstukken II 2016/17, 17 050, nr. 530, bijlage en p. 2 van de brief)

67

2015–2016

Ik richt het verzoek aan de toezichthouders om zelf beleid te formuleren over hoe zij omgaan met de mogelijkheid om tipgevers te belonen. Ik zal hen vragen ook te kijken naar de manier waarop het OM en de Belastingdienst daarmee omgaan en naar ervaringen in de VS en het VK. Ik kom daarop terug bij uw Kamer in de eerste helft van 2017.

WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 455, nr. 11)

Voldaan. Bij brief van de Minister van 7 juli 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het standpunt van de AFM en DNB over het betalen van tipgeld

68

2015–2016

De Minister heeft toegezegd in het komende jaarverslag staatsdeelnemingen te analyseren waardoor meevallers bij dividenden staatsdeelnemingen komen.

Voorjaarsnotadebat, 6 juli 2016

Afgerond. In het jaarverslag staatsdeelnemingen 2015, dat in het najaar van 2016 aan de Kamer is gestuurd, is een analyse opgenomen over de meevallers bij dividenden

69

2015–2016

De Minister stuurt samen met Minister Ploumen een brief waarin zij specificeren welke asieluitgaven op welke manier zijn gefinancierd uit de begroting BH-OS.

Voorjaarsnotadebat, 6 juli 2016

Afgerond. Brief van 27 september 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 34 550 XVII, nr. 4)

70

2015–2016 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan, een toezichtregime en een vergunningenregime te ontwikkelen dat de toetredingsdrempels op een verantwoorde manier kan verlagen.

Algemene Financiële Beschouwingen (Handelingen I 2015/16, nr. 8, item 8, blz. 42)

Voldaan. Op 1 september 2016 heeft de Minister de Toetredingsbrief gestuurd, waarin wordt ingegaan op de uitkomsten van de analyse naar de mogelijkheden om toetreding tot de Nederlandse financiële sector van nieuwe spelers te verbeteren (Kamerstukken I 2015/16, 34 300, nr. AJ). Daarnaast heeft de Minister van Financiën op 10 februari 2017 de follow up toetredingbrief gestuurd (Kamerstukken I 2016/17, 34 550, nr. U)

71

2016–2017

Nog tijdens deze kabinetsperiode komt het Kabinet bij de Kamer terug op de stand van zaken wat betreft de oprichting van een nieuwe financieringsinstelling.

AO

Deelnemingenbeleid

Rijksoverheid, januari 2016 (Kamerstukken II 2016/2017, 28 165, nr. 264)

Voldaan. Per brief heeft het Kabinet de Kamer op 10 februari 2017 geïnformeerd over de oprichting van InvestNL

72

2016–2017

«Misschien kunnen we in aanvulling op de informatie die we hebben verstrekt nog een keer een brief sturen aan de Kamer, waarin wij precies aangeven hoe we tot deze afbakening zijn gekomen», «De nadere onderbouwing van die grens kunnen wij in een brief aan de Kamer geven», «De Minister heeft een brief toegezegd over de afbakening van de buitenlandse activiteiten, ik ga ervan uit dat die er voor het VAO komt» (NS/Abellio).

AO

Deelnemingenbeleid

Rijksoverheid, januari 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 28 165, nr. 265)

Afgerond. Kamerbrief is uitgestuurd (Kamerstukken II, 2016/17, 28 165, nr. 265)

73

2016–2017

Met ARK en CPB over mogelijkheden voor evaluatie over (economische) effecten van een aantal grote bezuinigingsmaatregelen. Binnen één, twee maanden ontvangt de Kamer een brief.

Algemene Financiële Beschouwingen, 4 oktober 2016

Afgerond. Brief van 23 december 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 31 865, nr. 90)

74

2016–2017

In de brief van dit najaar over de verdere vormgeving, de omvang en de onderbouwing van de voorziening van DNB van € 0,5 mld. per jaar wordt nader ingegaan op de onderbouwing van de risico’s van opkoopbeleid (hoe ontstaat het risico en hoe groot is het).

Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 5 oktober 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 8 item 7, pg. 25)

Voldaan. Op 1 december 2016 heeft de Minister van Financiën de brief van DNB gestuurd waarin DNB de uitkomsten van de evaluatie van haar risicomodellen toelicht en de Minister informeert over de hoogte van het buffertekort (Kamerstukken II 2016/17, 32 013, nr. 140)

75

2016–2017

Binnen een week een «briefje» te sturen waarin staat wanneer de reactie op de initiatiefnota van Omtzigt over pensioenen en de ECB komt.

AO Eurogroep Ecofin d.d. 3 november 2016

Afgerond. Op 10 november brief gestuurd naar de Kamer waarin staat wanneer reactie komt

76

2016–2017

Ik vraag van de Minister de toezegging dat zodra de evaluatie (van EFSI, red.) er is, die met kerende post naar de Kamer komt, zodat we die kunnen betrekken bij de debatten.

AO Eurogroep Ecofin d.d. 3 november 2016

Voldaan. De evaluatie is 28 november 2016 naar de Tweede Kamer verstuurd

77

2016–2017

Met de evaluatie wordt een stuk meegestuurd waarin wordt beschreven hoe het risicobeleid van de EIB (en EFSI) werkt met een evaluatie hiervan.

AO Eurogroep Ecofin d.d. 3 november 2016

Voldaan. Het risicobeleid is beschreven in de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en EcoFin van 5 en 6 december die op 28 november 2016 naar de Tweede Kamer is verstuurd

78

2016–2017

Griekenland: de Kamer wordt geïnformeerd over de verkoop en aanbestedingen van de privatiseringen met voorbeelden.

AO Eurogroep Ecofin d.d. 3 november 2016

Afgerond. In de geannoteerde agenda voor de Eurogroep van 5 december 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1406) is de gevraagde informatie aan de Kamer verstrekt

79

2016–2017

Brief samen met Minister Blok over verwachtingen LTV/LTI op de lange termijn, als gevolg van kabinetsbeleid t.a.v. de woningmarkt. Hierin gaan we ook in op (wan)praktijken in steden waar de vraag het aanbod overstijgt en wat hier eventueel aan gedaan kan worden.

