Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6.6 Lijst van afkortingen

A

 

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ACP-landen

Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AGS

Aangiftesysteem

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ANBI

Algemeen nut beogende instelling

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

ATAD

Anti Tax Avoidance Directive

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Awr

Algemene wet inzake rijksbelastingen

   

B

 

BBP

Bruto binnenlands product

BCF

BTW-compensatiefonds

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BERB

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BF

Regeling Bijzondere Financiering

Bgfo

Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen

BIV

Besluit Inbeslaggenomen voorwerpen

BNI

Bruto nationaal inkomen

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde

   

C

 

CAOP

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCP

Central Counterparty

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CEF

Centre for Excellence in Finance

CFATF

Caribbean Financial Action Task Force

CP

Commercial Paper

CPB

Centraal Planbureau

CRD

Capital Requirement Directives

CSA

Credit Support Annex

CW

Comptabiliteitswet

   

D

 

DBFM(O)

Design-Build-Finance-Maintain(-Operate)

DGS

Depositogarantiestelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Certificate

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWU

Douanewetboek van de Unie

   

E

 

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

ECB

Europese Centrale Bank

ECOFIN

Economic and Financial Affairs Council

EDF

European Development Fund

EER

Europese Economische Ruimte

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSI

Europese Fonds voor Strategische Investeringen

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EIB

European Investment Bank

Ekv

Exportkredietverzekering

EMU

Europese Monetaire Unie

Eonia

Euro Overnight Index Average

ERM-II

Exchange Rate Mechanism

ESA

European System of Accountants

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

EU

Europese Unie

   

F

 

FATF

Financial Action Task Force

FD

Fiscaal dienstverlener

FEC

Financieel Expertise Centrum

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

   

I

 

IASB

International Accounting Standards Board

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IDA

International Development Association

IFC

International Finance Corporation

IFI

Internationale Financiële Instelling

IH

Inkomensheffing

IMF

Internationaal Monetair Fonds

   

K

 

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

   

L

 

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

   

M

 

MAR

Making Available Regulation

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MIF

Multilateral Interchange Fee

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MLI

Multilaterale instrument

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

   

N

 

NAB

New Arrangements to Borrow

NBA

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij

voor Terrorismeschaden

NLFI

NL Financial Investments

   

O

 

OB

Omzetbelasting

OCT-landen

Overseas Countries and Territories

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OFM

Overige fiscale maatregelen

   

P

 

PE

Permanente educatie

PPS

Publiek-private samenwerking

PRGT

Poverty Reduction and Growth Trust

   

R

 

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centrum

RIV

Regeling Investeringsverzekering

RMB

Regeling Materieelbeheer

RPE

Regeling periodiek evaluatieonderzoek

RRB

Renterisicobedrag

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

   

S

 

SAMO

Stichting Afwikkeling Maror-gelden

SDR

Special Drawing Rights

SENO-GOM

Stichting Economische Samenwerking Nederland Oost-Europa en Garantiefaciliteit voor Opkomende Markten

SMP

Securities Markets Programme

SRB

Single Resolution Board

SRF

Single Resolution Fund

SRM

Single Resolution Mechanism

SSM

Single Supervisory Mechanism

SSO

Shared Service Organisatie

   

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owners

   

V

 

Vpb

Vennootschapsbelasting

VwEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

   

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

Wam

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WOZ

Waardering onroerende zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

   

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan