Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Plannen beleidsdoorlichtingen 2016 t/m 2022
 

Realisatie

Planning

 

Artikel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Geheel artikel?

Financiën

               

1 Belastingen

             

Ja

 

Dienstverlening

       

   

Nee

 

Toeslagen

       

 

Nee

 

Toezicht, Opsporing en Massale Processen

 

       

Nee

2 Financiële markten

 

         

Ja

3 Financieringsactiviteiten publieke-private sector:

       

   

Ja

 

Publiek-private investeringen

           

Nee

 

Staatsdeelnemingen

             

Nee

4 Internationale financiële betrekkingen

1
     

   

Ja

5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

         

Ja

6 BTW-compensatiefonds

       

 

Ja

                 

Overig

               

Begrotingsbeleid

     

   

n.v.t.

                 

Nationale Schuld

               

11 Financiering staatsschuld

     

     

Ja

12 Kasbeheer

   

       

Ja

Noot 1: De beleidsdoorlichting van beleidsartikel 4 zou aanvankelijk eind 2015 aan de Kamer aan de Tweede Kamer worden gestuurd. De uitvoering en uitwerking van de doorlichting bleek meer tijd te kosten dan voorzien (zie Kamerstukken II 2015–2016, 31 935, nr. 29). De beleidsdoorlichting is in het voorjaar van 2016 aan de Tweede Kamer verstuurd.

Toelichting

Algemeen

In de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) is vastgelegd dat al het beleid met een zekere regelmaat – ten minste eens in de zeven jaar – dient te worden geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Er moet volgens de RPE sprake zijn van een dekkende programmering van beleidsdoorlichtingen9. De bovenstaande meerjarige planning van de beleidsdoorlichtingen voor Financiën is dekkend en voldoet aan de RPE-voorschriften.

Voor een verdere onderbouwing van de meerjarenplanning zie de bijlage «Evaluatie- en overig onderzoek» (bijlage 6.5).

In 2018 staat één beleidsdoorlichting gepland, namelijk het Kasbeheer (artikel 12).

Artikel 12 Kasbeheer

De algemene doelstelling van het artikel luidt: «Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd». De totale uitgaven en ontvangsten zijn opgebouwd uit drie onderdelen: rente, leningen, en mutaties in rekening-courant en deposito’s. In deze beleidsdoorlichting wordt alleen het schatkistbankieren geëvalueerd. In de evaluatie worden de kalenderjaren 2014 tot 2018 doorgelicht.

Plannen van aanpak

Sinds het aannemen van de motie Harbers10 in het najaar van 2014 wordt de Tweede Kamer voorafgaand aan de start van een beleidsdoorlichting geïnformeerd over de opzet en vraagstelling van de doorlichting, zodat het mogelijk is om hierop invloed uit te oefenen. De plannen van aanpak zullen meelopen met de begrotingscyclus en uiterlijk op Prinsjesdag met een aparte brief aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Noot 9: Zie voor gerealiseerde en geplande beleidsdoorlichtingen ook www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties

Noot 10: Kamerstukken II 2014–2015, 34 000, nr. 36.