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 1 december 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1408)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 10 februari 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 61)

80

2016–2017

Minister zal de CIE tijdens EG opnieuw vragen om een SSM review, waarin o.a. wordt gekeken naar controlegat en onafhankelijkheid. Dit komt terug in het EG/Ecofin verslag.

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 1 december 2016

Motie Merkies/Omtzigt (Kamerstukken II 2016/17, 34 049, nr. 15), Kamerstukken II 2014/15, 34 049, nr. 16

Voldaan. De Minister heeft, in het kader van de evaluatie van het SSM, bij de EC aandacht gevraagd voor de vraag of de Europese rekenkamer adequate bevoegdheden heeft. Bij brief van 6 februari 2017 van de Minister van Financien is als bijlage het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 26 en 27 februari toegevoegd, waarin dit is vastgelegd (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1412). De Kamer is hierover in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen d.d. 3 april 2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 65)

81

2016–2017

Toezegging om op korte termijn naar de Kamer te komen met voorstel investeringsbank.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Afgerond, Kamerstukken II 2016/17, 28 165, nr. 266

82

2016–2017

Op basis van goede projecten komt de € 25 miljoen er voor Zeeland.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Afgerond, Kamerstukken II 2016/17, 29 697, nr. 35

83

2016–2017

Brief over onderprogrammering I&M.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Afgerond, Kamerstukken II 2016/17, 34 550 A, nr. 54

84

2016–2017

Informeren Kamer over uitkomst Basel risico-inschatting hypotheekportefeuilles.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Afgerond, Kamerstukken II 2016/17, 34 563, nr. 5

85

2016–2017

Binnen maand brief met schade voor pensioenfondsen van opkoopbeleid.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Afgerond, Kamerstukken II 2016/17, 34 563, nr. 5

86

2016–2017

Beschouwing onderuitputting bij Financieel Jaarverslag.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Afgerond, zie FJR 2016

87

2016–2017

Kritisch kijken naar structurele onderuitputting energiebesparing huursector.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Afgerond, zie FJR 2016

88

2016–2017

Inspanningsverplichting tegenvaller V&J.

Najaarsnotadebat 21 december 2016

Op basis van de realisatiecijfers 2016 is er bij de Voorjaarsnota 2017 besloten de raming voor Boeten & Transacties structureel naar beneden bij te stellen. Ook is er n.a.v. de motie Zijlstra/Samson besloten de Boeten & Transacties generaal te maken. Mee- of tegenvallers komen vanaf 2017 komen ten gunste of ten laste van het generale beeld (zie Kamerstuk II 2016/17, 34 550 VI, nr. 95)

89

2016–2017

Nagaan bij Mevr. Nouy (ECB) of ze bezwaar heeft tegen publicatie van haar reactie op de brief over SSM van de Minister van 6 februari 2017.

AO Ecofin d.d. 18 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/2017, 21 501-07, nr. 1442)

Voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën van 6 juni 2017 heeft de Minister aan de Kamer laten weten dat mevrouw Nouy geen bezwaar heeft (Kamerstukken II 2016/17, 22 112, nr. 2349)

90

2016–2017

De Minister van Financien zal de vragen van de Kamer over de heffingskorting in relatie tot de AWBZ-premie en de Wlz-premie schriftelijk beantwoorden.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

Afgerond

91

2016–2017

De Staatssecretaris van Financien zal zich met de Algemene Rekenkamer verstaan over de passage in het verantwoordingsonderzoek over de datering van de aanvraag voor de vertrekregeling door medewerkers van de Belastingdienst. De Staatssecretaris zal de Kamer hierover een brief sturen.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

Afgerond met de brief 1 juni 2017, Kamerstukken II 2016/17, 34 725, nr. 26

92

2016–2017

De Minister zal schriftelijk in gaan op hoe een nieuwe laag (niet-preferente senior schuld) zich in de crediteurenhiërarchie zal verhouden tot andere instrumenten, zoals (hybride) kapitaalinstrumenten (waaronder AT1), alsook de fiscale behandeling van deze nieuwe laag.

Algemeen overleg Ecofin d.d. 14 juni 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1455)

Op 14 juli 2017 is deze toezegging middels een brief afgedaan (Kamerstukken II 2016/17, 21 501-07, nr. 1454), waarin de crediteurenhiërarchie nader beschreven wordt en inzichtelijk is gemaakt met een figuur

93

2016–2017

Brief V&J aanwending middelen.

Voorjaarsnotadebat 5 juli 2017

Afgerond, Kamerstukken II 2016/17, 34 550 VI, nr. 113

94

2016–2017

Scholingsvouchers.

Voorjaarsnotadebat 5 juli 2017

Afgerond, Kamerstukken II 2016/17, 34 730 XV, nr. 9

Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2008–2009

Daarnaast zal ik, indien ik voornemens ben om beleidsmatige aanpassingen in de AMvB (Besluit bestuurlijke boetes Wft) te verrichten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mijn intenties.

Brief van de Minister van Financiën d.d. 16 februari 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 31 458, nr. 17)

Doorlopende toezegging. Over de eerste beleidsmatige wijziging van het besluit is de TK bij brief van 9 februari 2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 60)

2

2010–2011

Minister zal de Kamer betrekken indien er sprake is van vermogensstortingen bij staatsdeelnemingen.

Plenair wetgevingsdebat van 28 juni 2011

Indien deze situatie zich voordoet, zal de Kamer hierover geïnformeerd worden

3

2010–2011

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek op de hoogte houden van de voortgang ten aanzien van de exit van de Staat uit de financiële deelnemingen en zal de Kamer nader informeren in aanloop naar de exit.

Kamerstukken II 2010/11, 28 165, nr. 130

In behandeling. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 geïnformeerd over de verkoopopties. De Kamer is periodiek geïnformeerd over voortgang van de verkoop van ABN AMRO, a.s.r., REAAL en Propertize. Bij brief van 1 juli 2016 is de Kamer geïnformeerd over de toekomst van SNS (Kamerstukken II 2015/16, 33 532, nr. 61). De Kamer wordt hier jaarlijks verder over geïnformeerd

4

2011–2012

Toezegging om de voor- en nadelen van het introduceren van een Volcker Rule voor het tegengaan van excessieve risico’s met de Kamer te delen.

AO Inzake de brief van de Minister van Financiën d.d. 8 juli 2011 met de nota over nuts- en zakenbankactiviteiten (31 980, nr. 51) en de brief van de Minister van Financiën d.d. 6 maart 2012 met de vervolgnota over nuts- en zakenbankactiviteiten (31 980, nr. 59) d.d. 28 maart 2012 (Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 70)

In behandeling. Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan restricties aan risicovolle beleggingen door banken deel uitmaken. Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2013/14, 22 112, nrs. 1809 en 1810). Op 19 juni 2015 heeft de Raad van Ministers een akkoord bereikt over de verordening. Hierna volgen de onderhandelingen met het Europees Parlement (triloog)

5

2011–2012 (EK)

Toezegging aan de Eerste Kamer, gedaan op 22 mei 2012 tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van de Wet bekostiging financieel toezicht, om bijvoorbeeld bij de evaluatie van de bonusregeling de boetes naar de schatkist te heroverwegen.

Plenaire vergadering Wet aansprakelijkheidsbeperking De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen d.d. 22 mei 2012 (Handelingen I 2011/12, nr. 30, item 6)

Deels voldaan. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de AFM en DNB opgelegde dwangsommen en boetes (Kamerstukken II 2014/15, 33 957) is het (deels) naar de schatkist laten terugvloeien van boetes aan de orde geweest. Per 1 januari 2015 stromen de boetes die het bedrag van € 2,5 mln. overstijgen naar de schatkist. Omdat de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen heeft geleid tot een aantal relevante wijzigingen van het bonusverbod bij staatssteun zal het bonusverbod bij staatssteun worden geëvalueerd samen met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. De evaluatie zal uiterlijk 1 december 2017 naar beide Kamers der Staten-Generaal worden verzonden

6

2012–2013

Uitgebreide brief inzake verkoop Urenco.

AO Staatsdeelnemingen van 29 mei 2013. Kamerstukken II, 2012/13, 28 165, nr. 162, pag. 21

In behandeling. Zodra er overeenstemming is tussen de verschillende betrokken partijen over het ontwerp en invulling van de borgingsinstrumenten zal de Kamer worden geïnformeerd. Kamerstukken II 2013/14, 28 165, nr. 258

7

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Postema (PvdA) toe de Eerste Kamer optimaal te blijven informeren over het tijdpad van de oprichting van een toekomstige bankenunie.

Plenaire vergadering Bankenunie d.d. 19 november 2012 (Handelingen I 2012/13, nr. 8, item 2, blz. 53)

In behandeling. De Eerste Kamer is frequent geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van het Europees toezicht, de harmonisatie van resolutie-instrumentarium en het SRM (zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2012/13, 21 501-07, nr. 1071). Tevens is de Eerste Kamer geïnformeerd over de Kabinetsreactie over het voorstel van de EC over een Europees Depositoverzekeringsstelsel (EDIS), de laatste pijler van de bankenunie (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1334)

8

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Doek (CDA), toe dat wanneer een wetsvoorstel bepalingen met terugwerkende kracht bevat, de redengeving daarvoor expliciet zal worden toegelicht in de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Plenaire vergadering Wijzigingswet financiële markten 2010 d.d. 10 mei 2011 (Handelingen I 2010/11, 32 036, nr. 26, item 7, blz. 28)

Doorlopende toezegging. Bij wetsvoorstellen waaraan (aan onderdelen daarvan) terugwerkende kracht wordt verleend, zal de redengeving daarvoor expliciet worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel

9

2013–2014

De Minister zal in zijn coördinerende verantwoordelijkheid in het Financieel Jaarverslag van het Rijk aandacht geven aan het traject van effectuering en handhaving van het normenkader door de verantwoordelijke Ministers. Als ondersteuning voor de uitvoering zal de Minister een handreiking voor sober en ordentelijk financieel beheer opstellen en beschikbaar stellen. Deze handreiking en het normenkader zullen worden opgenomen in het door het Ministerie van Financiën uitgegeven Handboek Financiële Informatie en Administratie rijksoverheid.

Financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen (Kamerstukken II 2013/14, 33 822, nr. 1)

In behandeling

10

2013–2014

Wanneer de lidstaten die werken aan een financiële transactiebelasting een concreet voorstel presenteren, de Tweede Kamer hierover informeren en de nog openstaande vragen beantwoorden.

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 7 november 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 21 501-07, nr. 1115)

In behandeling. Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt is dit nog niet aan de orde

11

2013–2014

De Minister stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitkomsten van overleg met de Rekenkamer over staatsdeelnemingen (toegang tot volledige dochters).

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 670, nr. 9)

In behandeling

12

2013–2014

Toezegging van de Minister om zich in te zetten voor het stroomlijnen van de interpretatie inzake de bevoegdheden van een accountantskantoor om te adviseren indien dat ook accountantsdiensten verleent.

VAO Accountancy d.d. 20 mei 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 84, item 27)

In behandeling. De Minister heeft tijdens het VAO Accountancy van 20 mei 2014 aangegeven dat Nederland een in zijn ogen helderder benadering heeft gekozen. Nederland heeft gekozen voor een positieve lijst en Europa voor een negatieve lijst

13

2013–2014

In de «geschilbeslechtingsdelta» van het WODC wordt de vraag naar het onterechte niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand opgenomen.

Verantwoordingsdebat 2013 d.d. 28 mei 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 87, item 11)

In het lopende Geschilbeslechtingsdeltaonderzoek van het WODC naar het gedrag van burgers en bedrijven die worden geconfronteerd met (potentieel) juridische geschillen, wordt de vraag naar het onterechte niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand opgenomen

14

2013–2014 (EK)

Toezegging om de Kamer te informeren over een overzicht dat de Commissie opstelt in 2014 over de wijze waarop andere lidstaten de Europese begrotingsregels in nationale wetgeving hebben verwerkt, inclusief het gebruik van dwingende macronormen en referentiewaarden voor decentrale overheden.

Handelingen I 2013/14, nr. 10, item 10 en 13 (33 416, nr. 23)

In behandeling. In de zomer van 2017 volgt een toelichting van de Minister van Financien

15

2014–2015

TK tijdig informeren over eventuele wijzigingen van de gedelegeerde handeling.

WGO implementatie Omnibus II-richtlijn (Kamerstukken II, 2014/15, 34 100, nr. 15)

In behandeling. Als er wijzigingen komen in de gedelegeerde handelingen dan zal de Minister van Financiën de Tweede Kamer hier tijdig over informeren

16

2014–2015

Pensioenverzekeringen: vinger aan de pols houden/op basis van piepsysteem uitvoeringstechnische problemen in kaart brengen; hier de TK begin 2017 over informeren; en eventuele problemen onder de aandacht brengen van de Europese Commissie.

WGO implementatie Omnibus II-richtlijn (Kamerstukken II, 2014/15, 34 100, nr. 15)

In behandeling. Solvency II is in werking getreden in 2016. Vanaf dat moment zal er sprake kunnen zijn van eventuele uitvoeringstechnische problemen. Mocht dit het geval zijn dan zal de Minister van Financiën de Tweede Kamer informeren en de problemen onder de aandacht brengen van de Europese Commissie

17

2014–2015

Uitbreiding bevoegdheden DNB: DNB krijgt de bevoegdheid om voor macroprudentiële doeleinden gegevens op te vragen bij overheidsinstellingen en private ondernemingen. Drie jaar na inwerkingtreding van dit artikel zal de Minister informeren of/hoe, bij wie DNB informatie heeft opgevraagd en wat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn geweest.

WGO Wijzigingswet financiële markten d.d. 8 september 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 918, nr. 14)

In behandeling

18

2014–2015

Centralisatie Rechtbank Amsterdam: er zal nader onderzoek worden gedaan naar de reikwijdte van de betreffende bepaling en de toegankelijkheid vanuit het perspectief van de klant. De Minister zal de Kamer hierover informeren.

WGO Wijzigingswet financiële markten d.d. 8 september 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 918, nr. 14)

Nader onderzoek heeft plaatsgevonden en een gewijzigde concentratiebepaling was opgenomen in de consultatieversie van de Wijzigingswet financiële markten 2018. Uit aanvullend advies van de Raad voor de Rechtspraak is echter gebleken dat er nog altijd onduidelijkheid bestaat over de vraag of voldaan wordt aan de criteria van het Toetsingskader wettelijke concentratie alsook over de vraag wat de meest aangewezen wijze van afbakening van soorten zaken is. Heroverweging van de eerder voorgenomen concentratiebepaling brengt daarom mee dat alsnog wordt afgezien van invoering ervan. In dit licht ligt het bovendien voor de hand om ook afdeling 1.1.5 Wft, zoals dat was opgenomen in de Wijzigingswet financiële markten 2015 doch nimmer in werking is getreden, te laten vervallen. Zie voor meer informatie het consultatieverslag m.b.t. de Wijzigingswet financiële markten 2018: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2018/berichten

19

2014–2015

De positie van de modale alleenverdiener met kinderen zal ook worden meegenomen bij het koopkrachtbeeld 2016 (augustusbesluitvorming).

APB TK, 17 en 18 september 2014

De positie van de modale alleenverdiener met kinderen komt terug in het koopkrachtbeeld 2016

20

2014–2015

DNB vragen om in haar jaarlijkse toezichtrapportage expliciet aandacht te besteden aan de effectiviteit en de naleving van de wet, onbedoelde effecten, de effecten op de concurrentiepositie, gebruik en eventueel misbruik van uitzonderingscategorieën.

Plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 9, item 7, blz. 25, 31)

Deels voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II, 2015/16, 33 964, nr. 43). Dit wordt tevens meegenomen bij de evaluatie eind 2017

21

2014–2015

DNB vragen te volgen in hoeverre gebruik wordt gemaakt van de gemiddeld 20%-uitzondering voor niet-cao personeel en erop toe te zien dat er van deze uitzondering alleen in uitzonderlijke situaties gebruik wordt gemaakt.

Plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 9, item 7, blz. 26, 31–32, 37)

Deels voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II, 2015/16, 33 964, nr. 43). Dit wordt tevens meegenomen bij de evaluatie eind 2017

22

2014–2015

De vinger aan de pols houden wat betreft geruchten dat dochterondernemingen massaal worden omgezet in bijkantoren om zo onder de werking van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen uit te kunnen komen.

Plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 9, item 7, blz. 29–30)

Deels voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II, 2015/16, 33 964, nr. 43). Dit wordt tevens meegenomen bij de evaluatie eind 2017

23

2014–2015

Indien er misbruik wordt gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheden in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen deze uit de wet halen.

Plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 9, item 7, blz. 31–32)

Doorlopende toezegging. Zie ook: Handelingen II 2014/15, nr. 14, item 6, blz. 19 en 25

24

2014–2015

DNB zal in haar rapportage zo nodig ook opgelegde boetes vermelden.

Brief van de Minister van Financiën d.d. 15 oktober 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 964, nr. 25, blz. 6)

Deels voldaan. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II, 2015/16, 33 964, nr. 43). Dit wordt tevens meegenomen bij de evaluatie eind 2017

25

2014–2015

Er zal worden gekeken naar uitbreiding van het jaarverslag en een (afzonderlijke) beoordelingsverklaring. Minister zal hierop terugkomen wanneer het wetsvoorstel met wettelijke maatregelen wordt behandeld.

AO Accountancy d.d. 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 977, nr. 5)

In behandeling. Op dit onderwerp zijn de afgelopen jaren internationaal en nationaal verschillende stappen gezet. Met ingang van boekjaar 2016 moet de accountant aangeven of het bestuursverslag materiële onjuistheden bevat. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) publiceerde daarnaast op 22 juni 2016 haar position paper («Een relevant en betrouwbaar bestuursverslag») en onderzoekt de komende jaren verder of het wenselijk is om accountants een aanvullende verantwoordelijkheid te geven bij de beoordeling van continuïteit van de onderneming en/of het definiëren van de grootste risico's en hoe zich dit verhoudt tot de rol van het bestuur van de onderneming. Indien wordt geconcludeerd dat de rol van de accountant en/of het bestuur met betrekking tot het bestuursverslag zou moeten wijzigen, dan zal hoogstwaarschijnlijk een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek vereist zijn. Daarmee ligt dit onderwerp op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

26

2014–2015

Het delen van bevindingen door de AFM met controlecliënten moet ook kunnen met niet OOB-cliënten. Dit zal worden besproken met de AFM.

AO Accountancy d.d. 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 977, nr. 5)

In behandeling

27

2014–2015

Toezegging om bij de voorbereiding van het wetsvoorstel duidelijk te zijn over de rol van de Accountantskamer en de bestuursrechter.

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

In behandeling

28

2014–2015

De AFM zal in een vast ritme per jaar rapporteren over de voortgang van de implementatie van de NBA-maatregelen.

AO Accountancy d.d. 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 977, nr. 5)

Doorlopende toezegging. De AFM heeft het eerste Dashboard (2015) gepubliceerd. Op 28 juni 2017 is het rapport «kwaliteit oob-accountantsorganisaties onderzocht» gepubliceerd (de rapporten zijn te raadplegen via: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/accountantsorganisaties/publicaties/rapporten)

29

2014–2015

Brief over twee jaar (februari 2017) aan TK met evaluatie van dubbel toezicht onder SSM AFM/ECB.

Plenair debat SSM/Bankenunie d.d. 10 februari 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 52, item 25)

In behandeling

30

2014–2015

Kamer informeren over better spending-agenda van commissaris Georgieva.

AO Europese Verantwoording, 5 maart 2015

In behandeling. De better spending-agenda is omgedoopt tot «Budget for results». In de zomer van 2017 zal de Kamer hierover worden geïnformeerd door de Minister van Financien

31

2014–2015

Het Kabinet zet zich in om de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van een gemeenschappelijke taal en open data bij decentralisaties op te volgen.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2015

In behandeling, verantwoordelijkheid van de Minister van BZK

32

2014–2015

Informatieprotocol: na overleg over de vormgeving van verslaglegging van een vertrouwelijk overleg, zal met die input een nieuwe versie van de werkafspraken aan de Kamer worden gestuurd.

AO Inzake start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. d.d. 4 juni 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1287)

In behandeling. Na overleg met de vaste commissie voor Financiën zal de Minister van Financiën een nieuwe versie van het informatieprotocol aan de Tweede Kamer sturen met daarin afspraken over de verslaglegging van een vertrouwelijk overleg. Zodra Financiën input heeft ontvangen van de vaste Kamercommissie kan het informatieprotocol worden afgerond

33

2014–2015

Het aspect van de formulering van het moment waarop bij verzekeraars moet worden ingegrepen, zal worden meegenomen wanneer gekeken wordt naar een afwikkelkader voor verzekeraars. Daar wordt in het debat later deze week meer over gezegd.

WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11)

In behandeling. Een wetsvoorstel tot herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars is thans in ambtelijke voorbereiding en het voornemen is om dit voorstel voor het einde van het jaar aan de Kamer voor te leggen. Een aanpassing van de criteria op grond waarvan tot ingrijpen bij een verzekeraar in problemen kan worden overgegaan, maakt onderdeel uit van dit wetsvoorstel

34

2014–2015

Zodra ook maar enigszins duidelijk wordt hoe de FTT eruit komt te zien, zullen wij, ook samen met andere landen, een diepgravende analyse maken van hoe het ons raakt. We zullen ook aan de Commissie vragen om die analyse te maken. Daarna zullen wij de Kamer hierover informeren.

WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11)

In behandeling. Het is tot op heden niet duidelijk hoe de FTT er uit komt te zien

35

2014–2015

In de loop van 2017 zullen de afbakening, de samenwerking en de eventuele overlap tussen de toezichthouders evalueren (reeds in februari 2015 toegezegd tijdens behandeling SSM-wetsvoorstel).

WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11)

In behandeling

36

2014–2015 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Apeldoorn (SP), toe de Kamer met grote regelmaat te informeren over de voortgang van de onderhandelingen over de Banking Structural Reform verordening.

Behandeling Overeenkomst betreffende het gemeenschappelijk afwikkelfonds d.d. 8 september 2015 (Handelingen I 2014/2015, nr. 39, item 7)

In behandeling. Op 19 juni 2015 heeft de Raad van Ministers een zogeheten general approach bereikt over de Bank Structural Reform Regulation (de verordening). Het is nu eerst aan het Europees Parlement om over de verordening haar positie te bepalen. Op het moment dat het EP haar positie heeft bepaald en de triloog kan starten, zal ik uw Kamer nader informeren

37

2015–2016

Onderzoek naar de formele rechtmatigheid en doeltreffendheid van de instrumenten van het EFSF door het Audit Committee ziet de Minister graag tegemoet.

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

In behandeling

38

2015–2016

Tijdens IMF- en Wereldbankvergaderingen, zal de OECD een rapport presenteren over hoeveel klimaatfinanciering er nu al wordt geboden door verschillende landen. Rapport wordt naar de Kamer verstuurd.

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

Rapport gepubliceerd op 7 oktober 2015

39

2015–2016

Begin 2016 zal de Minister bij de Kamer terugkomen op het traject of er slimmere of effectievere besteding van onze subsidies voor duurzame energie nodig/ mogelijk is en hoe het zou kunnen.

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

In behandeling

40

2015–2016

In november komt de Minister terug op de discussie over de bijdrage van € 100 mld. van de private sector klimaatfinanciering.

Algemene Financiële Beschouwingen, 30 september 2015

In behandeling

41

2015–2016

Effecten ZBO’s: in begroting wordt vermeld hoeveel bijdragen de ZBO’s ontvangen, waar/welke informatie over de beleidseffecten ZBO’s te vinden is.

AO, 14 oktober 2015

In behandeling

42

2015–2016

Evaluatie Basic na 2 jaar.

VAO Toekomst van de Verzekeringssector d.d. 9 december 2015 (Handelingen II 2015/16, nr. 35, item 5)

In behandeling. Het voornemen is het Basic regime te evalueren zodra de solvabiliteitsberekeningen uit het Solvency II regime in 2018 zijn geëvalueerd. Hierdoor kan met evt. verbeteringen en vereenvoudigingen rekening worden gehouden

43

2015–2016

De Minister zal overleggen met DNB of er nog andere modaliteiten denkbaar zijn (i.p.v. de huidige discretionaire bevoegdheid van DNB; bedoeld wordt het toestaan van een verlicht toezichtregime indien onderlingen genoegzaam zijn herverzekerd) om de toezichtsdruk voor kleine onderlingen te verminderen en de resultaten meedelen aan de TK.

VAO Toekomst van de Verzekeringssector d.d. 9 december 2015 (Handelingen II 2015/16, nr. 35, item 5)

In behandeling. Dit zal worden meegenomen in de kamerbrief over het conceptwijzigingsbesluit met de berekeningsmethode van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars

44

2015–2016

Bij de evaluatie van de richtlijn transparantie in 2018 aandacht voor meerwaarde en administratieve lasten van 3% meldingsdrempel ten opzichte van 5% meldingsdrempel, vanuit de Europese Commissie en NL.

WGO Implementatiewet transparantierichtlijn d.d. 14 december 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 34 232, nr. 10)

Bij de voorbereiding van de evaluatie, waar de meldingsdrempel onderdeel van is, door de Europese Commissie zal aanvullend aandacht worden gevraagd voor dit aspect

45

2015–2016

In jaarverslag beheer staatsdeelnemingen zullen wij rapporteren over het doorvoeren van de standaardstatuten.

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

In JV 2015 is de stand van zaken gerapporteerd (zie pagina 12–13 van het JV 2015). Waar mogelijk en noodzakelijk zijn standaardstatuten inmiddels doorgevoerd. Bij publicatie van JV 2015 was alleen het proces bij Schiphol nog niet afgerond. Dat is inmiddels wel afgesloten

46

2015–2016

Diversiteit bij bestuurders en toezichthouders moet worden vergroot. De Kamer kan de Minister hierop blijven aanspreken.

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

In JV 2015 is diversiteit (man vs. vrouw) in rvc’s en rvb’s in 2015 in beeld gebracht (pagina 15–17 van JV 2015). In antwoorden op schriftelijke vragen is ook het beeld 2016 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de diversiteit verbetert. In JV 2016 komt diversiteit weer aan de orde

47

2015–2016

In de strategiebespreking met staatsdeelnemingen wordt ook gesproken over de duurzaamheid en de ontwikkeling van fossiel naar groen. Dit is een thema wat aan de orde komt.

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

In behandeling. Dit wordt behandeld bij de strategiebesprekingen

48

2015–2016

Nederland zal geen kapitaalstortingen doen in TenneT voor Duitse investeringen (alleen voor NL investeringen).

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

In 2016 is een kapitaalstorting toegezegd. De eerste van vier tranches is inmiddels aan TenneT overgemaakt. Er is vastgelegd dat TenneT de gestorte middelen alleen aanwend voor wettelijk verplichte investeringen in Nederland

49

2015–2016

Erop toezien dat Staatsloterij met gedupeerden van misleidende reclame op een goede manier tot een oplossing komt.

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 28 165, nr. 248)

Nederlandse Loterij heeft afspraken gemaakt met een tweede claimstichting over een oplossing voor alle spelers uit de tijd van de misleidende reclame. Belangrijkste element in een eenmalige, bijzondere loterij die eind mei heeft plaatsgevonden. Veel oud-deelnemers hebben aan deze loterij deelgenomen, waardoor het risico op betaling van hoge schadebedragen substantieel is gedaald

50

2015–2016

Zo snel mogelijk de vrijstellingsregeling aanpassen voor het prospectus. Hierbij dient de AFM eerst voldoende tijd te krijgen om aanvullende maatregelen uit te werken (meldplicht etc.).

VAO Kapitaalmarktunie d.d. 4 februari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 22 112, nr. 2100)

In behandeling. Op dit moment loopt de internetconsultatie van de vrijstellingsregeling Wft

51

2015–2016

De Minister van Financiën zegt toe de Kamer: steeds stap voor stap d.m.v. een afzonderlijke brief te informeren over het onderhandelingsproces rond het Europees depositoverzekeringsstelsel, inclusief het krachtenveld; geen beslissend standpunt in te nemen en/of onomkeerbare stappen te zetten in de Raad op dit dossier zonder consultatie van de Kamer.

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 10 februari 2016 (Kamerstukken 2015/16, 21 501-07, nr. 1349)

In behandeling. Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening inzake een Europees depositoverzekeringsstelsel. Het voorstel is gelijktijdig gepresenteerd met een mededeling «naar de voltooiing van de bankenunie». Over beide documenten is op 14 december 2015 een Kabinetsreactie naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II 2015/16, 21 501-07, nr. 1334). Onder het Nederlandse Voorzitterschap is gewerkt aan een routekaart waarbij politieke besluitvorming over EDIS gekoppeld is aan risicoreductie. In deze routekaart is overeengekomen dat de onderhandelingen over EDIS op politiek niveau pas van start zullen gaan zodra er voldoende verdere vooruitgang is geboekt met de maatregelen inzake risicovermindering. Momenteel wordt er over deze maatregelen onderhandeld. De Nederlandse inzet t.a.v. deze maatregelen kunt u vinden in de Kabinetsreactie van 19 december 2016 (Kamerstukken II 2016/17 22 112, nr. 2261). Hierin is herbevestigd dat maatregelen met het oog op risicovermindering eerst overeengekomen dienen te worden, voordat kan worden besloten over verdere risicodeling, zoals de introductie van een Europees depositoverzekeringsstelsel

52

2015–2016

De Minister van I&M zal er zorg voor dragen dat de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd inzake de financiële zekerheidstelling voor de ontmantelingskosten van de nucleaire installaties in Nederland. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van I&M en Financiën.

AO Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming d.d. 24 mei 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 645, nr. 84)

In behandeling. Jaarlijks terugkerend

53

2015–2016

In de overleggen met de sociale partners in de aanloop naar Prinsjesdag zal het Kabinet het verhogen van de lonen in delen van het bedrijfsleven – met name grotere bedrijven hebben een sterke balans positie – aan de orde stellen.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

In behandeling

54

2015–2016

De Minister van V&J heeft met het OM gesproken over een verbeterplan. Dat wordt binnenkort met de Kamer gedeeld.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

In behandeling. Ligt bij V&J

55

2015–2016

De werkzaamheden rond de jaarrekeningen van gemeenten – inclusief de rechtmatigheidskwesties bij de zorggelden – zijn nog volop gaande. Na afsluiting van de jaarrekening 2015, in juli 2016, zal BZK de bijbehorende controleverklaring van de accountants met de verslagen van bevindingen analyseren en de resultaten daarvan kort na de zomer aan de Tweede Kamer sturen.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

In behandeling. Ligt bij BZK

56

2015–2016

Het Kabinet neemt motie-Krol (34 475, nr. 17) over (i.c. een analyse van problemen bij het systeem van verantwoording door gemeenten bij de decentralisaties in het sociaal domein en afhankelijk van de uitkomst bepalen of en welke aanpassing van wet- en regelgeving nodig is).

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

In behandeling

57

2015–2016

Wij zorgen ervoor dat er nette regelingen zijn en blijven voor mensen die schade lijden als gevolg van de aardgaswinning in Groningen.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

In behandeling

58

2015–2016

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer informeren over (de verantwoording over) de overschrijding van € 400 mln. bij de PGB-regeling en de overschrijding van € 200 mln. bij de GGZ.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

In behandeling. Ligt bij VWS

59

2015–2016

Het Kabinet pakt de aanbeveling van de AR op over borging, effectiviteit en efficiëntie van het actieplan voor oudere werklozen, bijvoorbeeld over informatie van de Belastingdienst over de mobiliteitsbonus.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2016

In behandeling

60

2015–2016

Jaarlijks voor de zomer een stand van zaken met betrekking tot de resultaten van de FinTech-initiatieven (niet oneindig jaarlijks). Daarin betrek ik ook: de ervaringen met de verlenging van de beslistermijn bij aanvraag bankvergunning.

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 135)

Doorlopende toezegging. Eerste brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingbrief» (Kamerstukken II 2016/17, 32 013, nr. 142)

61

2015–2016

Brief aan de Kamer waarin Minister terugkomt op digitale polis verzekeringen.

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013 nr. 135)

In behandeling

62

2015–2016

Regelmatige update aan Kamer sturen over de ontwikkelingen in het Bazelse comité (belangen NL hierbij meenemen: landbouw, MKB, hypotheken).

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013 nr. 135)

Doorlopende toezegging. In de brief van 26 september 2016 heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Bazelse Comité (Kamerstukken II 2016/17, 32 013, nr. 136)

63

2015–2016

Bij de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ook kijken naar of perverse prikkels zijn weggenomen.

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 135)

In behandeling

64

2015–2016

Mijn voorstel is dan dat we de komende twee jaar alle regelgeving die we op grond van artikel 1:3a vaststellen per brief bij de Kamer melden en dat we dat vervolgens over twee jaar opnieuw overwegen. De griffier legt dat vast, zodat we dat niet vergeten. Wij sturen de TK daarnaast proactief een overzicht van hoe vaak het is voorgekomen en wat de voorbeelden waren. Dan bekijken we of het nodig is en of we het moeten voortzetten.

WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 455, nr. 11)

In behandeling. Eerste en enige melding bij brief van 9 februari 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 60)

65

2015–2016

Wij zullen proberen om met de AFM, de FIOD en het OM meer cijfers te genereren over de aanpak van marktmisbruik. Ik ga proberen die informatie te achterhalen voor zover een en ander wordt geregistreerd. Ik kom daar schriftelijk op terug.

WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 455, nr. 11)

In behandeling

66

2015–2016

Ik kom schriftelijk terug op het boeteregime van de ACM en de verhouding met het boeteregime van de AFM en DNB.

WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 455, nr. 11)

In behandeling

67

2015–2016

De Minister heeft toegezegd te bekijken of er haalbare oplossingen voor eenverdieners met een chronisch zieke partner zijn en komt hier met Prinsjesdag op terug.

Voorjaarsnotadebat, 6 juli 2016

In behandeling. Met Prinsjesdag 2016 op teruggekomen

68

2015–2016

Namens het Kabinet zegt de Minister toe deze kabinetsperiode nog te komen met een visie op investeringen naar aanleiding van plan Jeroen Kremers.

Voorjaarsnotadebat, 6 juli 2016

In behandeling

69

2016–2017

In de komende tijd zal Financiën samen met andere ministeries doorgaan om de doelmatigheid en doeltreffendheid bij overheidsprojecten te vergroten. De focus zal hierbij liggen op grote en complexe investeringsprojecten, interne bedrijfsvoeringsprojecten en ICT-projecten.

Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 28 753, nr. 43)

In de volgende DBFMO Voortgangsrapportage zal worden gerapporteerd over de voortgang op dit gebied

70

2016–2017

In de komende periode zal Financiën in overleg treden met betrokken departementen om concrete stappen te zetten naar verdere verbetering van de besluitvorming en uitvoering van overheidsinvesteringen door middel van analyse-instrumenten en bedrijfseconomische principes.

Beleidsdoorlichting artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector (Kamerstukken II 2016/17, 31 935, nr. 35)

De Tweede Kamer zal over de uitkomsten hiervan medio 2017 worden geïnformeerd

71

2016–2017

De Minister heeft toegezegd om de Kamer bij tijd en wijle te informeren over hoe het zit met de efficiëntieoperatie binnen de NS.

AO

Deelnemingenbeleid

Rijksoverheid, januari 2016 (Kamerstukken II 2016/2017, 28 165, nr. 264)

In behandeling

72

2016–2017

Wij zullen in de toekomst de NS op het normrendement gaan aanspreken en interveniëren waar dat nodig is.

AO

Deelnemingenbeleid

Rijksoverheid, januari 2016 (Kamerstukken II 2016/2017, 28 165, nr. 264)

In behandeling

73

2016–2017

De Minister van Financien zegt toe dat – waar in de ontwerpbegroting sprake is van een toe te bedelen bedrag c.q. nog in te vullen bezuiniging (artikel Nog onverdeeld) – altijd wordt toegelicht waarom dat zo is. Er moet een bijzondere omstandigheid/reden zijn waarom een bepaald restbezuinigingsbedrag op dat moment nog niet ingevuld kan worden. In de ontwerpbegroting wordt aangegeven wat de reden is waarom dit bedrag pas bij de eerste suppletoire begroting nader wordt ingevuld.

Plenair debat over de CW, 26 september 2016

In behandeling

74

2016–2017

Overleg met mw. Schouten over mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen financiering van coöperaties.

Algemene Financiële Beschouwingen, 4 oktober 2016

In behandeling

75

2016–2017

Overleg met DNB over hun brief over bevoegdheden inzake dividenduitkeringen van financiële instellingen. De Minister is bereid te kijken naar de bevoegdheden, waarbij hij aangeeft dat een vvgb-plicht te ver gaat. Hij zal n.a.v. het overleg met DNB een brief naar de Kamer sturen.

Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 5 oktober 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 8, item 7, pg. 27)

In behandeling. De minster zal voor het einde van het jaar een brief sturen naar aanleiding van het overleg met DNB

76

2016–2017

Eurostat heeft cijfers gepubliceerd en daaruit blijkt dat de totale bijstelling van het Nederlandse bni al jaren kleiner is dan de bijstelling van de EU 27, dus van de andere landen. Dat betekent grosso modo dat we een kleine netto teruggave kunnen verwachten. De precieze cijfers komen begin volgend jaar en zodra die er zijn informeren we de Kamer.

AO Eurogroep Ecofin d.d. 3 november 2016

In behandeling

77

2016–2017

De percentages in de Wbft worden per 01-01-2018 herijkt.

VSO kostenkaders d.d. 21 december 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 38, item 3)

Ten behoeve van de herijking van de percentages is een wetsvoorstel in voorbereiding. De planning is dat dit voorstel eind 2017/begin 2018 bij de Tweede Kamer wordt ingediend

78

2016–2017

Stuk over pensioenhoudbaarheid van de Europese Commissie aan de Kamer sturen.

AO Eurogroep Ecofin d.d. 30 maart 2017

In behandeling.

79

2016–2017

De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer in het vierde kwartaal van 2017 te informeren over het advies van het CDFD naar aanleiding van de evaluatie van het vakbekwaamheidsbouwwerk en of er wijzigingen aan het bouwwerk worden doorgevoerd.

Brief van de Minister van Financiën d.d. 23 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 32 545, nr. 67)

In behandeling

80

2016–2017

Het Kabinet stuurt de Kamer voor Prinsjesdag een voorstel voor de vormgeving van de taken- en middelenanalyse van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman. Daarna, maar voor de begrotingsbehandelingen ontvangt de Kamer de uitkomsten van deze onafhankelijke taken- en middelenanalyse zodat budgettaire consequenties kunnen worden verwerkt.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

In behandeling

81

2016–2017

Het Kabinet zal de Kamer in het najaar een handreiking toezenden over de uitwerking art. 3.1 van de Comptabiliteitswet, zodat deze gereed is bij de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2018.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

In behandeling

82

2016–2017

De Minister van Financien zal de opmerkingen die gemaakt zijn door de Kamer over de indicatoren en de thema's van de Monitor Brede Welvaart onder de aandacht brengen van de betrokken Planbureau's (vermogen, schuld en vrijwilligerswerk/mantelzorg).

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

In behandeling

83

2016–2017

De Minister van BZK zal de Kamer informeren over de ontwikkeling van de beveiliging bij het Rijk middels twee brieven: voor de zomer een brief over het overleg tussen de ARK en drie specifieke departementen (EZ, VWS en Defensie), in het najaar een brief over het rijksbrede beleid. De Minister van BZK zal ook ingaan op de regierol.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

In behandeling, ligt bij BZK

84

2016–2017

De Minister van Financien zal de vraag van de Kamer over het effect van de WNT bij het werven van ICT-expertise bij het Rijk overbrengen aan de Minister van BZK.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

In behandeling

85

2016–2017

De Minister van Financien zal de vragen van de Kamer over de indicatoren voor de verantwoording bij het passend onderwijs overbrengen aan de Staatssecretaris van OCW.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

In behandeling

86

2016–2017

De Minister van Financien zal de vragen van de Kamer over administratieve lastendruk/Actal doorleiden naar de Minister van EZ.

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017

In behandeling

87

2016–2017

De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer begin 2018 te rapporteren inzake de voortgang op de verbeterpunten naar aanleiding van de evaluatie van het Kifid en in de eerste helft van 2018 inzake de door het Kifid in gang gezette verbeteringen en hoe die aansluiten op de gedane aanbevelingen.

Brief van de Minister van Financiën d.d. 12 juni 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 29 507, nr. 145)

In behandeling

88

2016–2017

Bevoegdheid Rekenkamer controleren politie.

Voorjaarsnotadebat 5 juli 2017

In behandeling

89

2016–2017

Brief Hofuitspraak boetes.

Voorjaarsnotadebat 5 juli 2017

In behandeling

90

2016–2017

De Staatssecretaris zal ingaan op boetes inzake wet DBA.

Voorjaarsnotadebat 5 juli 2017

In behandeling

91

2016–2017 (EK)

Om die reden kondig ik hierbij aan dat er een nieuwe evaluatie zal worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de effecten van artikel 4:24a Wft in de praktijk. De Staten-Generaal zal uiterlijk 1 januari 2022 een verslag met de bevindingen van deze evaluatie ontvangen.

Brief van de Minister van Financien d.d. 30 december 2016 (Kamerstukken 2016/17, 32 545, nr. 59 p. 7/8)

In behandeling

Noot 49: Het overzicht van moties en toezeggingen is geactualiseerd tot het zomerreces.

Noot 50: Twee maal per jaar wordt een fiscale moties- en toezeggingenbrief aan de Eerste en Tweede Kamer verstuurd.